Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juli 2013

“Olyelye hano omupiya omudiinini nomunaendunge?”

“Olyelye hano omupiya omudiinini nomunaendunge?”

“Olyelye hano omupiya omudiinini nomunaendunge, omwene waye e mu tula kombada yovapiya vaye?” — MAT. 24:45.

1, 2. Jesus ohe tu palula kunena ta longifa oupitilo ulipi, nomolwashike sha fimanenena oku u dimbulula mo?

OMUMWAMEME umwe okwa ulika olupandu laye momukanda oo a li a shangela keembelewa detu da kula eshi a ti: “Ovamwatate, itandi dulu okuvalula oikando aishe oyo mwa nyanyangida oitukulwa omo mu na ouyelele oo nda hangwa nde u pumbwa neenghono.” Mbela naave osho ho kala u udite ngaho? Vahapu vomufye otashi dulika osho hatu kala tu udite ngaho. Ndele mbela osho oshi na oku tu kumwifa? Hasho naanaa.

2 Eendja dopamhepo odo hatu pewa pefimbo lado odi li euliko kutya Jesus, oo e li Omutwe weongalo lopaKriste, ota wanifa po eudaneko laye loku tu palula. Ndele mbela osho ohe shi ningi okupitila moolyelye? Eshi Jesus a li ta popi shi na sha nedidiliko lokukala po kwaye, okwa ti kutya ota ka longifa “omupiya omudiinini nomunaendunge,” a pe ovapiya vaye ‘oikulya pefimbo layo.’ * (Lesha Mateus 24:45-47.) Omupiya oo omudiinini oye oupitilo oo Jesus ta longifa okupalula ovashikuli vaye vashili pefimbo eli lexulilo. Osha fimanenena okudimbulula mo omupiya omudiinini, molwaashi ekwatafano letu naKalunga ole likolelela kokupewa eendja dopamhepo okupitila momupiya oo. — Mat. 4:4; Joh. 17:3.

3. Oishangomwa yetu oya li ya popya shike kombinga yefaneko li na sha nomupiya omudiinini?

3 Otu udite ko ngahelipi efaneko laJesus li na sha nomupiya omudiinini? Monakudiwa, moishangomwa yetu omwa li mwa popiwa taku ti: POpentekoste 33 O.P., Jesus okwa nangeka po omupiya omudiinini a pashukile ovapiya vaye. Okwa tiwa yo kutya omupiya ota faneke Ovakriste ovavaekwa aveshe ve li ongudu ovo ve li kombada yedu pefimbo keshe, okudja momudo oo. Nonokutya ovapiya otava ulike kovavaekwa pauhandimwe. Mo 1919, okwa tiwa kutya Jesus okwa nangeka po omupiya omudiinini a kale “elenga loinima yaye aishe,” oinima aishe yOuhamba yokombada yedu. Ashike  eshi twa konakona vali noukeka nokudilonga pamwe neilikano, otwa ka mona kutya eudeko letu li na sha neendjovo daJesus di na sha nomupiya omudiinini nomunaendunge ola pumbwa okupepalekwa. (Omayel. 4:18) Natu ka kundafane efaneko olo nosho yo nghee le tu kwatela mo, kutya nee otu na eteelelo lokuya meulu ile oloku ka kala kombada yedu.

EFANEKO OLA LI LA WANIFWA NAINI?

4-6. Omolwashike twa fika pexulifodiladilo kutya efaneko laJesus li na sha nomupiya omudiinini ola hovela ashike okuwanifwa konima 1914?

4 Oshikalimo shefaneko li na sha nomupiya omudiinini nomunaendunge otashi ulike kutya ola hovela okuwanifwa pefimbo eli lexulilo, ndele hapOpentekoste yomo 33 O.P. Natu ka taleni nghee Omishangwa tadi tu kwafele tu fike pexulifodiladilo la tya ngaho.

5 Efaneko li na sha nomupiya omudiinini oli li oshitukulwa shexunganeko laJesus li na sha ‘nedidiliko [lokukala po kwaye, NW] nolexulilo lefimbo lounyuni.’ (Mat. 24:3) Oshitukulwa shotete shexunganeko olo osho shi li muMateus 24:4-22, oshi na omawanifo opavali. Lotete, osha li sha wanifwa okudja 33 O.P. fiyo omo 70 O.P. netivali, otashi wanifwa pefimbo letu monghedi ya tongomana. Mbela osho osha hala kutya eendjovo daJesus di na sha nomupiya omudiinini nado odi na omawanifo opavali? Ahowe.

