‘Omwene ota ka lwifa oiwana, ngaashi mefiku lolwoodi laye, mefiku loita.’ — SAK. 14:3.

1, 2. Oita ilipi tai ka luwa shili mafiku, novapiya vaKalunga itava ka ninga shike pefimbo loita oyo?

MOMAFIKU 30 Oktoba 1938, ovanhu omamiliyona mOilongo ya Hangana ova li tava pwilikine koprograma imwe yokoradio iholike. Pefimbo loprograma oyo, ovo va li tava dana ve li onga ovaleshi veenghundana ova li va shiivifa kutya oishitwa yonhumba ya dja kopulaneta yedina Mars oya li tai ponokele Edu noku li hanauna po. Nonande koradio okwa li kwa shiivifwa kutya oprograma oyo oya li ashike oshinyandwa, ovanhu vahapu ova li ve shii otapa luwa oita yo vene. Vamwe ova li nokuli va ninga eenghendabala opo ve li amene koishitwa oyo.

2 Kunena, otaku ka luwa shili oita mafiku, ndele ovanhu vahapu inava hala oku shi dimina. Oita oyo hai ifanwa Harmagedon oya xunganekwa mOmbibeli, ndele kai fi ashike ehokololo longaho. Kalunga ota ka lwa oita oyo okukondjifa ounyuni ou woukolokoshi. (Eh. 16:14-16) Ovapiya vaKalunga itava ka lwa poita oyo, ndele ponhele yaasho, Kalunga ote ke tu xupifa monghedi ididilikwedi omolweenghono daye.

3. Ohatu ka kundafana kombinga yexunganeko lilipi, nomolwashike exunganeko olo la fimana kufye kunena?

3 Exunganeko lOmbibeli olo li li muSakaria etukulwa 14 otali tu lombwele shihapu kombinga yoita yaHarmagedon. Nonande ola shangwa pa pita omido 2 500 lwaapo, exunganeko olo ola fimanenena kufye kunena. (Rom. 15:4) Otali popi kombinga yoinima oyo ya li ya ningilwa oshiwana shaKalunga okudja eshi Kristus a hovela okupangela meulu mo 1914. Otali tu lombwele yo kombinga yoinima itunhula oyo tai ka ningwa mafiku. Ole tu lombwela shi na sha ‘nefilu linene’ nosho yo “omeva omanamwenyo.” (Sak. 14:4, 8) Moshitukulwa eshi, ohatu ke lihonga kutya efilu olo oshike nosho yo nghee ovalongeli  vaJehova hava amenenwa mo. Ohatu ke lihonga yo kutya omeva omanamwenyo oshike nosho yo nghee hatu dulu okumona mo ouwa muo. Kungaho, itatu ka shiiva ashike kutya otwa pumbwa okunwa omeva oo, ndele ohatu ka kala yo twa hala oku a nwa. Onghee hano, natu ka yandjeni elitulemo letu alishe kexunganeko olo. — 2 Pet. 1:19, 20.

“EFIKU LOMWENE” TALI HOVELE

4. (a) “Efiku lOmwene” ola hovela naini? (b) Ovakriste ovavaekwa ova kala tava udifa kombinga yashike omido dihapu komesho yo 1914, novawiliki vopapolotika novomalongelokalunga ova li ve linyenga ngahelipi?

4 Exunganeko olo li li muSakaria etukulwa 14 ola hovela tali ti: “Efiku lOmwene tali uya.” (Lesha Sakaria 14:1, 2.) Mbela efiku olo olilipi? Olo ‘efiku lOmwene’ olo la hovela mo 1914 eshi Jesus a ninga Ohamba yOuhamba waKalunga meulu. (Eh. 1:10; 11:15) Oule womido dihapu, Ovakriste ovavaekwa ova kala tava udifa kutya exulilo ‘lomafimbo ovapaani’ ola li tali ke uya mo 1914. Ova li yo va udifa kutya okudja momudo oo, otaku ka kala omaupyakadi mahapu mounyuni shi dulife nale. (Luk. 21:24) Mbela “ovapaani” ova li ngoo va pwilikina kelondwelo olo? Ahowe, ndele ponhele yaasho, ovawiliki vopapolotika novomalongelokalunga ova li va sheka nokuhepeka Ovakriste ovo. Mokuninga ngaho, ovawiliki ovo paulelalela ova li tava sheke Kalunga Omunaenghono adishe, molwaashi Ovakriste ovavaekwa ove lile po Ouhamba waKalunga. — Heb. 12:22, 28.

