Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Otwa ninga eenghendabala tu hopaenene oihopaenenwa iwa

Otwa ninga eenghendabala tu hopaenene oihopaenenwa iwa

Efiku limwe onda li nda dengelwa ongodi kuIzak Marais, okudja koPatterson shomuNew York. Efimbo olo onda li muColorado. Onde mu pula nda ti: “Ou shii ngoo kutya ondi na omido ngapi?” Okwa nyamukula nge a ti: “Ondi shi shii lelalela kutya ou na omido ngapi.” Nandi mu yelifile kutya oshike sha etifa po eenghundafana odo.

ONDA dalelwa muWichita, shomuKansas, sha-U.S.A., mo 10 Desemba 1936. Otwa dalwa tu li vane ashike aame oshiveli. Ovadali vange, William naJean, ova li hava longele Jehova nouladi. Tate okwa li omupiya weongalo. Ovo va li hava kwa tele komesho meongalo osho va li hava ifanwa ngaho. Meme okwa li a hongwa oshili yOmbiibeli kumeme waye, Emma Wagner. Emma okwa honga ovanhu vahapu oshili, mwa kwatelwa Gertrude Steele, oo a kala e li omutumwa koPuerto Rico oule womido. * Onghee hano, onda li ndi na oihopaenenwa iwa ihapu oyo handi dulu okuhopaenena.

OHANDI DIMBULUKA OIHOPAENENWA IWA

Tate waThomas McLain ta yandje oishangomwa mepandavanda

Eshi nda li ndi na omido nhano, otwa li tu li na tate onguloshi imwe yOlomakaya hatu yandje Oshungonangelo no-Consolation (oyo hai ifanwa paife o-Awake!) kwaavo tava ende mepandavanda. Pefimbo opo, oshilongo shetu osha li sha kwatelwa mOita Itivali yOunyuni. Ondokotola imwe ya kolwa oya li ye uya kutate omolwokuhakufa ombinga moinima yopapolotika, ndele tai mu ula omalaka mai kutya ye evaya noku li omhinge noita. Oya li ya fikama komesho yatate ndele tai ti: “Denge nge nee. Ove evaya lo venevene!” Onda li nda tila neenghono ashike onda li nda pandula tate omolwonghedi oyo a ungaunga naye. Okwa li ashike a twikila okuyandja oileshomwa kongudu yovanhu ovo va li va ongala. Ondokotola oya li ya ingida omukwaita oo a li ta piti po tai ti: “Evaya eli li katukila onghatu!” Molwaashi omukwaita okwa li e wete kutya omushamane oo okwa kolwa, okwe mu lombwela a ti: “Inda keumbo u ka kololokwe.” Aveshe ova li va ya. Onda li nda keuka ndele handi pandula Jehova eshi a pa tate eenghono. Tate okwa li e na oukululilo vavali moWichita, nondokotola oyo oko ya li hai ka kululwa.

Mo 1940, ndi li novadali vange hatu i koshoongalele koWichita

Eshi nda li ndi na omido hetatu, ovadali vange ova li va landifa po eumbo neefitola davo. Ova tunga eumbo linini olo la li li na omalola, ndele tava tembukile koColorado va ka longe oko ku na omhumbwe inene. Otwa li hatu di popepi noGrand Junction, oko ovadali vange va kala tava kokola ondjila nohava ka longa etata fiku meefaalama. Omolwomanangeko noupuna  aJehova nouladi wavo, opa li pa totwa eongalo. Mo 20 Juni 1948, onda li nda ninginifwa kutate mofifiya i li keendudu, pamwe naavo va li va tambula ko oshili yOmbiibeli, mwa kwatelwa Billie Nichols nomukulukadi waye. Lwanima, ova li va ya moilonga youtumwa, ngaashi omonamati wavo nomukulukadi waye.

Otwa kala tu na eendafano liwa neenghundafana tadi tungu navamwe ovo va li hava kufa ombinga moilonga yOuhamba, unene tuu oukwaneumbo wooSteele, oo wa li wa kwatela mo Don naEarlene, Dave naJulia, Si naMartha. Ova li va nwefa mo onghalamwenyo yange neenghono. Ova ulikila nge nghee okupitifa Ouhamba komesho haku ningifa onghalamwenyo i kale i na eityo nohaku eta ehafo.

