Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Otwa mona ‘okawe kawa unene ke nondado ihapu’

Otwa mona ‘okawe kawa unene ke nondado ihapu’

WINSTON naPamela (Pam) Payne otava longo moshitaimbelewa shaAustralasia. Nonande ova li tava hafele onghalamwenyo, ova li yo va shakeneka omashongo, ngaashi okutambula ko eenghedindjikilile di lili noku lili nokulididimikila efyo lokaana kavo oko ka fila medimo. Ndele nande ova pita meenghalo adishe odo, ova kala ve hole Jehova noshiwana shaye nova kala tava hafele oukalele. Ohatu ke va pulapula ve tu lombwele oimoniwa yavo imwe.

Winston, tu lombwela shi na sha nanghee wa konga Kalunga.

Onda kulila mofaalama i li moQueensland, moAustralia moukwaneumbo uhe na ko nasha noinima yopakalunga. Molwaashi ofaalama oyo oi li konhele ye likalela, onda li ashike handi endafana novapambele vange vopopepi. Onda hovela okukonga Kalunga eshi nda li ndi na omido 12 lwaapo. Onda li handi ilikana kuye, handi mu pula ndi shiive oshili kombinga yaye. Lwanima onda ka dja ko kofaalama nonda li nda mona oilonga koAdelaide, koSouth Australia. Eshi nda li ndi na omido 21, onda shakena naPam moSydney eshi nda li mefudo, nokwa li a lombwela nge kombinga yongudu yelongelokalunga olo hali ifanwa British-Israel, olo hali ti kutya Ovabritina ova dja momapata Ovaisrael oo haku tiwa okwa kana. Ongudu oyo oya ti kutya omapata oo, oo omapata omulongo ouhamba wokolundume oo a li a ya moukwatwa mo 740 K.O.P. Eshi nda shuna koAdelaide, onda li handi kundafana oshikundafanwa osho nomunailonga mukwetu oo a li ha konakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova. Konima eshi nda popya naye eevili dinini, unene tuu shi na sha neitavelo lEendombwedi daJehova, onda li nda mona kutya eilikano lange lokounona ola nyamukulwa. Onda li nde lihonga oshili i na sha nOmushiti nosho yo Ouhamba waye. Onda li nda mona ‘okawe kawa unene ke nondado ihapu.’ — Mat. 13:45, 46.

Pam, naave owa li wa hovela okukonga okawe oko fimbo wa li u munini. Osha enda ngahelipi u ka mone?

Onda kulila moukwaneumbo u hole oinima yopakalunga u li modoolopa yaCoffs Harbour, moNew South Wales. Ovadali vange nosho yo meekulu natatekulu ova li va itavela omahongo ongudu oyo hai ifanwa British-Israel. Ame, omumwamememati ou munini nomumwamemekadona ou a kula kwaame nosho yo ovapambele vetu vahapu, otwa li twa hongwa kutya Kalunga oku hole  ovanhu ovo ooxekulululwa va li Ovabritina. Ndele nande ongaho, kanda li nda tomhwa komahongo a tya ngaho nokanda li ndi wete nda ehena popepi naKalunga. Eshi nda li ndi na omido 14, onda li handi i keengeleka da yoolokafana domoshitukulwa, ngaashi kuAngilikana, koBaptist nokoSeventh-day Adventist. Ndele kada li da kwafela nge ndi shiive Kalunga.

Lwanima oukwaneumbo wetu owa ka tembukila koSydney, oko nda li nda shakena naWinston eshi a li mefudo. Ngaashi a popya, eenghundafana detu di na sha nelongelokalunga ode ke mu linyengifa a konakone nEendombwedi. Okudja opo eenhumwafo odo a li ha shangele nge oda li hadi kala di na omishangwa dihapu. Okupopya oshili, potete onda li nda limbililwa nonda li nda handuka neenghono. Ndele mokweendela ko kwefimbo onda ka didilika kutya osho a shanga oshi na okukala oshili kombinga yaKalunga.

Mo 1962, onda tembukila koAdelaide opo ndi ka kale popepi naWinston. Okwa li a unganeka opo ndi ka kale novalihomboli ovo ve li Eendombwedi, Thomas naJanice Sloman, ovo va li ovatumwa koPapua New Guinea. Ova li va kenukila nge neenghono, nova li va kwafela nge unene ndi lihonge shihapu kombinga yaJehova. Pefimbo opo onda li ashike ndi na omido 18. Onda li yo nda hovela okukonakona Eendjovo daKalunga, nomokweendela ko kwefimbo onda li nda tomhwa kutya onda mona oshili. Konima eshi twa hombola naWinston, otwa li twa hovela okukala nonghalamwenyo ya denga mbada moilonga yaJehova oyo ye tu kwafela tu kale twa lenga okawe kawa oko twa mona nonande opa li omayeleko.

