Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juni 2013

 ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Okudulika kuJehova okwa etela nge omanangeko noupuna mahapu

Okudulika kuJehova okwa etela nge omanangeko noupuna mahapu

Tate okwa li he tu lombwele ta ti: “Inatu lihonga tuu oshilihongomwa sha fimana kuNoa! Noa okwa li ha dulika kuJehova nokwa li e hole oukwaneumbo waye, nova li va xupifwa pefimbo lEyelu molwaashi aveshe ova li va ya monguluwato.”

OSHO osho unene handi dimbuluka shi na sha natate oo a li ha longo noudiinini nomulininipiki. Okwa li e hole ouyuki, nomolwaasho okwa li a hokwa etumwalaka lOmbibeli eshi e li uda oshikando shotete mo 1953, nokudja opo okwa li a ninga ngaashi ta dulu opo e tu honge osho e lihonga, tu li ovana vaye. Meme okwa li ngoo ta ongaonga okweefa po omifyuululwakalo dongeleka yaKatoolika. Ndele lwanima, okwa ka tambula ko omahongo Ombibeli.

Osha li shidjuu kovadali vetu okukonakona nafye molwaashi meme ka li e shii okulesha, na tate okwa li ha longo efimbo lihapu nonoudiinini moukalele. Omafimbo amwe tate okwa li ha kala ta kofa pefimbo lekonakono molwaashi okwa loloka. Ndele eenghendabala daye oda li lela da pondola. Molwaashi aame nda li oshiveli, onda li handi kwafele mokukonakona neendenge dange nhatu, okakadona novamati vavali. Luhapu otwa li hatu popi kombinga yanghee Noa a li e hole oukwaneumbo waye nonghee a li ha dulika kuKalunga. Onda li ndi hole ehokololo olo neenghono. Konima yefimbo lixupi eshi opo twa hovele okukonakona Ombibeli, otwa ka hovela okuya kokwoongala kOlupale lOuhamba li li moshilando Roseto degli Abruzzi, komunghulofuta waAdriatic muItalia.

Mo 1955, eshi nda li ndi na omido 11, fye nameme otwa li twa tavakana meemhunda twa yuka kouninginino kuRoma hatu i koshoongalele oshikando shotete. Okudja opo, onda kala ndi hole neenghono oyoongalele yakula.

Omudo wa ka shikula ko, onda ka ninginifwa, na diva konima yaasho, onda ninga omukokolindjila. Eshi nda wanifa omido 17, onda ninga omukokolindjila e likalekelwa muLatina, kolukadi laRoma, osho shi li eekilometa 300 lwaapo okudja peumbo letu. Pefimbo opo, oshilando osho osha li shipe novanhu kava li naanaa hava kala ve na ko nasha naasho ovashiinda shavo tava diladila. Ame nomukokolindjila mukwetu oo twa li hatu longo naye otwa li hatu hafele okuyandja oishangomwa ihapu yopaMbibeli, ndele onda li handi kala nda djuulukwa keumbo molwaashi onda li ndi munini natango. Ashike okudimbuluka kutya Jehova okwa hala ndi kale konhele oko osha li hashi kwafele nge molwaashi onda li nda hala okudulika kuye.

Efiku twa hombola

Lwanima onda ka tumwa kuMilan opo ndi ka kwafele shi na sha nomalongekido oshoongalele shopaiwana shomo 1963, sha  li shi na oshipalanyole, “Onghundana iwa yaalushe.” Poshoongalele osho onda li nde liyamba okulonga pamwe navakwetu vahapu, mwa kwatelwa omumwatate umwe omunyasha a dja kuFlorence wedina Paolo Piccioli. Mefiku etivali loshoongalele, okwa ka yandja oshipopiwa shiwa neenghono shi na sha nokukala ino hombola ile ino hombolwa. Pefimbo opo te shi yandje onda li handi diladila kutya, ‘Omumwatate ou kape na efiku a ka hombole.’ Okudja poshoongalele osho, otwa ka hovela okushangelafana eenhumwafo notwa ka mona kutya otu na omalalakano a faafana, atushe otu hole Jehova notwa halelela okudulika kuye. Opo nee, otwa ka hombola mo 1965.

EENGHUNDAFANA NOVAFITA VEENGELEKA

Onda kala omukokolindjila wondjikilile oule womido 10 muFlorence. Osha li shihafifa okumona omaongalo taa kulu, naunene tuu okumona nghee ovanyasha tava ningi exumokomesho. Ame naPaolo otwa li hatu endafana navo hatu hafele eenghundafana doinima yopamhepo nosho yo omalihafifo, na Paolo okwa li ha dana navo etanga lokeemhadi. Oshoshili kutya onda li ndi hole okukala pamwe nomushamane wange, ndele onda li ndi shii yo kutya okwa pumbwa okuulikila omaukwaneumbo novanyasha meongalo kutya oku na ko nasha navo mokukala pamwe navo.