OTWA LI TWA KATUKA EENGHATU DIMWE VALI

Eshi nda li ndi na omido 19, kaume ketu Bud Hasty okwa li a pula nge ndi ke mu waimine moilonga youkokolindjila kolukadi laUnited States. Omupashukilishikandjo okwa li e tu pula tu tembukile koRuston Louisiana oko ku na Eendombwedi dihapu inadi lipyakidila vali. Okwa li twa lombwelwa tu kwatele komesho okwoongala oshivike keshe, kashi na nee mbudi kutya otu li vangapi. Otwa li twa mona onhele tai wapalele okwoongala, ndele hatu i wapekulula nawa. Otwa li hatu kala pokwoongala oshivike keshe, ndele omafimbo amwe otwa li ashike hatu kala po tu li vavali. Ohatu ningi kwa li omalufo okukwatela komesho oshitukulwa shokwoongala, ofimbo umwe ta nyamukula omapulo aeshe. Ngeenge moitukulwa omu na omauliko, atushe ohatu i komutuni nonande kape na ovapwilikini. Lwanima, omumwameme umwe omunamido okwa li a hovela okukala pokwoongala. Mokweendela ko kwefimbo, ovakonakonimbiibeli vamwe nosho yo ovo vali inave lipyakidila vali ova li va hovela okukala pokwoongala, neongalo letu ola li la yambuka po.

Efiku limwe, ame naBud otwa li twa shakena nomufita umwe wongeleka yoChurch of Christ, oo a li ta popi kombinga yomishangwa odo inandi shakeneka nande onale. Osha li sha kumifa nge nosha ningi fa nge ndi diladile moule kombinga yeitavelo lange. Oule woshivike, onda kala oufiku aushe handi kongo omanyamukulo komapulo aeshe oo a li a pula. Osho osha kwafela nge neenghono opo ndi dule okuninga oshili yange mwene, nonda li nda teelela nodjuulufi oku ka shakena nomuudifi umwe vali womongeleka oyo.

Konima yaasho, omupashukilishikandjo okwa li a pula nge ndi tembukile koEl Dorado, muArkansas, opo ndi ka kwafele eongalo lako. Onda kala handi i lwoikando koshikondo shokukuta ovanhu moukwaita koColorado ndi ka pangulwe. Pomhito imwe eshi twa li twa ya molweendo pamwe novakokolindjila vamwe notuwa yange, otwa li twa monena oshiponga muTaxas, notuwa oya li ya nyanyauka itai dulu vali okulongifwa. Otwa li twa dengela omumwatate umwe oo e ke tu  twala keumbo laye nokokwoongala. Ova li va shiivifa kutya otwa mona oshiponga, novamwatate ova li ve tu kwafela pashimaliwa. Omumwatate oo okwa li yo a landifa po otuwa yange keedola daAmerika 25.

Okwa li twa dula okumona olefa yokuya koWichita, oko kaume ketu E. F. “Doc” McCartney a li ta kokola ondjila. Ovanamati vaye ovo va dalwa eehamba, Frank naFrancis, ove li okaume kange vopofingo. Ova li ve na otuwa ikulu oyo ve i landifa po kwaame keedola daAmerika 25, ondado i fike pwaayo nda li nda futwa eshi nda landifa po otuwa yange ei ya nyanyauka po. Osho osha li oshikando shange shotete okumona kutya Jehova okwa kwafela nge paemhumbwe dange, molwaashi onda li nda pitifa komesho Ouhamba. Petalelepo olo, oukwaneumbo wooMcCartney owa li wa lombwela nge kombinga yomumwameme Bethel Crane oo e hole oukalele. Meme waye, Ruth, omuudifi omuladi wokoWellington shomuKansas, okwa kala ta kokola ondjila fiyo a wanifa omomido 90. Mo 1958, ame naBethel otwa li twa hombola, notwa ka kokola ondjila muEl Dorado.

