Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

“Inamu shiiva efiku notundi”

“Inamu shiiva efiku notundi”

“Kaleni hano oupafi, osheshi inamu shiiva efiku notundi.” — MAT. 25:13.

1-3. (a) Omafaneko elipi a yukila komafaneko aJesus avali? (b) Ohatu ka kundafana omapulo elipi?

DILADILA nee ngeno wa pulwa komunenenhu wonhumba u mu twale nohauto koshiningwanima sha fimana. Eshi ngoo ku na ominute donhumba fimbo ino ya u ke mu pitule, owa mona kutya mohauto kamu na omahooli a wana. Opo nee, owa endelela u ka nwefe. Ofimbo wa ka nwefa, omunenenhu oo okwe uya mu ye, ndele a li ku ku talaatala, ke ku wete. Molwaashi ka li ta dulu okuteelela efimbo lile, okwa pula omunhu umwe e lili e mu twale. Eshi wa aluka ngeno u mu pitule, owa hanga a ya nale. Mbela oto ka kala u udite ngahelipi?

2 Paife natu tye nee ngeno ou li omunenenhu nowa fiila ovalumenhu vatatu ovanekeka va longe po oilonga yonhumba ya fimana. Owe va yelifila nawa kutya oshike lela ve na okulonga, nova tambula ko oilonga oyo nehalo liwa. Ndele eshi wa aluka u tale nghee va longa, vavali ovo ashike va wanifa po oilonga yavo. Oo ina longa sha okwa kala ashike ta ningi omalipopilo. Mbela oto ka kala u uditile ngahelipi omulumenhu oo ina ninga nande eenghendabala dasha a wanife po oilonga yaye?

3 Jesus okwa li a longifa omafaneko a yukila oko, efaneko loukadona omulongo noloitalenti, opo a yelife kutya omolwashike pefimbo lexulilo Ovakriste vamwe ovavaekwa tava ka kala ovadiinini novanaendunge, ofimbo vamwe hasho tava ka kala. * (Mat. 25:1-30) Okwa divilika oshilihongomwa momafaneko oo, a ti: “Kaleni hano oupafi, osheshi inamu shiiva efiku notundi,” sha hala okutya, efimbo olo ta ka tumwa kuKalunga a tokole ounyuni waSatana. (Mat. 25:13) Kunena nafye otwa pumbwa okutula moilonga omayele oo. Ohatu ka mona ouwa ulipi ngeenge otwa dulika komayele oo? Oolyelye ve li oupafi kunena? Oshike tu na okuninga opo tu kale oupafi?

 OUWA OO HATU KA MONA NGEENGE OTWA KALA OUPAFI

4. Omolwashike ‘okukala oupafi’ itashi ti kutya okukala hatu lipula nefimbo?

4 Ope na oinima imwe oyo omunhu u na oku i ninga pefimbo lokondadalunde, ngaashi okuya koilonga, okuya kundokotola, ile oku ka londa obesa ile eshina. Ndelenee oinima imwe, ngaashi okudima omundilo ile okuxupifa ovanhu moshiponga, ohai pula okulongwa neendelelo, ngeenge hasho, ovanhu ove na oupu okufila moiponga ya tya ngaho. Peemhito da tya ngaho, ohashi kala sha fimanenena okulitula moilonga oyo to longo, ponhele yokukala to lipula shi na sha nefimbo. Sha faafana, molwaashi exulilo lounyuni oli li popepi, osha fimanenena okukwafela vamwe va shiive omafiloshisho aJehova e na sha nexupifo. Nomolwaasho, Ovakriste ovo ve li oupafi inava pumbwa okukala unene tave lipula nefimbo. Ope na omauwa opatano lwaapo okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya mefiku nopotundi yokondadalunde ilipi.

5. Okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini ohaku tu kwafele ngahelipi tu ulike kutya otu na lela oikala yomitima ya tya ngahelipi?

