Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Natu longele Jehova nopehe na okulipa oushima

Natu longele Jehova nopehe na okulipa oushima

“Ohandi dimbwa ei yokonima nohandi lalakanene ei yokomesho.” — FIL. 3:13.

1-3. (a) Ovanhu vamwe ove udite ngahelipi kombinga yoinima oyo va ninga ile inava ninga, naasho ohashi tu kumu ngahelipi? (b) Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaPaulus?

OMUTOTI WOITEVO umwe okwa ti: “Ovanhu vahapu ohava shange ile va popye va nyika oluhodi tava ti: ‘Ngeno onda ningile ngoo ngaha.’” Ovanhu ohava popi eendjovo odo ngeenge tava diladila kutya ngeno onghalamwenyo oya kala shimwe shi lili ngeno ova ningile oinima monghedi imwe i lili. Atusheni ohatu dimbuluka oinima oyo hatu diladila kutya ngeno otwe i ningile monghedi imwe i lili. Ndele vamwe ohava kala tave lipe oushima efimbo keshe, ile va nyika oluhodi neenghono omolwoinima oyo va ninga, ile inava ninga. Mbela oho kala u udite ngaho omolwoshinima shonhumba osho wa ninga?

2 Ovanhu vamwe ova ninga omapuko a kwata moiti ile va ninga oinima ii lela. Vamwe ova limbililwa ngeenge ova li ngoo va ninga omatokolo e li pandunge monghalamwenyo. Vamwe ova efa po okudiladila kombinga yonakudiwa yavo, ndele vamwe ohava kala va nyemata efimbo keshe omolwomatokolo oo va ninga monakudiwa, nohava kala tava ti kutya, ‘Ngeno nghi shi ningile!’ (Eps. 51:5) Mbela ove ou udite ngahelipi? Mbela owa hala okulongela Kalunga ngaashi to dulu nopehe na okulipula efimbo keshe nomapuko oo wa ninga? Mbela ope na oshihopaenenwa shaumwe mOmbibeli, oo a li a ninga ngaho? Heeno, ope na oshihopaenenwa shomuyapostoli Paulus.

3 Paulus okwa ningile omapuko a kwata moiti nosho yo omatokolo e li pandunge monghalamwenyo yaye. Okwa li e lipa oushima neenghono omolwomapuko oo a li a ninga, ndele okwa li yo e lihonga okulongela Kalunga ngaashi ta dulu. Natu ka tale kutya ohatu lihongo shike moshihopaenenwa shaye.

 ONAKUDIWA YAPAULUS

4. Omuyapostoli Paulus okwa li e lipa oushima washike?

4 Eshi Paulus a li omunyasha noweitavelo lOvafarisai, okwa li a ninga oinima oyo e ke lipa oushima lwanima. Pashihopaenenwa, okwa li a kwatela komesho oshikonga shokuhepeka nonyanya ovahongwa vaKristus. Ombibeli oya ti kutya diva konima yokudipawa kwaStefanus, “Saulus [oo a ka shiivika nedina Paulus] okwa hanauna eongalo, ta pumine momaumbo, ndee ta kokolola mo ovalumenhu novakainhu ndee te va idililifa modolongo.” (Oil. 8:3) Omuhongwanhu wOmbibeli wedina Barnes okwa ti kutya outumbulilo “hanauna” otau ulike kutya Saulus okwa li a ponokela nonyanya eongalo lopaKriste “a fa oshilyani.” Molwaashi Saulus okwa li Omujuda omuladi, okwa li a itavela kutya Kalunga okwe mu pa oshilonga shokuhanauna po eongalo lopaKriste. Onghee hano, okwa li a hepeka Ovakriste nonyanya ‘nokwa li a fula onya nedipao lovalumenhu novakainhu.’— Oil. 9:1, 2; 22:4. *

5. Osha enda ngahelipi opo Saulus a efe po okuhepeka ovahongwa vaJesus noku hovele okuudifa kombinga yaKristus?

5 Lwanima Paulus okwa ka kala a hala okuya kuDamaskus opo a ka kwate mo Ovakriste momaumbo avo noku va kokololele kuJerusalem va ka tokolwe kOmhangu yoPombada yOvajuda. Ndele Jesus Kristus oo e li Omutwe weongalo lopaKriste okwa li e mu kelela ehe shi ninge. (Ef. 5:23) Fimbo Saulus a li mondjila a yuka kuDamaskus, Jesus okwa li e mu lihololela ndele Saulus ta twika kouyelele wa dja keulu. Opo nee, Jesus okwa li a lombwela Saulus a ye kuDamaskus a ka teelele fiyo ta lombwelwa osho e na okuninga. Otu shii nawa kutya oshike sha ka ningwa po konima yaasho.— Oil. 9:3-22.

