Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Lineekela Jehova opo u kale nomwenyo!

Lineekela Jehova opo u kale nomwenyo!

“Nomutima woye aushe lineekela Omwene, ino liameka keendunge doye mwene.” — OMAYEL. 3:⁠5.

OMAIMBILO: 3, 8

1. Omolwashike atushe twa pumbwa ehekeleko?

ATUSHE otwa pumbwa ehekeleko. Otashi dulika omafimbo amwe tu kale tu na oisho, twa nyemata nosho yo hatu yahama. Otashi dulika tu kale twa nyemata omolwoukulupe, ouyahame ile efyo lomuholike wetu. Vamwe vomufye ohatu ungaungiwa nafye nonyanya. Elongifo leenghono pomidingonoko detu otali ende tali hapupala. Otwa tomhwa kutya ‘omafimbo aa madjuu okukaliwa muo’ otaa ulike kutya otu li “momafiku axuuninwa” nefiku keshe tali piti po otali tu ehenifa popepi nounyuni mupe. (2 Tim. 3:⁠1) Natango otashi dulika twa kala twa teelela nodjuulufi okumona omaudaneko aJehova taa wanifwa po, nomaupyakadi etu otashi dulika taa hapupala. Openi hatu dulu okumona ehekeleko?

2, 3. (a) Otu shii shike kombinga yaHabakuk? (b) Omolwashike hatu ka konakona embo laHabakuk?

2 Opo tu mone enyamukulo, natu ka konakoneni embo laHabakuk. Nonande Omishangwa inadi popya kondadalunde ouyelele u na sha nonghalamwenyo yaHabakuk nosho yo oilonga yaye, embo olo la lukilwa edina laye oli li odjo yetwomukumo. Edina laye paulelalela otali ti “okupapatela nohole.” Osho otashi  dulu ­okuyukifwa kehekeleko laJehova lopahole ile konghedi omo ovalongeli vaye hava kala va diinina muye ve na elineekelo. Habakuk okwa li a popya naJehova ta pula omapulo a fimana. Okwa li a pula omapulo oo nafye hatu lipula, nomolwaasho Jehova e mu nwefa mo a shange eenghundafana davo. — Hab. 2:⁠2.

3 Eenghundafana domoule odo da li pokati kaHabakuk, oo a li a polimana, nosho yo naJehova odo ashike mOmishangwa da holola kombinga yomuprofeti oo. Embo laye oli li oshitukulwa shoinima oyo ya “shangwa nale” noya shangwa mEendjovo daKalunga, Ombiibeli, “opo tu kale tu neteelelo hali di melididimiko nomehekeleko lomomishangwa.” (Rom. 15:⁠4) Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa pauhandimwe membo laHabakuk? Otali dulu oku tu kwafela tu mone kutya osha hala okutya shike okulineekela muJehova. Exunganeko laHabakuk ole tu shilipaleka kutya ohatu dulu okukala tu na ombili yokomutima nonande otu na ouyahame nosho yo omaupyakadi. Tu na osho momadiladilo, natu ka konakone moule embo laHabakuk.

ILIKANA KUJEHOVA

4. Omolwashike Habakuk a li a wililwa po?

4 Lesha Habakuk 1:​2, 3. Habakuk okwa li ko pefimbo lidjuu unene noli na omashongo. Okwa li a nyemata molwaashi okwa li a dingililwa kovanhu ovakolokoshi ve hole elongifo leenghono. Oukolokoshi wavo owa li tau ka xula po naini? Omolwashike Jehova a efa pa pite efimbo lile ina katuka onghatu? Habakuk okwa li ashike ha mono okuhenouyuki nosho yo oilonga ii oyo ya li hai longwa kovanhu vomoshilongo shavo. Okwa li e udite ehe na ekwafo lasha. Onghee pefimbo olo loudjuu, okwa li a ilikana Jehova a ye mo olunyala. Otashi dulika Habakuk a li a hovela okudiladila kutya Jehova ke na ko nasha. Okwa li e wete ­Jehova a fa itaa katuka diva onghatu. Mbela ou udite nghee omupiya waKalunga oo a li e udite?

5. Oshilihongomwa sha fimana shilipi tashi hangwa membo laHabakuk? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

5 Mbela Habakuk okwa li a kanifa elineekelo muJehova? Mbela okwa li a dopa okukala e na eitavelo momaudaneko aKalunga? Ahowe. Oushili oo kutya okwa li e lineekelela Jehova omaupyakadi nosho yo oisho yaye ndele havanhu, otau ulike kutya ka li a sholola. Ashike okwa li a nyemata molwaashi ka li e udite ko efimbo laJehova ile etomheno kutya omolwashike e mu efa a kale monghalo ya tya ngaho i yahameka. Eshi Jehova a nwefa mo Habakuk a shange kombinga yoisho yaye, okwe tu honga oshilihongomwa sha fimana: Tuha kale twa tila oku mu lombwela oisho yetu ile osho hatu lipula nasho. Okwe tu shiva pahole tu kale hatu mu mbubulile omutima wetu okupitila meilikano. (Eps. 50:​15; 62:⁠8) Omayeletumbulo 3:⁠5 okwe tu twa omukumo a ti: ‘Nomutima wetu aushe natu lineekela Omwene, inatu liameka keendunge detu mwene.’ Otashi dulika Habakuk a li e shii eendjovo odo, nokwa li edi tula moilonga.

