OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Septemba 2018

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 29 Oktoba fiyo 2 Desemba 2018

“Eshi ngeenge mu shi shii, onye ovanelao ngeenge tamu shi ningi”

Omeenghedi dilipi hatu dulu okukala ovalininipiki, nomolwashike sha fimana okuninga ngaho?

Ovakriste ovanamido, Jehova okwa lenga oudiinini weni

Ovalumenhu Ovakriste ovanamido vokunena ohava ulike ngahelipi elininipiko?

Twikileni okuulika ohole oyo tai tungu

Tala nghee hatu dulu okupamekafana momafiku aa madjuu axuuninwa.

Ovanelao ovovo hava longele ‘Kalunga omunelao’

Ongahelipi hatu dulu okukala twa hafa nonande ope na omaupyakadi nomashongo?

Mbela ou shii efimbo?

Ovanhu pefimbo lOmbiibeli ova li hava popi ngahelipi efimbo?

Jehova Omunaenghono adishe ashike oha yavelele ovapiya vaye

Jehova okwa tula po ngahelipi oshihopaenenwa sha denga mbada shi na sha nokuyavelela vamwe?

Hopaenena oukwatya waJehova wokuyavelela nowonghenda

Lihonga eenghedi tadi longo omo to dulu okuyavelela vamwe moukwaneumbo, meongalo nosho yo moukalele.