6 Jesus okwa li ta yandje unene elitulemo koiningwanima oyo tai ka ningwa pefimbo letu, a hovela neendjovo odo di li muMateus 24:29. (Lesha Mateus 24:30, 42, 44.) Eshi a li ta popi shi na sha naasho sha li tashi ka ningwa poudjuu munene, okwa ti kutya ovanhu otava ‘ka mona Omona wOmunhu te uya kombada yoilemo yeulu.’ Opo nee, okwa ladipika ovo tava ka kala kombada yedu momafiku axuuninwa va kale oupafi eshi a ti: ‘Kamu shi shii efiku lilipi po Omwene weni te uya’ nosho yo ‘Omona wOmunhu te uya efimbo tuu olo inamu mu teelela.’ * Pomhito oyo, eshi Jesus a li ta popi kombinga yoiningwanima oyo tai ka ningwa momafiku axuuninwa, okwa hokolola efaneko li na sha nomupiya omudiinini. Onghee hano, ohatu dulu okufika pexulifodiladilo kutya eendjovo daye di na sha nomupiya omudiinini oda ka hovela ashike okuwanifwa konima eshi omafiku axuuninwa a hovela mo 1914. Oshi li pandunge okufika pexulifodiladilo la tya ngaho. Omolwashike hatu tile ngaho?

7. Epulo la fimanenena lilipi la li la holoka po eshi efimbo leteyo la hovela, nomolwashike?

7 Diladila manga oule wokafimbo kombinga yepulo eli: ‘Olyelye hano omupiya omudiinini nomunaendunge?’ Mefelemudo lotete, kapa li lela etomheno lokupula epulo la tya ngaho. Ngaashi twe shi mona moshitukulwa sha tetekela, ovayapostoli ova li hava longo oikumwifilonga nova li nokuli hava pe vamwe eeshali dopashikumwifilonga, shi li euliko kutya otava wilikwa kuKalunga. (Oil. 5:12) Nomolwaasho, kapa li oo a pumbwa okupula kutya oolyelye va nangekwa po kuKristus va kwatele komesho. Ndele mo 1914, onghalo oya li ya yooloka ko neenghono kwaayo. Efimbo leteyo ola li la hovela momudo oo. Efimbo osho la ka fika opo eu li yoololwe mo moilya. (Mat. 13:36-43) Eshi efimbo leteyo la hovela, opa li pa holoka epulo la fimanenena olo kutya: Ongahelipi oilya, Ovakriste ovavaekwa, tava dulu okudidilikwa mo, ngeenge ope na vahapu ovo tave liti Ovakriste notava ti ove li ovashikuli vaJesus vashili? Efaneko li na sha nomupiya omudiinini otali yandje enyamukulo kepulo olo. Ovashikuli vaKristus ovavaekwa ova li tava ka kala va paluka nawa pamhepo.

OLYELYE OMUPIYA OMUDIININI NOMUNAENDUNGE?

8. Omolwashike sha yukila ko okufika pexulifodiladilo kutya omupiya omudiinini okwa fikama po mOvakriste ovavaekwa?

8 Omupiya omudiinini oku na okukala a fikama po mOvakriste ovavaekwa ovo ve li kombada yedu. Ovakriste va tya ngaho ohava ifanwa ‘ongudu youpristeri pauhamba’ nova pewa oshinakuwanifwa ‘shokuhepaulula oilonga ya fimana yaau e va ifana mo momulaulu, va ye mouyelele waye tau kumifa.’ (1 Pet. 2:9) Osha yukila  ko okudiladila kutya oilyo ‘yongudu youpristeri pauhamba’ ohai kufa ombinga odikilila moilonga yokuhonga oshili ovaitaveli vakwao. — Mal. 2:7; Eh. 12:17.

