Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Jesus okwa li a lombwela Ovasadukai kutya ovanyumunwa “ihava hombola nongaashi ihava hombolwa.” (Luk. 20:34-36) Mbela okwa li ta popi kombinga yenyumuko lokunyumukila kombada yedu?

Epulo olo ola fimana, naunene tuu kwaavo va filwa ookaume kavo kopahombo. Oohandimwe va tya ngaho otashi dulika va halelela oku ka hangana vali mohombo nookaume kavo kopahombo ovanyumunwa mounyuni mupe. Omushamane umwe oo a filwa omukulukadi waye okwa ti: “Ame nomukulukadi wange katwa li twa hala ohombo yetu i xule. Otwa li twa halelela okulongela Kalunga tu li ovalihomboli fiyo alushe. Fiyo opaife osho ashike ndi udite ngaho.” Ope na ngoo etomheno li shii okuudiwa ko lokukala nelineekelo kutya ovanyumunwa otava ka dula okuhombolafana? Oku shi popya paunafangwa, katu shi shii.

Oule womido, moishangomwa yetu omwa popiwa kutya eendjovo daJesus di na sha nenyumuko nokuhombola otashi dulika tadi ulike kenyumuko lokunyumukila kombada yedu nonokutya ovo tava ka nyumuninwa omwenyo mounyuni mupe itava ka hombolafana. * (Mat. 22:29, 30; Mark. 12:24, 25; Luk. 20:34-36) Katu na naanaa oushili, ashike oshi na oupu eendjovo daJesus tadi ulike kenyumuko lokunyumukila meulu? Natu ka konakoneni osho Jesus a li a popya.

Natu tale manga koshikalimo sheendjovo daJesus. (Lesha Lukas 20:27-33.) Ovasadukai, ovo va li inava itavela menyumuko, ova li tava kendabala okuyula Jesus moku mu pula shi na sha nenyumuko nosho yo okuhombolwa kuhaukwe. * Jesus okwe va nyamukula ta ti: “Ovana vomefimbo lounyuni eli ohava hombola nohava hombolwa. Ndele ovo tava talwa va wapala okuya mefimbo lounyuni linya nomenyumuko lokovafi, ihava hombola nongaashi ihava hombolwa. Osheshi itava dulu vali okufya, osheshi ovo va fa ovaengeli, novo ovana vaKalunga, osheshi ovo ovana venyumuko.” — Luk. 20:34-36.

Omolwashike oishangomwa yetu ya ti kutya Jesus otashi dulika a li ta popi kombinga yenyumuko okunyumukila kombada yedu? Otwa li twa fika pexulifodiladilo olo she likolelela kokutomhafana kwopavali. Shotete, okwa li hatu tomhafana kutya Ovasadukai oshi na oupu va li tava diladila kenyumuko lokunyumukila kombada yedu, nonokutya Jesus oku na okukala e va nyamukula she likolelela keudeko lavo. Oshitivali, Jesus okwa xulifa enyamukulo laye ta popi kombinga yaAbraham, Isak, naJakob, ootatekulululwa ovadiinini ovo tava ka nyumukila omwenyo kombada yedu. — Luk. 20:37, 38.

Ashike, osha fa shi li ngaha kutya Jesus okwa li ta popi enyumuko lokunyumukila meulu. Omolwashike hatu tile ngaho? Natu ka kundafaneni omautumbulilo avali a fimana.

‘Ovo tava talwa va wapala okuya menyumuko lokovafi.’ Ovavaekwa ovadiinini ‘ova talwa va wapalela ouhamba waKalunga.’ (2 Tes. 1:5, 11) Ova talika ko ve li ovayuki nova wana okukala nomwenyo pakanghameno lekuliloyambo, nomolwaasho, itava fi vali ve li ovalunde. (Rom. 5:1, 18; 8:1) Oohandimwe va tya ngaho okwa tiwa kutya ‘ovanelao novayapuki’ nova talika ko va wana okunyumukila omwenyo womeulu. (Eh. 20:5, 6) Mepingafano naasho, mwaavo tava ka nyumukila omwenyo kombada yedu omwa kwatelwa yo ‘ovalunde.’ (Oil. 24:15) Mbela otaku dulu ngoo okutiwa kutya ova “talwa va wapala” okunyumunwa?

 “Itava dulu vali okufya.” Jesus ina tya kutya: “Itava ka fya vali.” Ponhele yaasho, okwa ti: ‘Itava dulu vali okufya.’ Outumbulilo oo owa tolokwa mEembibeli dimwe taku ti, “itava fi vali” nosho yo “efyo itali dulu vali oku va pangela.” Ovavaekwa ovo va mana oweenda wavo wokombada yedu ve li ovadiinini ohava nyumunwa va ye meulu nohava pewa omwenyo ihau fi, sha hala okutya, uhe na nande exulilo. (1 Kor. 15:53, 54) Efyo itali ka pangela vali ovo tava ka nyumukila omwenyo womeulu. *

Mokutala kwaasho twa dja nokukundafana, ohatu dulu okufika pexulifodiladilo lilipi? Osha fa shi li ngaha kutya Eendjovo daJesus di na sha nokuhombola nenyumuko otadi ulike kenyumuko lokunyumukila meulu. Osho osho shi li ngaho molwaashi eendjovo daye otadi tu lombwele oinima ihapu i na sha naavo tava ka nyumukila omwenyo womeulu, ngaashi kutya, ihava hombola, itava dulu okufya, ove li ngaashi ovaengeli, oishitwa oyo i li monhele yoishitwa yopamhepo. Ashike exulifodiladilo la tya ngaho otali pendula omapulo onhumba.