EEMHITO DITUNHULA

Konima eshi twa mona oihopaenenwa oyo iwa, otwa li twa tokola okutambula ko oshinakuwanifwa keshe hatu pewa mehangano laJehova. Otwa li twa tuminwa koWalnut Ridge, koArkansas, tu li ovakokolindjila ve likalekelwa. Opo nee mo 1962, otwa li twa hafa eshi twa shivwa kOfikola yaGilead, tu li ongudu onhi-37. Otwa li yo twa hafa neenghono eshi twa ka mona kutya Don Steele naye okwa li womongudu yetu. Ame naBethel otwa li twa tuminwa koNairobi, koKenya. Otwa li tu udite nai eshi twa fiya po New York, ashike otwa li twa hafa eshi ovamwatate ve uya okutu shakeneka kokapale keedila kaNairobi.

Ame, Mary naChris Kanaiya tu li moukalele koNairobi

Lwanima, otwa ka kala hatu hafele oilonga yetu youkalele moKenya. Chris naMary Kanaiya, ovo va li ovakonakonimbiibeli vetu votete va ninga exumokomesho. Natango otava longo noudiinini moilonga yefimbo li yadi moKenya. Omudo wa ka landula ko, otwa li twa pulwa tu ye koKampala, koUganda, tu li ovatumwa votete moshilongo omo. Olo ola li efimbo litunhula, molwaashi ovanhu vahapu ova li ve na ehalo lokulihonga oshili yOmbiibeli, nova ninga Eendombwedi dikwetu. Ashike konima yomido nhatu netata odo twa kala moAfrika, otwa li twa shuna koUnited States opo tu ka tekule ounona vetu. Efiku twa fiya po Afrika, otwa li twa uda nai neenghono shi dulife eshi twa dile koNew York. Otwa kala tu hole ovanhu vomuAfrika, notwa li twa halelela okushuna ko efiku limwe.

OTWA PEWA OSHINAKUWANIFWA SHIPE

Otwa kala hatu di mefilu li li koushilo waColorado, oko ovadali vange hava di. Konima ashike yeemwedi 17 eshi omonakadona wetu woshiveli Kimberly a dalwa, okwa ka shikulwa kuStephany. Otwa li twa tambula ko oshinakuwanifwa osho nomutima aushe tu li ovadali, notwa li twa findila oshili movanakadona vetu. Otwa li twa hala okutula po oshihopaenenwa shiwa osho nafye twa tulilwa po kovadali vetu. Ohashi kala shiwa okukala u li oshihopaenenwa shiwa opo u dule okutekula ovana voye, ashike osho inashi hala okutya ovana voye otava ka kala tava longele Jehova. Oundenge vange vavali ova li va fiya po oshili. Otwe lineekela kutya otava ka hopaenena oihopaenenwa iwa oyo va tulilwa po.

Otwa kala hatu hafele okutekula ovana vetu notwa kala alushe hatu kendabala okuninga oinima pamwe tu li oukwaneumbo. Molwaashi otwa kala hatu di popepi naAspen, shomuColorado, otwa kala hatu ka danauka alushe pamwe novana vetu kolumi (ko-snow). Eemhito odo dokulihafifa oda kala hadi tu pe efimbo la wana opo tu kundafane nounona vetu eshi hatu danauka. Okwa li yo hatu ka dika eetenda keenhele dokutalela po, notwa li hatu hafele eenghundafana fimbo hatu xuxumukwa. Omafimbo amwe ovanyasha ova li hava pula omapulo ngaashi: “Ohandi ka longifa ngahelipi  onghalamwenyo yange ngeenge onda kulu?”nosho yo “Mbela onda hala kaume kopahombo a tya ngahelipi?” Otwa kala hatu kendabala okufindila omafinamhango Ombiibeli momadiladilo nomomitima davo. Otwa kala hatu va ladipike va lalakanene oilonga yefimbo li yadi nokuhombolwa ashike kuumwe oo e na elalakano la faafana. Otwa kala yo hatu va kwafele va mone kutya kashiwa okuhombolwa ino kula nawa. Otwa li hatu tu ti: “Tyapuleni emanguluko leni fiyo osheshi mwa wanifa ngoo omido 23.”