Winston, tu kufila ko nghee sha enda momudo woye wotete moilonga yaJehova.

A. Okaalita taka ulike omalweendo etu eshi twa li ovapashukilishikandjo

B. Eestambe dokounhunhu vamwe. Kiribati naTuvalu ova li hava ifanwa ounhunhu vaGilbert naEllice

C. Ewapalo loimeno yokokanhunhu kaFunafuti moshitukulwa shaTuvalu. Okanhunhu kamwe komounhunhu vahapu ovo twa li twa talela po fimbo inaku tuminwa ovatumwa

Diva ashike konima eshi twa hombola naPam, Jehova okwa hovela oku tu yeululila ‘oivelo inene’ opo tu longe shihapu moilonga yaye. (1 Kor. 16:9) Oshilonga shetu shotete otwe shi ladipikilwa komumwatate Jack Porter, oo a li ta yakula eongalo letu linini e li omupashukilishikandjo. (Paife ota longo pamwe naame e li oshilyo shOkomitiye yOshitaimbelewa shaAustralasia.) Jack nomukulukadi waye Roslyn ova li ve tu ladipika tu ninge ovakokolindjila vondjikilile, noufembanghenda oo otwe u hafela oule womido 5. Eshi nda li ndi na omido 29, ame naPam otwa li twa pulwa tu ye moilonga youpashukilishikandjo kounhunhu vaSouth Pacific ovo ve li koshi yoshitaimbelewa shaFiji. Ounhunhu ovo ongaashi American Samoa, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu naVanuatu.

Pefimbo opo, ovanhu vokounhunhu vamwe ovo ve likalela ova li hava kala va angala Eendombwedi daJehova, onghee otwa li tu na okukala nelungi nosho yo eendunge dokuyoolola. (Mat. 10:16) Omaongalo okwa li manini, navamwe kava li tava dulu oku tu pa onhele yokukala. Onghee otwa li twa pula ovanhu vomoshitukulwa tu kale puvo, nova li hava ungaunga nawa nafye.

Winston, owa li u na ohokwe moilonga yokutoloka, osha enda ngahelipi u kale u na ohokwe muyo?

Handi kwatele komesho ofikola yovakulunhuongalo moSamoa

Pefimbo opo, ovamwatate vokokanhunhu kaTonga ova li ashike ve na oufo noumbo vanini ve li melaka lOshitonga, elaka lOvapolynesia. Moukalele ova li hava longifa embo lOshiingilisha Oshili oyo tai twala komwenyo waalushe. Pefimbo lofikola yovakulunhuongalo oyo ya li ya ningwa oule woivike ine, ovakulunhuongalo vomoshitukulwa vatatu ovo vehe shii nawa Oshiingilisha ova li va dimina va toloke embo Oshili oyo tai twala komwenyo waalushe mOshitonga. Pam okwa li a topaatopa embo olo, notwa li twe li tumina koshitaimbelewa shaUnited States li ka pilindwe. Oshilonga osho osha li sha pwa moule woivike ihetatu lwaapo. Nonande embo olo kala li la tolokwa lela nawa, ola li la kwafela ovapopi vOshitonga vahapu ve lihonge oshili. Ame naPam katu fi ovatoloki, ashike oshimoniwa osho oshe tu kwafela tu kale tu na ohokwe moilonga yokutoloka.

Pam, onghalamwenyo yokounhunhu oya yooloka ko ngahelipi kwaayo yokoAustralia?

Imwe yomeenhele detu dokunangala eshi twa li moilonga youpashukilishikandjo

Ope na eyooloko la kula filufilu! Moitukulwa imwe omo twa li, omwa li mu na eemwe dihapu, oupyu wa hanya, oshituto, eemhuku, omikifi nomafimbo amwe katwa li hatu kala tu na oikulya ya wana. Mepingafano naasho, pexulilo lefiku keshe otwa li hatu kala twa fuwa hatu tale efuta tu li moutala va uvilikwa nomwiidi hava ifanwa  mOshisamoa fale. Omaufiku amwe omwedi owa li hau kala wa tokeka nawa nohatu kala tu wetele mefuta omididimbe domilunga. Eemhito da denga mbada da tya ngaho oda li hadi tu linyengifa tu dilonge notu ilikane, noda li hadi tu kwafele tu diladila koinima iwa ponhele yoinima ii.

