Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Septemba 2016

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 24 Oktoba fiyo 27 Novemba 2016.

“Omaoko oye inaa wa poshi”

OngahelipiJehova ha pameke nokutwa omukumo ovapiya vaye? Ongahelipi to dulu okuninga sha faafana?

Twikila okukondjela omanangeko noupuna aJehova

Oshiwana shaKalunga osha taalela omashongo mahapu eshi tashi twikile okukonga ekwafo kuye. Ndele nande ongaho ohava findana!

Omapulo a dja kovaleshi

Ondjovo yaKalunga,” oyo tai popiwa mOvaheberi 4:12 taku tiwa kutya “oi nomwenyo neenghono,” otai ulike kushike?

Okupopila onghundana iwa moipafi yovakwanepangelo

Ohatu dulu okulihonga monghedi omo omuyapostoli Paulus li a ungaunga noinima yopaveta yopefimbo laye.

Mbela onghedi yoye yokudjala otai fimanekifa ngoo Kalunga?

Omafinamhango opamishangwa otaa dulu okukala ewiliko letu.

Mona ouwa mewiliko laJehova

Eendombwedi dokoPoland nokoFiji da ninga omatokolo opandunge.

Ovanyasha, pamekeni eitavelo leni

Mbela oho kala u udite wa fininikwa u itavele omahongo oo e li apeshe, ngaashi ehongo loevolusi ponhele yokwiitavela meshito? Ngeenge osho, ouyelele ou ove wa nuninwa.

Ovadali, kwafeleni ovana veni va pameke eitavelo lavo

Mbela efimbo limwe oho kala u udite ino wana? Eenghatu nhee otadi dulu oku ku kwafela.