Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Alisa

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moTurkey

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moTurkey

OVAKRISTE vomefelemudo lotete ova li va ninga eenghendabala dinene opo va udifile ovanhu vahapu ‘onghundana iwa yOuhamba.’ (Mat. 24:14) Vamwe ova li nokuli va ya koilongo imwe. Pashihopaenenwa, omuyapostoli Paulus okwa li a ya koshitukulwa osho paife hashi ifanwa Turkey ndele ta udifile ko pefimbo lolweendo laye loutumwa. * Konima yomido 2000, mo 2014, moTurkey omwa li natango mu na oshikonga she likalekelwa shokuudifa. Omolwashike pa li pa unganekwa oshikonga? Oolyelye va li va kufa ombinga?

“OSHIKE TASHI NINGWA PO?”

MoTurkey omu na ovaudifi ve dulife po 2800, ashike moshilongo omu na omuvalu wovanhu omamiliyona 79. Osho osha hala okutya okuyelekanifa omuvalu wovaudifi nomuvalu wovakalimo, ondombwedi 1 oi na okuudifila ovanhu 28 000. Ovaudifi ova li va dula okukonakona nomuvalu ashike munini wovakalimo vomoshilongo osho. Elalakano loshikonga osho she likalekelwa ola li lokuudifila ovanhu vahapu ngaashi tashi dulika meni lefimbo lixupi. Ovamwatate novamwameme ve li 550 ovo hava popi elaka lOshiturkey vo koilongo imwe ova li va ya koTurkey ndele tava udifa pamwe novaudifi vomoshitukulwa pefimbo loshikonga. Ova li va pondola po shike?

Ova li va yandja oundombwedi moshitukulwa sha kula. Eongalo limwe moIstanbul ola li la shanga la ti: “Eshi ovanhu ve tu mona, ova pula va ti: ‘Omu na oshoongalele she likalekelwa omu? Otu wete Eendombwedi daJehova di li keshe pamwe.’” Eongalo lomoshilando shaIzmir ola li la shanga la ti: “Omulumenhu umwe oo ha longo pomafikameno eetekisa okwa popya nomukulunhuongalo womoshitukulwa ndele te mu pula kutya ‘oshike tashi ningwa po? Omwa tamununa mo oilonga yeni?’” Oshoshili kutya oshikonga osha li sha didilikwa mo.

Steffen

Ovakufimbinga ovo va dja koilongo imwe ova li va hafela neenghono oilonga yokuudifa. Steffen oo a dja koDenmark, okwa ti: “Efiku keshe, onda li handi dulu okuudifila ovanhu ovo inava uda nande onale kombinga yaJehova. Onda li ndi udite kutya ohandi shiivifa shili edina laJehova.” Jean-David oo a dja ko France okwa shanga a ti: “Otwa li ashike twa udifila mepandavanda limwe oule weevili. Osha li shitunhula. Ovanhu vahapu kava li ve shii Eendombwedi daJehova. Otwa li twa dula okuhovela eenghundafana, okuulika okavidio kamwe komouvidio vetu nokufiila omuneumbo oshileshomwa, hanga pomaumbo aeshe.”

Jean-David (pokati)

 Ovakufimbinga 550 ova li va yandja oishangomwa 60 000 moivike ashike ivali. Oshikonga osha eta shili oidjemo iwa mokuyandja oundombwedi moshitukulwa sha kula.

Ova li ve na ouladi wokulonga moukalele. Oilonga ye likalekelwa oya li ye linyengifa ovamwatate vomoshitukulwa. Vahapu ova li va hovela okudiladila kombinga yoilonga yefimbo liyadi. Naasho osha li sha ningifa omuvalu wovakokolindjila vondjikilile moTurkey uye pombada neepersenda 24 momukokomoko weemwedi 12 konima yoshikonga.