Otwa kala hatu ningi eenghendabala opo tu kale hatu kala pokwoongala nokukala hatu kufa ombinga moukalele pandjikilile tu li oukwaneumbo, ngaashi ashike ovadali vetu va li hava ningi. Otwa li twa ninga elongekido opo vamwe ovo ve li moilonga yefimbo li yadi va kale hava di meumbo letu. Peemhito dihapu, otwa kala yo hatu popi nghee twa kala tu hole oilonga yetu youtumwa. Otwa kala hatu litungile ouumbo kutya efiku limwe lomomafiku otashi dulika tu ka ye koAfrika atushe pamwe novana vetu. Ovanakadona vetu ova li va halelela okuya koAfrika.

Otwa kala alushe hatu ningi ekonakono loukwaneumbo pandjikilile nopefimbo opo tuu opo ohatu dulu okuninga omauliko e likolelela keenghalo odo hava dulu okushakeneka kofikola. Ohatu hoolola oukadona va kale ovo Eendombwedi tadi nyamukula omapulo. Ohava kala va hafa eshi tave lihongo monghedi ya tya ngaho, nohashi va tu omukumo. Eshi va enda tava kulu, omafimbo amwe ova kala hava ngongota kombinga yekonakono loukwaneumbo. Efiku limwe eshi nda ka loloka, onda li nde va lombwela kutya nava ye ashike meenduda davo itatu ka ninga ekonakono loukwaneumbo. Ova li va uda nai, ndele tava hovele okukwena tava ti kutya ova hala okukonakona. Opo nee, otwa li twa didilika kutya otwa kwafela ounona vetu va kale va lenga oinima yopamhepo. Ova kala ve hole ekonakono loukwaneumbo, notwa ka kala hatu va pe omhito va holole omaliudo avo va manguluka. Omafimbo amwe okwa li hashi tu halukifa okuuda tava popi kutya itava tu kumwe nomahongo amwe oshili. Ashike, otwa li twe lihonga kutya oshike shi li lela momitima davo. Ndele ngeenge twa tomhafana navo, ohava kala va tomhwa konghedi omo Jehova ha tale ko oinima.

OTWA LI TWA TAALELA OMALUNDULUKO MAHAPU

Oshinakuwanifwa shokutekula ovanakadona vetu osha pita po sha endelela, ndele hasho twa li twa teelela ngaho. Omolwekwafo newiliko olo twa mona mehangano laJehova, otwa ninga ngaashi hatu dulu opo tu tekule ovana vetu va kale ve hole Jehova. Otwa li twa hafa neenghono eshi ovana vetu aveshe va hovela okukokola ondjila konima eshi va mana ofikola, nova li va ninga eenghendabala opo va kale have likwafele vo vene painiwe. Ova li va tembukila koCleveland, shomuTennessee, pamwe novamwameme vavali, opo va ka longele oko kwa li ku na omhumbwe inene. Otwa li twe va djuulukwa neenghono, ashike nande ongaho otwa li twa hafa molwaashi ova li tava longifa onghalamwenyo yavo moilonga yefimbo li yadi. Opo nee ame naBethel otwa li twa hovela vali oukokolindjila, naasho osha li she tu yeululila omaufembanghenda amwe a hafifa. Otwa li hatu yakula moilonga imwe yoshikandjo nopoyoongalele.

Konima eshi va tembukila koTennessee, ova li va ya koLondon, shomuEngland ndele tava ka talele po yo oshitaimbelewa. Stephany oo a li e na omido 19, ova li va shakena naPaul Norton, Omubetel omunyasha. Molweendo lavo vali limwe, Kimberly ova ka shakena naBrian Llewellyn, oo a li omunailonga pamwe naye. Paul naStephany ova ka hombola ashike konima eshi Stephany a wanifa omido 23. Brian naKimberly ova ka hombola modula ya shikula ko eshi Kimberly a li e na omido 25. Osho otashi ulike kutya ova kala va manguluka fiyo osheshi va wanifa omido 23. Otwa hafa omolwomatokolo oo va ninga eshi keshe umwe a hoolola pandunge kaume kaye kopahombo.

