‘Ohandi teelele.’ — MIKA 7:7.

1. Oshike tashi dulu oku tu ningifa tuha kale noikala yokuteelela?

OKUDJA eshi Ouhamba wopaMessias wa dikwa po mo 1914, omafiku axuuninwa onghalelo yaSatana okwa hovela. Pefimbo loita oyo ya luwa meulu, Jesus okwa umbila Satana neendemoni kombada yedu. (Lesha Ehololo 12:7-9.) Satana oku shii kutya ‘oku na ko okafimbo kaxupi kongaho.’ (Eh. 12:12) Ndele paife opa pita omido omilongo donhumba okudja eshi ‘okafimbo’ oko ka hovela, navamwe otashi dulika va kale ve udite kutya omafiku axuuninwa otaa kwata olule. Mbela fyeni pauhandimwe ohatu kala twa loloka okuteelela Jehova a katuke eenghatu?

2. Oshike hatu ka kundafana moshitukulwa eshi?

2 Osha nyika oshiponga okuhakala noikala yokuteelela, molwaashi otashi dulika tuha katuke pandunge. Ndele ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otu na oikala yokuteelela? Oshitukulwa eshi otashi ke tu kwafela moshinima osho mokunyamukula omapulo taa landula. (1) Oshike hatu lihongo komuprofeti Mika shi na sha nokuteelela? (2) Oiningwanima ilipi tai ka ulika kutya efimbo lokuteelela Jehova a katuke eenghatu oli li pokuxula po? (3) Ongahelipi hatu dulu okuulika olupandu letu li na sha nonheni yaJehova?

OSHIKE HATU LIHONGO MOSHIHOPAENENWA SHAMIKA?

3. Eenghalo domuIsrael oda li ngahelipi pefimbo laMika?

3 Lesha Mika 7:2-6. Mika, oo a li omuprofeti waJehova, okwa li a mona nghee onghalo yopamhepo yOvaisrael ya enda tai naipala fiyo osheshi ya ka duka pefimbo lokupangela kwohamba ikolokoshi Ahas. Mika okwa li a faafanifa Ovaisrael ovadinikalunga ‘nomakiya’ nosho yo ‘nongubu yomano.’ Ngaashi ashike omakiya ile ongubu yomano hai twana, Ovaisrael ovo va li ve na eenghedi da xutuka ova li hava  yahameke vakwao. Enyonauko la tya ngaho ola li la naipala neenghono fiyo la etifa etukauko momaukwaneumbo. Molwaashi Mika okwa li e shii kutya ita dulu okulundulula oikala yovanhu, okwa li a mbubulila Jehova omutima waye meilikano nokuteelela nelidiiniko nonelineekelo Jehova a katuke eenghatu peufwafimbo laYe.

4. Omashongo elipi tashi dulika tu shakeneke?

4 Ngaashi Mika, nafye otwa dingililwa kovanhu ovo ve lihole vo vene. Ovanhu vahapu kunena ‘kave nolupandu, eitavelo nohole.’ (2 Tim. 3:2, 3) Ohatu kala twa nyemata ngeenge ovanailonga ile ovanafikola vakwetu ile ovashiinda shetu tava ulike oikala yokuliholamwene. Kakele kaasho, ovapiya vaKalunga vamwe ohava kala va taalela nokuli omashongo manene. Jesus okwa li a popya nghee etumwalaka laye tali ka kuma ovanhu, nopomhito oyo okwa li a londwela kutya ovashikuli vaye otava ka patanekwa momaukwaneumbo, a longifa oitya nomatumbulo a fela kwaao a longifwa muMika 7:6. Jesus okwa ti: “Ame nde uya okweeta ondubo pokati komumati naxe, nokakadona naina, noshitenya omukainhu nainamweno. Ndele novaneumbo vomunhu mwene otava ningi ovatondi vaye.” (Mat. 10:35, 36) Kashi fi tuu eshongo la kwata moiti okukala to lididimikile omasheko nomapataneko oilyo youkwaneumbo oyo ihe fi yeitavelo letu! Ashike inatu liyandja nandenande komafininiko a tya ngaho. Ponhele yaasho, natu kale ovadiinini kuJehova nokukala twa teelela nelidiiniko a yukife oinima peufwafimbo laye. Ngeenge otwa kala hatu mu pula ekwafo alushe, ote ke tu pameka noku tu nongeka opo tu dule okulididimika.

5, 6. Mika okwa li a punikwa ngahelipi kuJehova, ndele oshike osho a li ina mona?

5 Jehova okwa li a punika Mika omolwoikala yaye yokuteelela. Mika okwa li a mona eshi ohamba Ahas nepangelo layo likolokoshi tali xulifwa po. Okwa kala yo momomwenyo fiyo osheshi ohamba iwa Hiskia ya pingena po xe Ahas nokutungulula elongelokalunga lashili. Kakele kaasho, exunganeko laMika li na sha nokutokolwa kwaSamaria ola ka wanifwa eshi Ovaassiria va li va homona ouhamba waIsrael wokolundume. — Mika 1:6.

