Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juli 2014

“Tamu ka ninga eendombwedi dange”

“Tamu ka ninga eendombwedi dange”

‘[Jesus] okwe va nyamukula, ta ti: Tamu ka ninga eendombwedi dange ofiyo okominghulo dounyuni.’ — OIL. 1:7, 8.

1, 2. (a) Olyelye ondombwedi yaJehova ya tongomana? (b) Edina Jesus otali ti shike, nongahelipi Omona waKalunga a li metwokumwe nedina laye?

POMHITO imwe eshi Jesus Kristus a li ta pangulwa, okwa li a lombwela omupangeli waJudea Omuroma, a ti: “Onghee nda dalwa nde uya mounyuni ou, ndi [hepaulule] oshili.” (Lesha Johannes 18:33-37.) Jesus okwa li a popya ye mwene kutya ohamba. Omido donhumba lwanima, omuyapostoli Paulus okwa popya shi na sha noshihopaenenwa osho shaJesus shouladi, “ou a hepaulula ehepaululo liwa koshipala shaPontius Pilatus.” (1 Tim. 6:13) Otashi pula lela ouladi okukala “omuhepaululi omudiinini nOmunashili,” ile tu tye, ondombwedi yashili mounyuni waSatana ou u yadi outondwe. — Eh. 3:14.

2 Jesus okwa dalwa e li ondombwedi yaJehova, molwaashi okwa dja moshiwana shOvajuda. (Jes. 43:10) Okwa ka kala ondombwedi inenenene oyo Kalunga e lihoololela omolwedina laye. Jesus okwa li ha katuka filufilu metwokumwe neityo ledina laye olo a lukwa kuKalunga. Eshi omweengeli a li a lombwela xe omutekuli waJesus, Josef, kutya Maria okwa ninga oufimba womhepo iyapuki, omweengeli okwa weda ko ta ti: “Ota ka dala okamati, ndee to ke mu luka JESUS, osheshi Oye ta ka xupifa oshiwana shaye momatimba asho.” (Mat. 1:20, 21) Ovahongwanhu vOmbibeli ova dimina kutya edina  Jesus ola dja kedina lOshiheberi, Jeshua, noli na exupipiko ledina laKalunga; otali ti: “Jehova oye Omuxupifi.” Metwokumwe nedina laye, Jesus okwa li a kwafela ‘eedi odo da kana domeumbo laIsrael’ di livele ombedi omolwomatimba ado opo di kale vali da hokiwa kuJehova. (Mat. 10:6; 15:24; Luk. 19:10) Jesus okwa kala ta yandje oundombwedi nouladi kombinga yOuhamba waKalunga. Omushangi wEvangeli Markus okwa ti: “Jesus okwa ya kuGalilea, ndele okwa udifa evangeli laKalunga, ndee ta ti: Efimbo ola fika, ouhamba waKalunga wa ehena popepi, lidilululeni nye mu itavele evangeli.” (Mark. 1:14, 15) Jesus okwa li yo a tokola nouladi ovawiliki velongelokalunga lOshijuda, osho she va ningifa ve mu valele komuti. — Mark. 11:17, 18; 15:1-15.

“OILONGA INENE YAKALUNGA”

3. Oshike sha li sha ningwa po mefiku etitatu okudja eshi Jesus a fya?

3 Oshinima vali shimwe shikumwifi oshosho kutya mefiku etitatu konima eshi Jesus a dipawa nonyanya, Jehova okwe mu nyumuna, ashike ine mu nyumuna a ninge vali omunhu wopambelela, ndele okwe mu nyumunina omwenyo wopamhepo ihau fi. (1 Pet. 3:18) Opo Omwene Jesus a ulike kutya okwa nyumuka, okwa li e lilundululila molutu lopanhu. Efiku a nyumuka, okwa li e lihololela ovahongwa ve lili noku lili peemhito dopatano lwaapo. — Mat. 28:8-10; Luk. 24:13-16, 30-36; Joh. 20:11-18.

4. Oshike sha li sha ningwa po eshi Jesus e lihololela ovahongwa vaye, nokwa li e va lombwela va ninge shike?

4 Oshikando oshititano Jesus okwa li e lihololela ovayapostoli vaye nosho yo ovo va li va ongala pamwe navo. Jesus okwa li a konakona pamwe navo Eendjovo daKalunga, pomhito oyo itai dimbiwa nandenande. Ombibeli oya ti: “Okwe va fatululila eendunge davo okushiiva omishangwa.” Kungaho, ova li va uda ko kutya okudipawa kwaye kovatondi vaKalunga nenyumuko laye lopashikumwifilonga oya kala nale ya xunganekwa mOmishangwa. Pexulilo lokwoongala oko ku na sha nenyumuko, Jesus okwa li a lombwela ovapwilikini vaye kutya ove na oshinakuwanifwa shashike. Okwe va lombwela kutya “medina laye elidilululo nedime po lomatimba oli nokuudifilwa oiwana aishe nokuhovela muJerusalem.” Okwa weda ko vali ta ti: “Nye eendombwedi daai aishe.” — Luk. 24:44-48.