9. Mbela omupiya omudiinini okwa fikama po mOvakriste aveshe ovavaekwa? Shi yelifa.

9 Mbela omupiya omudiinini okwa fikama po movavaekwa aveshe ovo ve li kombada yedu? Hasho nandenande! Oushili ou li apa kutya, havavaekwa aveshe hava kufa ombinga mokutukulila ovaitaveli vakwao mounyuni aushe oikulya yopamhepo. Mokati koilya oyo tai faneke ovavaekwa, omu na ovamwatate ovo ve li ovakulunhuongalo ile ovayakuliongalo tava yakula momaongalo omo ve li. Ohava udifa eumbo neumbo nosho yo momaongalo avo, nohava shikula noudiinini ewiliko olo hali di keembelewa detu da kula. Ashike ihava kufa ombinga mokutukulila ovamwaxe mounyuni aushe eendja dopamhepo. Movavaekwa omwa kwatelwa yo ovamwameme ovalininipiki ovo ihava kendabala nandenande okuhonga momaongalo. — 1 Kor. 11:3; 14:34.

10. Olyelye omupiya omudiinini nomunaendunge?

10 Hano mboli olyelye lela omupiya omudiinini nomunaendunge? Metwokumwe nonghedi oyo Jesus a li a longifa yokupalula ovanhu vahapu okupitila movanhu vanini, omupiya okwa fikama po mongudu inini yovamwatate ovavaekwa ovo hava kufa ombinga odikilila mokulongekida nokutukula eendja dopamhepo pefimbo lokukala po kwaKristus. Momukokomoko womafiku axuuninwa, ovamwatate ovavaekwa ovo ve li oilyo yomupiya omudiinini ova kala tava longo pamwe keembelewa detu da kula. Momido opo da piti, omupiya oo okwa li a didilikwa mo nawa kutya oye Olutuwiliki lEendombwedi daJehova. Ndele didilika kutya oshitya “omupiya” osho sha longifwa mefaneko laJesus osha popiwa paushimwe, shi li euliko kutya ongudu yomupiya. Onghee hano, omatokolo Olutuwiliki oku na okuningwa pamuhanga.

OVAPIYA OOLYELYE?

11, 12. (a) Oinakuwanifwa yopavali ilipi ya pewa omupiya omudiinini nomunaendunge? (b) Onaini Jesus a nangeka po omupiya omudiinini a pashukile ovapiya vaye, nokwa hoolola oolyelye?

11 Oshididilikwedi okushiiva kutya mefaneko laJesus, omupiya omudiinini nomunaendunge okwa nangekwa po a pashukile oinima yopavali. Shotete, oku na okupashukila ovapiya, noshitivali, okupashukila oinima aishe yomwene waye. Molwaashi efaneko olo ola hovela ashike okuwanifwa pefimbo eli lexulilo, oinakuwanifwa aishe oku na okukala e i pewa konima eshi Jesus a hovela okupangela e li Ohamba mo 1914.

12 Onaini Jesus a nangeka po omupiya omudiinini  a pashukile ovapiya vaye? Opo tu mone enyamukulo, natu diladileni komudo 1914, omo efimbo leteyo la hovela. Ngaashi twe lihonga metetekelo, pefimbo opo eengudu dihapu oda li tadi liti kutya Ovakriste. Mbela Jesus okwa li ta ka hoolola nokunangeka po omupiya omudiinini okudja mongudu ilipi? Epulo olo ola ka nyamukulwa konima eshi Jesus naXe va li ve uya okukonakona otembeli yopamhepo okudja mo 1914 fiyo opehovelo lo 1919. * (Mal. 3:1) Ova li va hokwa ongudu inini yOvakonakoni vOmbibeli ovadiinini ovo va li va ulika kutya ove hole shili Jehova nosho yo Eendjovo daye. Oshoshili kutya Ovakonakoni ovo ova li va pumbwa okukosholwa, ashike ova li va tambula ko nelininipiko epukululo olo va pewa momukokomoko wefimbo lixupi leyeleko nolehengumuno. (Mal. 3:2-4) Ovakonakoni vOmbibeli ovo ovadiinini ovo va li Ovakriste vashili ovo tava fanekwa koilya. Mo 1919, Jesus okwa li a hoolola ovamwatate ovavaekwa va pyokoka okudja mOvakriste ovo, ovo va ninge omupiya omudiinini nomunaendunge nokwe va nangeka po va pashukile ovapiya vaye.

