Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moFilipine

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moFilipine

OMIDO omulongo lwaapo da pita, ovalihomboli vomido 30 nasha, Gregorio naMarilou, ova li hava kokola ondjila muManila nopefimbo opo tuu opo otava longo oilonga yokulikongela omboloto omafiku aeshe oshivike. Osho osha li shidjuu, ashike ova li hava pondola. Lwanima Marilou okwa li a pewa ondodo yopombada, a ningwa omenindjela yombaanga omo a li ha longo. Okwa ti: “Molwaashi oilonga oyo twa li tu na oya li hai futu nawa, otwa li tu na onghalamwenyo youdjeko.” Ovalihomboli ovo ova li lela ve na ouxupilo u li nawa nomolwaasho ova li va tokola okulitungila eumbo olo va kala va hala, moshitukulwa shiwa neenghono osho shi li eekilometa 19 koushilo waManila. Ova li va ninga eudafano nehangano lonhumba olo li va tungile nova li ve na okukala hava futu ehangano olo omwedi keshe, oule womido 10.

“ONDA LI NDI UDITE NDA FA HANDI NYEKE JEHOVA”

Marilou okwa hokolola ta ti: “Oilonga yange oyo ipe oya li tai pula efimbo neenghono dange dihapu nokanda li vali ndi na lela ohokwe momalipyakidilo opamhepo. Onda li ndi udite nda fa handi nyeke Jehova.” Okwa yelifa ta ti: “Kanda li vali handi dulu okulongifa efimbo la wana moilonga yaJehova ngaashi nda li de mu udanekela.” Molwaashi Gregorio naMarilou kava li va hafela onghalo omo va li, efiku limwe ova kala omutumba va kundafane kutya onghalamwenyo yavo oya yuka naanaa peni.  Gregorio okwa ti: “Otwa li twa hala okuninga po omalunduluko, ashike katwa li tu shii lela kutya natu ninge po shike. Otwa li twa kundafana kombinga yanghee hatu dulu okulongifa onghalamwenyo yetu pauyadi moilonga yaJehova, naunene tuu eshi tuhe na ounona. Otwa li yo twa pula Jehova meilikano e tu wilike.”

Pefimbo opo, ova li va uda oipopiwa i lili noku lili tai popi shi na sha noku ka longa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba. Gregorio okwa ti: “Otwa li tu udite kutya oipopiwa oyo oi li enyamukulo laJehova komailikano etu.” Ovalihomboli ovo ova li va ilikana Jehova e va kwafele va kale ve na eitavelo la kola opo va kale ve na ouladi wokuninga omatokolo e li mondjila. Endangalati limwe olo la li mondjila yavo olo eumbo olo la li inali pwa natango okutungwa. Pefimbo opo ova hangwa nale va futa ko eedula nhatu. Mbela oshike va li ve na okuninga po? Marilou okwa ti: “Ngeenge otwa xulifa po oilonga oyo yokutunga, ohatu kanifa oimaliwa aishe oyo twa futa nale, yo oya li nee ihapu. Ashike otwa li tu shii kutya otu na okuninga ehoololo kutya ohatu ka pitifa komesho ehalo laJehova ile omahalo etu vene.” Eshi va diladila keendjovo domuyapostoli Paulus di na sha nokutala ko oinima yomounyuni i li “oshiponga,” ova xulifa po oilonga oyo yokutungifa eumbo lavo, va efa po oilonga yavo, tava landifa po oinima yavo ihapu nova tembukila komukunda wonhumba oo u li kokanhunhu kaPalawan, oko ke li eekilometa 480 lwaapo kolukadi laManila. — Fil. 3:8.

OVA LI VE “LIHONGA OSHIHOLEKWA”

Ofimbo Gregorio naMarilou inava tembuka, ova li va kendabala okulilongekidila onghalamwenyo yanafangwa, ashike kava li ve shii kutya onghalamwenyo yavo otai ka kala lela ya tya ngahelipi fiyo osheshi va fika konhele oko va tembukila. Marilou okwa ti: “Otwa li twa kumwa, molwaashi kaku na olusheno noinima ikwao oyo hai ningifa onghalamwenyo i kale ihe fi idjuu. Ponhele yokutema efiya tu teleke, otwa li tu na oku ka tyava oikuni opo tu teleke. Onda li nda djuulukwa okuya keenhele domalandifilo, oku ka lya keenhele donhumba nosho yo oinima ikwao oyo hai ningwa moshilando.” Ndele nande ongaho, ovalihomboli ovo ova kala nokulidimbulukifa kutya omolwashike va tembukila konhele oko, nokonima yefimbo lixupi ova ka ikilila onghalo. Marilou okwa ti: “Paife ohandi hafele okutala eshito liwa, mwa kwatelwa eenyofi odo hadi kala tadi vilima konguloshi. Naasho sha fimanenena oshosho kutya, ohashi kala shihafifa okumona ovanhu ve na oipala tai ulike ehafo eshi hatu va udifile. Eshi hatu longo oku, otwe ‘lihonga oshiholekwa’ shi na sha nokukala twa wanenwa.” — Fil. 4:12NW.

