Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oshiwana shaJehova osha ‘efa ouhenouyuki’

Oshiwana shaJehova osha ‘efa ouhenouyuki’

‘Keshe tuu ou ta ifana edina lOmwene, na efe ouhenouyuki.’ — 2 TIM. 2:19.

1. Oshike tashi dana onghandangala ye likalekelwa melongelokalunga letu?

MBELA owa mona nande onale edina laJehova la shangwa ketungo ile komisiuma yonhumba? Nopehe na omalimbililo, oshi na okukala she ku kumwifa. Kakele kaasho, edina laKalunga otali dana onghandangala ye likalekelwa melongelokalunga letu, molwaashi fye otu li Eendombwedi daJehova. Kape na vali ongudu yovanhu kunena mounyuni aushe hai ifanwa nedina olo ngaashi fye. Ashike otu shii kutya oufembanghenda wokuhumbata edina laKalunga owa kwatela mo yo oshinakuwanifwa.

2. Oufembanghenda wokuhumbata edina laKalunga owa kwatela mo yo oshinakuwanifwa shilipi?

2 Okulongifa edina laKalunga hako taku tu ningifa tu kale twa hokiwa kuye. Otu na okukala metwokumwe nomifikamhango daye dopaenghedi. Nomolwaasho Ombibeli ye tu dimbulukifa kutya oshiwana shaJehova oshi na ‘okukala kokule nowii.’ (Eps. 34:15) Omuyapostoli Paulus okwa popya efinamhango olo monghedi ya yela eshi a ti: ‘Keshe tuu ou ta ifana edina lOmwene, na efe ouhenouyuki.’ (Lesha 2 Timoteus 2:19.) Tu li Eendombwedi daJehova, otwa shiivikila okwiifana edina laye. Ndele mbela ongahelipi tu na okweefa ouhenouyuki?

 “DJENI PO” POWII

3, 4. Omushangwa ulipi wa kala wa kumwifa ovahongwanhu vOmbibeli, nomolwashike?

3 atu ka konakoneni kutya Paulus okwa li e na shike momadiladilo eshi a popya eendjovo odo di li mu 2 Timoteus 2:19. Paulus okwa popya momushangwa oo shi na sha ‘nekanghameno la pama’ nosho yo omashangelo opavali oo e li ko. Lotete olo kutya “Omwene ava vaye oku va shii,” otashi ulike kutya ola tofwa muNumeri 16:5. (Tala oshitukulwa sha tetekela.) Etivali olo kutya ‘keshe tuu ou ta ifana edina lOmwene, na efe ouhenouyuki,’ ola kala oule wefimbo la kumwifa ovahongwanhu vOmbibeli. Omolwashike mbela?

4 Omautumbulilo oo a longifwa kuPaulus otaa ulike kutya okwa li ta tofa modjo imwe vali. Ashike mOmishangwa dOshiheberi kamu na omautumbulilo a yukila kwaao Paulus a li a tofa. Mbela omuyapostoli okwa li a hala okutya shike eshi a ti: ‘Keshe tuu ou ta ifana edina lOmwene, na efe ouhenouyuki’? Fimbo Paulus ina popya eendjovo odo okwa hangwa opo a tofa muNumeri etukulwa 16, omo mu na ehokololo li na sha nounashibofa waKorah. Mbela eshangelo etivali nalo inali pamba oiningwanima i na sha nounashibofa oo?

5-7. Oiningwanima ilipi ya ningwa pefimbo laMoses tai tu kumwe naasho Paulus a popya mu 2 Timoteus 2:19? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

5 Ombibeli oya ti kutya Datan naAbiram, ovanamati vaEliab, ova li va waimina Korah eshi a li ta kwatele komesho ounashibofa oo va tukululila Moses naAron. (Num. 16:1-5) Ova li tava ulike kutya ova dina filufilu Moses nokava li tava dulika keenghonopangelo daye odo a pewa kuKalunga. Ovanashibofa ovo ova kala oule wefimbo mokati koshiwana shaJehova, naasho osha li sha tula moshiponga oupamhepo wovapiya vaJehova ovadiinini. Eshi efiku laJehova la li la fika lokuninga etongoko pokati kovapiya vaye ovadiinini novanashibofa, okwa li a yandja elombwelo la yela.

