Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Februali 2014

 OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Ofilima tai pameke eitavelo oyo ya li ya danwa omido 100 da pita

Ofilima tai pameke eitavelo oyo ya li ya danwa omido 100 da pita

Omulumenhu umwe oo a li a tala ofilima ‘yo-Photo-Drama’ mo 1914, okwa ti: “Ota monika ashike a fa omumwatate Russell filufilu!”

PAIFE opa pita omido 100 eshi ‘o-Photo-Drama of Creation’ ya li ya ulikwa oshikando shotete, okino oyo ya li ya longekidwa nelalakano lokukwafela ovanhu va kale ve na eitavelo mOmbibeli i li Eendjovo daKalunga. Eshi ovanhu va li va itavela moevolusi, omakembaulo nomalimbililo okwa li a nyona po eitavelo lavahapu, ndele okino ‘yo-Photo-Drama’ oya li ya ulika kutya Jehova oye Omushiti.

Charles T. Russell, oo a li omukwatelikomesho wOvakonakoni vOmbibeli okwa kala alushe ha kongo eenghedi odo tadi pondola danghee taku dulu okutandavelifwa oshili yOmbibeli. Ovakonakoni vOmbibeli ova kala nale tava longifa oileshomwa oule womido di dulife pomilongo nhatu. Ndele paife ova li ve na okuyandja elitulemo kokulongifa okino yomafano hae linyenge.

OKUTANDAVELEKA ETUMWALAKA TAKU LONGIFWA OMAFANO HAE LINYENGE

Mo 1890 nasha, opa li pa totwa eekino domafano hae linyenge ehe na omawi. Pehovelo lomudo 1903, ofilima yopalongelokalunga oya li ya ulikwa mongeleka imwe yomoshilando shaNew York City. Mo 1912, ehangano lomafano oo hae linyenge ola li ashike opo tali ningi exumokomesho eshi omumwatate Russell a li a hovela nomalongekido ‘o-Photo-Drama.’ Okwa li a didilika kutya mokulongifa onghedi oyo otaku dulu okutandavelifwa oshili yOmbibeli shi dulife okulongifa oileshomwa aike.

‘O-Photo-Drama’ oyo hai kwata oule weevili hetatu, luhapu oya li hai ulikwa moitukulwa ine pamwe noipopiwa ixupi yopaMbibeli i li 96 oyo ya kwatwa notai endele pamwe newi la yela lomuhokololi oo a li a shiivika nawa. Moitukulwa ihapu omu na eemusika dihokwifa. Ovalumenhu omanyakwa ova li tava imbi nokudana omusika tava longifa eengalamafona nokuningifa omawi a endele pamwe nomafano oluvala nomauliko e na sha nomahokololo a fimana omOmbibeli.

F. Stuart Barnes, oo a li e na omido 14 mo 1914 okwa ti: “Osha kwatela mo omafano aeshe okudja ngoo keshito leenyofi fiyo okexulilo olo likumwifi lEpangelo lOmido Eyovi laKristus.”

Eefilima dihapu nomafano okwa li a dja keenhele oko haku longekidwa eekino dopaipindi. Ovafaneki eenghulungu vomoPhiladelphia, moNew York, moParis nosho yo moLondon ova li va painda neenyala omafano neefilima. Ovanailonga vamwe vomoBetel ovo hava longo mOngulu yOkufaneka navo ova li va dana onghandangala mokupainda nokupingena po omafano  oo a nyonauka. Kakele keefilima odo da li da landwa, oilyo imwe youkwaneumbo waBetel nayo oya li ya fanekelwa popepi naYonkers shaNew York eshi ya li tai dana oshitukulwa shi na sha naAbraham, Isak nomweengeli oo a li a kelela Abraham aha yandje omona waye exwikiloyambo. — Gen. 22:9-12.