5 Shotete, okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otashi tu pe omhito yokuulika kutya otu na lela oikala yomitima ya tya ngahelipi. Osho otashi ulike yo kutya Jehova okwe tu fimaneka, molwaashi okwe tu pa omhito tu ulike oudiinini wetu. Nonande otwa teelela nodjuulufi oku ka xupa eshi exulilo tali ke uya, otwa hala okukala hatu longele Jehova omolwohole yetu yoku mu hola, ndele hamolwaashi ashike twa hala oku ka mona omwenyo waalushe. (Lesha Epsalme 37:4.) Ohatu kala twa hafa eshi hatu longo ehalo laye notu shi liwetele lela kutya ote tu hongo omolwouwa wetu vene. (Jes. 48:17) Ihatu kala tu wete oipango yaye idjuu. — 1 Joh. 5:3.

6. Kalunga oha kala e udite ngahelipi eshi hatu mu longele omolwohole yetu yoku mu hola, nomolwashike?

6 Oshitivali, okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otashi tu pe omhito tu hafife omutima waJehova. Ngeenge ohatu longele Jehova molwaashi tu mu hole, ndele hamolwaashi twa tila kutya exulilo oli li popepi, ile molwaashi twa hala ashike oku ka mona omwenyo waalushe, ohatu mu pe omhito a nyamukule omutondi waye, Satana, oo te mu twifa omhata. (Job 2:4, 5; lesha Omayeletumbulo 27:11.) Molwaashi otu wete okumona oixuna akushe oko Satana a etifa, itatu popile nandenande onghedi yaye yokupangela. Ponhele yaasho, ohatu yambidida nehafo ounamapangelo waJehova.

7. Oshi na ouwa washike okukala nonghalamwenyo yeliyambo?

7 Oshititatu, okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otashi tu ladipike tu kale nonghalamwenyo yeliyambo. Kunena, ovanhu vamwe, nonande kave shii Kalunga, ove wete kutya ounyuni ou fiku limwe onau ka xule po. Molwaashi ove na oumbada kutya ounyuni ou li pokuxula po, ove na oikala yokutya: “Tu lyeni hano, fye tu nweni, osheshi mongula ohatu fi.” (1 Kor. 15:32) Ndele fye ihatu kala tu na outile wa tya ngaho. Nomolwaasho ihatu lalakanene okuwanifa po omahalo etu vene. (Omayel. 18:1) Ponhele yaasho, ohatu lixupula fye vene, hatu longifa nehalo liwa efimbo, eenghono noiniwe yetu opo tu udifile vamwe onghundana iwa yOuhamba waKalunga. (Lesha Mateus 16:24.) Ohatu kala twa hafa eshi hatu longele Kalunga, unene tuu eshi hatu kwafele vamwe ve mu shiive.

8. Oshihopaenenwa shopaMbibeli shilipi tashi tu hongo kutya otwa pumbwa okukala twe lineekela filufilu muJehova nomEendjovo daye?

8 Oshitine, okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otashi tu kwafele tu kale twe lineekela filufilu muJehova notu kale hatu tula moilonga Eendjovo daye. Molwaashi inatu wanenena, otu na eamo lokukala twe lineekela mufye vene. Ndele Paulus okwa londwela Ovakriste aveshe a ti: “Ou e lishii e li ofika, na lungame a ha wile po.” Pomhito oyo, okwa li a popya kombinga yOvaisrael 23 000, ovo va li inava dulika kuJehova noshe va imba okuya mEdu lEudaneko. Opo nee, Paulus okwa ti: “Ei aishe oya . . . shangwa oku tu kumaida, ofye ava twa hangika  komaxulilo omafimbo ounyuni.” — 1 Kor. 10:8, 11, 12.

