Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Novemba 2012

Oshifo osho osha yelifa kutya omolwashike edina laJehova, elalakano nosho yo omhango yaye ya fimana. Nosho yo kutya omolwashike Ovakriste vashili ve na okukala ovalininipiki nohava dimine po.

‘Honge nge ndi ninge eshi we shi hokwa’

Ongahelipi hatu dulu okuhopaenena David nokukala hatu tale ko oinima ngaashi Jehova?

Oixupe yemona lavo oya li ya kwafela eehepele

Ovakriste vopefimbo lonale ova li va yandja omayambidido a kwafele ovo ve na omhumbwe. Ongahelipi hatu dulu okuninga sha faafana?

Jesus okwe tu tulila po oshihopaenenwa shelininipiko

Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa moshihopaenenwa shaJesus Kristus shokukala omulininipiki mokukalamwenyo kwaye?

Kulika oikala yelininipiko

Ongahelipi hatu dulu okuulika elininipiko eshi hatu ungaunga navamwe?

Omapulo a dja kovaleshi

Eendjovo daJesus di na sha nokukala ino hombola ile ino hombolwa tadi ti lela shike?

Onghedi omo Jehova ha dimine po otai ti shike kwoove?

Onghedi omo Jehova a li a ungaunga novalunde mefimbo la pita otai dulu oku tu honga shihapu kombinga yokudimina po kwaye nehalo liwa.

Diminafaneni po nehalo liwa

Tala nghee hatu dulu okuhopaenena Jehova oo e lilongekida okudimina po vamwe.

‘Olo ola li etumwalaka dingi’

Mo 1926, Ovakonakoni vOmbibeli, ovo paife hava ifanwa Eendombwedi daJehova, ova li ve na eesasiona doradio moilando ine yomuKanada.