5, 6. (a) Ovatondi voshiwana shaKalunga ova li va ninga shike? (b) Oolyelye va li “oshixupe shoshiwana”?

5 Sakaria okwa xunganeka kutya ovatondi voshiwana shaKalunga ova li tava ka ninga shike, a ti: “Oshilando [Jerusalem] tashi ka tewa.” “Oshilando” Jerusalem otashi faneke Ouhamba waKalunga wopaMessias. Ovakriste ovavaekwa ovo ve li natango kombada yedu ove li oshitukulwa shOuhamba oo. (Fil. 3:20) Oshilando osho osha li sha “tewa” pefimbo lOita yOtete yOunyuni eshi ovamwatate ovo va li ve na oshinakuwanifwa shinene mehangano laJehova va li va kwatwa ndele tava tulwa modolongo moAtlanta, shomuGeorgia, mOilongo ya Hangana yaAmerika. Ovatondi ova li va ungaunga nonyanya nOvakriste ovavaekwa, tava shilike oishangomwa yavo nova li va kendabala okukangheka oilonga yavo yokuudifa. Osha li sha fa ovatondi va ‘tinha,’ ile va nyeka ko nonyanya omaumbo oshilando.

6 Nonande ovatondi ovanaenghono ova kala nokuhepeka oshiwana shaKalunga noku shi lundila, inava dula okuhanauna po elongelokalunga lashili. Opa li natango Ovakriste ovavaekwa ovo va kala ovadiinini. Ngaashi sha popiwa kuSakaria, ovavaekwa ovo ova li “oshixupe shoshiwana” osho sha anya ‘okutewa mo moshilando.’

7. Ovakriste ovavaekwa ove tu tulila po oshihopaenenwa shilipi kunena?

7 Mbela ovatondi ova li ngoo va efa po okuhepeka oshiwana shaKalunga eshi Oita yOtete yOunyuni ya xula? Ahowe. Omahepeko oo a li a xunganekwa kuSakaria okwa ka twikila. (Eh. 12:17) Pashihopaenenwa, ovamwatate ova ka hepekwa shinyanyalifa pefimbo lOita Itivali yOunyuni. Oshihopaenenwa shoudiinini shOvakriste ovavaekwa otashi tu tu omukumo kunena opo tu dule okulididimikila omayeleko oo tashi dulika e tu hange. Omayeleko oo okwa kwatela mo omapataneko oo haa dilile kovapambele, kovanailonga vakwetu nosho yo kovanafikola vakwetu ovo have tu sheke omolweitavelo letu. (1 Pet. 1:6, 7) Kashi na nee mbudi kutya ohatu kala peni, otwa tokola toko okukala ovadiinini notuha tilifwe nande kovapataneki vetu. (Fil. 1:27, 28) Ndele mbela ongahelipi hatu dulu okukala twa amenwa mokati kovanhu ovo ve tu tonde? — Joh. 15:17-19.

 JEHOVA TA TOTO PO “EFILU LINENE”

8. (a) Outumbulilo eemhunda oo wa longifwa mOmbibeli omafimbo amwe ohau faneke shike? (b) “Omhunda yeemono” otai faneke shike?

8 Otwe lihonga kutya Jerusalem ile “oshilando” osho sha popiwa mexunganeko otashi faneke Ouhamba waKalunga. Ndele mbela ‘omhunda yeemono oyo i li popepi naJerusalem’ otai faneke shike? Omhunda oyo otai ka “tukauka pokati” ngahelipi ndele tai ningi eemhunda mbali? Mbela omolwashike Jehova e di ifana kutya ‘eemhunda dange’? (Lesha Sakaria 14:3-5.) Outumbulilo eemhunda oo wa longifwa mOmbibeli omafimbo amwe otau faneke omauhamba ile omapangelo. Kakele kaasho, Ombibeli luhapu ohai ti kutya omanangeko noupuna nosho yo eameno ohai di komhunda yaJehova. (Eps. 72:3; Jes. 25:6, 7) Onghee hano, omhunda yeemono otai faneke ounamapangelo waJehova weshito alishe.

9. ‘Okutukauka pokati’ kwomhunda yeemono okwa hala okutya shike?

9 Okutukauka pokati kwomhunda yeemono okwa hala okutya shike? Okwa hala okutya Jehova okwa li ta ka dika po epangelo limwe vali omolwelalakano le likalekelwa. Epangelo olo nalo olaKalunga, na Jesus Kristus oye Ohamba yalo. Onghee hano, Jehova oha ifana omapangelo oo ta ti ‘eemhunda dange,’ molwaashi aeshe oaye. — Sak. 14:4.