6 Ombibeli oya ti: ‘Omwene okwa popya naMoses ndee ta ti: Lombwela eongalo alishe: Djeni mo mu likufe po pomatwali aKorah, Datan naAbiram. Opo nee Moses okwa penduka ndele okwa ya kuDatan naAbiram, novakulunhu vaIsrael ve mu shikula ko. Ndele okwa lombwela ongudu ndee ta ti: Djeni po pomatwali ovalumenhu ava ovahenakalunga, ndele inamu kuma sha shavo, muha nyomwe po molwomatimba avo. Ndele vo ve likufa po (diva keembinga adishe, NW) domatwali aKorah, Datan naAbiram.’ (Num. 16:23-27) Opo nee Jehova okwa li a dipaa ovanashibofa aveshe. Kakele kaasho, ovapiya vaJehova ovadiinini ovo va li va efa ouhenouyuki, ova li va xupifwa.

7 Jehova oha mono osho shi li momitima. Oha didilike ovo ovadiinini kuye. Ashike, ovadiinini vaye ove na okukatuka pandunge, mokuliyoolola ko kwaavo vehe fi ovayuki. Onghee hano, osha yela kutya Paulus okwa li ta popi kombinga yehokololo olo li li muNumeri 16:5, 23-27, eshi a ti: ‘Keshe tuu ou ta ifana edina lOmwene, na efe ouhenouyuki.’ Exulifodiladilo olo oli li metwokumwe neendjovo daPaulus odo kutya, “Omwene ava vaye oku va shii.”— 2 Tim. 2:19.

“HANYENA OMAPULAAPULO A NYIKA OULAI”

8. Omolwashike inashi wana ashike okulongifa edina laJehova ile okukala meongalo lopaKriste?

8 Eshi Paulus a popya eendjovo odo, e na momadiladilo oiningwanima yopefimbo laMoses, okwa li ta dimbulukifa Timoteus shi na sha nokukatuka eenghatu da kwata moiti opo a amene ekwatafano laye naJehova olo li na ondilo. Kasha li ashike sha wana okukala meongalo lopaKriste, ngaashi ashike sha li inashi wana okwiifana edina laJehova pefimbo laMoses. Ovalongelikalunga ovadiinini ove na ‘okweefa ouhenouyuki’ filufilu. Osho osha li tashi pula Timoteus a ninge shike? Oilihongomwa ilipi oshiwana shaJehova tashi  lihongo kunena momayele aPaulus a nwefwa mo?

9. ‘Omapulapulo a nyika oulai’ okwa li a kuma ngahelipi eongalo lotete lopaKriste?

9 Ombibeli oya yandja omayele okondadalunde e na sha nokuhenouyuki oko Ovakriste ve na okweefa ile okuhenuka. Pashihopaenenwa, meevelishe odo da dingilila 2 Timoteus 2:19, Paulus okwa lombwela Timoteus aha “patafane eendjovo dongaho” noku ‘livangeke eendjovo da nyata.’ (lesha Timoteus 2:19, 14, 16, 23.) Oilyo imwe yeongalo oya li tai xumifa komesho omahongo oushunimonima. Osha fa yo shi li ngaha kutya opa li pe na vali vamwe tava xwaxwameke omadiladilo oo taa eta eemhata. Nokuli nonande omadiladilo a tya ngaho kaali a puka filufilu pamishangwa, okwa li taa etifa olutandu. Okwa li a etifa eenhangu doinima ihafele, odo tadi dulu okutwala mounghundi wopamhepo. Onghee hano, Paulus okwa li a divilika kutya ova pumbwa ‘okuhanyena omapulapulo a nyika oulai.’

