Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Desemba 2013

Oshifo eshi osha kundafana eenghedi omo hatu dulu okuhenuka oinima oyo tai dulu okunyona po eitavelo letu. Osha popya yo kutya Ouvalelo wOmwene otau ka danwa naini nonokutya osho oshi na oityo lilipi kufye?

Jehova okwe va amenena momididimbe deemhunda

Eendombwedi daJehova odo da li muNdowishi pefimbo lepangelo laNazi oda li da dula ngahelipi okumona oileshomwa ya kanghamena kOmbibeli? Eendombwedi oda li da taalela oiponga ilipi?

Ino ‘kanifa diva eendunge’!

Omalondwelo e li pe?mbo elipi taa hangwa monhumwafo oyo Paulus a li a shangela Ovatessalonika? Oshike tashi dulu oku tu kwafela opo tuha pukifwe? Oshike tashi dulu oku tu kwafela opo tuha pukifwe?

Mbela ito dulu okuninga omaliyambo omolwOuhamba?

Lihonga nghee hatu dulu okulongifa efimbo, oimaliwa, eenghono nokudula kwetu opo tu yambidide Ouhamba waKalunga.

Oto dimbuluka?

Mbela owa lesha ngoo nawanawa Eeshungonangelo odo opo da piti? Ngeenge owe di lesha, kendabala okunyamukula omapulo aa taa landula apa.

‘Efiku olo nali ninge efiku lEdimbuluko’

Ovakriste ove na okukala ve shii shike kombinga yOpaasa? Edano lOuvalelo wOmwene otali ti shike kufye?

“Shi ningeni okudimbulukwa nge”

Ohatu shiiva ngahelipi efiku omo tamu ka danwa Ouvalelo wOmwene? Omungome nomaviinyu otaa faneke shike?

Lididimikila efyo lakaume koye kopahombo

Ouyahame oo hau etifwa kokufilwa kaume kopahombo ou nyikifa oluhodi nohau kwata efimbo lile. Lihonga nghee eteelelo lenyumuko olo tali hangwa mOmbibeli li li odjo yehekeleko.

Oshuuliki shoipalanyole yOshungonangelo yokukonakonwa yomo 2013

Tala oshuuliki shoipalanyole yoitukulwa yOshungonangelo yokukonakonwa yomo 2013.