Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Februali 2013

Moshifo eshi omwa kundafanwa efyuululo lopamhepo la denga mbada loshiwana shaJehova. Tala yo kutya ongahelipi hatu dulu okukala meameno laJehova.

Eshi efyuululo letu lopamhepo

Kulika olupandu loye li na sha nefyuululo letu lopamhepo mokukonakona osho Jehova a ningila ovanhu nosho yo oshiwana shaye.

Ou na ngoo olupandu lefyuululo letu lopamhepo?

Okukala tu shii efyuululo letu lopamhepo otashi tu kwafele tu kale ovadiinini kuKalunga.

Etanga lovakwaita vomouhamba waRoma la pewa oundombwedi

Paul okwa li ha udifa pomhito keshe. Tala nghee oshihopaenenwa shaye tashi ku kwafele u ninge sha faafana.

Kala mefilu laJehova leameno

Efilu leameno oshike, nongahelipi ovalongeli vaJehova tava dulu okwaamenenwa mo?

Lungamena eemhangela domutima

Omafimbo amwe otashi dulika tu kendabale momitima detu okuyukifa eenghatu detu da puka. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu mone lela osho shi li momitima detu?

Ino efa nande osha shi ku imbe u mone efimano

Ongahelipi to dulu okumona efimano olo hali di kuKalunga? Oshike tashi dulu oku tu imba tu pewe efimano la tya ngaho?

Okwa li omupambele waKajafas

Oshikefa shoipongolo yaMiriam otashi yandje oumbangi kutya ovanhu ovo va popiwa mOmbibeli novapambele vavo ova li ko shili.

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

“Oshinima shihe fi okudimbuwa” sha ningwa pefimbo la wapala

Mona nghee okino ipe yedina “Creation Drama” ya kwafela Eendombwedi muNdowishi di lididimikile omashongo oo taa yeleke eitavelo lado pefimbo lOita Itivali yOunyuni.