Paul naStephany, ve li naKimberly naBrian eshi va li koshitaimbelewa shaMalawi mo 2002

Ovanakadona vetu ove tu lombwela kutya oshihopaenenwa shetu noshovadali vetu oshe va kwafela va dulike kelombwelo laJesus olo tali ti, ‘kongeni tete ouhamba,’ nokuli naashi va li ve na oupyakadi wopashimaliwa. (Mat. 6:33) MuApilili mo 1998, Paul naStephany ova li va shivwa kofikola yaGilead yongudu iti-105, nolwanima ova ka tuminwa koMalawi moAfrika. Inapa pita efimbo lile, vo ooBrian naKimberly ova shivwa va ka longele kObetel yokoLondon, nolwanima ova li va tuminwa kObetel yokoMalawi. Otwa li twa hafa neenghono, molwaashi kape na vali onghedi imwe dingi omo ovanyasha tava dulu okulongifa onghalamwenyo yavo ihe fi okulongela Jehova moilonga yefimbo li yadi.

ESHIVO LIMWE VALI LITUNHULA

MuJanuali mo 2001, onda li nda dengelwa ongodi komumwatate Marais, omupashukili wOshikondo shOkutoloka. Okwe tu lombwela kutya ovamwatate  ova li tava unganeke eetundi dOshiingilisha dovatoloki mounyuni aushe. Onda li nda hoololwa opo ndi ka kale umwe womovahongi nonande onda li ndi na omido 64. Otwa ilikana kombinga yasho ndele hatu shi kundafana novadali vetu ovanamido opo ve tu pe omayele. Aveshe ova li va halelela tu ye, nonande itatu ke va kwafela vali. Onda li nda dengela omumwatate Marais ndi mu lombwele kutya otwa tambula ko nehafo oshinakuwanifwa osho.

Lwanima meme okwa ka monika okankela. Onda li nde mu lombwela kutya itatu i vali opo tu yambidide omumwamemekadona wange Linda, eshi te mu kwafele. Meme okwa ti: “Kamu na eshi tamu dulu okuninga po. Ngeenge omwa kala inamu ya, ohandi kala ndi udite nai neenghono.” Linda naye osho a li e udite ngaho. Otwa pandula unene omolwomhepo yavo yeliyambo nosho yo ookaume ketu ovo va li hava kwafele meme. Eshi ngoo twa ya ko-Watchtower Educational Center koPatterson, ngomongula ye Linda okwe tu dengela ongodi e tu lombwele kutya meme okwa fya. Ngaashi a li e tu ladipika tu ninge, otwa li twa tambula ko nomutima aushe oshinakuwanifwa shetu shipe.

Otwa li twa pewa oshinakuwanifwa shoku ka longela koshitaimbelewa shaMalawi, oko ovanakadona vetu novashamane vavo tava longele. Osha li shihafifa okuhangana va li pamwe navo. Lwanima, otwa ka longela koZimbabwe nokoZambia. Konima yomido nhatu netata dokuhonga eetundi dOshiingilisha, otwa li twa pulwa tu shune koMalawi tu ka shange oimoniwa yovamwatate ovo va kala tava hepekwa eshi va kanyatela omufika wavo wopaKriste wokuhakufa ombinga mopolotika. *

Thomas naBethel McLain ve li moukalele noutekulu vavo

Natango mo 2005, otwa li twa nyemata eshi kwa li tu na okushuna keumbo koBasalt, muColorado, ndele nande ongaho otwa ka twikila noukokolindjila. Mo 2006, Brian naKimberly ova li va alukila keumbo opo va tekule ounona vavo vavali, Mackenzie naElizabeth. Paul naStephany ove li natango koMalawi, Paul oha longo mokOkomitiye yOshitaimbelewa. Paife eshi ndi li pokuwanifa omido 80, ohashi hafifa nge okutala ovanyasha ovo nda longa navo momukokomoko weedula adishe odo eshi tava longo po oilonga oyo nda li handi longo. Otwa mona ehafo linene, omolwoihopaenenwa iwa oyo twa tulilwa po kovadali vetu naayo twa kendabala okutulila po ovana vetu novatekulu vetu opo va mone mo ouwa.

^ okat. 5 Opo u mone ouyelele muhapu kombinga youkwaneumbo wooSteele shi na sha noilonga yavo youtumwa, tala Oshungonangelo yOshiingilisha yo 1 Mei 1956, epandja 269-272 nosho yo 15 Marsa 1971, epandja 186-190.

^ okat. 30 Pashihopaenenwa, tala ondjokonona yonghalamwenyo yaTrophim Nsomba mOshungonangelo yOshiingilisha yo 15 Aprili 2015, epandja 14-18.