10. “Efilu linene” olo li li pokati keemhunda mbali otali faneke shike?

10 Exunganeko ola popya kutya eshi omhunda yeemono ya tukauka pokati, imwe oya ama kolundume imwe okolukadi, eemhadi daJehova otadi ka lyata keemhunda adishe. Eshi omhunda oyo ya tukauka, pokati kayo opa holoka “efilu linene” li li koshi yeemhadi daJehova. Efilu olo otali faneke shike? Otali faneke eameno laKalunga. Ngaashi ashike ovanhu hava kala va amenwa mefilu olo li li pokati keemhunda mbali, ovapiya vaJehova ova amenwa koshi yepangelo laye nosho yo lOmona waye. Jehova ke na efiku a efe elongelokalunga la koshoka li hanaunwe po. Mbela omhunda yeemono oya li ya tukuka naini? Osha li sha ningwa mo 1914, eshi Jesus a hovela okupangela meulu. Exunganeko ola ti yo kutya oshiwana shaJehova osha li tashi ka ya onhapo ‘kefilu linene.’ Osho osha li sha hovela okuningwa naini mbela?

OSHIWANA SHAKALUNGA TASHI I ONHAPO KEFILU

11, 12. (a) Onaini oshiwana shaKalunga sha hovela okuya onhapo kefilu? (b) Oshike tashi ulike kutya Jehova oha amene oshiwana shaye?

11 Jesus okwa londwela ovashikuli vaye a ti: “Tamu tondelwa edina lange koiwana aishe.” (Mat. 24:9) Ovashikuli vaJesus ova li ve tondike neenghono, unene tuu okudja mo 1914, eshi omafiku axuuninwa a hovela. Pefimbo lOita yOtete yOunyuni, ovatondi ova li va hepeka nonyanya Ovakriste ovavaekwa ovadiinini, ndele nande ongaho, inava dula okuxulifa po elongelokalunga lashili. Mo 1919, oshiwana shaKalunga osha li sha manguluka ko komalongelokalunga oipupulu, sha hala okutya, kuBabilon Shinene. (Eh. 11:11, 12) * Momudo omo, omo oshiwana shaKalunga sha hovela okuya onhapo kefilu.

12 Okudja mo 1919, Jehova okwa kala nokwaamena ovalongeli vaye vashili mounyuni aushe. Omido omilongo da pita, omapangelo mahapu okwa kala taa kendabala oku ya moshipala Eendombwedi daJehova diha udife ile okushilika oishangomwa yado. Oshinima sha tya ngaho otashi ningwa nokunena moilongo imwe. Ndele Jehova ina efa omapangelo oo a hanaune po elongelokalunga lashili. Kashi na nee mbudi kutya omapangelo opanhu otaa ningi shike, Jehova ota ka twikila  okulongifa eenghono daye dinenenene opo a amene oshiwana shaye. — Deut. 11:2.

13. Oshike tashi ke tu kwafela tu kale mefilu laJehova leameno, nomolwashike sha fimanenena kufye shi dulife nale okukala mefilu la tya ngaho?

13 Ngeenge otwa twikile okukala ovadiinini kuJehova, ohatu ka kala mefilu laye leameno. Jehova nOmona waye itava ka efa nande omunhu ile oshinima shonhumba shi tu ‘vakule mo meke laYe.’ (Joh. 10:28, 29) Jehova ohe tu pe ekwafo keshe olo twa pumbwa opo tu kale ovadiinini kOunamapangelo waye nosho yo kOuhamba wOmona waye. Ohatu ka kala twa pumbwa nokuli ekwafo laye neenghono poudjuu munene oo u li poduka. Onghee hano, osha fimanenena kufye shi dulife nale okukala mefilu laJehova leameno.

‘EFIKU LOLWOODI LAYE’ LA FIKA

14, 15. Mefiku omo Jehova ta ka lwifa ovatondi vaye, oshike tashi ka ningilwa ovo vehe li meameno laye?

14 Eshi exulilo lounyuni ou woukolokoshi tali ehene popepi, Satana ota ka kala ta ponokele neenghono ovapiya vaJehova. Ndele mafiku Satana ota ka ponokela oshiwana shaJehova lwaxuuninwa, na Jehova ote ke mu lwifa nokuhanauna po ovatondi voshiwana shaye aveshe. Olo otali ka kala ‘efiku lolwoodi laye,’ ngaashi sha xunganekwa kuSakaria. Olwoodi olo otali ka kala li dule omalwoodi aeshe oo Jehova Omukwanyati a lwa nale. — Sak. 14:3.

