OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Februali 2014

Oshifo eshi otashi kundafana oiningwanima itunhula oyo i li mEpsalme 45. Otashi tu kwafele yo tu kale tu na olupandu lokupandula Jehova Kalunga e li omufilishisho wetu, omwaameni nakaume ketu kopofingo.

Tangeni Kristus molwaashi oku li Ohamba ikumwifi!

Oiningwanima itunhula oyo ya popiwa mEpsalme 45 otai ti shike kufye kunena?

Natu nyakukweni omolwehombolo lOdjona!

Olyelye omuvalekwa, na Kristus okwa kala te mu longekidile ngahelipi ehombolo? Oolyelye tava ka hafela ehombolo olo?

Omufiyekadi womuSarfat okwa li a pewa ondjabi omolweitavelo laye

Enyumuko lokamonamati kaye olo limwe lomoiningwanima oyo ya li ya pameka filufilu eitavelo laye. Oshike hatu lihongo komufiyekadi oo?

Jehova omufilishisho nomwaameni wetu

Kala nolupandu lokupandula Jehova Kalunga oo e li Tate yetu womeulu. Lihonga nghee to dulu okupameka ekwatafano loye naKalunga oo e li omufilishisho munenenene nomwaameni.

Jehova okaume ketu kopofingo

Konakona oshihopaenenwa shaAbraham naGideon ovo va li ookaume kaJehova kopofingo. Oiteelelwa ilipi tu na okuwanifa po ngeenge otwa hala okuninga ookaume kaJehova?

Omapulo a dja kovaleshi

Eteelelo lOvajuda vomefelemudo lotete ‘lokuteelela’ Messias ola li la kanghamena kushike?

‘Tala ouwanyenye wOmwene’

Ohamba David oya li ina olupandu omolwelongekido laKalunga li na sha nelongelokalunga lashili. Ongahelipi hatu dulu okuhafela elongelokalunga lashili kunena?

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Ofilima tai pameke eitavelo oyo ya li ya danwa omido 100 da pita

Paife opa pita omido 100 eshi ‘o-Photo-Drama of Creation’ ya li ya ulikwa oshikando shotete, okino oyo ya li ya longekidwa nelalakano lokukwafela ovanhu va kale ve na eitavelo mOmbibeli i li Eendjovo daKalunga.