6 Ashike Mika ka li a mona nhumbi omaxunganeko aeshe oo a pewa kuJehova a wanifwa. Pashihopaenenwa, okwa li a xunganeka a ti: “Pexulilo lomafiku omhunda yotembeli yOmwene otai ka kala ya pamenena koxulo yeemhunda , ndele tai lepala i dule oikulundundu aishe. Ndele oko taku ka tondokela oiwana. Ndele oiwana ihapu otai ka ya, ndee tai ti: Ileni, fye tu londeni komhunda yOmwene.” (Mika 4:1, 2) Eshi exunganeko olo la hovela okuwanifwa, Mika okwa hangwa nale a fya. Ndele nande ongaho, okwa li a tokola toko okukanyatela oudiinini waye, kashi na nee mbudi kutya vamwe otava ningi shike. Okwa popya shi na sha netokolotoko laye a ti: “Oiwana aishe tai kala nokweenda, keshe shimwe, medina laKalunga kasho, ndelenee fye ohatu ka kala nokweenda medina [laJehova, NW] Kalunga ketu alushe fiyo alushe.” (Mika 4:5) Molwaashi Mika okwa li e na elineekelo kutya omaudaneko aeshe aJehova otaa ka wanifwa, osha li she mu kwafela a kale noikala yokuteelela pomafimbo madjuu. Omuprofeti oo omudiinini okwa li shili e lineekela Jehova.

7, 8. (a) Omolwashike tu na omatomheno okulineekela Jehova? (b) Oshike tashi ka ningifa efimbo li kale tali monika la fa tali endelele?

7 Mbela nafye otwe lineekela ngoo Jehova? Otu na omatomheno mawa okukala twe mu lineekela. Otu wete nhumbi exunganeko laMika tali wanifwa pefimbo letu. ‘Pefimbo eli lexulilo,’ ovanhu omamiliyona, va dja moiwana, momihoko nomalaka aeshe, otava mbobolokele “komhunda yOmwene,” Jehova. Nonande ova dja moiwana oyo hai kondjifafana, ova hambula “omaongamukonda avo omatemo,” noihave ‘lilongo vali oukwaita.’ (Mika 4:3) Kashi fi tuu oufembanghenda mukumwifi okukala mokati koshiwana shaJehova oshinambili!

8 Oshi shii okudiwa ko eshi twa halelela Jehova a hanaune po ounyuni ou woukolokoshi. Ndele opo tu kale tu na oikala yokuteelela, otwa pumbwa okukala hatu tale ko oinima pataleko  laJehova. Jehova okwa paka po nale efiku omo ta ka tokola ounyuni, te u tokolifa ‘omulumenhu oo a hoolola ye mwene,’ Jesus Kristus. (Oil. 17:31) Ndele fimbo osho ina shi ningwa, okwa yandja omhito kovanhu vomaludi aeshe opo va fike “meshiivo loshili,” va katuke metwokumwe nalo nova ka xupifwe. Eemwenyo davahapu odi li monghuwo i nonghambe. (Lesha 1 Timoteus 2:3, 4.) Ngeenge otwa kala twe lipyakadila nokukwafela vamwe ve lihonge oshili kombinga yaKalunga, efimbo otali ka tuka po ngolungu, hatu papala ashike eshi efiku laKalunga letokolo le uya. Kape na vali olule; efimbo ola pwa po. Eshi efiku olo tali ka fika, itatu ka kala tuu twa hafa eshi hatu hangwa twe lipyakidila noilonga yokuudifa Ouhamba!

OININGWANIMA ILIPI TAI KA ULIKA KUTYA EFIMBO LOKUTEELELA OLI LI POKUXULA?

9-11. Mbela 1 Ovatessaloniki 5:3 ova wanifwa? Shi yelifa.

9 Lesha 1 Ovatessaloniki 5:1-3. Mafiku, oiwana otai ka tya “Ombili [neameno, NW].” Onghee hano, otwa pumbwa okukala twa “pashukeni,” opo tuha pukifwe keingido la tya ngaho. (1 Tes. 5:6) Natu ka taleni pauxupi koiningwanima yonhumba oyo tai ulike kutya eingido olo oli li pokuningwa, naasho otashi ke tu kwafela opo tu kaleni oupafi pamhepo.