15 Oshike tashi ka ningilwa ovo vehe li meameno laJehova mefiku omo ta ka lwifa ovatondi vaye? Exunganeko ola ti kutya “eluwa itali tende vali,” sha hala okutya, Kalunga ita ka kala a hokwa ovanhu va tya ngaho. Exunganeko ola ti yo kutya “eenghambe, omamula, neengamelo noumbulu noinamwenyo aishe” otai ka “laula.” Osho osha hala kutya oilwifo nomashina oo haa longifwa moita itaa ka pondola sha vali ile tu tye itaa ka kala vali e na oshilonga. Jehova ota ka longifa yo “ehandukilo” ile omukifi. Nonande katu shii ngeenge osho otashi ka kala omukifi wo venevene, omesho nomalaka avo ‘otaa ka ola.’ Ndele otu na oushili kutya itave ke tu ningila owii washa ile okusheka Kalunga. (Sak. 14:6, 7, 12, 15) ‘Eehamba adishe dopedu neengudu dado dovakwaita’ otadi ka yambidida Satana, ndele kashi na nee mbudi kutya otadi ka hangwa peni kombada yedu, otadi ka hanaunwa po. (Eh. 19:19-21) Ombibeli oya ti: “Oonakudipawa kOmwene otava ka kala nokunangala kominghulo dounyuni fiyo ominghulo dikwao.” — Jer. 25:32, 33.

16. Omapulo elipi hatu dulu okulipula pauhandimwe, noshike hatu ka pumbwa okuninga pefimbo loudjuu munene?

16 Aveshe ovo hava lu moita ohava mono oixuna, kutya nee ovovo xuuninwa hava ka findana. Ovapiya vaKalunga navo otava ka mona oixuna poudjuu munene. Otashi dulika tu ka kale tuhe na oikulya ya wana, ile tu ka kanife oiniwe yetu ihapu. Otashi dulika yo tu kufwe emanguluko olo tu na paife. Mbela ngeenge eenghalo odo ode tu hange, ohatu ke linyenga ngahelipi? Mbela ohatu ka kala twa lyalyakana? Mbela ohatu ka teka omukumo ndele hatu kanifa eteelelo filufilu? Mbela ohatu ka efa po okulongela Jehova? Pefimbo loudjuu munene, otu na okukala mefilu leameno, twa diinina muJehova notu na elineekelo kutya ote ke tu amena. — Lesha Habakuk 3:17, 18.

“OMEVA OMANAMWENYO TAA KA KUNGULUKA”

17, 18. (a) “Omeva omanamwenyo” oshike? (b) ‘Efuta lokoushilo’ nosho yo ‘efuta lokouninginino’ otaa faneke shike? (c) Otwa tokola toko okuninga shike?

17 Konima yoita yaHarmagedon, ‘omeva omanamwenyo otaa ka kunguluka’ okudja mOuhamba waKristus. “Omeva omanamwenyo” oo otaa faneke keshe osho Kalunga a  pa ovanhu opo va dule okukala nomwenyo fiyo alushe. ‘Efuta lokoushilo’ olo popiwa mexunganeko laSakaria, olo Efuta La Fya, notali faneke oonakufya ovo va kofa meembila. ‘Efuta lokouninginino’ olo Efuta loPokati. Molwaashi mefuta olo omu yadi oinima i na omwenyo, otali faneke “ongudu inene” oyo tai ka xupa puHarmagedon. (Lesha Sakaria 14:8, 9; Eh. 7:9-15) Eengudu odo dopavali dovanhu otadi ka nwa “omeva omanamwenyo” okudja ‘momulonga womeva omwenyo.’ Oshidjemo, aveshe otava ka kala va wanenena notava ka kala nomwenyo fiyo alushe. — Eh. 22:1, 2.

Kala wa tokola toko okukala mefilu laJehova leameno

18 Eshi Jehova ta ka hanauna po onghalelo ei youkolokoshi, ote ke tu amena note ke tu twala mounyuni waye mupe wouyuki. Nonande oiwana aishe yomounyuni oi tu tonde, otwa tokola toko okukala ovadiinini kOuhamba waKalunga nohatu ka kala mefilu leameno laJehova.

^ okat. 11 Tala embo Revelation—Its Grand Climax at Hand! epandja 169-170.