5, 6. (a) Omolwashike Jesus a ti: ‘Tamu ka ninga eendombwedi dange’? (b) Oshinima shipe sha pamba elalakano laJehova shilipi ovahongwa vaJesus ve na okushiivifa?

5 Konima yomafiku 40, pefimbo lelihololo laJesus laxuuninwa, ovayapostoli vaye ova li ve udite ko nawa kutya okwa li a hala okutya shike eshi a popya paunafangwa ashike eendjovo daye otadi ti sha, a ti: “Otamu pewa eenghono, Omhepo Iyapuki ngenge tai uya munye, ndee tamu ka ninga eendombwedi dange muJerusalem nomuJudea ashishe nomuSamaria nofiyo okominghulo dounyuni.” (Oil. 1:8) Omolwashike Jesus a ti: ‘Tamu ka ninga eendombwedi dange,’ ndele ina tya daJehova? Jesus ina tya daJehova molwaashi ovo a li ta popi navo Ovaisrael ovo va hangwa nale ve li eendombwedi daJehova.

Tu li ovahongwa vaJesus, ohatu twikile okushiivifa elalakano laJehova lomonakwiiwa (Tala okatendo 5, 6)

6 Pomhito opo, ovahongwa vaJesus ova li tava ka shiivifa oshinima shipe sha pamba elalakano laJehova, osho shinene shi dulife okumangululwa kwOvaisrael moupika wOvaegipti nolwanima omoukwatwa waBabilon. Ova li tava ka shiivifa efyo nenyumuko laJesus Kristus olo la mangulula ovanhu moukwatwa wa kwata moiti neenghono, sha hala kutya, moupika woulunde nefyo. POpentekoste yomo 33 O.P., ovahongwa vaJesus vape ovavaekwa ova li va lombwela ovanhu kombinga ‘yoilonga inene yaKalunga,’ navahapu ova li va tambula ko onghundana oyo. Onghee hano, fimbo Jesus e li meulu kolulyo laXe, okwa li a hovela okumona nghee edina laye tali ti sha lela eshi ovanhu omayovi tave livele ombedi nokukala ve na eitavelo muye, oo e li oupitilo opo ovanhu va dule okuxupifwa kuJehova. — Oil. 2:5, 11, 37-41.

 “OIKULILA YAVAHAPU”

7. Oiningwanima yopOpentekoste yomo 33 O.P. oya li tai ulike shike?

7 Oiningwanima oyo ya ningwa pOpentekoste yomo 33 O.P. otai ulike kutya Jehova okwa tambula ko ongushu yekuliloyambo lomwenyo waJesus wopanhu wa wanenena, li uvike omatimba etu. (Heb. 9:11, 12, 24) Ngaashi Jesus a yelifa, ka li e uya “okuyakulwa, ndele okuyakula nokuyandja omwenyo waye u ninge oikulila yavahapu.” (Mat. 20:28) ‘Vahapu’ ovo va li tava ka mona ouwa meyambo laJesus kave fi ashike Ovajuda ovo ve livela ombedi. Ndele ponhele yaasho, Kalunga okwa hala “ovanhu aveshe va xupifwe,” molwaashi eyambo otali ‘kufa po omatimba ounyuni.’ — 1 Tim. 2:4-6; Joh. 1:29.

8. Ovahongwa vaJesus ova li va yandja oundombwedi shi fike peni, noshike sha li she va kwafela va pondole?

8 Mbela ovahongwa votete vaJesus ova li ngoo ve na ouladi opo va kale tava yandje oundombwedi kombinga yaye? Heeno, ova li ve na ouladi wokuninga ngaho, ashike hakeenghono davo vene. Omhepo iyapuki yaJehova ina eenghono oyo ya li ye va twa omukumo noku va nghonopaneka va twikile okuyandja oundombwedi. (Lesha Oilonga 5:30-32.) Omido 27 lwaapo konima yOpentekoste yomo 33 O.P., okwa li kwa tiwa kutya ‘eendjovo doshili yevangeli’ oda udifilwa Ovajuda aveshe novanhu vomoiwana imwe, “ovashitwa aveshe vokoshi yeulu.” — Kol. 1:5, 23.