Gregorio naMarilou ova ti: “Kape na osho tashi dulu okuyelekwa nehafo olo hali di mokumona ovo vape tava ningi exumokomesho lopamhepo. Paife otu udite kutya onghalamwenyo yetu oi na eityo shi dulife nale”

Gregorio okwa ti: “Eshi twe uya oku, okwa li ashike ku na Eendombwedi nhee. Oda li da hafa neenghono eshi nda hovela okukala handi yandje oshipopiwa shomoipafi oshivike keshe nokudenga oshiketala ngeenge hatu imbi omaimbilo Ouhamba.” Moule ashike womudo umwe, ovalihomboli ovo ova li va mona nghee ongudu oyo inini ya enda tai kulu fiyo ya ninga eongalo mu na ovaudifi 24. Gregorio okwa ti: “Ohole oyo twa kala hatu ulikilwa keongalo olo oye tu kuma neenghono.” Kunena, eshi tava diladila komido di dulife puhamano odo va kala tava longo koshitukulwa osho she likalela, ova ti: “Kape na osho tashi dulu okuyelekwa nehafo olo hali di mokumona ovo vape tava ningi exumokomesho lopamhepo.  Paife otu udite kutya onghalamwenyo yetu oi na eityo shi dulife nale.”

“ONDA ‘MAKELA, NONDA MONA OUWA WAJEHOVA’!”

Ovamwatate novamwameme 3 000 lwaapo vomuFilipine ova tembukila koitukulwa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba. Momuvalu oo omwa kwatelwa ovamwameme inava hombolwa ve li 500. Natu ka taleni koshihopaenenwa shaKaren.

Karen

Karen, oo paife e na omido 20 nasha, okwa kulila modoolopa yaBaggao, muCagayan. Fimbo a li natango e na omido omulongo nasha, luhapu okwa kala ha diladila shi na sha nokutamununa mo oukalele waye. Okwa hokolola ta ti: “Onda li nda hala okutembukila oko ku na omhumbwe inene yovaudifi, molwaashi onda li ndi shii kutya efimbo olo la fyaala ko olixupi nonokutya ovanhu vomaludi aeshe ova pumbwa okuuda etumwalaka lOuhamba.” Karen okwa li a konga ewiliko laJehova okupitila meilikano, nonande vamwe moukwaneumbo wavo ova li tave mu ladipike a lalakanene ehongo lopombada ponhele yokutembukila koitukulwa yokokule a ka udife. Okwa li yo a popya navamwe ovo tava udifa koitukulwa ye likalela. Eshi a li e na 18, okwa li a tembukila koshitukulwa osho shi li eekilometa 64 okudja modoolopa yavo.

Eongalo linini olo Karen a li a ka yambidida ola li hali udifile moshitukulwa shokeemhunda shi li popepi nOmunghulofuta wEfuta la Mwena. Karen okwa ti: “Eshi nda dja muBaggao nda tembukila keongalo olo lipe, otwa li twa enda po omafiku a-3, hatu londo eemhunda fye hatu londoloka notwa li twa tauluka omilonga lwoikando i dulife po 30.” Okwa weda ko ta ti: “Onda li ndi na okweenda eevili 6 opo ndi ye kovakonakonimbibeli vamwe, nonda li handi nangala komaumbo avo mefiku la landula handi ende vali eevili 6 eshi handi shuna keumbo.” Ndele mbela eenghendabala odo oda li ngoo tadi ti sha? Karen okwa popya te limemesha ta ti: “Omafimbo amwe, omaulu ange ohaa kala taa vele, ashike ohandi ningi omakonakonombibeli aeshe e li 18. Onda ‘makela, nonda mona ouwa waJehova’!” — Eps. 34:9.

“ONDE LIHONGA OKUKALA NDE LINEEKELA MUJEHOVA”

Sukhi

Oshike sha li she linyengifa omumwameme ina hombolwa womido 40 nasha wokOilongo ya Hangana, wedina Sukhi, a tembukile koFilipine? Mo 2011 okwa li a ya koshoongalele shoshikandjo oko kwa li kwa pulwapulwa ovalihomboli vonhumba. Ova hokolola kombinga yanghee va li va landifa po oiniwe yavo ihapu opo va tembukile koMeksiko va ka kwafele moilonga yokuudifa. Sukhi okwa ti: “Omapulapulo oo okwa ningifa nge ndi diladile komalalakano oo nda li inandi a diladila nande onale.” Eshi Sukhi, oo Omuindia, a uda kutya ope na omhumbwe inene yoku ka kwafela Ovapunjabi ovo ve li muFilipine, okwa li a tokola okuya ko a ka kwafele. Ndele mbela okwa li e na okutauluka omandangalati eilipi?