10. Otu na okulinyenga ngahelipi ngeenge otwa shakeneke ovashunimonima?

10 Kunena, hanaanaa to hange ovashunimonima ve li momaongalo oshiwana shaJehova. Ndele nande ongaho, ngeenge otwa shakeneke omahongo ehe li pamishangwa, kashi na nee mbudi kutya otaa di kondjo ilipi, otu na oku a henuka filufilu. Itashi ka kala pandunge okutomhafana novashunimonima, kutya nee okomudidi, omokunyamukula osho va popya komapandja avo okointaneta ile hatu longifa eenghedi dimwe vali. Nokuli nonande ohatu diladila kutya ohatu kwafele omunhu a tya ngaho, okuninga eenghundafana naye oku li omhinge newiliko lopamishangwa olo opo ashike twa kundafana. Ponhele yaasho, tu li oshiwana shaJehova katu na okukwatafana nandenande novashunimonima.

Henuka okutomhafana novashunimonima (Tala okatendo 10)

11. Oshike tashi dulu okuxwaxwameka “omapulaapulo a nyika oulai,” nongahelipi ovakulunhuongalo tava dulu okutula po oshihopaenenwa shiwa?

11 akele koushunimonima, ope na vali oinima imwe oyo tai dulu okunyona po ombili yeongalo. Pashihopaenenwa, omataleko a yoolokafana e na sha nomalihafifo otaa dulu okweetifa “omapulaapulo a nyika oulai.” Oshoshili kutya ngeenge umwe meongalo ota xumifa komesho omalihafifo oo e li omhinge nomifikamhango daJehova dopaenghedi, ovakulunhuongalo kave na okweefa oikala ya tya ngaho molwaashi ashike tava kendabala okuhenuka eemhata. (Eps. 11:5; Ef. 5:3-5) Ashike, ovakulunhongalo ove na okukala va lungama vaha xumife komesho omataleko avo. Ohava dulika noudiinini kekumaido lopamishangwa olo la pewa ovapashukili Ovakriste tali ti: “Lifeni oufita waKalunga mwe u pewa, hakefininiko, ndelenee omehalo liwa; hamolweliko la kaka, ndelenee okehalo liwa lokomwenyo pahalo laKalunga, inamu pangela ngaashi omalenga ava mwe va pewa, ndelenee ningeni ovahopaelelwa voufita.” — 1 Pet. 5:2, 3; lesha 2 Ovakorinto 1:24.

12, 13. (a) Eendombwedi daJehova ohadi tale ko ngahelipi omalihafifo, nomafinamhango Ombibeli elipi di na okutula moilonga? (b) Ongahelipi omafinamhango oo a kundafanwa mokatendo 12 taa dulu okutulwa moilonga moinima i lili noku lili yopaumwene?

12 Ngeenge tashi uya pomalihafifo, ehangano ihali konakona kondadalunde eemuvi donhumba, omaudano eevidio, omambo ile omaimbilo, tali ningile ngeno okutula po omhango kutya ilipipo ina okuhenukwa. Omolwashike mbela? Ombibeli oya ladipika keshe umwe pauhandimwe a deule eenghono daye dokukoneka a ‘dule okutongola ouwa nowii.’ (Heb. 5:14) Ombibeli oi na omafinamhango oo taa dulu okuwilika Omukriste eshi ta hoolola omalihafifo. Natu litulile po elalakano lokushilipaleka kutya keshe eshi hatu ningi monghalamwenyo yetu ‘otashi wapalele Omwene.’ (Ef. 5:10) Ombibeli otai hongo kutya omitwe domaukwaneumbo odi na eenghonopangelo donhumba, onghee hano otadi dulu okutokola kutya omaukwaneumbo ado kae na okukufa ombinga  momalihafifo onhumba. * — 1 Kor. 11:3; Ef. 6:1-4.