9. Ngaashi sha li sha xunganekwa, oshike sha li sha ningwa po shi na sha neongalo lopaKriste lotetetete?

9 Shinyikifa oluhodi, eongalo lopaKriste lotetetete mokweendela ko kwefimbo ola li la nyatekwa. (Oil. 20:29, 30; 2 Pet. 2:2, 3; Jud. 3, 4) Ngaashi Jesus a popya, ovashunimonima, ovo tava xwaxwamekwa ‘komunawii,’ Satana, ova li va hapupala noku shi ningifa shidjuu kovanhu okudidilika mo elongelokalunga lashili fiyo ‘opexulilo lefimbo lounyuni.’ (Mat. 13:37-43) Opo nee Jehova okwa nangeka po Jesus e li Ohamba. Osho osha li sha ningwa muOktoba 1914, omudo omo mwa hovela ‘omafiku axuuninwa’ onghalelo younyuni waSatana woukolokoshi. — 2 Tim. 3:1.

10. (a) Omudo udidilikwedi ulipi Ovakriste ovavaekwa vokunena va popya kombinga yao? (b) Oshike sha ningwa muOktoba 1914, nosha enda ngahelipi tashi yela mo?

10 Ovakriste ovavaekwa vokunena ova li va popya komesho yefimbo kutya Oktoba 1914 otali ka kala efimbo lididilikwedi. Ova li va popya ngaho ve likolelela kexunganeko laDaniel li  na sha nomuti munene oo wa li wa kewa po nowa ka kula vali konima ‘yomafimbo a-7.’ (Dan. 4:16) Jesus okwa popya mexunganeko li na sha nokukala po kwaye ‘nokwexulilo lefimbo lounyuni’ kutya akushe oku li “omafimbo ovapaani.” Okudja ngoo momudo oo 1914, ‘edidiliko lokuuya kwaKristus,’ ile tu tye, lokukala po e li Ohamba ipe yokombada yedu okwa kala kwa tongomana opo ku limonikile kwaaveshe. (Mat. 24:3, 7, 14; Luk. 21:24) Onghee hano, ‘oilonga inene yaKalunga’ oya kwatela mo okunangekwa po kwaJesus e li Ohamba yovanhu.

11, 12. (a) Oshike sha li sha ningwa po mo 1919? (b) Oshike vali sha ka ningwa po mokati ko 1930 nasha okuyuka komesho? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

11 Molwaashi oku li Ohamba ipe oyo tai ka pangela ombada yedu, Jesus Kristus okwa li a hovela diva okumangulula ovashikuli vaye ovavaekwa moupika ‘waBabilon shinene.’ (Eh. 18:2, 4) Mo 1919, diva konima eshi Oita yOtete yOunyuni ya xula, ovavaekwa ova li va mona emanguluko linene lokuudifa mounyuni aushe. Ova li va yandja oundombwedi kombinga youpitilo oo Kalunga ta longifa a xupife ovanhu nosho yo shi na sha nonghundana iwa yOuhamba waKalunga. Oshidjemo, ovanhu omayovi mahapu ova li ve lihonga oshili nova li va vaekwa opo va ka pangele pamwe naKristus meulu ve li eehamba.

12 Okudja pokati ko 1930 nasha okuyuka komesho, osha li sha yela mo kutya Kristus okwa li a hovela okwoongela omamiliyona “eedi dimwe,” odo tadi ka ninga “ongudu inene” yomoiwana aishe. Koshi yewiliko lOvakriste ovavaekwa, ongudu oyo inene ohai landula yo oshihopaenenwa shaJesus shouladi nohai udifa moipafi kutya exupifo layo oli li muKalunga naKristus. Eshi tave lididimike moilonga oyo yokuyandja oundombwedi nokutwikila okukala neitavelo meyambo laKristus, otava ka pewa oufembanghenda wokuxupa “momahepeko manene,” ile tu tye poudjuu munene oo tau twala fiyo opexulilo lounyuni waSatana. — Joh. 10:16, NW; Eh. 7:9, 10, 14.

‘KALA U NA OULADI WOKUUDIFA EVANGELI’