Otwa li tu hole ounona molwaashi ova li va hokwifa nova li hava kala va kumwa neenghono eshi ve wete oilumbu ye uya moshitukulwa shavo. Ofimbo twa li hatu talele po moNiue, okamati kamwe oka li ka fefenga Winston kokwooko, ndele taka ti, “Ondi hole olududi loye.” Osha yela kutya okamati oko kaka li ka mona nale omunhu e na omundele nokaka li ke shii kutya nake u yelife ngahelipi.

Osha li she tu nyemateka neenghono eshi twa mona ovanhu vahapu ve li moluhepo notava mono oixuna. Ova li momudingonoko tau monika nawa ashike kava li ve na efiloshisho lopaunamiti nomeva okunwa a wana. Ashike nande ongaho, ovamwatate kava li have lipula neenghalo odo molwaashi ova li ve di ikilila. Ova li hava kala va hafa eshi ve li pamwe nomaukwaneumbo avo, ve na onhele yokwoongalela nosho yo oufembanghenda wokutanga Jehova. Oshihopaenenwa shavo oshe tu kwafele tu pitife komesho oinima oyo ya fimanenena nokukaleka onghalamwenyo yetu paunafangwa.

Pam, omafimbo amwe owa li ho ka konga omeva nokulongekida oikulya yeni meenghalo odo dipe kunye. Owa li ho shi ende ngahelipi?

Pam ta kosho oikutu yetu muTonga

Ohandi pandula tate eshi a deula nge. Okwa honga nge oinima ihapu ya fimana, ngaashi okutema omundilo nokuteleka po nosho yo okuwanenwa koinima inini oyo tu na. Eshi twa li twa ka talele po koKiribati otwa li hatu di meumbo linini la uvilikwa nomwiidi, la kolongwa no-coral nola dikwa noludi leembungu. Ngeenge handi teleke, ohandi fe elambo pedu opo ndi teme omundilo nohandi tula po omapeta o-coconut opo omundilo u teme. Ngeenge handi ka teka, ohandi i momukweyo novakainhu vomoshitukulwa. Opo va shipe omeva mondungu, ohava longifa oshiti shi na oule u fike pomana ahamano nohava mangele ko ongodi ya fa oyo hai longifwa okukwata eeshi. Ponhele yokumangela ko ondjolo, ohava mangele ko okavela. Ovakainhu ovo ova li tava ningi omalufo okushipa omeva mondungu. Ohave linyengifa ongodi diva opo okavela ka teke omeva. Onda li handi diladila kutya oshipu fiyo olufo lange la fika. Onda ekela mo ongodi lwoikando, ndele okavela oka li ashike take lidenge momeva ka kaama. Omukainhu umwe okwa li a kwafela nge konima eshi aveshe va mana okuyola nge. Ova li ve na onghenda nohava kwafele nge alushe.

Amushe omwa ka kala mu hole oshinakuwanifwa sheni kounhunhu, tu kufilei ko koimoniwa yeni imwe ya denga mbada.

Winston: Oshe tu pula efimbo tu lihonge eenghedindjikilile dimwe. Pashihopaenenwa, ngeenge ovamwatate va longekida oikulya, luhapu ova li have i tu pe aishe. Potete katwa li tu shii ngeenge otwa pumbwa oku va fiila po. Onghee otwa li hatu li po oikulya aishe oyo twa pewa. Eshi twa ka mona kutya onghalo oi li ngahelipi, otwa ka kala hatu va fiile po. Nonande otwa kala hatu ningi omapuko, ovamwatate ova li ve shi udite ko. Ova li hava kala va hafa oku tu mona konima yeemwedi hamano keshe eshi hatu talele po oshikandjo shavo. Ovamwatate ovo kave shii va li Eendombwedi dokoitukulwa imwe, ofye atuke va li ve shii.

Winston ta i nongudu yovanhu moukalele kokanhunhu kaNiue

Omatalelepo etu okwa yandja yo oundombwedi muwa moitukulwa oyo. Ovanamikunda vahapu ova li tave lipula kutya ovamwatate ova tota ashike elongelokalunga kuvo vene. Eshi omutumwa nomukulukadi waye va dja kondje yomafuta ve uya okutalela po ovamwatate, ovanhu vomoshitukulwa ova li va kumwa nova tunhukwa.