Fiyo okunena, ohashi hafifa nge okudiladila shi na sha naavo twa li hatu konakona navo Ombibeli. Umwe womuvo oAdriana, oo a li a kundafana nomaukwaneumbo avali shi na sha naasho a li te lihongo. Omaukwaneumbo oo okwa li a pangela a shakene nomufita opo a kundafane kombinga yomahongo amwe ongeleka, ngaashi Oukwatatu nomwenyo ihau fi. Ovafita vatatu ova li va ongala nomaukwaneumbo oo. Onghedi omo ovafita va yelifa omahongo avo oya li ya kitakana neenghono notai kondjifafana, novakonakoni vetu ova li ve shi mona mo kutya omahongo avo kaa li taa tu kumwe nOmbibeli. Oshidjemo, oilyo yomaukwaneumbo oo 15 oya li ya ninga Eendombwedi.

Oshoshili kutya kunena ohatu udifa meenghedi da yooloka ko kwaayo. Paolo okwa kala ha shakene novafita veengeleka luhapu, nokwa ka kala a pyokoka mokuyelifa osho twa itavela. Pomhito imwe, okwa li ta popi nongudu yovanhu ovo vehe fi Eendombwedi. Osha ka yela mo nawa kutya, ovafita ova li va lombwela vamwe vomovapwilikini va ka pule omapulo taa fifa Paolo ohoni. Ndele oinima inai ka enda vali ngaashi ovafita va li va pangela. Omunhu umwe okwa li a pula ngeenge oshi li ngoo mondjila ongeleka i limbwange mumwe nopolitika. Ashike ovafita kava li ve shii kutya nava nyamukule ngahelipi. Ombadilila, eelamba oda ka dima nomutumba wavo owa li wa xulila opo. Konima yomido donhumba, otwa ka uda kutya ovafita ovo va li va pangela omhangela ku dimwe eelamba ngeenge eenghundafana itadi ende ngaashi va hala.

 OINAKUWANIFWA IPE

Konima yomido 10 okudja eshi ame naPaolo twa hombola, otwa li twa shivwa tu ye moilonga youpashukilishikandjo. Paolo okwa li e na oilonga iwa, onghee hano, kasha li shipu okuninga etokolo la tya ngaho. Ndele konima eshi twe shi dilonga pamwe neilikano, otwa ka tokola tu longe oshilonga osho. Otwa li hatu hafele okukala nomaukwaneumbo oo hae tu idilile. Keenguloshi, luhapu otwa li hatu konakona tu li ongudu, na Paolo okwa li ha kwafele ounona noilonga oyo va fiilwa kovahongifikola, unene tuu momwaalu. Paolo okwa li e hole okulesha neenghono nosho yo okuhokolola osho a lesha shihokwifa notashi tu omukumo. MOmaandaxa, luhapu otwa li hatu ka udifa meedoolopa omo muhe na Eendombwedi, nokushiva ovanhu ve uye koshipopiwa komatango.

Otwa li hatu hafele eendafano novanyasha, na Paolo okwa li ha dana navo etanga lokeemhadi

Konima eshi twa kala moilonga youpashukilishikandjo oule ashike womido mbali, otwa ka shivwa tu ka longe koBetel muRoma. Paolo okwa li ha longo noinima yopaveta, ofimbo ame nda li handi longo kOshikondo shOifo. Osho osha li shidjuu molwaashi hasho twa li twa ika, ndele otwa li twa hala okudulika. Otwa li hatu kala twa tunhukwa eshi tu wete oilonga ihapu neenghono tai longwa moshitaimbelewa nosho yo eshi ovamwatate muItalia tava hapupala neenghono. Pefimbo opo, epangelo laItalia ola li la pitika Eendombwedi daJehova di kale di li elongelokalunga li li paveta. Otwa li twa hafela neenghono oshilonga shetu osho shipe.

Paolo okwa li e hole oilonga yaBetel

Eshi twa li hatu longo kObetel, etaleko letu lopamishangwa li na sha nohonde ola ka shiivika apeshe. Pehovelo lo 1980 nasha, opa li oshibofa shopamhangu osho sha li sha halukifa ovanhu vahapu. Ovalihomboli vamwe vEendombwedi ova li va lundilwa kutya ovo va etifa efyo lokamonakadona, nonande oka fya omolwomukifi womohonde oo wa li u yadi muItalia nomoilongo yopoushiinda. Ovamwatate novamwameme vomObetel ova li va kwafela oohaende ovo va li ve lile po ovadali ovo Ovakriste. Opa li pa nyanyangidwa okafo noshifo she likalekelwa sho-Awake! opo i kwafele ovanhu va shiive nova ude ko osho Eendjovo daKalunga tadi ti shi na sha nohonde. Peemwedi odo, Paolo luhapu okwa li ha longo eevili 16 mefiku nopehe na olufuwo. Onda li handi ningi keshe osho handi dulu opo ndi mu yambidide.