Şirin

Ovakufimbinga ovo va dja koilongo imwe ova popya nghee oshikonga sha kuma oukalele wavo nokuli nokonima eshi va shuna koilongo yavo. Şirin omumwameme a dja koGermany, okwa ti: “Ovamwatate vomoTurkey ova li va yandja oundombwedi wohangelela noupu. Ondi na eehoni ngeenge tashi uya pokuyandja oundombwedi wohangelela. Ashike ohandi pandula oshikonga she likalekelwa, oihopaenenwa yovamwatate vomoshitukulwa nosho yo omailikano mahapu, oya kwafela nge ndi dule okuninga keshe osho nda li ihandi dulu okuninga nale. Onda li yo nda udifila nokuyandja oifo pomunghulo wopate. Paife kandi na vali eehoni ngaashi nale.”

Johannes

Johannes a dja koGermany, okwa ti: “Onde li honga oilihongomwa imwe i na sha noukalele wange. Ovamwatate moTurkey ova li lela va hala okuudifila ovanhu vahapu oshili ngaashi tashi dulika. Ova li hava udifile ovanhu pomhito keshe. Onda li nda tokola okuninga sha faafana eshi nda shuna koGermany. Nopaife ohandi udifile ovanhu vahapu shi dulife nale.”

Zeynep

Zeynep a dja koFrance, okwa ti: “Oshikonga osho osha kwafela nge neenghono moukalele wange. Osha kwafele nge ndi kale omuladi nokukala nde lineekela unene muJehova.”

Ovaudifi ova li va panga oukaume. Ohole noukumwe oo u li pokati kovamwatate ovo va dja koilongo ya yoolokafana owa li we va kuma neenghono. Jean-David oo a tumbulwa metetekelo, okwa ti: “Otwa mona nghee ovamwatate hava yakula ovaenda.” Okwa weda ko vali a ti: “Ova li ve tu tambula tu li ngaashi ookaume kavo nosho yo oshitukulwa shoukwaneumbo wavo. Ova li ve tu efa tu kale momaumbo avo. Onda kala ndi shii kutya otu li oshitukulwa shoumwainafana womounyuni aushe, molwaashi onda kala handi shi lesha lwoikando moishangomwa yetu. Ashike pomhito ei onde shi mona ame mwene. Ondi udite nokuli etumba unene eshi ndi li umwe womoshiwana  shaJehova nohandi mu pandula omolwoufembanghenda wa denga mbada.”

Claire (pokati)

Claire a dja koFrance, okwa ti: “Kashi na nee mbudi kutya owa dja koDenmark, koFrance, koGermany, ile koTurkey, atushe otu li oshitukulwa shoukwaneumbo umwe. Osha li sha fa ngeno Kalunga a dima po eengaba doiwana noshidimifo sha kula.”

Stéphanie (pokati)

Stéphanie a dja koFrance, okwa weda ko a ti: “Oshikonga osho she likalekelwa oshe tu honga kutya osho hashi tu hanganifa kashi fi eputuko ile elaka ndele ohole yokuhola Jehova oyo tu na.”

OTWA LI TWA MONA MO OMAUWA TAA KALELELE

Ovakufimbinga ovo va dja koilongo imwe ova li va hovela okudiladila shi na sha nokutembukila koTurkey opo va ka kwafele moilonga itunhula oyo natango i na okulongwa. Vamwe vomuvo ova tembuka nale. Ovo va tembukila oko ku na omhumbwe inene otava pandulwa unene.

Pashihopaenenwa, diladila kokangudu kanini ke likalela kovaudifi 25 oko ke li moshitukulwa shimwe. Oule womido, okwa kala ashike ku na omukulunhuongalo umwe. Diladila ashike kehafo olo ovaudifi va li ve na mo 2015, eshi ovamwatate vahamano va dja koGermany nokoNetherlands ve uya oku va yambidida.