6, 7. Oshike tashi ulike kutya Paulus okwa li e shii kutya okwa ninga omapuko a kwata moiti?

6 Onghedi yokukalamwenyo yaPaulus oya li ya lunduluka diva eshi a ninga Omukriste. Ndele nande ongaho, Paulus kali a holeka osho a li a ninga, nomolwaasho a shanga ta ti: “Okukala kwange kwonale kwomoujuda mwe ku uda, [eongalo] laKalunga nhumbi nde li telaatele unene noku li hanauna po.” (Gal. 1:13) Onakudiwa yaye okwa li yo e i popya eshi a shangela Ovakorinto, Ovafilippi nosho yo Timoteus. (Lesha 1 Ovakorinto 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Nonande osho Paulus a ninga oshififa ohoni, ine liningifa a fa ina ninga sha. Okwa li e shii kutya okwa ninga omapuko a kwata moiti. — Oil. 26:9-11.

7 Omuhongwanhu umwe wOmbibeli wedina Frederic W. Farrar, okwa ti kutya ngeenge otwa diladila konghedi inyanyalifa omo Paulus a hepeka Ovakriste, opo ashike hatu ka uda ko oluhodi linene olo a li e udite nanghee vamwe tashi dulika va li ve mu ula nai. Eshi Paulus a li a talela po omaongalo, otashi dulika ovamwatate ovo opo va li tave mu shakeneke oshikando shotete va li have mu pula kutya: ‘Hamba oove Paulus? Hamba oove wa li ho tu hepeke!’ — Oil. 9:21.

8. Paulus okwa li e udite ngahelipi omolwohole nefilonghenda olo a ulikilwa kuKalunga naJesus, naasho otashi tu hongo shike?

8 Paulus okwa li a didilika kutya okwa li ashike a dula okuninga omuyapostoli omolwefilonghenda laKalunga linene. Oye aeke a tumbula oukwatya waKalunga wefilonghenda mOmbibeli lwoikando 90 lwaapo meenhumwafo 14 odo a shanga, e dule ovashangi vOmbibeli vamwe. (Lesha 1 Ovakorinto 15:10.) Paulus okwa li a pandula Kalunga neenghono eshi e mu fila onghenda, nokwa li a hala okuulika olupandu laye. Onghee hano, okwa li a longa noudiinini moilonga yaKalunga e dule ovayapostoli aveshe. Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaPaulus? Ngeenge otu na eitavelo mekuliloyambo  laJesus ndele hatu hepaulula omanyono etu nokweefa po okulonga osho sha puka, Jehova ote ke tu dimina po nonande otwa nyona omanyono a kwata moiti. Ngeenge oto diladila kutya omanyono oye okwa kwata unene moiti noitaa dulu okudimwa po, dimbuluka kutya Paulus naye okwa li a diminwa po. (Lesha 1 Timoteus 1:15, 16.) Nonande Paulus okwa li ha taataa Kristus, okwa shanga ta ti: ‘Omona waKalunga oku hole nge nokwe liyandja ponhele yange.’ (Gal. 2:20; Oil. 9:5) Osha yela kutya Paulus okwe lihonga okukala ta longele Kalunga ngaashi ta dulu nopehe na okukala te lipe oushima omolwonakudiwa yaye. Mbela naave owe lihonga okuninga ngaho?

Paulus okwa li e lihonga okulongela Kalunga nopehe na okulipa oushima

MBELA OHO KALA TO LIPE OUSHIMA?

9, 10. (a) Omolwashike ovapiya vaKalunga vamwe hava kala tave lipe oushima? (b) Omolwashike shihe fi shiwa okukala to lipula unene nomapuko oye omonakudiwa?

9 Mbela owa ningile oinima yonhumba oyo hai ku ningifa u kale to lipe oushima? Mbela ou wete wa hepeka efimbo neenghono doye moinima inai fimanenena? Mbela owa ninga sha osho sha ehameka vamwe? Ile pamwe ope na sha shimwe osho to diladila kutya ngeno owe shi ningile monghedi imwe i lili? Ou na okuninga po shike ngeenge ou udite ngaho?