Lotete, omolwashike Jesus e na okupopya kombinga yenyumuko lomeulu eshi a li ta nyamukula Ovasadukai ovo tashi dulika va li tava diladila kenyumuko lokunyumukila kombada yedu? Jesus ina kala alushe ha nyamukula ovapataneki vaye metwokumwe naasho tava diladila. Pashihopaenenwa, eshi a nyamukula Ovajuda ovo va li va hala e va ulikile edidiliko lonhumba, okwa ti: “Ngumauneni po otembeli ei, ndele handi i tungulula momafiku atatu.” Jesus otashi dulika a li e shii kutya otava diladila ketungo lotembeli yo venevene, “ndelenee Ye okwa popya otembeli yolutu laye.” (Joh. 2:18-21) Otashi dulika ka li e wete a pumbwa okunyamukula Ovasadukai ovanaihelele, ovo va li inava itavela menyumuko ile kutya oku na ovaengeli. (Omayel. 23:9; Mat. 7:6; Oil. 23:8) Ponhele yaasho, otashi dulika a li a hala okuholola oshili kombinga yenyumuko lokunyumukila meulu omolwouwa wovahongwa vaye ovanamitimadiwa, ovo vali tava ka kala ve na eteelelo la tya ngaho.

Etivali, omolwashike Jesus a popya kombinga yaAbraham, Isak naJakob pexulilo leenghundafana daye, ovo tava ka nyumukila omwenyo kombada yedu? (Lesha Mateus 22:31, 32.) Didilika kutya fimbo Jesus ina popya kombinga yootatekulululwa ovo okwa ti: “Mokupopya enyumuko lovafi.” Outumbulilo oo a pitika po otau ulike kutya okwa li a hovela okukundafana oshinima shimwe shi lili. Opo nee okwa tofa momishangwa daMoses odo Ovasadukai vali tava ti ova itavela, nokwa longifa eendjovo odo Jehova a li a lombwela Moses poshixwa tashi pi opo a yandje oumbangi wa wedwa po oo tau ulike kutya Kalunga ota ka wanifa po elalakano laye li na sha nenyumuko lokunyumukila omwenyo kombada yedu. — Ex. 3:1-6.

Etitatu, ngeenge eendjovo daJesus di na sha nenyumuko nosho yo okuhombola otadi ulike kokunyumukila meulu, mbela osho osha hala kutya ovo tava ka nyumukila kombada yedu otava dulu okuhombola? Eendjovo daKalunga inadi tu pa enyamukulo lofaafaa kepulo olo. Ngeenge Jesus okwa li ta popi kombinga yokunyumukila meulu, eendjovo daye inadi yandja ouyelele u na sha nongeenge ovo tava ka nyumukila kombada yedu otava ka dula okuhombolafana mounyuni mupe.

Ashike otu shii kutya eendjovo daKalunga oda popya kutya efyo ohali xulifa po ekwatafano lopahombo. Onghee hano, oo a filwa kaume kaye kopahombo ke na okukala e udite etimba ngeenge okwa tokola okuya vali mohombo. Olo etokolo lomunhu mwene nokatu na okukembaula omunhu a tya ngaho ngeenge a hala kaume kopahombo. — Rom. 7:2, 3; 1 Kor. 7:39.

Otashi dulika shili tu na omapulo mahapu kombinga yonghalamwenyo mounyuni mupe. Ndele ponhele yokupapida omanyamukulo omapulo oo, natu teeleleni ashike tu ka taleni osho tashi ka ningwa po. Ashike ohatu dulu okukala noushili ou kutya: Ovanhu ovaduliki otava ka kala va hafa, molwaashi Jehova ota ka wanifa po eemhumbwe nomahalo avo aeshe ngaashi tashi dulika. — Eps. 145:16NW.

^ okat. 4 Tala Oshungonangelo yOshiingilisha 1 Juni 1987, epandja 30-31.

^ okat. 5 Pefimbo lOmbibeli, omukainhu okwa li ha hombolwa po kuhaukwe waye ngeenge mwene okwa fya vehe na okaana kokamati opo epata lamumwaina liha xule po. — Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6.

^ okat. 9 Ovo tava ka nyumukila kombada yedu otava ka kala ve na etimaumbwile loku ka pewa omwenyo waalushe, ndele hamwenyo ihau fi. Opo u lihonge shihapu kombinga yeyooloko olo li li pokati komwenyo ihau fi nomwenyo waalushe, tala Oshungonangelo yOshiingilisha 1 Aprili 1984, epandja 30-31.