Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Ongahelipi ovanhu vopefimbo lonale va li hava longekida omalweendo avo okuya neeshikepa?

PEFIMBO laPaulus, kapa li eeshikepa odo da li ashike da nuninwa okutwaalela ovanhu. Opo ovaendi va ye noshikepa, ova li ve na okupula vamwe ngeenge ove shii oshikepa yomitwalo tai i konhele oko va yuka nosho yo ngeenge otai dulu oku va twaalela. (Oil. 21:2, 3) Nonande oshikepa itai i lela konhele oko omweendi a yuka, eshi tai ende tai tula peenhele da yoolokafana, omweendi oha kongo oshikepa imwe oyo ya finda oko a yuka. — Oil. 27:1-6.

Okweenda mefuta okwa li haku ningwa pefimbo lonhumba momudo, nokapa li naanaa efimbo lokondadalunde kutya oshikepa otai i pongapi. Kakele konghalo yomhepo ii, ovaendifuta ova li yo hava kaleke olweendo lavo ngeenge ova mono oinima yonhumba oyo va tala ko i li oidila, ngaashi ekola tali kwena la londa keengodi doshikepa, ile ngeenge ova mono nande oitekaukile yoshikepa komutunda. Ovaendifuta ova li hava tale onghalo yomhepo, opo nee ngeenge oi li nawa ova li hava i molweendo lavo. Ngeenge omweendi a mono oshikepa oyo ta i nayo, okwa li ha i ketuliloshikepa noinima yaye nokuteelela eshivifo kutya oshikepa oi li pokuya.

Omunandjokonona Lionel Casson okwa ti kutya “muRoma, osha li shipu okumona eeshikepa dokuya nado, novanhu havo vene va li ve na oku di likongela. Etuliloshikepa lomoshilando osho ola li pomashakeneno omulonga waTiber. Modoolopa yaOstia oyo ya li popepi omwa li onhele ya andjuka nawa ya dingililwa keembelewa. Dihapu domeembelewa odo oda li dovashingishikepa vokomatuliloshikepa a yoolokafana: ovashingishikepa vokoNarbonne [osho kunena hashi ifanwa France] ova li ve na ombelewa imwe, ovashingishikepa vokoCarthage [osho kunena hashi ifanwa Tunisia] ova li ve na ombelewa imwe, . . . nosho tuu. Keshe umwe oo a li a hala okuya noshikepa okwa li e na okuya kombelewa yokoshilando oko ta i.”

Okuya noshikepa okwa li haku xupifa efimbo lovaendi, ndele okwa li yo kwa nyika oshiponga. Peemhito dihapu eshi Paulus a li momalweendo aye outumwa, eeshikepa odo a li ha i nado oda li hadi teka. — 2 Kor. 11:25.