13 Omafinamhango oo a tumbulwa metetekelo katu na ashike oku a tula moilonga ngeenge hatu hoolola omalihafifo. Omataleko a yoolokafana e na sha noidjalomwa nokuliwapeka, oukolele noikulya oyo i na oukolele nosho yo oinima imwe vali yopaumwene otaa dulu yo okweetifa eemhata. Ngeenge oshinima shonhumba kashi li omhinge nomifikamhango dopamishangwa, oshiwana shaJehova ohashi henuka nelungi okutwa eemhata kombinga yoshinima sha tya ngaho, molwaashi “omupiya wOmwene ina wapala okutwa eemhata, oye e nokukala e nonheni naaveshe.” — 2 Tim. 2:24.

HENUKA EENDAFANO LII

14. Paulus okwa li a longifa efaneko lilipi opo a ulike kutya osha fimana okuhenuka eendafano lii?

14 Omonghedi vali imwe ilipi ovo ‘tava ifana edina lOmwene, ve na okweefa ouhenouyuki’? Omokuhenuka okweendafana novanhu ovo hava longo okuhenouyuki. Oshididilikwedi eshi Paulus kefaneko laye li na sha ‘nekanghameno la pama laKalunga’ a shikulifa ko vali efaneko limwe. Okwa popya shi na sha ‘neumbo linene, ihamu kala oiyuma yoshingoldo noyoshisilveri aike, [ndele] ohamu kala yo yoiti noyedu, imwe ya fimana, ikwao inai fimana.’ (2 Tim. 2:20, 21) Opo nee okwa kumaida Ovakriste ve ‘liyelife mwaai,’ ile ve liyoolole mo moiyuma oyo “inai fimana.”

15, 16. Oshike hatu lihongo mefaneko li na sha ‘neumbo linene’?

15 Mbela efaneko olo Paulus a longifa ola hala okutya shike? Paulus okwa faafanifa eongalo lopaKriste ‘neumbo linene’ nosho yo oilyo yeongalo ‘noiyuma,’ ile oilongifo yomeumbo. Oilongifo imwe yomeumbo otashi dulika i longifwe sha sha nyika oshiponga ile inashi koshoka. Oilyo youkwaneumbo otai ke litulila oilongifo ya tya ngaho opo iha kale mumwe naayo ya koshoka, ngaashi oyo hai longifwa mokuteleka.

 16 Sha faafana, molwaashi oshiwana shaJehova kunena ohashi kendabala okukala nonghedi yokukalamwenyo ya koshoka, oshi na okuhenuka okukala nekwatafano lopofingo noohandimwe meongalo ovo tava twikile okuulika kutya inava fimaneka omifikamhango daJehova. (Lesha 1 Ovakorinto 15:33.) Ngeenge otu na okuninga ngaho meongalo, katu na tuu ‘okukukuma’ eendafano laavo ve li kondje yeongalo, ovo vahapu vomuvo ‘ovanalwisho voimaliwa, vehe neduliko kovakulunhu, ovalundili, ovakwanyanya, ovatondi vouwa, ovakengeleledi nohole yavo yokuhola ouhalu mwii i dule ei yokuhola Kalunga!’— 2 Tim. 3:1-5.

JEHOVA OHA NANGEKE NOUPUNA ETOKOLOTOKO LETU

17. Ovaisrael ovadiinini ova li va ulika ngahelipi kutya itava popile ouhenouyuki?

17 mbibeli oya tumbula kondadalunde nghee Ovaisrael va li va katuka diva eshi va lombwelwa va ‘dje po pomatwali aKorah, Datan naAbiram.’ Ehokololo ola ti kutya ‘ove likufa po diva.’ (Num. 16:24, 27) Kava li va ongaonga. Ombibeli oya popya yo kutya ova li ve shi ninga ngahelipi, ya ti: ‘Vo ve likufa po keembinga adishe.’ Ovadiinini ovo kava li va tula eemwenyo davo moshiponga. Ova li va dulika nomutima aushe. Ova li va ulika kutya vo ova ama kombinga yaJehova noitava popile ouhenouyuki. Oilihongomwa ilipi hatu lihongo moshihopaenenwa osho?