13. Ovapiya ova kwatela mo oolyelye, nomolwashike?

13 Ovapiya otava ulike koolyelye? Oku shi popya paunafangwa, ovovo hava palulwa komupiya. Pehovelo lomafiku axuuninwa, ovapiya aveshe ova li ovavaekwa. Lwanima, ovapiya ova ka kwatela mo ongudu inene yeedi dimwe. Paife eedi dimwe odo unene di yadi ‘moshiunda’ osho tashi wilikwa kuKristus. (Joh. 10:16) Eengudu adishe odo dopavali ohadi tyapula eendja dopamhepo odo hadi tukulwa pefimbo la wapala komupiya omudiinini. Ongahelipi shi na sha noilyo yOlutuwiliki oyo i li omupiya omudiinini nomunaendunge wokunena? Ovamwatate ovo navo ova pumbwa okupalulwa pamhepo. Onghee hano, ova dimina nelininipiko kutya keshe umwe womuvo pauhandimwe okwa kwatelwa movapiya ngaashi ashike ovashikuli vaKristus vashili vakwao.

Kutya nee otu na eteelelo lokuya meulu ile oloku ka kala kombada yedu, atusheni otu li ovapiya notwa pumbwa oikulya yopamhepo ya faafana pefimbo la wapala

14. (a) Omupiya omudiinini okwa pewa oshinakuwanifwa shilipi, naasho osha kwatela mo shike? (b) Elondwelo lilipi Jesus a yandja komupiya omudiinini nomunaendunge? (Tala okamhungu, “Omupiya ou ngenge omwii . . . “)

14 Jesus okwa pa omupiya omudiinini nomunaendunge oshinakuwanifwa sha kwata moiti. Pefimbo lOmbibeli, omupiya omulineekelwa oye kwa li ha kala omupashukili woinima aishe yomwene waye. (Luk. 12:42) Onghee hano, omupiya omudiinini nomunaendunge okwa pewa oshinakuwanifwa shokupashukila oinima yaKristus aishe yokombada yedu. Osho osha kwatela mo okupashukila oinima yopamaliko, oilonga yokuudifa, okuninga omalongekido e na sha noyoongalele nosho yo okunyanyangida oishangomwa yopaMbibeli yokulongifwa moukalele, yokukonakonwa paumwene nosho yo meongalo. Ongudu  yomupiya oyo hai palula pamhepo ovapiya aveshe.

ONAINI A NANGEKWA PO A PASHUKILE OINIMA AISHE YOMWENE WAYE?

15, 16. Onaini Jesus a nangeka po omupiya omudiinini a pashukile oinima yaye aishe?

15 Onaini Jesus a nangeka po omupiya a ninge “elenga loinima yaye aishe”? Jesus okwa ti: “Omupiya ou e nelao, omwene waye nge ta aluka ngenge te mu hange a ninga ngaha. Oshili handi mu lombwele: Oye te mu ningi elenga loinima yaye aishe.” (Mat. 24:46, 47) Didilika kutya Jesus okwa pa omupiya oshinakuwanifwa osho konima eshi a aluka nokwa hanga omupiya a “ninga ngaha,” sha hala okutya, a hanga ta yandje eendja dopamhepo noudiinini. Onghee hano, ope na okupita efimbo okudja eshi a pewa oshinakuwanifwa shotete naashi ta ka pewa oshitivali. Opo tu ude ko kutya ngahelipi nonaini Jesus a nangeka po omupiya a pashukile oinima yaye aishe, otwa pumbwa okushiiva oinima ivali: onaini Jesus a aluka nonokutya oinima yaye oya kwatela mo shike.

16 Jesus okwa aluka naini? Enyamukulo ohatu li hange mwaasho a popya. Dimbulukwa kutya eshi meevelishe odo da tetekela odo da tofwa mokatendo ka tetekela mwa popiwa Jesus te “uya,” oshitya osho otashi ulike kefimbo olo te ke uya okuhanauna po ovakolokoshi pexulilo lounyuni. * (Mat. 24:30, 42, 44) Nomolwaasho, ‘okwaaluka’ kwaJesus oko kwa tongwa mefaneko li na sha nomupiya omudiinini otaku ka ningwa pefimbo loudjuu munene.

17. Oinima yaJesus oya kwatela mo shike?

17 ‘Oinima yaJesus aishe’ oya kwatela mo shike? Eshi Jesus a popya oinima “aishe,” osha yela kutya ita popi ashike oinima yokombada yedu. Jesus oku na eenghonopangelo dinene meulu. Okwa ti: “Ame onda pewa eenghono adishe meulu nokombada yedu.” (Mat. 28:18; Ef. 1:20-23) Oinima yaye paife oya kwatela mo Ouhamba wopaMessias, oo a pewa okudja mo 1914 nota ka pangela  pamwe novashikuli vaye ovavaekwa. — Eh. 11:15.

