Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Aprili 2014

Oshifo eshi osha kundafana nghee hatu dulu okuulika eitavelo la fa laMoses. Jehova okwa tala ko ngahelipi oinakuwanifwa youkwaneumbo nohe tu kwafele ngahelipi tu i wanife po?

Hopaenena eitavelo laMoses

Eitavelo laMoses ole mu linyengifa aha yandje elitulemo komahalo opambelela noku kale a lenga omaufembanghenda aye oilonga? Omolwashike Moses a li a “taalela kondjabi”?

Mbela ou wete ngoo oo “e he wetike”?

Ongahelipi eitavelo laMoses muKalunga le mu kwafela aha kale a tila ovanhu noku kale e na eitavelo momaudaneko aKalunga? Pameka eitavelo loye u kale u wete Jehova e li omunhu wolela kwoove oo a halelela oku ku kwafela.

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Oukokolindjila wondjikilile owa twala nge fiyo openi?

Okutala keedula 65 odo a kala moilonga yefimbo li yadi, mona kutya omolwashike Robert Wallen ta ti kutya onghalamwenyo yaye oya kala tai pondola noi na elalakano.

Kape na oo ta dulu okulongela oovene vavali

Vamwe ova fiya po omaukwaneumbo avo opo va ka konge oilonga. Ongahelipi okukala kokule noukwaneumbo haku kumu ohombo, ounona nosho yo ekwatafano letu naKalunga?

Kala u na elineekelo, Jehova oye omukwafi woye!

Ongahelipi xe omudali umwe a pameka ekwatafano noukwaneumbo waye konima eshi a li e u fiya omolwoilonga yomboloto? Ongahelipi Jehova a li e mu kwafela a yambidide oukwaneumbo waye moshilongo osho shi na ouxupilo tau nyangwa?

Owa lenga ngoo epashukilo laJehova lopahole?

Konakona eenghedi nhano omo Kalunga he tu file oshisho pahole nonghee hatu dulu okumona ouwa mepashukilo laye.

Owe shi shiiva tuu?

Oshike sha li hashi ningifa ovanhu vopefimbo lOmbibeli va pombaule oikutu yavo owina?