Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Oshike sha li hashi ningifa ovanhu vopefimbo lOmbibeli va pombaule oikutu yavo owina?

Omishangwa oda popya eenghalo donhumba dihapu odo da li hadi ningifa ovanhu vamwe va pombaule oikutu yavo. Otashi dulika shi kumwife ovo tave shi lesha kunena, ndele Ovajuda ova li have shi ningi omolwetekomukumo, oluhodi, ohoni, ile ehandu.

Pashihopaenenwa, Ruben okwa li a “pombaula oshikutu shaye” eshi a mona kutya omhangela yaye yokuxupifa mumwaina Josef oya iwa moshipala molwaashi Josef okwa landifwa po a ninge omupika. Xe Jakob okwa li a “pombaula oikutu yaye” eshi a li ta diladila kutya Josef okwa lika po koshifitukuti. (Gen. 37:18-35) Job okwa li a “pombaula oshikutu shaye” eshi a lombwelwa kutya ovana ova dipawa. (Job 1:18-20) Omutumwa e na “oikutu ya pombauka” okwa li a ya kOmupristeri Omukulunhu Eli e ke mu lombwele kutya Ovaisrael ova findwa molwoodi, ovanamati vaEli vavali ova dipawa noshikefa shehangano osha iwa nasho. (1 Sam. 4:12-17) Eshi Josia a leshelwa eendjovo domembo lOmhango nokwa mona kutya oshiwana shavo osha nyona, okwa ‘pombaula oikutu yaye.’—2 Eeh. 22:8-13.

Eshi Jesus a li ta tokolwa, Omupristeri Omukulunhu Kajafas okwa li a “pombaula oikutu yaye” eshi a li ta diladila kutya Jesus okwa sheka Kalunga. (Mat. 26:59-66) Pamhango yoorabbi, ngeenge omunhu okwa udu edina laKalunga tali shekwa okwa li e na okupombaula oikutu yaye. Ndele omhango ikwao vali yoorabbi oyo ya ka totwa po konima yehanauno lotembeli yaJerusalem oya ti kutya, “ou ta udu edina laKalunga tali shekwa kunena ke na okupombaula oikutu yaye molwaashi otai ka pwa ko ashike okupombaula.”

Okupombaula oikutu kakwa li taku ti sha momesho aKalunga, shapo ongeenge omunhu a nyika oluhodi shili komutima. Nomolwaasho Jehova a li a lombwela oshiwana shaye shi ‘pombaule omitima dasho ndele haikutu yasho noshi alukile kuye.’—Joel 2:13.