Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juni 2014

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Mbela okuxwika oimhu okwa yuka ngoo kOvakriste?

Omishangwa inadi kelela okuxwika oimhu.

Ope na omahokololo Ombibeli oo a popya shi na sha nokuxwikwa kwoimhu noipongolo. (Jos. 7:25; 2 Omaf. 34:4, 5) Osho otashi dulika sha li tashi ulike kutya ovanhu ovo kava li va wana okupakwa. Ashike okuxwika oimhu haalushe tashi ti kutya ovanhu va tya ngaho inava wana okupakwa.

Ohatu dulu okumona oushili waasho mehokololo li na sha nefyo lohamba Saul novanamati vatatu. Aveshe vane ova fya eshi va li tava lu nOvafilisti. Umwe womovanamati vaSaul oJonatan, oo a li kaume kashili nomuyambididi omudiinini waDavid. Eshi Ovaisrael ovaladi ovo va li muJabes shomuGilead va uda osho sha ningwa po, ova ya ndele tava ka tala oimhu oyo ine, ve i xwika po nokufudika omakipa. Lwanima David okwa ka pandula Ovaisrael ovo omolweenghatu davo. — 1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Eteelelo loonakufya lopamishangwa olo enyumuko, eshi Kalunga ta ka alulila oonakufya momwenyo. Kashi na nee mbudi kutya nakufya okwa xwikwa po ile hasho, Jehova ita nyengwa okwaalulila omunhu a tya ngaho momwenyo e na olutu lipe. Ovaheberi vatatu ovadiinini ovo va li va tokolelwa kohamba Nebukadnesar okweekelwa mediko la hanya kava li va pumbwa okutila kutya pamwe ngeenge ova pi po Kalunga ita ka dula oku va nyumuna. (Dan. 3:16-18) Ovapiya vaJehova ovadiinini ovo va li meekamba daNazi navo kava li ve na oumbada wa sha, eshi va li va teelela oku ka dipawa nohauxuuninwa okuxwikwa po. Ovapiya vaKalunga ovadiinini vamwe ova hanaunwa po keemboma ile va fya meenghedi vali dimwe omo omalutu avo aeshe a hanauka po filufilu. Ndele nande ongaho, ove na eteelelo lenyumuko. — Eh. 20:13.

Jehova ina pumbwa okwoongela oinhimbu yolutu lomunhu yonale opo a dule oku mu nyumuna. Osho osha yela mo nawa mokutala konghedi omo ha nyumunine Ovakriste ovavaekwa omwenyo womeulu. Ngaashi Jesus, oo a li a “tulwa omwenyo pamhepo,” Ovakriste ovavaekwa ohava nyumunwa ve na oukwatya oo va li ve na nale ashike ohava pewa omalutu opamhepo. Ihava i meulu nomalutu avo opambelela. — 1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Joh. 3:2.

Otu na eteelelo kutya oonakufya otava ka nyumuka molwaashi otwa itavela kutya Kalunga ota dulu nokwa halelela okuwanifa po eudaneko laye lokwaalulila oonakufya momwenyo, ndele eteelelo letu inali likolelela konghedi omo oshimhu shanakufya sha ungaungiwa nasho. (Oil. 24:15) Shihokwifa, otashi dulika tuha ude ko filufilu kutya Kalunga okwa li a nyumuna ngahelipi oonakufya mefimbo la pita ile nghee te ke shi ninga monakwiiwa. Ndele nande ongaho, otwe mu lineekela. Okwe tu pa ‘edidiliko’ eshi a nyumuna Jesus. — Oil. 17:31; Luk. 24:2, 3.

Ovakriste ove na okutala kutya onghedi yokuungunga noimhu ilipi ya tambulwa ko moshitukulwa shavo nosho yo paveta yoshilongo shavo. (2 Kor. 6:3, 4) Opo nee omunhu keshe pauhandimwe ile oukwaneumbo, ove na okuninga etokolo kutya oshimhu shanakufya otashi xwikwa po ile hasho.