Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Desemba 2012

Oshungonangelo yOshiingilisha sha pupalekwa oya nyanyangidilwa shike?

Oshungonangelo yOshiingilisha sha pupalekwa oya nyanyangidilwa shike?

OULE womido omilongo, ovanhu mounyuni aushe ova kala va lenga nohava mono ouwa mouyelele wa kanghamena kOmbibeli oo hau kala mOshungonangelo. MuJuli 2011, opa li pa nyanyangidwa Oshungonangelo yokukonakonwa mOshiingilisha sha pupalekwa. Oshifo osho osha ti: “Oshifo eshi shipe otashi lolwa ashike oule wodula, ndele ngeenge otashi kwafele, otashi ka twikila okukala hashi nyanyangidwa.”

Otwa hafa oku mu shiivifila kutya oshifo osho otashi twikile okunyanyangidwa. Kakele kaasho, otashi ka kala yo hashi nyanyangidwa mOshifransa, mOshiputu nosho yo mOshispania.

OMOLWASHIKE SHI HOLIKE?

Okudja eshi kwa hovelwa okulongifwa oshifo osho sha pupalekwa, vamwe vokoSouth Pacific, ova ti: “Paife ovamwatate ove udite ko nawa oitukulwa yokukonakonwa.” Onhumwafo imwe vali oya ti: “Efimbo olo la li hali pwile mokukonga eityo loitya paife ohatu li longifa mokuuda ko omishangwa odo da etwa mo nanghee da pambafana noshikundafanwa.”

“Efimbo olo la li hali pwile mokukonga eityo loitya paife ohatu li longifa mokuuda ko omishangwa odo da etwa mo nanghee da pambafana noshikundafanwa”

Umwe oo e lihonga koshiputudilo shopombada mOilongo ya Hangana okwa ti: “Onda kala handi popi nokushanga elaka lovahongwanhu omido 18. Onda kala ndi na ondjikilile yokupopya nokudiladila monghedi ya kitakana neenghono inashi pumbiwa. Onda li nda didilika kutya onda pumbwa okulundulula onghedi yange yokudiladila nokupopya.” Paife e li omuudifi wevangeli ha pondola, okwa ti: “Oshungonangelo ya pupalekwa oya kwafela nge neenghono. Elaka olo la longifwa mo ola  kwafela nge ndi kale handi popi monghedi ya pupala.”

Omumwameme umwe wokoEngland oo a ninginifwa mo 1972 okwa popya shi na sha nOshungonangelo ya pupalekwa a ti: “Eshi nda lesha oshifo osho sha pita tete, onda li ndi udite Jehova a fa e li omutumba pwaame e kwete nge komapepe hatu lesha naye. Osha li ashike sha fa omushamane ta leshele okaana kaye ehokololo fimbo inava ka nangala.”

Omumwameme umwe wokoBetel yomOilongo ya Hangana oo a ninginifwa pa pita paife omido di dule po 40, okwa ti kutya oshifo osho sha pupalekwa oshe mu kwafela a ude ko nawa oinima. Pashihopaenenwa, oshimhungu osho shi li mOshungonangelo yOshiingilisha yo 15 Septemba 2011 shi na oshipalanyole “Omautumbulilo amwe a yelifwa,” osha yelifa nawa kutya ‘oshilemo sheendombwedi’ osho sha popiwa mOvaheberi 12:1 “otashi ulike kovanhu vahapu ovo itava dulu okuvalwa.” Okwa ti: “Osho osha kwafela nge ndi ude ko nawa ovelishe oyo.” Okwa popya vali shi na sha nokwoongala kwokoshivike a ti: “Nokuli nonande okaana otaka nyamukula odikilila okudja mOshungonangelo ya pupalekwa, oitya oyo taka longifa inai faafana naayo i li mOshungonangelo inai pupalekwa oyo i niwe kovanhu vahapu. Onghee hano, omanyamukulo okaana ohaa kala a yela nawa kovapwilikini.”

Omumwameme umwe vali Omubetel okwa ti: “Ohandi kala nda teelela nodjuulufi okuuda omanyamukulo ounona meongalo. Oshungonangelo ya pupalekwa oye va kwafela va popye tava ulike kutya ova tomhwa nomanyamukulo avo ohaa tunge omukumo.”

Omumwameme umwe oo a ninginifwa mo 1984 okwa ulika kutya okwa pandula Oshungonangelo ya pupalekwa eshi a ti: “Oya fa ashike aame ya nyanyangidilwa. Oye shi ninga  lela shipu kwaame okuuda ko osho handi lesha. Paife ondi na omukumo nohandi dulu okunyamukula pEkonakono lOshungonangelo.”

OSHILONGIFO DINGI KOVADALI

Omudalakadi umwe oo e na omonamati womido 7 okwa ti: “Okukala handi mu fatululile omatumbulo mahapu eshi hatu lilongekida Oshungonangelo okwa li haku kwata efimbo notaku lolokifa.” Oshifo sha pupalekwa oshe va kwafela ngahelipi? Okwa ti: “Onda kumwa eshi paife omonamati wange ha lesha outendo noku va udite nawa. Molwaashi oitya oipu nomatumbulo omaxupi, iha kala vali e na oumbada. Okwa hovela okukala he lilongekida omanyamukulo kuye mwene noha kala ta shikula moshifo shaye pefimbo lekonakono.”

“Onda kumwa eshi paife omonamati wange ha lesha outendo noku va udite nawa”

Omudalakadi umwe oo e na okamonakadona komido 10 okwa ti: “Otwa li hatu mu kwafele nghee ta ka nyamukula, ndele paife ohe lilongekida kuye mwene. Ihatu longifa vali naanaa efimbo lihapu moku mu yelifila oinima molwaashi paife oya pupalekwa nawa, noku u udite kutya okwa kwatelwa mo lela mEkonakono lOshungonangelo.”

OUNONA OVE I UDITILE NGAHELIPI?

Ounona vahapu ove udite kutya Oshungonangelo ya pupalekwa ovo unene ya nuninwa. Rebecca womido 12 okwa ti: “Kaleni tamu nyanyangida oshifo sha tya ngaho. Ondi hole oshimhungu osho shi na oshipalanyole ‘Omautumbulilo amwe a yelifwa.’ Osha pupalekela nawa ounona.”

Nicolette womido 7 naye okwa ti: “Kanda li handi udu ko oitukulwa yOshungonangelo oyo inai pupalekwa. Paife ohandi dulu okuyandja omanyamukulo mahapu inandi kwafelwa.” Emma womido 9 okwa ti: “Oshifo osho oshi li ekwafo linene kwaame nokomumwamememati womido 6. Paife ohatu kala tu udite ko lela shi dulife nale. Tangi unene.”

Nopehe na omalimbililo, ovanhu vahapu otava mono ouwa mOshungonangelo oyo ya longifa oitya ipu okuudiwa ko nomatumbulo e li paunafangwa. Otai wanifa po omhumbwe notai twikile okunyanyangidwa pamwe naayo inai pupalekwa, oyo ya kala tai nyanyangidwa okudja 1879.