OKULONGA OKO KU NA OMHUMBWE INENE YOVAUDIFI

Ovo va tembukila koTurkey oule wefimbo ova popya shike shi na sha nonghalamwenyo yavo? Oshoshili kutya omafimbo amwe ohashi kala eshongo, ashike okulonga oko ku na omhumbwe inene oku na ondjabi iwa. Natu ka tale osho vamwe va popya:

Federico

Federico omumwatate a hombola oo e na omido 40 nasha a dja koSpain, okwa ti: “Okukala ndi he na oinima yopamaliko ihapu osha kwafela nge ndi kale nda manguluka, nohashi kwafele nge yo ndi yandje elitulemo koinima ya fimanenena.” Mbela oha popile ngoo oilonga yoludi olo? Okwa ti: “Heeno, osho naanaa. Ngeenge owa tembukile koshilongo shimwe nelalakano lokukwafela ovanhu va shiive Jehova, kungaho oto li tula shili meke laye. Oto kala u udite shili kutya Jehova okunakonasha naave shi dulife nale.”

Rudy

Rudy omumwatate a hombola oo e na omido 50 nasha a dja koNetherlands, okwa ti: “Ohashi tu etele ehafo  linene oku ka longa oko ku na omhumbwe inene yovaudifi nokulombwela ovanhu vahapu oshili oyo inava uda nande onale. Oshi li odjo inene yehafo okumona ovanhu va hafa eshi va tambula ko oshili.”

Sascha

Sascha omumwatate a hombola oo e na omudo 40 nasha a dja koGermany, okwa ti: “Efimbo keshe ndi li moukalele, ohandi shakeneke ovanhu ovo tava udu oshili oshikando shotete. Okulombwela ovanhu va tya ngaho kombinga yaJehova ohashi etele nge ehafo linene.”

Atsuko

Atsuko omumwameme a hombolwa oo e na omido 30 nasha a dja koJapan, okwa ti: “Nale onda li handi kala nda hala Harmagedon e uye diva. Ashike konima eshi nda tembukila koTurkey, ohandi pandula Jehova eshi natango e lididimika. Apa ngoo pe fike handi mono nghee Jehova ta yukifa oinima, opo ngoo pe fike ehalo lange lokweehena elela popepi naye.”

Alisa omumwameme oo e na omido 30 nasha a dja koRussia, okwa ti: “Okulongela Jehova moukalele woludi olo osha kwafela nge ndi makele ouwa waye aushe.” (Eps. 34:8) Okwa weda ko vali a ti: “Jehova ke fi ashike Tate ndele oku li yo kaume kange kopofingo, oo handi shiiva nawa ngeenge ndi li meenghalo da yoolokafana. Paife ohandi kala nda hafa monghalamwenyo, onda mona oimoniwa itunhula nosho yo omanangekonoupuna mahapu.”

‘TALENI OMAPYA’

Onghundana iwa oya dula okuhanga ovanhu vahapu omolwoshikonga she likalekelwa shokuudifa osho sha li moTurkey. Ashike ope na natango oitukulwa ihapu oyo inai udifilwa nandenande. Efiku keshe, ovamwatate ovo va tembukila koTurkey ohava shakeneke ovanhu ovo inava uda nande onale kombinga yaJehova. Mbela naave owa hala oku ka longa koshitukulwa sha tya ngaho? Ngeenge osho, ohatu ku ladipike u: ‘Yelule omesho oye ove u tale omapya nhumbi a pya okuteywa.’ (Joh. 4:35) Mbela ito dulu okukwafela koitukulwa imwe oko ku na omapya “a pya okuteywa”? Ngeenge osho, tameka paife okukatuka eenghatu opo u hange elalakano olo. Oshinima shimwe oshosho kutya: Okukala ho kufa ombinga pauyadi mokutandavelifa onghundana iwa “fiyo okominghulo dounyuni” otashi ke ku kwafela u mone omanangekonoupuna e dulife pwaao kwa li ho mono nale. — Oil. 1:8.

^ okat. 2 Tala okambo “See the Good Land,” epandja 32-33.