6. Omolwashike eilikano la fimana?

6 Habakuk okwa li a katuka onghatu a ehene popepi naJehova, oo e li Kaume kaye naXe omulineekelwa. Habakuk ka li ashike te lipula shi na sha nonghalo yaye, mokuliameka keendunge daye mwene. Ponhele yaasho, okwa li a ilikana kombinga yomaliudo aye nosho yo osho te lipula nasho, nokwe tu tulila po oshihopaenenwa shiwa. Kakele kaasho, Jehova, Omuudi womailikano, ote tu shivi tu kale twe mu lineekela mokukala hatu mu lombwele osho hatu lipula nasho okupitila meilikano. (Eps. 65:⁠2) Okuninga ngaho otashi ke tu kwafela tu mone nghee Jehova te tu nyamukula, noku tu hekeleka okupitila mewiliko laye. (Eps. 73:​23, 24) Ote ke tu kwafela tu shiive etaleko  laye kashi na nee mbudi kutya oshike tashi tu nyemateke. Omailikano etu taa di komutima oo haa ulike kutya otwe lineekela muKalunga.

PWILIKINA KUJEHOVA

7. Jehova okwa li e linyenga ngahelipi eshi Habakuk e mu lombwela osho a li te lipula nasho?

7 Lesha Habakuk 1:​5-⁠7. Konima eshi Habakuk a lombwela Jehova oisho yaye, otashi dulika a li te lipula kutya Jehova ote ke linyenga ngahelipi. Jehova e li Xe omunanghenda noha pwilikine, ka li e mu hanyena eshi a li temu lombwele omaupyakadi aye. Jehova okwa li e shii kutya oku li moupyakadi nokwa nyika oluhodi. Jehova okwa li a lombwela Habakuk osho sha li tashi ka ningilwa Ovajuda ovo ihava dulika monakwiiwa. Osha yela kutya Habakuk oye wotete a lombwelwa kuJehova kutya exulilo laavo va li hava longifa eenghono pefimbo laye oli li poduka.

8. Omolwashike enyamukulo laJehova la li la kumwifa Habakuk?

8 Jehova okwa li a ulikila Habakuk kutya oku li popepi nokukatuka onghatu. Ehandukilo laavo va li hava longifa eenghono nosho yo ovakolokoshi ola li li li popepi. Eshi Jehova a ti “pomafiku eni,” okwa li ta ulike kutya ehandukilo olo otali ke uya pefimbo lomuprofeti ile pefimbo laavo a endafana navo. Habakuk ka li a teelela Jehova e mu nyamukule monghedi ya tya ngaho. Mbela osho osha li ngoo sha kufa po oluhodi laye? Osho Jehova a li e mu lombwela otashi ti kutya Ovajuda aveshe otava ka mona oixuna. * Ovakaldea ova li ovakwanyanya novahepeki, ve dulife oshiwana shaHabakuk osho sha li shi shii omifikamhango daJehova. Omolwashike Jehova a efa oshiwana oshipaani oshikwanyanya shi etele oshiwana shaye ­oupyakadi? Ngeno owe linyenga ngahelipi konima eshi a katuka ngaho?

9. Omapulo elipi tashi dulika Habakuk a li e lipula?

9 Lesha Habakuk 1:​12-14, 17. Habakuk okwa li e shii kutya Jehova ota ka longifa Ovababilon va tokole nova handukile ovakolokoshi ovo va li ve mu dingilila, ashike natango okwa li a lyalyakana. Ndele okwa li a lombwela Jehova nelininipiko kutya na twikile okukala “emanya” laye. (Deut. 32:⁠4; Isa. 26:⁠4) Habakuk okwa twikila okukala e na elineekelo kutya Kalunga omunahole nomunanghenda. Omuprofeti oo okwa li e na ouladi wokupula natango Jehova omapulo ngaashi: Omolwashike Jehova a efa eenghalo muJuda di naipale unene? Omolwashike ita katuka onghatu paife? Omolwashike Omunaenghono adishe te lididimikile omaupyakadi mahapu? Omolwashike ha kala a “mwena” eshi oukolokoshi tau hapupala? Ye “omuyapuki”; ‘omesho aye okwa yela, itaa shiiva okutala owii.’