10 Ovanhu vamwe ohava kala ve na oshisho efimbo keshe. Ohava kala va nyika oluhodi notave lipe oushima omolwokudiladila lwoikando kombinga yomapuko avo. Mbela otashi kwafa sha ngoo okukala noshisho? Hasho nandenande! Diladila nee ngeno to kendabala okutekela omeva moshimbaba. Oto ke lihepeka epwanga, molwaashi ku na efiku u shi yadeke omeva. Onghee hano, ponhele yokukala u na oshisho, ninga ngaashi to dulu opo u kandule po oupyakadi oo u li po. Oto dulu okupa ombili omunhu oo wa nyemateka, nokukendabala okukala u na ekwatafano liwa naye. Henuka oinima oyo ya li ya etifa oupyakadi opo uha ka ninge vali epuko la faafana. Ndele nande ongaho, otashi dulika yo wa pumbwa okuungaunga noilanduliko yepuko loye. Ndele  okukala to lipe oushima omolwonakudiwa itashi ku kwafele sha. Otashi dulu nokuli oku shi ningifa shidjuu kwoove okulongela Kalunga ngaashi to dulu.

11. (a) Oshike tu na okuninga ngeenge otwa hala Jehova e tu file onghenda noku kale e tu hole? (b) Ombibeli oye tu ladipika tu ninge shike osho tashi tu kwafele tuha kale tu udite etimba omolwomapuko etu omonakudiwa?

11 Vamwe ohava kala ve udite kutya omapuko avo omonakudiwa okwa kwata moiti neenghono nomolwaasho inava wana okufilwa onghenda kuKalunga. Ohava kala yo ve udite kutya omapuko avo itaa dulu okudimwa po ile kutya ova ninga unene omapuko mahapu. Ashike oushili ou li apa kutya, kashi na nee mbudi kutya ova nyona sha kwata moiti shi fike peni, otava dulu okulivela ombedi nokuninga omalunduluko ndele tava pula Kalunga e va dimine po. (Oil. 3:19) Jehova ota dulu oku va ulikila ohole noku va fila onghenda ngaashi ashike a li ha file onghenda vamwe vahapu. Ota ka dimina po keshe oo e lininipika, omunashili nokwe livela ombedi shili. Pashihopaenenwa, okwa li a dimina po Job oo a li e livela ombedi omolwomapuko aye oo a li a ninga. (Job 42:6) Ombibeli oye tu ladipika ya ti: ‘Ou ta holeke omatauluko aye, ita ka mona elao. Ndelenee ou te a hepaulula ndee te a efa, ota ka filwa onghenda.’ (Omayel. 28:13; Jak. 5:14-16) Opo nee, Kalunga ou ha ‘dimine po omatimba mahapu,’ ote ke tu fila onghenda. — Jes. 55:7.

12. (a) Ongahelipi hatu dulu okulandula oshihopaenenwa shiwa shaDavid ngeenge eliudo letu otali tu pe oushima? (b) Jehova okwa li e lipa oushima meityo lilipi, nenyamukulo lepulo olo otali tu kwafele ngahelipi? (Tala oshimhungu.)

12 Eilikano oli na eenghono, onghee hano, otu na okwiilikana opo Kalunga e tu kwafele. David okwa li a mbubulila Jehova omaliudo aye, a itavela kutya Jehova okwa nyamukula omailikano aye ngaashi sha shangwa mOmapsalme. (Lesha Epsalme. 32:1-5.) Fimbo David ina hepaulula omanyono aye kuKalunga, eliudo laye olo li udite etimba ola kala tali mu pe oushima. Okwa li a wililwa po pamadiladilo nopalutu nokwa kanifa ehafo molwaashi a dopa okuhepaulula omanyono aye. Ndele okwa ka pepelelwa ashike eshi a hepaulula omanyono aye ndele ta diminwa po. Jehova okwa li a nyamukula omailikano aDavid ndele te mu pameke opo a twikile okulonga osho sha yuka. Sha faafana, ngeenge oto lipula nomapuko oo wa ninga, ilikana kuJehova nomutima aushe e ku dimine po nokuninga ngaashi to dulu opo u ninge omalunduluko. Opo nee kala u na oushili kutya Jehova okwa pwilikina komailikano oye nokwe ku dimina po. — Eps. 86:5.

KALA TO DILADILA KONAKWIIWA

13, 14. (a) Oshike tu na okuyandja elitulemo kusho paife? (b) Omapulo elipi taa dulu oku tu kwafela tu kale hatu diladila nawa shi na sha naasho hatu ningi paife?

13 Oshoshili kutya ohatu dulu okulihonga  koimoniwa yetu yomonakudiwa, ndele katu na okukala hatu lipula nayo unene. Onghee hano, ponhele yokukala hatu lipula nonakudiwa, natu kale hatu yandje elitulemo konghalo yetu yopaife nosho yo yomonakwiiwa. Lipula kutya: ‘Mbela ohandi ke lipa oushima monakwiiwa omolwomatokolo oo handi ningi paife? Mbela ohandi ka tya kutya ngeno onda ningile oinima monghedi i lili? Mbela ohandi longele ngoo Kalunga noudiinini opo ndihe ke lipe oushima monakwiiwa?