13. Tu li Eendombwedi daJehova, otwa tokola toko okuninga shike, nomolwashike tu na omukumo kutya ohatu ka pondola?

13 Natu twikileni okukala twa lenga oufembanghenda wokuyandja oundombwedi kombinga ‘yoilonga inene’ oyo Jehova Kalunga a longa nosho yo omaudaneko aye omonakwiiwa. Haalushe hashi kala shipu okuyandja oundombwedi wa tya ngaho. Ovamwatate vahapu ohava udifile moitukulwa omo mu na vahapu ovo vehe na ko nasha netumwalaka letu, ovasheki ile ovo tave va hepeke. Ashike ohatu dulu okuninga ngaashi omuyapostoli Paulus novalongi pamwe naye va li va ninga. Paulus okwa ti: “Otwa li tu nouladi muKalunga oku mu udifila evangeli laKalunga omolwoodi linene.” (1 Tes. 2:2) Inatu shololeni nandenande. Ndele ponhele yaasho, natu kaleni twa tokola toko okukala metwokumwe neliyapulo letu fiyo  osheshi onghalelo yoinima yaSatana ya xulifwa po. (Jes. 6:11) Itatu dulu okuninga ngaho kufye vene, ndele mokulandula oshihopaenenwa shOvakriste votete, ohatu ilikana “opo ouyadi weenghono u kale waKalunga,” ile tu tye, opo Jehova e tu pe eenghono di dule odo dopaushitwe okupitila momhepo yaye. — Lesha 2 Ovakorinto 4:1, 7; Luk. 11:13.

14, 15. (a) Ovakriste vomefelemudo lotete O.P., ova li va talika ko ngahelipi, nomuyapostoli Petrus okwa popya shike shi na sha navo? (b) Otu na okukala tu udite ngahelipi eshi hatu ungaungiwa nai nafye molwaashi tu li Eendombwedi daJehova?

14 Kunena, ovanhu omamiliyona otashi dulika tave liti Ovakriste, “ndelenee moilonga yavo otave . . . likale [Kalunga], osheshi ovo oikungifa yongaho, ihava dulika, inava wana okulonga oshilonga nande shimwe shiwa.” (Tit. 1:16) Oshiwa okudimbuluka kutya mefelemudo lotete, Ovakriste vashili ova li ve tondike kovanhu vahapu vopefimbo lavo. Nomolwaasho omuyapostoli Petrus a ti: ‘Ngeenge tamu shekelwa edina laKristus, onye ovanelao, osheshi omhepo yaKalunga otai kala kombada yeni.’ — 1 Pet. 4:14.

15 Mbela eendjovo odo da nwefa mo otadi dulu ngoo okuyukifwa kEendombwedi daJehova kunena? Heeno, molwaashi ohatu yandje oundombwedi kombinga youhamba waJesus. Onghee hano, okutondelwa edina laKalunga okwa faafana ‘nokushekelwa edina [laJesus] Kristus,’ oo a lombwela ovapataneki vaye ta ti: “Ame nde uya medina laTate, nye itamu tambula nge.” (Joh. 5:43) Ngeenge owa ka shanekeka vali omapataneko eshi to yandje oundombwedi, ino teka omukumo. Omapataneko a tya ngaho otaa ulike kutya owa hokiwa kuKalunga nonokutya omhepo yaye ‘oi li kombada yoye.’

16, 17. (a) Oshiwana shaJehova otashi hafele shike moitukulwa ihapu younyuni? (b) Owa tokola toko okuninga shike?

16 Nonande ope na onghalo ya tya ngaho, dimbuluka kutya ohatu hafele ekulo linene moitukulwa ihapu mounyuni. Nokuli nomoitukulwa oyo ya longwa oikando ihapu, natango ohatu hange mo ovanhu ovo va halelela okupwilikina nohatu va udifile etumwalaka likumwifi lexupifo. Natu kaleni hatu shuna kovanhu ovo va ulika ohokwe nongeenge otashi dulika natu konakoneni navo Ombibeli noku va kwafela va ninge exumokomesho fiyo osheshi ve liyapulila Kalunga nokuninginifwa. Otashi dulika naave u udite ngaashi Sarie womoSouth Africa, oo a kala ta yandje oundombwedi oule womido di dulife 60. Okwa ti: “Onda pandula neenghono eshi okupitila mekuliloyambo laJesus handi hafele ekwatafano liwa naJehova, Omunamapangelo weshito alishe nonda hafa yo eshi handi shiivifa edina laye la tumbala.” Ye nomushamane waye, Martinus, ova kwafela ovanhu vahapu, mwa kwatelwa ovana vavo vatatu, va ninge ovalongeli vaJehova. Sarie okwa weda ko ta ti: “Kape na vali oilonga imwe hai eta ehafo linene, nokupitila momhepo yaye iyapuki, Jehova okwe tu pa eenghono odo twa pumbwa opo tu twikile noilonga oyo tai xupifa eemwenyo.”

17 Kashi na nee mbudi kutya otwa ninginifwa ile otwe litulila po elalakano loku ka ninginifwa, otu na omatomheno okukala twa pandula eshi tu na oufembanghenda wokweendafana neongalo lEendombwedi daJehova mounyuni aushe. Onghee hano, natu twikileni okuyandja oundombwedi nawanawa nokukendabala tu kale twa koshoka mounyuni waSatana ou inau koshoka. Mokuninga ngaho, ohatu fimanekifa Tate yetu womeulu omunahole, oo twa humbata edina laye la tumbala.