ONGHALO OYA KA LUNDULUKA VALI

Konima eshi twa kala twa hombola oule womido 20, opa ka ningwa sha osho twa li inatu shi teelela. Onda li ndi na omido 41 ofimbo Paolo e na 49, eshi nde mu lombwela kutya onda fa nde lihumbata. Onda ka hanga a shanga membo laye lokushanga oinima yefiku keshe, ta ti: “Eilikano: Ngeenge osho oshoshili, tu kwafa tu kale moilonga yefimbo li yadi, tuha talale pamhepo notu tule po oshihopaenenwa shiwa tu li ovadali. Ndele onda hala unene u kwafe nge ndi tule moilonga nande opersenda imwe yaashishe osho nda kala handi popi komutune oule womido 30 da pita.” Paife ngeenge handi diladila kwaasho, ondi wete shili kutya Jehova okwa nyamukula omailikano etu naPaolo.

 Eshi Ilaria a dalwa, ope ke uya omalunduluko manene monghalamwenyo yetu. Otwa li hatu kala twa teka omukumo omafimbo amwe, ngaashi naanaa sha hokololwa mOmayeletumbulo 24:10, eshi a ti: “Ngenge wa monika wa fya ounye, efiku loluhepo eenghono doye tadi ka ninipala.” Ashike otwa kala hatu yambididafana.

Paife Ilaria oha popi lwoikando kutya okwa pandula eshi a dalwa kovadali ovo va kala ve lipyakidila moilonga yefimbo li yadi. Okwa kala alushe e udite kutya otu mu hole notu na ko nasha naye. Onda li handi uhala naye noku mu fila oshisho. Konguloshi ngeenge Paolo okwe uya keumbo, okwa li ha kala ta manifa oilonga yaye, ndele nande ongaho, okwa li ha kala naye, ha danauka naye nohe mu kwafele noilonga yofikola oyo ha fiilwa kovahongi. Okwa li ha ningi ngaho nonande osha li hashi mu pula a kale oupafi fiyo opombali ile ponhatu yokeengulasha opo a manife oilonga yaye. Luhapu Ilaria okwa li e hole okupopya ta ti: “Tate okaume kange kopofingo.”

Opo tu kwafele Ilaria a ninge eshi sha yuka, otwa li tu na oku mu pa outekuduliko tashi dulika nokuli wa kwata moiti. Ohandi dimbuluka efiku limwe eshi a li ta danauka nakahewa kaye ndele ta ningi oshinima shimwe shii. Otwa li twe mu pa omayele opaMbibeli opo a mone kutya ke na okulihumbata monghedi ya tya ngaho. Otwa li yo twe mu lombwela a pe kahewa kaye ombili moipafi yetu.

Ilaria oha ti kutya ohole yovadali vaye yokuhola oukalele oye mu kwafela a kale naye e hole oukalele. Molwaashi paife okwa hombolwa, oku udite ko lela kutya omolwashike sha fimana okudulika kuJehova nokushikula ewiliko laye.

OKUDULIKA NOPOMAFIMBO A NYIKIFA OLUHODI

Mo 2008, Paolo okwa ka monika okankela. Pehovelo Paolo okwa li ta monika a fa ta xwepopala, nokwa li sha twa nge omukumo. Otwa li twa kendabala okukonga eendokotola da pyokoka opo di mu pe ekwafo lopaunamiti. Ame naIlaria otwa li hatu ilikana omailikano male kuJehova opo e tu kwafele tu taalele onakwiiwa. Ndele nande ongaho, osha li shidjuu kwaame okutala omulumenhu oo a li e na eenghono ta nghundipala neenghono. Eshi a ka fya mo 2010, osha li sha yahameka nge neenghono. Ashike ohashi hekeleke nge okudiladila koilonga aishe oyo twa longa oule womido 45 odo twa kala twa hombola. Otwa longela Jehova ngaashi hatu dulu nondi shi shii kutya ita ka dimbwa oilonga yetu. Onda teelela nodjuulufi eshi Paolo ta ka nyumunwa ngaashi Jesus a popya muJohannes 5:28, 29.

“Ohandi kala ndi udite nda fa okakadona kanini oko ke hole ehokololo laNoa. Fiyo okunena onda tokola toko okudulika kuJehova”

Fiyo opaife ohandi kala ndi udite nda fa okakadona kanini oko ke hole ehokololo laNoa. Fiyo okunena onda tokola toko okudulika kuJehova kashi na nee mbudi kutya otashi pula shike. Ondi shi shii kutya oupyakadi ile eliyambo keshe olo twa ninga ile keshe osho twa kanifa itai dulu okuyelekwa nomanangeko noupuna oo Jehova e tu pa. Onde shi didilika monghalamwenyo yange kutya, okudulika kuJehova alushe ohaku eta ouwa.