9. Omayeleko ohae tu kwafele ngahelipi tu kale tu na eitavelo la pama notu ehene popepi elela naJehova?

9 Oshititano, okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini otashi tu pe omhito tu pameke eitavelo letu eshi hatu piti momayeleko. (Lesha Epsalme 119:71.) Omafiku aa axuuninwa onghalelo ei yoinima oku li “omafimbo madjuu” shili okukaliwa muo. (2 Tim. 3:1-5) Molwaashi ounyuni waSatana ou tu tonde, omafimbo amwe ohatu hepekelwa eitavelo letu. (Joh. 15:19; 16:2) Ngeenge otwa kala hatu pula nelininipiko ekwafo kuKalunga eshi hatu shakeneke omayeleko, ohatu ka kala tu na elididimiko, neitavelo letu otali ka kala la pama. Kakele kaasho, ohatu ka ehena popepi elela naJehova. — Jak. 1:2-4; 4:8.

10. Oshike hashi ningifa efimbo li kale la fa tali endelele?

10 Fimbo limwe, efimbo otashi dulika li kale tali monika la fa tali endelele ile tali ende kanini. Ngeenge otwa kala twe lipyakidila neenghono, efimbo otali ka tuka po ngolungu. Sha faafana, ngeenge otwa kala twe lipaka moilonga tai shambula oyo Jehova e tu lineekelela, itatu ka mona exulilo la kala ko. Ovavaekwa vahapu ova kala ve lipyakidila moilonga yaJehova, nokungaho ove tu tulila po oshihopaenenwa shiwa. Natu ka taleni pauxupi kwaasho sha li sha ningwa po konima eshi Jesus a nangekwa po e li Ohamba mo 1914 nanghee ovavaekwa vamwe va li va ulika kutya ova li ve lilongekidila okuuya kwaJesus, ofimbo vamwe va hangwa inave shi lilongekidila.

OVAVAEKWA OVA HANGWA VE LILONGEKIDA

11. Konima yo 1914 omolwashike ovavaekwa vamwe va li tava diladila kutya Omwene wavo ite uya diva?

11 Dimbuluka efaneko laJesus loukadona omulongo noloitalenti. Ngeno oukadona omulongo novapiya vomefaneko loitalenti ova li ve shii efiku omuhomboli ile omwene wavo te uya, ngeno kava li va pumbwa okukala oupafi. Ashike kava li ve shii efiku Omwene wavo te uya, onghee ova li va pumbwa okukala oupafi. Oule womido dihapu, ovavaekwa ova li ve shii kutya 1914 owa li tau ka kala omudo udidilikwedi, ashike kava li ve shii lela kutya oshike sha li tashi ka ningwa po momudo oo. Eshi oinima inai enda ngaashi va li va teelela, vamwe ova li tava diladila kutya Omuhomboli ite uya diva. Lwanima, omumwatate umwe okwa ka hokolola a ti: “Vanini vomufye otwa li hatu diladila lela kutya ohatu ka ya meulu moshivike shotete shaOktoba [1914].”

12. Ovavaekwa ova li va ulika ngahelipi kutya ove li ovadiinini novanaendunge?

12 Ovamwatate ovo kava li tuu va nyemata eshi exulilo inali uya ngaashi va li va teelela! Kakele kaasho, ova li yo tava patanekwa pefimbo lOita yOtete yOunyuni. Ova li nokuli hanga va efe po filufilu oilonga yokuudifa. Ndele mo 1919, ova li va papuduka meemhofi dopamhepo. Pefimbo opo, Jesus okwa li a uya kotembeli yaJehova yopamhepo opo a konakone aveshe ovo tave liti Ovakriste. Ovavaekwa vamwe kava li oupafi, nomolwaasho ova li va kanifa oufembanghenda wavo wokutwikila ‘okulandakanifa’ oinima yOmwene wavo, Jesus. (Mat. 25:16) Ovavaekwa va tya ngaho ova li va katuka naanaa ngaashi oukadona omalai, ovo va hangwa inava yadifa eelamba davo omahooli. Navali, ngaashi omupiya womefaneko loitalenti oo a li omundedenhu, kava li ve lilongekida okuninga omaliyambo omolwOuhamba. Ashike ovavaekwa vahapu ova kala ovadiinini filufilu nova li tava longele Omwene wavo nelitulemo nokuli nopefimbo olo lidjuu loita.