10. Ongahelipi omafimbo amwe tashi dulika tu kale tu udite ngaashi Habakuk?

10 Omafimbo amwe otashi dulika tu kale tu udite ngaashi Habakuk. Ohatu pwilikine kuJehova. Otwe lineekela filufilu muye, ohatu lesha nokukonakona Eendjovo daye nohashi tu pe eteelelo. Ohatu udu omaudaneko aye okupitila momalombwelo oo haa di kehangano laye. Ashike otashi dulika natango tu lipule kutya, ‘Okumona oixuna kwetu otaku ka xula po naini?’ Oshike hatu lihongo kwaasho Habakuk a ka ninga?

TEELELA JEHOVA A KATUKE ONGHATU

11. Habakuk okwa li a tokola okuninga shike konima eshi a pwilikina kuJehova?

11 Lesha Habakuk 2:⁠1. Eenghundafana odo Habakuk a ninga naJehova ode mu kwafela a kale e na ombili yokomutima. Onghee okwa kala a tokola okuteelela Jehova a katuke onghatu. Etokolo laye kala li ashike  ­lopakafimbo, molwaashi lwanima okwe ke li endulula a ti: “Ondi nokumwena nokuteelela efiku loudjuu.” (Hab. 3:​16) Ovapiya vaKalunga vamwe ovadiinini navo ova li va ulika elineekelo la tya ngaho, naasho otashi tu tu omukumo tuha sholole okuteelela Jehova a katuke onghatu. — Mika 7:⁠7; Jak. 5:​7, 8.

12. Oilihongomwa imwe ilipi twe lihonga kuHabakuk?

12 Etokolo laHabakuk otali tu hongo shike? Shotete, katu na okweefa po nandenande okwiilikana kuJehova, kashi na nee mbudi kutya ohatu shakeneke omaupyakadi a tya ngahelipi. Oshitivali, otwa pumbwa okupwilikina kwaasho Jehova te tu lombwele okupitila mEendjovo nosho yo mehangano laye. Oshititatu, natu teelele nelididimiko kuJehova, tu na elineekelo kutya ota ka kufa po omaupyakadi etu peufwafimbo laye. Ngeenge otwa twikile okupopya naJehova nokupwilikina kuye tu na oikala yokuteelela, ngaashi Habakuk, ohatu ka mona ombili yokomutima, oyo tai ke tu kwafela tu lididimike. Eteelelo letu otali ka pameka elididimiko letu, osho tashi ke tu kwafela tu kale twa hafa nonande otwa taalela omaupyakadi. Eteelelo letu otali ke tu kwafela tu kale tu na elineekelo kutya Tate wetu womeulu ota ka katuka onghatu. — Rom. 12:⁠12.

13. Eshilipaleko lilipi hatu hange muHabakuk 2:⁠3?

13 Lesha Habakuk 2:⁠3. Jehova okwa li a hafela etokolo laHabakuk loku mu teelela a katuke onghatu. Omunaenghono adishe okwa li e shii omaupyakadi aeshe oo Habakuk a li a taalela. Onghee hano, Kalunga okwa li a hekeleka omuprofeti noku mu shilipaleka pahole kutya omapulo aye otaa ka nyamukulwa. Okwa li ta dulu okumanguluka ko koisho yaye aishe meni lefimbo lixupi. Kalunga okwa fa a li ta lombwele Habakuk ta ti: “Kala omulididimiki, lineekela mwaame. Ohandi ke kunyamukula nonande osha fa tashi kwata efimbo lile.” Jehova okwa li e mu dimbulukifa kutya okwa nuna nale efimbo olo ta ka wanifa po omaudaneko aye. Okwa lombwela Habakuk a teelele ewanifo lomalalakano aYe. Nokungaho omuprofeti ita ka uda nai.

Omolwashike twa tokola okulongela Jehova ngaashi hatu dulu? (Tala okatendo 14)

14. Otu na okukala twa tokola okuninga shike ngeenge tu li moupyakadi?

14 Ngeenge otwa teelele nelididimiko kuJehova nokupwilikina nelitulemo kwaasho te tu lombwele otashi ke tu pa elineekelo notashi ke tu kwafela tu kale tu na omutima u na ombili nonande otwa taalela omaupyakadi. Jesus okwe tu lombwela tu lineekele muJehova oo e li Omudiinini wEfimbo Munenenene, ndele haku yandja elitulemo ‘komafimbo ile keetundi’ odo ina holola natango. (Oil. 1:⁠7) Onghee hano, inatu sholola ndele natu teelele nelininipiko, neitavelo nonelididimiko, hatu longifa nawa efimbo olo la xupa ko tu longele Jehova ngaashi hatu dulu. — Mark. 13:​35-37; Gal. 6:⁠9.