10 Konima eshi pa luwa oita younyuni yopavali, oiwana oya kala tai lalakanene ombili. Konima yoita yotete younyuni, opa li pa totwa Oshipandi shOiwana nelalakano lokweetifa po ombili. Lwanima, eshi pa ka luwa oita itivali younyuni, opa li pa totwa Oiwana ya Hangana, oyo paife kwa talika kutya oyo tai dulu okweeta ombili kombada yedu. Ovawiliki vomapangelo nosho yo vomalongelokalunga ove lineekela kutya omahangano a tya ngaho otaa dulu okweetifa po ombili mounyuni aushe. Pashihopaenenwa, Oiwana ya Hangana oya li ya shiivifa kutya 1986 Omudo wOmbili yoPaiwana. Momudo oo, ovawiliki voiwana ihapu novomalongelokalunga e lili noku lili ova li va waimina omukulunhu wOngeleka yaKatolika muAssisi shomuItalia opo va ilikanene ombili.

11 Ndele omapopyo a tya ngaho ombili neameno namakwao a yukila oko inaa wanifa po exunganeko olo li li mo 1 Ovatessaloniki 5:3. Omolwashike hatu tile ngaho? Omolwaashi ‘ehanauno loshivakela’ inali uya natango.

12. Oushili ulipi tu na shi na sha neingido ‘lombili neameno’?

 12 Oolyelye tava ka ninga eingido olo lididilikwedi ‘lombili neameno’? Onghandangala ilipi ovawiliki vOukwakriste novomalongelokalunga makwao tava ka dana meingido olo? Ongahelipi shi na sha novapangeli vomapangelo e lili noku lili? Omishangwa inadi tu lombwela kutya aveshe ovo otava ka kwatelwa mo ngahelipi meingido olo. Ashike kutya nee eingido olo otali ka ningwa monghedi ilipi ile otali ka monika la fa loshili, eshi sha yela osheshi kutya osho otashi ka kala ashike oipupulu yongaho. Ounyuni ou wa kulupa otau ka kala natango u li mepangelo laSatana. Eenghalo mounyuni otadi ka kala da duka shi dulife nale. Itashi ka kala tuu shinyikifa oluhodi kOmukriste okwiitavela omutotolombo waSatana wa tya ngaho nokunyona po omufika waye wokuhenombinga moinima yopapolotika!

13. Omolwashike ovaengeli va kangheka manga eemhepo dehanauno?

13 Lesha Ehololo 7:1-4. Fimbo twa teelela 1 Ovatessaloniki 5:3 va wanifwe, ovaengeli ovanaenghono ova kangheka eemhepo dehanauno odo da teelela okweefiwa poudjuu munene. Mbela ova teelela shike? Omuyapostoli Johannes okwa popya kombinga yoshinima shimwe osho ovaengeli ve na okuteelela shi ningwe manga, okudidilikwa kwaxuuninwa ‘kwovapiya vaKalunga.’ * Ngeenge okudidilikwa oko okwa pu, ovaengeli otava ka efa eemhepo odo dehanauno. Oshike tashi ka ningwa po ngeenge eemhepo odo oda efiwa?

14. Oshike tashi ulike kutya ehanauno laBabilon Shinene oli li poduka?

14 Babilon Shinene, ouhamba womounyuni womalongelokalunga oipupulu, otashi ka hanaunwa po, molwaashi oshe lilongela ehanauno. “Oiwana neengudu dovanhu, nomaludi nomalaka” itave ke shi yambidida vali lela. (Eh. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Kunena oikundaneki ohai popi nokuli shi na sha nanghee omalongelokalunga ile ovawiliki vao hava kala tava ponokelwa kovanhu, osho tashi ulike kutya ovayambididi vaye otava ende tava ninipala. Ndele nande ongaho, ovawiliki vaye kave wete lela kutya ova yuka moshiponga. Ndele paulelalela, otave limbebeleke ashike! Shimha ashike eingido ‘lombili neameno’ olo la ningwa, oshitukulwa shopapolotika shonghalelo yaSatana otashi ka ponokela ombadilila omalongelokalunga noku a hanauna po. Babilon Shinene itashi ka kala po vali nandenande. Okukala tu shii oiningwanima itunhula ya tya ngaho oyo tai ka ningwa komesho itaku tu kumike tuu tu kale twe i teelela nelidiiniko! — Eh. 18:8, 10.

ONGAHELIPI HATU DULU OKUULIKA OLUPANDU LETU LI NA SHA NONHENI YAKALUNGA?

15. Omolwashike Jehova ina katukila ovanhu onghatu fiyo opaife?

15 Nonande edina laJehova ola kala tali shekwa, okwa kala a teelela nelidiiniko a katuke eenghatu pefimbo la wapala. Ina hala omunamutimamuwa nande oumwe a hanaunwe po. (2 Pet. 3:9, 10) Mbela nafye osho tu udite ngaho? Ofimbo twa teelela efiku laJehova, ohatu dulu okuulika olupandu letu li na sha nonheni yaye momikalo odo tadi ka kundafanwa moutendo tava landula ko.

