Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juli 2016

Eric naAmy

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moGhana

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moGhana

MBELA ou shii omumwatate ile omumwameme oo a tembukila koshilongo shimwe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba? Mbela owe lipulile ngoo nale kutya: ‘Oshike hashi ve linyengifa va ka longe koitukulwa yokokule? Ohave lilongekidile ngahelipi oilonga ya tya ngaho? Mbela ame ohandi dulu ngoo okukufa ombinga moilonga oyo?’ Onghedi iwa yokumona omanyamukulo komapulo oo, okupopya novamwatate novamwameme ovo va tembukila koilongo imwe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba.

OSHIKE HASHI VE LINYENGIFA?

Oshike she ku ningifa u diladile oku ka longela koshilongo shimwe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi? Omumwameme Amy oo e na omido 30 nasha, a dja koUnited States okwa ti: “Onda kala nokudiladila omido dihapu kombinga yoku ka longela koshilongo shimwe, ashike elalakano olo ola kala la fa itandi dulu oku li hanga.” Oshike mbela sha ka lundulula etaleko laye? “Momudo 2004, onda li nda shivwa ndi ka talele po nokukokola ondjila omwedi umwe pamwe novalihomboli ovo va li tava longele muBelize. Osho osho nda li nda ninga, nonda li nde shi hafela. Konima yomudo umwe, onda li nda tembukila kuGhana ndi ka kokole ondjila.”

Aaron naStephanie

Omumwameme Stephanie oo e na omido 20 nasha naye a dja koUnited States, okwa li a tala keenghalo daye ndee ta ti: ‘Ondi na oukolele muwa nokandi na oinakuwanifwa youkwaneumbo. Ohandi dulu okulonga shihapu moilonga yaJehova shi dulife shito.’ Okukonakona eenghalo daye, okwe mu linyengifa a tembukile koGhana a ka tamunune mo oukalele waye. Filip naIda, ovalihomboli vomido dopokati va dja koDenmark, ova kala alushe tava diladila okutembukila koshitukulwa oko ku na omhumbwe inene. Ova kala tava kongo eemhito va hange omalalakano avo. Filip okwa ti: “Eshi pa ka holoka omhito, osha li ashike sha fa Jehova te tu lombwele ta ti: ‘Puleni komesho!’” Mo 2008 ova li va tembukila koGhana nova kala tava longele oko oule womido di dulife punhatu.

Brook naHans

 Hans naBrook ovalihomboli ovakokolindjila ve li mepupi lomido 30, otava longo moUnited States. Ova li va kwafela moshikonga shokuyandja oikwafa konhele oko kwa li kwa dengwa koshikungulu hashi ifanwa Hurricane Katrina. Lwanima ova ka ninga eindilo va kwafele moilonga yokutunga yopaiwana, ashike kava li va tambulwa. Hans okwa ti: “Otwa li twa pwilikina koshipopiwa shoshoongalele omo mwa li mwa popiwa ohamba David oyo ya li ya dimina kutya hayo ya li tai ka tunga otembeli, ndele tai litulile po omalalakano amwe e lili. Oshitwa osho osha li she tu kwafela tu mone kutya oto dulu okulundulula omalalakano oye opamhepo.” (1 Omaf. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook okwa weda ko a ti: “Jehova okwa li a hala tu litulile po elalakano limwe li lili.”

Konima eshi va uda oimoniwa itunhula kookaume kavo ovo va longa moilongo imwe, Hans naBrook ova li ve linyengifwa va ka kokole ondjila koshilongo shimwe. Mo 2012 ova li va ya koGhana va ka kwafela eongalo lelaka lokuudika oule weemwedi nhee. Nonande ova li ve na okushuna koUnited States, oimoniwa oyo va mona eshi va longa moGhana oye va kwafela va kale va halelela okupitifa komesho oinima yOuhamba. Ova kala nokukwafela moshilonga shokutunga etungo olo hali pashukilwa koshitaimbelewa shaMicronesia.

