Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Mei 2014

Oshifo eshi osha kundafana eenghedi nhatu odo hatu dulu okulongifa moukalele opo tu dule okuyandja omanyamukulo taa tomho komapulo oo a fa madjuu. Omolwashike sha fimana kufye okukala ovadiinini kehangano laJehova?

‘Oikulya yange oyo okulonga ehalo laKalunga’

Ohamba David, omuyapostoli Paulus nosho yo Jesus Kristus ova li va halelela okulonga ehalo laKalunga. Ongahelipi hatu dulu okukaleke po ile okupepaleka ouladi wetu nonande ohatu longo moitukulwa oyo i na omashongo?

Ongahelipi hatu dulu ‘okunyamukula keshe umwe’?

Ongahelipi hatu dulu okutomhafana noukeka hatu longifa Omishangwa ngeenge otwa pulwa omapulo taa shongo? Tala eenghedi nhatu odo hatu dulu okulongifa opo tu yandje omanyamukulo taa tomho.

Kala ho ungaunga nawa navamwe moukalele

Otu na okuungaunga ngahelipi nomunhu keshe pauhandimwe oo hatu shakeneke moukalele wetu? Eendjovo daJesus odo di li muMateus 7:12 oda kuma ngahelipi oilonga yetu yokuudifa?

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Jehova okwa kwafela nge shili

Kenneth Little okwa hokolola nghee Jehova e mu kwafela a finde eehoni nokukala e udite ina wana. Tala nghee Jehova a nangeka noupuna eenghendabala daye monghalamwenyo yaye aishe.

Jehova oKalunga kelandulafano

Ongahelipi ehokololo li na sha naIsrael shonale nosho yo Ovakriste vomefelemudo lotete tali ulike kutya ovapiya vaJehova kombada yedu kunena otava ka kala va unganekwa nawa?

Oto endele ngoo pamwe nehangano laJehova?

Onghalelo younyuni waSatana otai ka xulifwa po mafiku. Omolwashike sha fimana okukala ovadiinini kehangano olo Kalunga ta longifa kombada yedu kunena?

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

‘Ope na natango oilonga yeteyo ihapu i na okulongwa’

Ope na Eendombwedi daJehova di dulife 760 000 tadi tandavelifa oshili yOmbibeli moBrasilia. Oilonga yokuudifa oya hovela ngahelipi moAmerika lokOlukadi?