OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Mei 2013

Oshifo osho osha kundafana kombinga yanghee hatu dulu okuwanifa po oshinakuwanifwa shetu tu li ovaudifi vevaengeli nomwa tumbulwa yo omaukwatya oo taa dulu oku tu kwafela tu kale hatu kundafana nawa moukwaneumbo wetu.

Wanifa po oshinakuwanifwa shoye u li omuudifi wevaengeli

Omolwashike sha fimana opo ovanhu va udifilwe onghundana iwa? Ongahelipi hatu dulu okuwanifa po oshilonga shetu tu li ovaudifi vevaengeli?

Owa ‘diinina ngoo shili oilonga iwa’?

Oshitukulwa osho osha kundafana shi na sha nanghee okuudifa nouladi nosho yo elihumbato liwa hai nanene ovanhu kuKalunga.

Omapulo a dja kovaleshi

Oiwana ihapu yopefimbo lonale oya li hai tokolele ovalongi vominyonena vonhumba efyo lokomuti ile kopala. Ongahelipi shi na sha noshiwana shaIsrael shonale?

Pamekeni ohombo yeni mokukala hamu kundafana nawa

Okukundafana nawa okwa fimana opo ovalihomboli va kale va hafa. Oshitukulwa osho osha tumbula omaukwatya oo tae tu kwafele tu kale tu shii okukundafana.

Ovadali nounona, kaleni hamu kundafana pahole

Oinima imwe ilipi hai imbi ovanhu va kundafane nawa? Noshike tava dulu okuninga po opo va xwepopaleke onghedi yavo yokukundafana?

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Osho sha ningifa onghalamwenyo yetu i kale i na eityo

Patricia oku na ounona vavali ovo va li va monika omukifi oo va dalwa nao hau ifanwa Bardet-Biedl. Lihonga kutya osha enda ngahelipi opo va kale nonghalamwenyo tai ti sha nonande ove na omaupyakadi.

Ndalapatela efyuululo loye mokuninga omatokolo e li pandunge

Ovakriste ove na efyuululo lilipi, noshike hatu lihongo moshihopaenenwa tashi londwele shaEsau?

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Ova li va kanyatela oudiinini wavo “mefimbo leyeleko”

Lihonga nghee Oita yOtete yOunyuni oyo ya hovela mo 1914 ya li ya ningifa ovanhu va mone kutya Ovakonakoni vOmbibeli ihava kufa ombinga moita.