16, 17. (a) Omolwashike tu na okukala tu na ehalo lokukwafela ovo inave lipyakidila vali? (b) Omolwashike sha endelela kwaavo inave lipyakidila vali okwaalukila kuJehova?

16 Natu kwafeleni ovo inave lipyakidila vali. Jesus okwa ti kutya meulu ohamu kala ehafo ngeenge odi nande oimwe oyo ya li ya kana ya monika. (Mat. 18:14; Luk. 15:3-7) Osho otashi ulike kutya Jehova oku na ko nasha nakeshe oo a li a ulika kutya oku hole edina laye, nonande mopaife otashi dulika ine lipyakidila. Ngeenge hatu kwafele ovanhu va tya ngaho va alukile keongalo, ohashi hafifa Jehova novaengeli.

17 Mbela ou li omuudifi ine lipyakidila vali? Otashi dulika wa ningwa nai kuumwe meongalo,  nomolwaasho iho endafana vali neongalo. Ndele molwaashi paife otashi dulika pa pita oule wefimbo lonhumba, owa pumbwa okulipula kutya: ‘Mbela paife onghalamwenyo yange oi na eityo nonda hafa shi dulife nale? Mbela Jehova oye a ninga nge nai ile onda handukifwa ashike komunhu ina wanenena? Mbela Jehova Kalunga okwa ningile nge ngoo nai nande onale?’ Paulelalela, Jehova ohe tu ningile ashike alushe ouwa. Nokuli nonande katu li metwokumwe neliyapulo letu, okwe tu efa tu kale hatu hafele eeshali daye diwa. (Jak. 1:16, 17) Kakele kaasho, dimbuluka kutya efiku laJehova oli li poduka. Onghee hano, alukila kuJehova, Tate yetu womeulu omunahole nokeongalo laye, omo hatu dulu okukala twa amenwa momafiku aa axuuninwa. — Deut. 33:27; Heb. 10:24, 25.

Oshiwana shaJehova ohashi ningi eenghendabala opo shi kwafele ovo inave lipyakidila vali va alukile kuye (Tala okatendo 16, 17)

18. Omolwashike tu na okuyambidida ovo tava kwatele komesho?

18 Yambibida noudiinini ovo tava kwatele komesho. Molwaashi Jehova oku li Omufita omunahole, ohe tu wilike noku tu amena. Okwa nangeka po Omona waye e li Omufita Omukulunhu woufita waYe. (1 Pet. 5:4) Okwa nangeka po yo ovakulunhuongalo momaongalo oo e dulife po 100 000, opo va life pauhandimwe eedi daye. (Oil. 20:28) Ngeenge otwa kala hatu yambidida noudiinini ovo va nangekwa po va kwatele komesho, ohatu ulike kutya otwa pandula Jehova naJesus omolwouwa aushe oo have tu ningile.

19. Ongahelipi hatu dulu okutula oukuni kumwe?

19 Natu tuleni oukuni kumwe. Osho osha hala okutya ngahelipi? Ngeenge etangakwaita la deulikika tali lwifwa komutondi, ovakwaita ohava lu va shaama. Osho ohashi va kwafele vaha pe omutondi omhito yoku va finda. Kunena, Satana ota ponokele oshiwana shaKalunga neenghono shi dulife nale. Onghee hano, otwa pumbwa okutula oukuni kumwe shi dulife nale. Katu na okulipilukila po fye vene. Otu na okukala hatu dimine po vamwe omolwokuhawanenena kwavo, nokungaho ohatu ulike kutya otwe lineekela ewiliko laJehova.

Otwa pumbwa okukondjifa Ondiaboli neendemoni tu na oukumwe (Tala okatendo 19)

20. Oshike tu na okuninga paife?

20 Atusheni natu kaleni oupafi pamhepo nokukala noikala yokuteelela. Natu teeleleni nelidiiniko eingido ‘lombili neameno’ nosho yo okudidilikwa kwaxuuninwa kwovahoololwa. Ngeenge osho osha ningwa, ovaengeli vane otava ka efa eemhepo dehanauno, na Babilon Shinene otashi ka hanaunwa po filu. Ofimbo twa teelela oiningwanima oyo itunhula, natu kale hatu tambula ko ewiliko olo hatu pewa kwaavo va nangekwa po va kwatele komesho mehangano laJehova. Natu kondjifeni Ondiaboli neendemoni tu na oukumwe. Paife olo efimbo lokutula moilonga ekumaido lomupsalme olo tali ti: “Kaleni nomwenyo muwa, nomitima deni nadi tiluluke, nye amushe ava hamu teelele Omwene.” — Eps. 31:25.

^ okat. 13 Opo u mone ouyelele oo tau yelifa eyooloko pokati kokudidilikwa kwotete nokwaxuuninwa kwovavaekwa, tala Oshungonangelo yOshiingilisha ye 1 Januali 2007, epandja 30-31.