13. Ongudu yomupiya oya li i na oikala ya tya ngahelipi konima yo 1914, noina oikala ya tya ngahelipi kunena?

13 Konima yo 1914, Oshungonangelo yOshiingilisha oya li ya popya eendjovo edi dididilikwedi, ya ti: “Ovamwatate, ovo tu na etaleko liwa li na sha naKalunga inatu nyematekwa omolwomalongekido aye. Katu na okukala twa teelela ehalo letu li wanifwe; onghee hano, eshi twa mona kutya osho twa li twa teelela shi ningwe muOktoba 1914 inashi ningwa, otu na  ashike okukala twa hafa eshi Omwene ina lundulula omhangela yaye e tu wapalele. Nokatu na okuteelela a ninge ngaho. Fye shetu okukendabala ashike okuuda ko eemhangela daye nomalalakano aye.” Ovavaekwa vokunena navo ove na oikala ya tya ngaho yelininipiko novadiinini kuKalunga. Hakutya ngeno vo ove udite kutya ova nwefwa mo komhepo iyapuki, ndele ova tokola ashike toko okulonga oilonga oyo Jesus e ve lineekelela. “Ongudu inene” ‘yeedi dimwe,’ sha hala okutya, Ovakriste ovo ve na eteelelo loku ka kala nomwenyo fiyo alushe kombada yedu, nayo oi li oupafi notai longo nouladi ngaashi ovavaekwa. — Eh. 7:9; Joh. 10:16, NW.

NATU KALE TWE LILONGEKIDA

Nonande otwe li hange meenghalo didjuu, natu kale hatu kongo eendja dopamhepo

14. Ouwa ulipi hatu ka mona ngeenge otwa kala twe lineekela omupiya omudiinini?

14 Ngaashi ashike Ovakriste ovavaekwa, oilyo yongudu inene oyo i li oupafi ohai kala ye lineekela omupiya omudiinini, oo ta longifwa kuKalunga opo e tu pe eendja pefimbo. Kungaho, ongudu inene nayo otai yadeke eelamba dayo omahooli opafaneko okudja mEendjovo daKalunga kekwafo lomhepo iyapuki. (Lesha Epsalme 119:130; Johannes 16:13.) Osho ohashi i kwafele i kale ya teelela okwaaluka kwaKristus, nokuli nonande oi shakeneke omayeleko a kwata moiti. Pashihopaenenwa, ovamwatate vamwe, ovo va li mokamba imwe yeenghwate muNdowishi pefimbo lepangelo longudu yoNazi, ova li ashike ve na Ombibeli imwe aike. Onghee hano, ova kala tava ilikana opo va mone eendja dopamhepo dihapu. Konima yokafimbo, ova li va kundana kutya omumwatate umwe woshilema oo opo e uya mokamba oyo okwa vakela mo Eeshungonangelo donhumba, e di endifila mokuulu kwaye kwoshipilangi. Omumwatate umwe womuvaekwa, Ernst Wauer, oo a xupa meekamba da tya ngaho, lwanima okwa li a popya a ti: “Jehova okwa li e tu kwafela monghedi ikumwifi opo tu koneke momutwe ouyelele tau pameke oo wa li wa kundafanwa moitukulwa oyo.” Okwa weda ko vali ta ti: “Kunena ohatu mono noupu eendja dopamhepo, ndele mbela ohatu kala ngoo alushe tu na olupandu? Ondi na elineekelo kutya Jehova ota ka nangeka noupuna ovo ve mu lineekela, ve li ovadiinini kuye nohava li koshililo shaye.”

15, 16. Ovakriste vamwe ovalihomboli ova li va nangekwa noupuna ngahelipi omolwouladi wavo, noshike hatu lihongo moimoniwa ya tya ngaho?