14 Oudjuu munene ou li poduka, noshiwa okulipula omapulo ngaashi: ‘Mbela itandi dulu okuninga shihapu moilonga yaKalunga? Mbela itandi dulu okukokola ondjila? Oshike sha imba nge ndi kale nda wana okuninga omuyakuliongalo? Mbela ohandi ningi ngoo eenghendabala nda mana mo opo ndi djale omunhu mupe? Mbela onda wana ngoo okuya mounyuni mupe pataleko laJehova?’ Ponhele yokukala ashike to lipula shi na sha nomapulo oo, diladila kombinga yaasho to ningi paife nokushilipaleka kutya oto longele Jehova ngaashi to dulu. Ninga omatokolo oo ito ke lipa oushima shi na sha nao monakwiiwa. — 2 Tim. 2:15.

INO LIPA OUSHIMA ESHI TO LONGELE JEHOVA

15, 16. (a) Omaliyambo elipi vahapu va ninga opo va longele Jehova ngaashi tava dulu? (b) Omolwashike tuhe na okulipa oushima omolwomaliyambo oo twa ninga opo tu konge tete Ouhamba?

15 Mbela owa ninga omaliyambo opo u longele Jehova efimbo liyadi? Otashi dulika wa efa po eifano loye ile ongeshefa tai pondola opo u longele Jehova noudiinini. Ile tashi dulika wa hoolola okukala ino hombola ile ino hombolwa, ile wa tokola uha mone ounona opo u ka longe koBetel, u ye moilonga yokutunga yopaiwana, u ninge omupashukilishikandjo ile omutumwa. Mbela eshi to ende to kulupa ou na okulipa oushima omolwomatokolo oo wa ninga? Mbela ou na okukala u udite kutya omaliyambo oo wa ninga inaa fimana ile kutya owe a ninga pefimbo la puka? Hasho nandenande.

16 Omatokolo oo wa ninga otaa ulike kutya ou hole Jehova neenghono nowa hala okukwafela vamwe ve mu longele. Ino pumbwa okukala to lipula kutya ngeno onghalamwenyo yoye oya kala xwepo ngeno owa hoololele okuninga oinima imwe i lili. Owa pumbwa okukala wa hafa omolwomatokolo oo wa ninga molwaashi ei oyo onghedi ya denga mbada yokulongela Jehova ngaashi to dulu. Jehova ita ka dimbwa omaliyambo aeshe oo wa ninga omolwaye. Ote ke ku nangeka noupuna munenenene. — Eps. 145:16; 1 Tim. 6:19.

NGHEE TO DULU OKULONGELA KALUNGA NOPEHE NA OKULIPA OUSHIMA

17, 18. (a) Efinamhango lilipi la kwafela Paulus a longele Jehova nopehe na okulipa oushima? (b) Ongahelipi to dulu okushikula oshihopaenenwa shaPaulus?

17 Oshike osho Paulus a li a ninga opo ehe ke lipe oushima lwanima monghalamwenyo yaye? Okwa ti kutya okwa efa po okulipa oushima omolwonakudiwa yaye nokwa li ha longo noudiinini opo a ka mone ondjabi yomwenyo waalushe. (Lesha Ovafilippi 3:13, 14.) Paulus ina kala te lipe oushima omolwoinima ii oyo a ninga eshi a li melongelokalunga lOshijuda. Ponhele yaasho, okwa kala ta longifa eenghono daye adishe mokukala omudiinini opo a ka mone ondjabi yomwenyo waalushe.

18 Oshike hatu lihongo mwaasho Paulus a popya? Ponhele yokukala hatu lipula noinima yomonakudiwa oyo ita tu dulu okulundulula, otu na okuyandja elitulemo kwaasho hatu dulu okuninga paife opo tu ka mone omanangeko noupuna monakwiiwa. Otashi dulika ita tu ka dimbwa omapuko etu filufilu, ndele katu na okukala tu udite etimba omolwao. Otwa pumbwa okweefa po okulipa oushima omolwonakudiwa, hatu longele Kalunga ngaashi hatu dulu nokudiladila konakwiiwa ikumwifi oyo twa teelela.

^ okat. 4 Ombibeli oya popya lwoikando kutya mwaavo Paulus a hepeka omwa li yo novakainhu. Osho otashi ulike kutya mefelemudo lotete ovakainhu navo ova li va dana onghandangala moilonga yokuudifa, ngaashi ashike have shi ningi kunena. — Eps. 68:12.