18. Omolwashike Jesus ta ka nangeka po nehafo omupiya a pashukile oinima yaye aishe?

18 Mokutala kouyelele oo twa dja nokukundafana, otu na okufika pexulifodiladilo lilipi? Eshi Jesus te ke uya okuhanauna po ovakolokoshi pefimbo loudjuu munene, ota ka mona kutya omupiya omudiinini okwa kala ta yandje noudiinini eendja dopamhepo pefimbo la wapala kovapiya vaye. Opo nee, ote ke mu pa nehafo oshinakuwanifwa shokupashukila oinima yaye aishe. Ovo ve li oilyo yongudu yomupiya omudiinini otava ka pewa oshinakuwanifwa osho eshi tava ka mona ondjabi yavo meulu notava ka pangela pamwe naKristus.

19. Mbela omupiya omudiinini ota ka pewa ondjabi inene meulu i dule yovavaekwa vakwao? Shi yelifa.

19 Mbela omupiya omudiinini ota ka pewa ondjabi inene meulu i dule yovavaekwa vakwao? Ahowe. Peemhito dimwe, ondjabi oyo ya udanekelwa ongudu inini otashi dulika i ka pewe ovanhu ve dulife pwaavo. Pashihopaenenwa, diladila kwaasho Jesus a li a lombwela ovayapostoli vaye ovadiinini 11 moufiku oo wa tetekela efyo laye. (Lesha Lukas 22:28-30.) Okwa li a udanekela ongudu inini yovalumenhu ovo kutya otava ka pewa ondjabi iwa omolwoudiinini wavo. Ova li tava ka pangela pamwe naye ve li eehamba. Ndele momido da ka landula ko, okwa ka ulika kutya ovavaekwa aveshe 144 000 otava ka kala omutumba komalukalwapangelo notava ka pangela pamwe naye. (Eh. 1:1; 3:21) Sha faafana, ngaashi sha popiwa muMateus 24:47, Jesus okwa udaneka kutya ongudu inini yovalumenhu, ovamwatate ovavaekwa ovo ve li omupiya omudiinini, otai ka nangekwa po i pashukile oinima yaye aishe. Ndele paulelalela, ovavaekwa aveshe 144 000 otava ka kufa ombinga mepangelo laye linene lomeulu. — Eh. 20:4, 6.

Ovavaekwa aveshe 144 000 otava ka kufa ombinga mepangelo laJesus linene lomeulu (Tala okatendo 19)

20. Omolwashike Jesus a nangeka po omupiya omudiinini nomunaendunge, nowa tokola toko okuninga shike?

20 Okupitila momupiya omudiinini nomunaendunge, Jesus ota palula ovanhu vahapu ta longifa ovanhu vanini ngaashi a li e shi ninga mefelemudo lotete. Okwa nangeka po omupiya oo omudiinini opo a shilipaleke kutya ovashikuli vaye vashili, kutya nee ovavaekwa ile eedi dimwe, ohava pewa pandjikilile eendja dopamhepo pefimbo momukokomoko womafiku axuuninwa. Natu kaleni twa tokola toko okuulika olupandu letu mokukala hatu yambidida noudiinini ovamwatate ovavaekwa ava ve li omupiya omudiinini nomunaendunge. — Heb. 13:7, 17.

 

^ okat. 2 Okatendo 2: Pomhito imwe vali, Jesus okwa li a hokolola efaneko la faafana naalo, omo a popya “omukeleli weumbo” ta ulike ‘komupiya’ nokwa popya mo yo ‘ovapiya.’ — Luk. 12:42-44.

^ okat. 6 Okatendo 6: ‘Okuuya’ kwaKristus (moshigreka, er′kho·mai) okwa yooloka ko ‘kokukala po’ kwaye (pa·rou·si′a). Okukala po kwaye kuhe wetike okwa hovela fimbo ine uya okuhanauna po ovakolokoshi.

^ okat. 12 Okatendo 12: Tala oshitukulwa, ‘Tala, ame ondi li pamwe nanye omafiku aeshe,’ moshifo eshi, epandja 10-12, okatendo 5-8.

^ okat. 16 Okatendo 16: Tala oshitukulwa, ‘Tu lombwela: onaini hano eshi tashi ka ningwa?’ moshifo eshi, epandja 7-8, okatendo 14-18.