Okutulwa kumwe kwoiti ivali oyo ya popiwa muHesekiel etukulwa 37 okwa hala okutya shike?

Jehova okwa yandja kuHesekiel etumwalaka leteelelo ta udaneke okuhanganifwa kwoshiwana shaIsrael konima eshi sha li tashi ka alulilwa kEdu lEudaneko. Etumwalaka olo ola li yo la xunganeka okuhanganifwa kwoshiwana shaKalunga oko kwa hovela momafiku axuuninwa.

Jehova okwa li a lombwela omuprofeti waye Hesekiel a shange sha koiti ivali. Koshiti shimwe okwa li e na okushanga ko, “KuJuda nokovaendafani naye vomovana vaIsrael,” nokushikwao okwa li e na okushanga ko, “KuJosef. Oshiti shaEfraim noshovaendafani naye aveshe vomeumbo laIsrael.” Oiti oyo ivali oya li ina okutulwa kumwe meke laHesekiel “i ninge oshiti shimwe.” — Hes.37:15-17.

 “Efraim” ota faneke shike? Ohamba yotete youhamba wokolundume womapata omulongo yedina Jerobeam oya dja mepata laEfraim olo la ka kala tali dana onghandangala. (Deut. 33:13, 17; 1 Eeh. 11:26) Epata olo ola dja momona waJosef wedina Efraim. (Num. 1:32, 33) Josef okwa li a pewa enangekonoupuna le likalekelwa kuxe Jakob. Onghee hano osha yuka eshi oshiti osho shi lile po ouhamba womapata omulongo sha lukwa “oshiti shaEfraim.” Pefimbo opo Hesekiel ta shange exunganeko li na sha noiti ivali, ouhamba waIsrael wokolundume owa hangwa wa twalwa moupika kOvassiria mo740 K.O.P. (2 Eeh. 17:6) Nomolwaasho vahapu vomOvaisrael ovo, ova hangwa ve lihanena mOuhamba waBabilon owo wa li wa dula Ouhamba waAssiria eenghono.

Momudo 607 K.O.P., ouhamba wokolukadi womapata avali nosho yo tashi dulika vamwe ovo va li va fyaala po vomouhamba wokolundume ova li va twalwa moukwatwa waBabilon. Omapata oo avali okwa pangelwa keehamba domepata laJuda, nova li yo hava kwafelwa kovapristeri molwaashi ova li hava longo motembeli muJerusalem. (2 Omaf. 11:13, 14; 34:30) Onghee hano osha yuka eshi ouhamba womapata avali tau fanekwa noshiti sha lukwa “oshiti shaJuda.”

Onaini oiti oyo yopafaneko ya li ya tulwa kumwe? Osha li efimbo opo Ovaisrael va alukila kuJerusalem va tungulule otembeli mo 537 K.O.P. Ovanhu vomouhamba womapata avali nowomapata omulongo ova dila mo oshita moukwatwa. Okudja opo kapa li vali etukauko pokati kovana vaIsrael. (Hes. 37:21, 22) Ova ka kala vali tava longele Jehova va hangana. Okuhanganifwa kwa tya ngaho okwa kala kwa xunganekwa komuprofeti Jesaja naJeremia. — Jes. 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.

Oshili i na sha nelongelokalunga lashili ilipi ya divilikwa kexunganeko olo? Oyo ei kutya: Jehova ota ka hanganifa ovalongeli vaye va ninge oshiwana “shimwe.” (Hes. 37:18, 19) Mbela eudaneko olo loukumwe ola wanifwa mefimbo letu? Heeno, ola wanifwa. Tete exunganeko olo ola hovela okuwanifwa mo 1919, eshi oshiwana shaKalunga sha enda tashi unganekululwa nokuhanganifwa. Eenghendabala daSatana doku shi tukaula oda ponya.

Pefimbo opo, vahapu vomwaavo va hanganifwa vali, ova li ve na eteelelo loku ka ninga eehamba novapristeri meulu pamwe naJesus. (Eh. 20:6) Ova li ngaashi oiti yaJuda yopafaneko. Ashike mokweendela ko kwefimbo, vahapu vomwaavo ve na eteelelo lokombada yedu ova ka hovela okuwaimina Ovajuda vopamhepo. (Sak. 8:23) Ova li tava fanekwa koshiti shaJosefa, nokava li ve na eteelelo loku ka pangela pamwe naKristus.

Eengudu adishe dopavali paife ota di longele Jehova pamwe di li oshiwana shaye shi na Ohamba imwe Jesus Kristus, oo a popiwa mexunganeko taku ti kutya “omupiya wange David.” (Hes. 37:24, 25) Jesus okwa ilikanena ovashikuli vaye ‘va kale umwe, ngaashi Xe e li muye naye e li muXe.’ * (Joh. 17:20, 21) Jesus okwa li yo a xunganeka kutya okangudu kanini kovavaekwa otaka ka kala “oshiunda shimwe” ‘needi [dimwe, NW].’ Aveshe otava ka kala ve na ‘omufita umwe.’ (Joh. 10:16) Eendjovo daJesus inadi yelifa tuu nawa oukumwe wopamhepo woshiwana shaJehova kunena kashi na nee mbudi kutya ove na eteelelo lilipi lonakwiiwa!

^ okat. 10 Oshi hokwifa okutala keshikulafano olo Jesus a longifa eshi a li ta popi kombinga yomafaneko oo a ka ninga oshitukulwa shedidiliko lokukala po kwaye. Tete okwa popya kombinga “yomupiya omudiinini nomunaendunge,” okangudu kanini kovamwatate ovavaekwa ovo tava kwatele komesho. (Mat. 24:45-47) Opo nee okwa ka yandja efaneko olo tali popi aveshe ovo ve na eteelelo lomeulu. (Mat. 25:1-30) Lwaxuuninwa okwa ka popya kombinga yaavo ve na eteelelo lokombada yedu ovo va li tava ka kwafela ovamwaxe vaKristus. (Mat. 25:31-46) Sha faafana, okuwanifwa kwexunganeko laHesekiel kunena okwa ulika tete kwaasho sha li tashi ka ningilwa ovo ve na eteelelo lomeulu. Nonande ouhamba womapata omulongo ihau yukifwa naanaa kwaavo ve na eteelelo lomeulu, ehanganifo olo la popiwa mexunganeko olo otali tu dimbulukifa oukumwe oo u li pokati kaavo ve na eteelelo lokombada yedu naava ve na eteelelo loku ka kala meulu.