Okwa ti: “Kanda li ndi shii ngeenge otashi ka kala shidjuu kwaame okutokola kutya oinima ilipi ndi na okulandifa po naai ndihe na okulandifa po. Shimwe vali, onda kala ndi na onghalamwenyo youdjeko mokafuleta aame andike oule womido 13, ndele onda li nda tembukila keumbo lovapambele vange oule wokafimbo. Osho kasha li shipu, ashike osha li tashi kwafele ndi lilongekidile oku ka kala nonghalamwenyo yanafangwa.”  Omashongo elipi a li a shakeneka eshi a tembukila koFilipine? Okwa ti: “Oumbada wokutila omapuka nodjuulufi yokudjuulukwa keumbo oyo unene ya li eshongo kwaame. Onde lihonga okukala nde lineekela Jehova shi dulife nale.” Ndele mbela osho osha kwafela sha ngoo? Sukhi okwa popya te limemesha ta ti: “Jehova okwe tu lombwela kutya, ‘Yelekeni nge nye mu tale ngeenge ihandi ke mu lokifila enangekonoupuna.’ Onda li nda mona kutya onda wanifilwa eendjovo odo eshi omunhu umwe a li a pula nge ta ti, ‘Oto ka aluka vali naini? Natango ondi na omapulo mahapu.’ Ohandi kala nda hafa neenghono nondi udite nda wanenwa eshi handi dulu okukwafela ovanhu ovo va fya ondjala yopamhepo.” (Mal. 3:10) Sukhi okwa weda ko ta ti: “Okutokola kutya nandi tembuke oko unene kwa li oshinima shidjuu kwaame. Ashike konima eshi nda ninga etokolo olo, onda li nda kumwa okumona nghee Jehova ta yambidida nge moshinima keshe.”

“ONDA FINDA OUMBADA”

Omumwatate a hombola wedina Sime, oo paife e na omido 30 nasha, okwa li a dja muFilipine a ka konga oilonga oyo hai futu nawa koshilongo shimwe shopOushilo woPokati. Fimbo e li koshilongo oko, okwa li a ladipikwa komupashukilishikandjo nosho yo koshipopiwa osho sha li sha yandjwa koshilyo shimwe shOlutuwiliki, naasho osha li she mu linyengifa a kale a pitifa Jehova komesho monghalamwenyo yaye. Sime okwa ti: “Ashike onda li nda tila neenghono okweefa po oilonga yange.” Ndele nande ongaho, okwa li a efa po oilonga yaye ndele ta shuna kuFilipine. Paife Sime nomukulukadi waye, Haidee, otava udifa muDavao del Sur, osho shi li kolukadi loshilongo nokwa pumbiwa ovaudifi vOuhamba vahapu opo va mane ko oshitukulwa osho shinenenene. Sime okwa ti: “Ngeenge handi diladila konakudiwa, ohandi kala nda hafa neenghono eshi nda finda oumbada wokutila okweefa po oilonga yange nosho yo eshi nda pitifa Jehova komesho. Kape na nande osha tashi dulu oku ku kwafela u kale u udite wa wanenwa shi dulife okulongela Jehova ngaashi to dulu!”

Sime naHaidee

“OTASHI TU KWAFELE TU KALE TU UDITE TWA WANENWA FILUFILU!”

Eshi ovakokolindjila ovalihomboli vomido 30 nasha, Ramilo naJuliet, va uda kutya eongalo limwe olo li li ashike eekilometa 30 lwaapo okudja peumbo lavo ola pumbwa ekwafo, ova li ve liyamba va ka kwafele. Onghee hano, oshivike keshe, kutya nee otaku lokwa ile itaku lokwa, Ramilo naJuliet ova li hava i molweendo lwoikando nomota yavo opo va ye kokwoongala nosho yo momapya pamwe neongalo olo. Nonande oshi li eshongo kuvo okweenda meendjila di na oingolongonyo nokeenhopa doiti dovaendi vokolupadi, ova hafa eshi va tamununa mo oukalele wavo. Ramilo okwa ti: “Ame nomukulukadi wange otu na ovakonakonimbibeli 11 aveshe kumwe. Okulonga oko ku na omhumbwe inene okwa kwatela mo okuninga omaliyambo, ashike otashi tu kwafele tu kale tu udite twa wanenwa filufilu.” — 1 Kor. 15:58.

Juliet naRamilo

Mbela ino hala okulihonga shihapu shi na sha noku ka longa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba moshilongo sheni ile kondje yoshilongo? Ngeenge osho, popya nomupashukilishikandjo weni nokulesha oshitukulwa shi na oshipalanyole, “Mbela ito dulu ‘okuyaukila kuMakedonia’?” shi li mOukalele Wetu wOuhamba waAuguste 2011.