18. Paulus okwa li e na shike momadiladilo eshi a li a kumaida Timoteus a ye ‘onhapo okahalu kounyasha’?

18 Ngeenge tashi uya pokwaamena oukaume wetu naJehova, otu na okukatuka eenghatu diva notwa mana mo. Osho otu shi liwetele meendjovo daPaulus eshi a li a kumaida Timoteus a ye ‘onhapo okahalu kounyasha.’ (2 Tim. 2:22) Pefimbo opo, Timoteus okwa hangwa nale omukulunhu, tashi dulika a li e na omido 30 nasha. Ndele nande ongaho, ‘okahalu kounyasha’ oko ka nyika oulai haalushe haka ngabekwa komido. Ngeenge Timoteus okwa kwatwa kokahalu ka tya ngaho, okwa li e na oku ka ya “onhapo.” Noitya imwe, Timoteus okwa li e na ‘okweefa ouhenouyuki.’ Jesus okwa li a yandja etumwalaka la faafana, eshi a ti: ‘eisho loye ngeenge tali ku hongaula, li kolola mo, ove u li ekeleshi.’ (Mat. 18:9) Kunena, Ovakriste ovo hava dulika komayele oo, ohava henuka nopehe na okwoongaonga oinima oyo tai dulu okutula oupamhepo wavo moshiponga.

19. Vamwe kunena ova katuka eenghatu da mana mo dilipi opo ve liamene koiponga yopamhepo?

19 Vamwe ovo tashi dulika va li hava nu sha pitilila fimbo inava ninga Eendombwedi, ova hoolola opo vaha nwe vali nandenande oikunwa yoalkoholi. Ofimbo vamwe hava henuka okukufa ombinga momalihafifo onhumba oo muo vene inaa puka ndele otaa dulu okuxwaxwameka omaunghudi opaenghedi opaumwene. (Eps. 101:3) Pashihopaenenwa, omumwatate umwe fimbo ina ninga Ondombwedi, okwa li ha tyapula okuya koivilo oko hakundanishwa monghedi inai koshoka. Ndele konima eshi e lihonga oshili, oha henuka filufilu okundanisha kutya nee nokuli okoivilo yEendombwedi molwaashi ina hala okupendula omahalo ile omadiladilo inaa koshoka oo a li e na nale. Nonande Ovakriste inava teelelwa va kale ihava nu nandenande oikunwa yoalkoholi, okundanisha ile okuninga oinima imwe vali oyo inai puka muyo vene, atusheni otwa teelelwa tu katuke eenghatu da mana mo tu liamene koiponga yopamhepo.

20. Nonande otashi dulika kashipu ‘okweefa ouhenouyuki,’ oshike tashi tu tu omukumo noku tu hekeleka?

20 Oufembanghenda wokuhumbata edina laKalunga owa kwatela mo yo oshinakuwanifwa. Otu na ‘okweefa ouhenoyuki’ nosho yo ‘okukala kokule nowii.’ (Eps. 34:15) Oshoshili kutya haalushe hashi kala shipu okuninga ngaho, ndele otashi hekeleke okushiiva kutya Jehova oku hole alushe “ava vaye” notava dulika keendjila daye douyuki. — 2 Tim. 2:19; lesha 2 Omafimbo 16:9a.

^ okat. 12 Tala oshitukulwa ““Mbela ohamu tula po eendjidikila di na sha neemuvi donhumba, omambo ile omaimbilo?” koshi yoshipalanyole KOMBINGA YETU > OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU.