Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHITUKULWA SHOKUKONAKONWA 1

‘Ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye’

‘Ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye’

‘Ino tila, osheshi Ame ondi li pamwe naave. Ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye. Ame ohandi ku pameke ndele handi ku kwafa yo.’ — JES. 41:10.

EIMBILO 7 Jehova oye eenghono detu

EXUKU LOSHITUKULWA *

1-2. (a) Etumwalaka olo li li muJesaja 41:10 ola li la kuma ngahelipi omumwameme Yoshiko? (b) Oolyelye tava dulu okumona ouwa mEtumwalaka olo li li muJesaja 41:10?

OMUMWAMEME Omukriste omudiinini wedina Yoshiko okwa li a uda onghundana ii. Ndokotola waye okwa li e mu lombwela kutya ota kala ashike nomwenyo oule weemwedi dinini. Okwa li e linyenga ngahelipi? Yoshiko okwa li a dimbuluka ovelise oyo e hole unene mOmbiibeli, Jesaja 41:10. (Lesha.) Okwa li a lombwela ndokotola waye nengungumano kutya ka li a tila, molwaashi Jehova okwa li te mu yambidida. * Etumwalaka lehekeleko olo tali hangwa movelise oyo ola li la kwafela omumwameme e lineekele filufilu muJehova. Ovelise oyo otai dulu oku tu kwafela tu kale twa ngungumana ngeenge hatu ungaunga nomashongo a kwata moiti. Opo tu ude ko nghee tai dulu oku tu kwafela, tete natu ka konakoneni kutya omolwashike Kalunga a li a yandja etumwalaka olo kuJesaja.

2 Tete, Jehova okwa li a lombwela Jesaja a shange eendjovo odo opo di ka hekeleke Ovajuda ovo lwanima va li tava ka twalwa moukwatwa waBabilon. Jehova ka li ashike a yandja etumwalaka olo omolwouwa wOvajuda ovo va li moukwatwa, ndele okwa li yo e li yandja omolwovapiya vaye ovo ve li ko fiyo okunena. (Jes. 40:8; Rom. 15:4) Kunena, otu li ‘momafimbo madjuu okukaliwa muo,’ notwa pumbwa etwomukumo olo tali hangwa membo laJesaja shi dulife nale. — 2 Tim. 3:1.

3. (a) Omaudaneko elipi taa hangwa muJesaja 41:10? (b) Omolwashike twa pumbwa omaudaneko oo?

3 Moshitukulwa eshi ohatu ka kundafana omaudaneko aJehova  atatu, oo taa dulu oku tu kwafela tu pameke eitavelo letu, taa hangwa muJesaja 41:10, oo u li omushangwa womudo 2019: (1) Jehova ota kala pamwe nafye, (2) oye Kalunga ketu nosho yo (3) ote tu yambidida. Ngaashi Yoshiko, nafye otwa pumbwa omaudaneko * oo molwaashi ohatu shakeneke omashongo monghalamwenyo. Ohatu hangwa yo komaupyakadi omolwoinima ii oyo tai ningwa mounyuni. Vamwe vomufye ohatu lididimikile omahepeko okudja komapangelo omanaenghono. Natu ka kundafaneni omaudaneko oo atatu koolimwe.

“AME ONDI LI PAMWE NAAVE”

4. (a) Eudaneko lilipi hatu ka konakona tete? (Tala eshangelo lopedu.) (b) Oshike osho Jehova a popya tashi ulike nghee e tu uditile? (c) Eendjovo daye ohadi ku kumu ngahelipi?

4 Tete, Jehova okwe tu hekeleka a ti: “Ino tila, osheshi Ame ondi li pamwe naave.” * Jehova okwa ulika kutya oku li pamwe nafye eshi ha yandje elitulemo kufye nohe tu ulikile ohole yomoule. Didilika nghee e tu ulikila ohole yaye yomoule. Okwa ti: “Osheshi ove u nondilo momesho ange, nomufimanekwa, shaashi ondi ku hole.” (Jes. 43:4) Kape na oshinima meshito tashi dulu okuningifa Jehova aha kale e hole ovo tave mu longele; oudiinini waye ihau tengauka. (Jes. 54:10) Ohole yaye noukaume waye ohau tu nghonopaleke. Ote tu amene kunena, ngaashi ashike a li a amena Abram (Abraham) kaume kaye. Jehova okwa li e mu lombwela a ti: “Ino tila Abram, Aame oshikelelifo shoye.” — Gen. 15:1.

Kekwafo laJehova, ohatu dulu okufinda omayeleko oo a fa oshikungulu nosho yo omundilo (Tala okatendo 5-6) *

5-6. (a) Otu shi shii ngahelipi kutya Jehova okwa halelela oku tu kwafela ngeenge tu li momayeleko? (b) Oshilihongomwa shilipi hatu dulu okulihonga koshihopaenenwa shaYoshiko?

5 Otu shii kutya Jehova okwa halelela oku tu kwafela ngeenge twa taalela omayeleko molwaashi okwa udanekela oshiwana shaye a ti: “Ngeenge to pitile momeva, Ame ondi li pwoove; ngeenge pe nomilonga domeva itadi ku yelula; ngeenge to pitile momundilo, itau ku lungwinifa, nelaka lomundilo itali ku xwike.” (Jes. 43:2) Eendjovo odo oda hala okutya shike?

6 Jehova ina udaneka kutya ota ka kufa po omashongo, ndele ita ka efa omaupyakadi oo a fa ‘omilonga’ e tu wilile po ile omayeleko oo a  fa ‘omundilo’ e tu etele oshiponga fiyo alushe. Okwa udaneka kutya ota ka kala pamwe nafye, te tu kwafele tu ‘pite’ momashongo a tya ngaho. Jehova ota ka ninga po shike? Ote ke tu kwafela tuha kale twa tila opo tu kaleke po oudiinini wetu kuye, nokuli nonande otwa taalela efyo. (Jes. 41:13) Yoshiko, oo a tumbulwa pehovelo, okwa li a mona oushili woshinima osho. Omonakadona waye okwa ti: “Otwa li twa kumwa eshi meme a li a ngungumana. Otwa mona shili kutya Jehova okwa li e mu pa ombili yokomutima. Meme okwa kala ha lombwele ovapangi nosho yo ovanaudu kombinga yaJehova nosho yo omaudaneko aye fiyo efiku olo a fya.” Oshike hatu lihongo koshihopaenenwa shaYoshiko? Ngeenge otwa kala twe lineekela meudaneko laKalunga olo tali ti “Ame ondi li pwoove,” nafye ohatu ka kala ovaladi notwa pama eshi hatu lididimikile omayeleko.

“AAME KALUNGA KOYE”

7-8. (a) Eudaneko etivali lilipi hatu ka konakona, notali ti shike? (b) Omolwashike Jehova a li a lombwela Ovajuda ovo va li moukwatwa a ti: ‘Ino kala wa limbililwa’? (c) Eendjovo dilipi tadi hangwa muJesaja 46:3, 4 da li da ngungumaneka omitima doshiwana shaKalunga?

7 Didilika eudaneko litivali olo la tumbulwa muJesaja tali ti: ‘Ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye.’ Ino kala wa limbililwa osha hala okutya shike? Oshitya shOshiheberi osho sha tolokwa “limbililwa” oshi na ediladilo “lomunhu ta keuka konima a tila kutya pamwe ope na sha osho tashi mu etele oshiponga” ile “ta lengalenga a lyalyakana.”