OVA KATUKA EENGHATU VA HANGE OMALALAKANO AVO

Owa li we lilongekida ngahelipi opo u ka kwafele oko ku na omhumbwe inene? Stephanie okwa ti: “Okwa li handi ningi omapekapeko moitukulwa oyo i li mOshungonangelo oyo ya pambafana noku ka longela oko ku na omhumbwe inene. * Onda li yo nda popya novakulunhuongalo nomupashukilishikandjo nomukulukadi waye kombinga yehalo lange loku ka longela koshilongo shimwe. Luhapu onda kala handi lombwele Jehova elalakano lange meilikano.” Pefimbo opo tuu opo, Stephanie okwa li a kaleka onghalamwenyo yaye paunafangwa, nosha li she mu kwafela a dule oku likwafa painiwe eshi ta ka longa koshilongo shimwe.

Hans okwa ti: “Otwa li hatu ilikana kuJehova opo e tu wilike tu ye keshe opo a  hala tu ye. Otwa li yo twa kwatela momailikano etu efiku lokondadalunde olo hatu ka tula moilonga etokolo letu.” Ovalihomboli ovo ova li va tuma eenhumwafo koitaimbelewa inhe ya kula. Konima eshi va mona enyamukulo liwa okudja koshitaimbelewa shaGhana, ova ya ko nelalakano lokutalela po ashike oule weemwedi mbali. Hans okwa ti: “Otwa li twa hafela okulonga pamwe neongalo, naasho oshe tu ningifa tu wede ko komafiku etu okukala ko.”

Adria naGeorge

Ovalihomboli George naAdria vomido 30 nasha, va dja koCanada, ova li va kaleka momadiladilo kutya Jehova oha nangeke noupuna omatokolo mawa, ndele hangeenge ashike tu na omalinyengotomheno mawa. Onghee hano, ova katuka eenghatu opo va hange elalakano lavo. Ova li va kwatafana nomumwameme oo a li ta longele koshitukulwa oko ku na omhumbwe inene muGhana ndele tave mu pula omapulo mahapu. Ova li yo va shangela koshitaimbelewa shaCanada nosho yo shaGhana. Adria okwa ti: “Otwa ninga eenghendabala opo tu ninge onghalamwenyo yetu yanafangwa shi dulife nale.” Ova li va kwafelwa komatokolo oo opo va tembukile koGhana mo 2004.

OKULIDIDIMIKILA OMASHONGO

Omashongo elipi wa shakeneka konima eshi wa tembuka, nowa ungaunga ngahelipi nao? Eshongo lotete laAmy, ola li odjuulufi yokeumbo. Okwa ti: “Keshe shimwe osha li sha yooloka ko kwaasho nda li nda ikilila.” Oshike she mu kwafela? Okwa ti: “Vambuletu ova kala nokudengela nge ongodi nokulombwela nge kutya ova hafela oilonga yange, naasho osha kwafela nge ndi kaleke momadiladilo etomheno lange lokutembuka. Lwanima otwa ka kala hatu kwatafana nokupopya noukwaneumbo wetu paintaneta. Molwaashi otwa li hatu dulu  oku limona, oukwaneumbo wetu inau kala vali wa fa u li kokule.” Amy okwa hokolola ta ti kutya okupanga oukaume nomumwameme oo e na owino oshe mu kwafela a dule okushiiva nawa omaputuko e lili noku lili. Okwa ti: “Ngeenge ndihe udite ko kutya omolwashike ovanhu tave linyenge meenghedi donhumba, kaume kange okwa kala ha kwafele nge alushe. Omolwekwafo laye, onde lihonga osho ndi na okuninga naasho ndi na okuhenuka, nosha kwafela nge ndi kale handi hafele oukalele wange.”

George naAdria ova ti kutya eshi va tembukila koGhana, ova li ve udite va fa va shuna kefimbo lonale. Okwa ti vali: “Ponhele yokulongifa eshina lokukosha oikutu, otwa li hatu longifa omavela. Okuteleka oikulya okwa li haku kwata efimbo li le neenghono shi dulife osho twa ikilila. Konima yefimbo, eenghalo odo didjuu oda ka ninga vali oimoniwa ipe.” Brook okwa ti: “Nonande fye ovakokolindjila ohatu shakeneke omashongo, ohatu kala nonghalamwenyo tai ti sha. Ngeenge hatu tula kumwe oimoniwa aishe oyo iwa, ohai kala i li oinima iwa oyo hatu dimbuluka notwe i lenga.”

OUKALELE OHAU TU ETELE ONDJABI

Omolwashike ho lombwele ovanhu kombinga yoilonga yOuhamba? Stephanie okwa ti: “Okulonga moshitukulwa omo ho shakeneke ovanhu ovo ve na ehalo lokulihonga oshili nova hala okukonakona Ombiibeli naave efiku keshe, oha shi kala shihafifa neenghono. Oku ka longa oko ku na omhumbwe inene, oshi li etokolo liwa shili olo nda ninga.” Mo 2014, Stephanie okwa hombolwa kuAaron, nopaife otava longele koshitaimbelewa shaGhana.

Omukokolindjila wedina Christine e na omido 30 nasha, oo a dja koGermany okwa ti: “Ohashi kala oshimoniwa shiwa shili.” Christine okwa li a longa moBolivia omanga ina tembukila koGhana. Okwa weda ko a ti: “Shaashi ondi li kokule na vambuletu, ohandi kongo alushe ekwafo kuJehova. Jehova okwa ninga woshili kwaame shi dulife nale. Ohandi hafele yo oukumwe oo u li mokati koshiwana shaye. Oilonga oyo oya kwafela nge ndi kale nonghalamwenyo i na eityo.” Christine opo ashike va hombola naGideon, notava twikile okulonga pamwe moGhana.

Christine naGideon

Filip naIda ove tu lombwela osho va li hava ningi opo va kwafele ovakonakonimbiibeli vavo va ninge exumokomesho. Ova ti: “Okwa li hatu kala tu na ovakonakonimbiibeli ve li 15 ile ve dulife po, ashike otwe va ninipika va ninge 10, opo tu dule oku va honga nawa.” Mbela ovakonakoni ova mona mo ngoo ouwa? Filip okwa ti: “Onda konakona nomulumenhu omunyasha wedina Michael. Okwa li he lilongekida nawa notwa li hatu konakona efiku keshe notwa dula okumana ko embo Ombibeli otai hongo moule womwedi umwe ashike. Konima yaasho, Michael okwa ka ninga omuudifi ina ninginifwa. Oshikando shaye shotete a ya moilonga yomomapya, okwa pula nge ta ti: ‘Oto dulu okukwafela nge novakonakonimbiibeli vange?’ Onda li nde mu tala nda kumwa. Michael okwa ti kutya okwa hovela omakonakonombiibeli atatu nokwa pumbwa ekwafo ngeenge ta konakona navo.” Diladila ashike kutya ope na omhumbwe yovahongi vOmbiibeli nomolwaasho nokuli novakonakonimbiibeli ova ninga ovahongi vOmbiibeli.

Ida naFilip

Eshi Amy a mona omhumbwe oyo inene okwa ti: “Konima yefimbo lixupi eshi twa fika moGhana, otwa li twa udifila momikunda dinini notwa kala hatu kongo eembolo. Ka twa li ashike twa mona ombolo imwe, ndele otwa li twa mona eembolo di li hetatu momukunda umwe auke.” Lwanima, Amy okwa hombolwa kuEric, notava longo ve li ovakokolindjila ve likalekelwa. Ohava kwafele eongalo lelaka lokuudika opo nalo li kwafele ovaudifi veembolo ve dulife po 300 nosho yo vamwe ovo ve na ohokwe moshilongo osho. Eshi George naAdria va li tava longele muGhana, ova dula okumona kutya osha kwatela mo shike okuninga omutumwa. Kava li tuu va hafa neenghono eshi va shivwa kOfikola yaGilead mondodo 126! Paife otava longo ve li ovatumwa moMozambique.

OVE LI NYENGIFWA KOHOLE

Oshihafifa neenghono okumona vahapu ovo va dja koilongo imwe tava longo noudiinini pamwe novamwatate novamwameme vomoshitukulwa opo va ongele eteyo. (Joh. 4:35) Oshivike keshe momudo, ohamu ninginifwa oupokati wovanhu 120 moGhana. Ovanhu 17 ovo ve liyamba va ka longe oko ku na omhumbwe inene nova tembukila koGhana nosho yo ovo va tembukila koilongo imwe mounyuni aushe, ove linyengifwa kohole yaJehova opo ‘ve liyambe va longe nehalo liwa.’ Ohava longo keenhele oko ku na omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba. Ovalongi ovo ve liyandja nehalo liwa ihava hafifa tuu omutima waJehova! — Eps. 110:3; Omayel. 27:11.

^ okat. 9 Pashihopaenenwa, tala oshitukulwa “Mbela ito dulu ‘okuyaukila kuMakedonia’? mokafo Oukalele Wetu wOuhamba, Auguste 2011, epandja 4-6.