Ovaunganeki va deuka ova li va unganeka eefilima, eengalamafona 26 odo da li tadi kwata nosho yo omafano 500

Omulumenhu umwe oo a li omweendi pamwe nomumwatate Russell okwa li a popya kutya, “onghedi oyo otai ka kwafela ovanhu omayovi va kale ve na ohokwe mOmishangwa i dulife omukalo keshe wa li wa longifwa nale opo ku xumifwe komesho elongelokalunga.” Mbela ovawiliki vomalongelokalunga ova li ngoo tava ka pandula eenghendabala odo dokupalula eemhunga odo da fya ondjala pamhepo? Hasho, mepingafano naasho, ovawiliki vomalongelokalunga ova li va yemba ‘o-Photo-Drama’ navamwe ova li va longifa oinheya nomakoto opo va imbe ovanhu ve i tale. Ova li nokuli va tetifa ko olusheno monhele imwe.

Ovayakuli vomomaongalo omoshitukulwa ova li va yandja eekopi omamiliyona da nyanyangidwa di na omafano e na sha ‘no-Photo-Drama’

Ovo va li pokwoongala ova li va pewa eembadi di na efano lokamati Jesus. Eembadi odo oda li tadi dimbulukifa ovo ve di djala opo va kale “ovana vombili”

Ndele nande ongaho, eemhunga dovanhu oda li da yadifa olupale lomaudano opo di tale okino ‘yo-Photo-Drama’ oshali. MOilongo ya Hangana, ovanhu vomoilando i fike po 80 ova li hava ongala efiku keshe opo va tale ‘o-Photo-Drama.Osha li oshikando shotete kovatali vahapu okumona okino tai popi, nosha li she va kumwifa. Ofimbo tava tale okino, ova li va mona nghee okaxuxwena taka tendulwa nanghee eengala tadi litandula. Ouyelele wopaunongononi wopefimbo opo owa li wa divilika ounongo waJehova wa denga mbada. Ngaashi sha tumbulwa pehovelo loshitukulwa, omulumenhu umwe eshi a mona omumwatate Russell ta ningi etwalemo lokino ‘yo-Photo-Drama’ okwa ti: “Ota monika ashike a fa omumwatate Russell filufilu.”

OSHITWA SHA FIMANA MEHONGO LOMBIBELI

Eshi omudo 1914 wa li tau ehene popepi, ehangano lo-I.B.S.A. ola li le liunganeka nola tokola toko okulongifa keshe shimwe opo li yandje oundombwedi mounyuni aushe. Ndele opo li pondole moshinima osho, opa li pa totwa ‘o-Photo-Drama of Creation.’ Osho osha li sha kwatela mo okulongifa nawa efimbo, okuninga eenghendabala nokulongifa oiniwe

Tim Dirks, omushangi nomunandjokonona weefilima, okwa popya a ti: Osho osha li oshinyandwa shotete sha kula sha shangwa, osho sha kwatela mo omawi, omafano tae linyenge nosho yo omaluvala mahokwifa. Eefilima odo da ka shikula ‘o-Photo-Drama’ nado oda li da longifa eenghedi dimwe odo da li da longifwa ‘mo-Photo-Drama,ashike haadishe mofilima imwe, unene tuu oyo ye likolelela kOmbibeli. Ndele kape na nande oimwe ya li ya talwa kovanhu vahapu ngaashi ‘o-Photo-Drama’ oyo ya li ya talwa kovanhu ve fike pomamiliyona omuwoi moAmerika lokOlundume, moEuropa, moAustralia nosho yo moNew Zealand momudo wotete.

‘O-Photo-Drama’ oya li ya ulikwa oshikando shotete mo 11 Januali 1914 moNew York City. Konima yeemwedi heyali, opa li pa holoka oita oyo hai ifanwa Oita yOtete yOunyuni. Ndele nande ongaho, ovanhu vahapu mounyuni ova kala nokwoongala opo va tale ‘o-Photo-Drama’ nokumona ehekeleko moitukulwa yayo ya yela nawa i na sha nomanangeko noupuna oo taa ka etwa kOuhamba. Kashi na nee mbudi kutya omudo 1914 owa li wa tya ngahelipi, ‘o-Photo-Drama’ oya li shili okino ididilikwedi.

Oitukulwa omilongo mbali ‘yo-Photo-Drama’ oya li ya longifwa muAmerika lokOumbangalanhu