15 Eedi dimwe ohadi longo yo nelitulemo oilonga yokuudifa, tadi yambidida noudiinini ovamwaxe vaKristus. (Mat. 25:40) Mepingafano nomupiya mwii nomundedenhu womefaneko laJesus  loitalenti, eedi dimwe ohadi ningi omaliyambo neenghendabala da mana mo opo di pitife komesho oinima yOuhamba. Pashihopaenenwa, eshi Jon naMasako va li va pulwa va ka udifile ovapopi vOshichina koKenya, potete ova li tava ongaonga okuninga etokolo. Ndele eshi ve shi ilikanena nokutalulula eenghalo davo, ova li va ninga etokolo va tembukile koKenya.

16 Jehova okwa li e va nangeka noupuna omolweliyambo la tya ngaho. Ova ti: “Ohatu hafele neenghono oukalele.” Ova hovela omakonakonombibeli aheyali notava hafele oimoniwa ihapu itunhula. Ova ti yo kutya: “Ohatu pandula Jehova efiku keshe eshi e tu pitika tu uye oku.” Ope na yo Ovakriste vahapu ovo va tokola okukala ve lipyakidila moilonga yaKalunga, kashi na nee mbudi kutya exulilo otali uya naini. Diladila kOvakriste omayovi ovo va pita mOfikola yaGilead notava longo ve li ovatumwa nosho yo ovo liyamba va ye koilongo imwe i lili opo va ka udife oko ku na omhumbwe yovaudifi. Oto dulu okulesha kombinga yavamwe ovo va ninga omaliyambo a tya ngaho moshitukulwa shOshungonangelo yo 15 Juli 2012 shi na oshipalanyole, “Vamwe ovo ve liyamba va ka longe kuEcuador.” Eshi to lesha kombinga yaasho ovamwatate ovo va pondola, diladila kunghee to dulu okutamununa mo oukalele woye. Kungaho, oto ka dula okufimanekifa Kalunga noto ka kala wa hafa neenghono.

NANYE YO KALENI OUPAFI

Efimbo otali ka tuka po ngolungu, ngeenge otwa kala twe lipyakidila noinakuwanifwa yetu yopaKriste

17. Okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya naini oshi na ouwa ulipi?

17 Osha yela lela kutya oshi na ouwa okukala tuhe shii kutya exulilo otali uya mefiku nopotundi yokondadalunde ilipi. Ponhele yokukala twa nyemata eshi exulilo inali uya, otwa hafa eshi she tu pa omhito yokweehena popepi elala naJehova, Tate yetu omunahole, nokukala hatu mu longele noudiinini. Okukala tu kwete koshipululo, oku shi popya pafaneko, nokukala twa lungama opo tuha piyaanekwe koinima yomounyuni oshe tu kwafela tu kale hatu hafele oilonga yOmwene. — Luk. 9:62.

18. Omolwashike twa hala okulongela Kalunga noudiinini?

18 Exulilo lounyuni oli li popepi elela. Nomolwaasho, inatu hala nande okunyemateka Jehova naJesus. Ove tu pa oilonga i tya sha momafiku aa axuuninwa notwa hala oku i longa noudiinini. Inatu hafa tuu eshi ve tu lineekelela oilonga oyo! — Lesha 1 Timoteus 1:12.

19. Ongahelipi hatu dulu okukala twe lilongekida?

19 Kashi na nee mbudi kutya otu na eteelelo loku ka kala nomwenyo waalushe meulu ile omEduparadisa, otwa hala okuwanifa po noudiinini oshilonga osho Kalunga e tu pa shokuudifa nokuninga ovanhu ovahongwa. Inatu pumbwa okukala tu shii kutya efiku laJehova otali uya mefiku nopotundi yokondadalunde ilipi. Shetu okukala ashike twe lilongekida, notwa tokola okuninga ngaho. (Mat. 24:36, 44) Ngeenge otwa kala twe lineekela filufilu muJehova nokupitifa komesho Ouhamba waye, ohatu dulu okukala noushili kutya itatu ka nyematekwa. — Rom. 10:11.

^ okat. 3 Tala Oshungonangelo ye 1 Marsa 2004, epandja 27-31.