Pam: Ope na oshimoniwa shimwe shitunhula osho hashi dimbulukifa nge koKiribati, oko kwa li ku na eongalo li na ovamwatate novamwameme vanini. Okwa li ku na omukulunhuongalo umwe aeke wedina Itinikai Matera, oo a li ha kendabala ngaashi ta dulu opo e tu file oshisho. Efiku limwe okwa li e tu etela oshimbaba shi na ei limwe. Opo nee okwa ti: “Ei eli oleni.” Pefimbo opo osha li sha pumba kufye okupewa ei loxuxwa. Nonande otwa li twa pewa oshinima shinini, osha li sha kuma omitima detu.

 Pam, konima yomido donhumba owa li wa filwa okaana koye ka fila medimo. Oshike she ku kwafela u lididimikile eyeleko olo?

Onda li nda ninga eteelelo mo 1973 eshi fye naWinston twa li moSouth Pacific. Otwa li twa alukila koAustralia, nokonima yeemwedi nhee otwa li twa filwa okaana ketu. Winston naye okwa li a nyika oluhodi molwaashi okaana oke tu naye. Onda kala nda wililwa po koluhodi efimbo lile fiyo osheshi pa ka pita Oshungonangelo ye 1 Aprili 2009. Moshitukulwa “Omapulo a dja kovaleshi” omwa li epulo tali ti: “Ngeenge okaana oka file medimo laina, otaka ka nyumuka ngoo?” Oshitukulwa osho oshe tu shilipaleka kutya Jehova oo ha longo alushe osho sha yuka oye ta ka tokola kutya ota ka ninga po shike. Ota ka kufa po omauyahame aeshe oo hatu shakeneke mounyuni ou woukolokoshi eshi ta ka wilika Omona waye “a hanaune po oilonga yaSatana.” (1 Joh. 3:8) Oshitukulwa osho oshe tu kwafela yo tu kale tu na olupandu linene li na sha ‘nokawe’ kondilo oko tu na tu li oshiwana shaJehova. Eteelelo li na sha nOuhamba otali tu kwafele tu lididimikile eenghalo didjuu.

Konima yefyo lokaana ketu, otwa li natango twa ya moilonga yefimbo li yadi. Otwa longa eemwedi donhumba moBetel yaAustralia nomokweendela ko kwefimbo otwa li twa shuna moilonga youpashukilishikandjo. Mo 1981, konima eshi twa longa omido nhee moNew South Wales nomoSydney, otwa li twa shivwa tu ka longele koshitaimbelewa osho sha li hashi ifanwa oshitaimbelewa shaAustralia, oko tu li fiyo okunena.

Winston, oimoniwa yoye yokounhunhu vaSouth Pacific oye ku kwafela ngoo eshi to longo u li oshilyo shOkomitiye yOshitaimbelewa shaAustralasia?

Heeno, oya kwafela nge meenghedi dihapu. Tete, oshitaimbelewa shaAustralia osha li sha pulwa shi pashukile okanhunhu kaAmerican Samoa nokaSamoa. Lwanima, oshitaimbelewa shaNew Zealand osha ka ningwa shimwe naashi shaAustralia. Paife oshitaimbelewa shaAustralasia otashi pashukile oitukulwa ngaashi Australia, American Samoa naSamoa, ounhunhu vaCook, New Zealand, Niue, Timor-Leste, Tokelau naTonga, navahapu vomuvo onda mona oufembanghenda woku va talela po ndi li omukalelipo woshitaimbelewa. Eshi nda longa kounhunhu ovo pamwe novamwatate novamwameme ovo ovadiinini osha kwafela nge neenghono eshi paife handi va yakula ndi li koshitaimbelewa.

Winston naPam ve li poshitaimbelewa shaAustralasia

Pexulilo nandi tye ashike kutya fye naPam otwa didilika momukokomoko womido dihapu okupitila moshimoniwa shetu vene kutya ovakulunhu havo ashike hava kongo Kalunga. Ovanyasha navo ova hala ‘okawe kawa unene ke nondado ihapu’ nonande oilyo imwe yomaukwaneumbo kai na ohokwe. (2 Eeh. 5:2, 3; 2 Omaf. 34:1-3) Jehova, e li Kalunga omunahole, okwa hala ovanhu aveshe, ovanyasha novakulunhu, va ka mone omwenyo.

Fye naPam eshi twa hovela okukonga Kalunga omido di dulife 50 da pita, katwa li tu shii kutya otashi ke tu twala fiyo openi. Oshili yOuhamba oi li ngaashi okawe ke na ondilo inene. Onghee otwa tokola okudiinina neenghono detu adishe okawe oko ke na ondilo.