Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Ongahelipi hatu dulu okukwafela vamwe meemhumbwe davo?

Ongahelipi hatu dulu okukwafela vamwe meemhumbwe davo?

OMUKULUNHUONGALO wedina François womoshilongo shimwe osho opo tashi putuka okwa ti: “Konima yomahoololo, ovanhu ova li va tukula ouxwapindi, naasho osha li sha fininika Eendombwedi daJehova omayovi di fiye po omaumbo ado. Oikulya nomiti douhaku kaya li ya henena noya li ya ninga ondilo neenghono. Eembaanga oda li da pata, oimaliwa oya li ya pwa mo momashina amwe naamwe kaali taa longo.”

Ovamwatate vokoshitaimbelewa ova li va twala meendelelo oimaliwa noikwafa yopaulumomhumbwe kEendombwedi odo da li da fiya po omaumbo ado noda li da ongala pOmalupale Ouhamba moshilongo ashishe. Eengudu deemhilameno oda li da tula omainda meendjila, ashike molwaashi eengudu adishe oda li di shii kutya Eendombwedi ihadi kufa nandenande ombinga moinima yopapolitika, oda li hadi pitike oihauto yehangano i pite po.

François okwa ti: “Ofimbo twa li mondjila twa yuka kOlupale lOuhamba, ovaumbi ova li va hovela okuumba ohauto yetu. Ashike eeholo oda pita ashike pokati ketu. Eshi twa ka mona omukwaita a yuka kufye e na oshilwifo meke, otwa shunifa ohauto monima ndele hatu i tanauna notwa endelela tu shune koshitaimbelewa. Otwa pandula Jehova eshi twa xupa. Mefiku la ka landula ko, ovamwatate 130 ovo va li mOlupale lOuhamba olo ova li va dula okudja mo nokuya konhele ya amenwa. Vamwe ova li ve uya koshitaimbelewa notwa kala hatu va wanifile po eemhumbwe davo dopamhepo nodopalutu fiyo osheshi omakuyunguto a xula po.”

François okwa ti vali: “Lwanima oshitaimbelewa osha ka yakula eenhumbwafo dihapu da dja kovamwatate moshilongo ashishe, omo va popya kutya ova pandula neenghono. Okumona nghee ovamwaxe vokoitukulwa imwe ve va yambidida osha li she va kwafela va kale ve lineekela filufilu muJehova.”

Ngeenge ovamwatate novamwameme ova hangika koiponga, kutya nee oyopaushitwe ile oyoyo hai etifwa kovanhu, ihatu va lombwele va ka ‘xuxumukwe vo ve likutife.’ (Jak. 2:15, 16) Ndele ponhele yaasho, ohatu kendabala okufila oshisho eemhumbwe davo dopalutu. Sha faafana, konima eshi ovahongwa vomefelemudo lotete va li va londwelwa kutya otaku uya ondjala, ‘ovalongwa aveshe ova li va pangela omhangela okuyandja oikwafa, keshe ou shi fike peenghono daye, i tuminwe ovamwatate venya ve li muJudea.’ — Oil. 11:28-30.

Tu li ovapiya vaJehova, otwa halelela okukwafela painiwe oohandimwe ovo va hepa. Ashike ovanhu ove na yo omhumbwe yopamhepo. (Mat. 5:3) Jesus okwa pa ovashikuli vaye oshinakuwanifwa shoku ka ninga ovanhu ovahongwa, opo ovanhu va kwafelwe va mone kutya ove na omhumbwe oyo yopamhepo nova katuke eenghatu ve i wanife po. (Mat. 28:19, 20) Fyeni pauhandimwe ohatu yambe po efimbo letu lihapu, eenghono detu noiniwe yetu opo tu wanife po oshinakuwanifwa osho. Ndele tu li ehangano, ohatu longifa omayambidido opashimaliwa opo tu kwafele ovanhu painiwe, ashike omayambidido ohaa longifwa unene nelalakano lokuxumifa komesho oinima yOuhamba nokutandavelifa onghundana iwa. Kungaho, ohatu ulike kutya otu hole Kalunga nosho yo ovanhu vakwetu. — Mat. 22:37-39.

Ovo hava yambidida oilonga yomounyuni aushe yEendombwedi daJehova otava dulu okukala noushili kutya omayambidido avo ohaa longifwa monghedi ya yuka noya denga mbada. Mbela ito dulu okukwafela ovamwaxo ovo ve li momhumbwe? Mbela ino hala okuyambidida oilonga yokuninga ovanhu ovahongwa? Ngeenge osho, “ino anya okumonifila omukwanaluhepo ouwa, ngenge ho dulu oku shi ninga.” — Omayel. 3:27.