NGEENGE OTWA KALA TWE LINEEKELA MUJEHOVA OHATU KA MONA OMWENYO NOSHO YO ONAKWIIWA ITUNHULA

15, 16. (a) Omaudaneko elipi hatu hange membo laHabakuk? (b) Oshike hatu lihongo momaudaneko oo?

15 Jehova okwa udanekela ovayuki ovo have mu lineekele a ti: “Omuyuki ta ka kala e nomwenyo keitavelo laye” nedu “otali ka yada eshiivo lefimano lOmwene.” (Hab. 2:​4, 14) Ovo have lineekele muKalunga nelididimiko otava ka pewa ondjabi yomwenyo.

16 Eudaneko olo tali hangwa muHabakuk 2:⁠4 otashi dulika li kale tali monika la fa longaho. Ashike omuyapostoli Paulus okwa li a mona eshilipaleko olo laJehova nomolwaasho a tofa eevelishe odo lwoikando itatu. (Rom. 1:​17; Gal. 3:​11; Heb. 10:​38) Kashi na nee mbudi kutya ovayuki otava shakeneke omaudjuu e fike peni, ngeenge ova kala ve na eitavelo nelineekelo otava ka mona ewanifo lomalalakano aKalunga. Jehova okwe tu lombwela tu yandje elitulemo keteelelo letu li na sha nonakwiiwa.

17. Eshilipaleko lilipi hatu hange membo laHabakuk?

 17 Embo laHabakuk oli na oshilihongomwa kufye atushe ovo tu li momafiku aa axuuninwa. Jehova okwa udanekela ovayuki ovo ve na eitavelo nove lineekela muye omwenyo waalushe. Natu twikile okupameka eitavelo letu nokukala twe lineekela muKalunga, nonande otwa taalela omaupyakadi noisho. Jehova okwe tu shilipaleka okupitila muHabakuk kutya ote ke tu yambidida noku tu xupifa. Okwe tu lombwela tu kale twe mu lineekela nokuteelela nelididimiko kefimbo laye, eshi ovanhu aveshe ovo have mu longele tava ka kala va hafa nove na ombili koshi yOuhamba waye. — Mat. 5:⁠5; Heb. 10:​36-⁠39.

LINEEKELA JEHOVA NDELE TO KALA WA HAFA

18. Eendjovo daJehova oda li da kuma ngahelipi Habakuk?

18 Lesha Habakuk 3:​16-19. Eendjovo daJehova oda li da kuma Habakuk. Habakuk okwa li a dilonga kouwa oo Jehova a li a ningila oshiwana shaye monakudiwa. Kungaho okwa li a pameka elineekelo laye muJehova. Okwa li e shii kutya Jehova ota ka katuka diva onghatu. Osho osha li sha hekeleka omuprofeti oo, nonande okwa li e shii kutya otashi dulika a twikile okumona oixuna oule wefimbo. Habakuk ina kala vali e na omalimbililo; okwa kala e lineekela meenghono daJehova dokuxupifa. Osho a popya osho shimwe shomoinima ihe fi okudimbuwa tai holola elineekelo lomunhu muKalunga. Ovahongwanhu vamwe otava ti kutya ovelise 18 mOshiheberi otai ti: “Ohandi ka nhuka kehafo mOmwene; Ohandi ka tana nehafo muKalunga.” Osho oshi li oshilihongomwa sha fimana kufye atushe. Jehova ine tu udanekela ashike onakwiiwa, ndele okwe tu shilipaleka yo kutya ota ka wanifa po elalakano laye.

19. Ongahelipi hatu dulu okumona ehekeleko ngaashi Habakuk?

19 Oshilihongomwa sha fimana hatu lihongo membo laHabakuk osho okulineekela muJehova. (Hab. 2:⁠4) Ohatu dulu okumona elineekelo la tya ngaho ngeenge otwa pameke ekwatafano letu naJehova mokukala (1) hatu ilikana, hatu mu lombwele oisho yetu aishe nosho yo osho hatu lipula nasho; (2) hatu yandje elitulemo kEendjovo daye nokewiliko olo hatu pewa okupitila mehangano laye; nosho yo (3) ovadiinini nokuteelela kuye nelididimiko. Habakuk osho a li a ninga ngaho. Nonande okwa hovela embo laye a nyika oluhodi, xuuninwa okwa ka kala e na elineekelo nokwa hafa. Natu hopaenene oshihopaenenwa osho shiwa opo nafye Jehova e tu papatele nohamu. Ehekeleko lilipi hatu dulu okumona mounyuni ou wa kolokosha?

^ par. 8 Habakuk 1:⁠5 okwa longifa oshitya “nye,” ta ulike kutya Ovajuda aveshe otava ka hangika koupyakadi.