JEHOVA oye “Omuhongi [wetu] Munenenene.” (Jes. 30:20, NW) Ohole yaye ohai mu linyengifa a honge noku deule vamwe. Pashihopaenenwa, ohole oya li ye mu linyengifa opo a ulikile Jesus ‘aishe ei Ye mwene te i longo.’ (Joh. 5:20) Molwaashi Jehova oku tu hole, ohe tu pe ‘elaka la hongwa,’ eshi hatu ningi eenghendabala tu mu fimaneke nokukwafela vamwe. — Jes. 50:4.

Okomitiye yOkuhonga yOlutuwiliki ohai hopaenene ohole yaJehova mokulongifa eefikola omulongo opo i deule ovo ve na ehalo nongeenge eenghalo davo otadi shi pitike va ye kudimwe domeefikola odo. Ndele mbela oho tale ko ngoo eefikola odo di li euliko lohole yaJehova?

Natu ka taleni keefikola odo nosho yo omatyekosha avamwe ovo va li kudo. Ndele lipula kutya, ‘Ongahelipi handi dulu okumona ouwa mehongo olo lopakalunga?’

 MONA OUWA MEDEULO LOPAKALUNGA

Jehova, e li “Kalunga kohole,” ota yandje edeulo olo tali ti sha monghalamwenyo yetu, tali tu kwafele tu finde omashongo notu mone ehafo linene moukalele wetu. (2 Kor. 13:11) Ngaashi ashike ovahongwa vopefimbo lovayapostoli, nafye otwa homatekwa opo tu dule okukwafela vamwe, “noku va longa okudiinina aishe” ei twe i lombwelwa. — Mat. 28:20.

Nonande itatu ka dula okuya keefikola adishe odo, ohatu dulu okumona ouwa muimwe ile mudihapu. Ohatu ka dula okutula moilonga omayele e likolelela kOmbibeli oo haa yandjwa meefikola odo. Ohatu ka pondola yo shi dulife nale moukalele ngeenge otwa kala hatu longo pamwe novapiya vaJehova ovo va deulwa nawa.

Lipula kutya, ‘Mbela eenghalo dange otadi pitike nge ndi kale nda wana okuya muimwe yomeefikola odo?’

Ovalongeli vaJehova ove shi tala ko shi li oufembanghenda okuyambidida nokulihonga meefikola odo da fimanenena. Edeulo olo to mono nali ku kwafele u ehene popepi elela naKalunga noli ku homateke u wanife po oinakuwanifwa oyo e ku pa, unene tuu oshilonga shokuudifa onghundana iwa osho sha endelela neenghono.