8 Omolwashike Jehova a li a lombwela Ovajuda ovo va li tava ka ya moukwatwa waBabilon vaha kale va “limbililwa”? Omolwaashi okwa li e shii kutya ovakalimo vomoshilando osho otava ka kala va tila. Oshike sha li tashi ke va etela oumbada? Okuyuka pexulilo lomido 70 doukwatwa wOvajuda, Babilon osha li tashi ka ponokelwa ketangakwaita enaenghono laMedo-Persia. Jehova okwa li ta ka longifa etangakwaita olo opo a mangulule oshiwana shaye moukwatwa waBabilon. (Jes. 41:2-4) Eshi Ovababilon nosho yo ovanhu vomoiwana imwe ovo va li ko pefimbo olo va li ve wete kutya omutondi wavo oku li pokufika, ova li va kendabala okuladipikafana tava ti: “Kala wa pama!” Ova li yo ve liningila oikalunga ihapu tava diladila kutya otai ke va amena. (Jes. 41:5-7) Pomhito opo tuu opo, Jehova okwa li a ngungumaneka omitima dOvajuda ovo va li moukwatwa a ti: ‘Oove omupiya wange Israel [hangaashi ovanhu vamwe] ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye.’ (Jes. 41:8-10) Didilika kutya Jehova okwa ti: “Aame Kalunga koye.” Eshi Jehova a popya eendjovo odo okwa li ta lombwele ovalongeli vaye ovadiinini kutya ine va dimbwa, oku li natango Kalunga kavo nove li natango oshiwana shaye. Okwa li e va lombwela a ti: ‘Ohandi ke mu humbata nohandi ke mu xupifa.’ Kape na omalimbililo kutya eendjovo odo dehekeleko oda li da pameka Ovajuda ovo va li moukwatwa. — Lesha Jesaja 46:3, 4.

9-10. Omolwashike inatu pumbwa okukala twa tila? Shi faneka.

9 Ovanhu mounyuni kunena ova limbililwa shi dulife nale molwaashi eenghalo otadi ende tadi naipala neenghono. Nafye eenghalo da tya ngaho ode tu kuma. Ashike inatu pumbwa okukala twa tila. Jehova okwe tu lombwela a ti: “Aame Kalunga koye.” Omolwashike outumbulilo oo u li etomheno la kola lokukala twa ngungumana?

10 Diladila kefaneko tali landula: Ovatwaalelwa vavali, Jim naBen, ova li modila oyo tai telaanifwa komhepo idjuu. Eshi omhepo ya li tai ndjungaula odila, omushingi okwa ingida membako a ti: “Lipateleni momapaya eni. Ohatu ka piti momhepo idjuu oule wefimbo.” Jim okwa li a tila neenghono. Ashike omushingi okwa weda ko a ti: “Inamu kala mwa limbililwa. Ou ta popi omushingidila weni.” Pomhito opo, Jim okwa li e lipuka komutwe ta ti: “Okwa hala okutya shike?” Ndele okwa li a didilika kutya  Ben ka li a limbililwa nandenande. Jim okwe mu pula a ti: “Omolwashike to monika wa fa uhe na oumbada?” Ben okwe limemesha ndele ta ti: “Omolwaashi omushingidila ondi mu shii nawanawa. Otate wange.” Opo nee Ben okwa ti: “Handi ya ndi ku lombwele kombinga yatate. Ondi shii kutya ngeenge owe mu shiiva nowa shiiva owino waye wokushinga eedila, naave ito ka kala wa tila.”

11. Oilihongomwa ilipi hatu lihongo mefaneko li na sha novatwaalelwa ovo vavali?

11 Oilihongomwa ilipi hatu dulu okulihonga mefaneko olo? Ngaashi Ben, inatu pumbwa okukwatwa koumbada molwaashi otu shii nawanawa Tate yetu womeulu, Jehova. Otu shii kutya ote ke tu kwafela tu lididimikile nokuli nomaupyakadi a kwata moiti momafiku aa axuuninwa. (Jes. 35:4) Otwe lineekela muJehova, onghee ohatu dulu okukala twa ngungumana ofimbo ovanhu mounyuni va wililwa po koumbada. (Jes. 30:15) Ohatu katuka yo ngaashi Ben eshi hatu lombwele ovanhu vakwetu omatomheno okukala ve na elineekelo muKalunga. Opo nee navo otava dulu okukala noushili kutya Jehova ote ke va yambidida kashi na nee mbudi kutya ova taalela omashongo elipi.

“AME OHANDI KU PAMEKE NDELE HANDI KU KWAFA YO”

12. (a) Eudaneko etitatu lilipi hatu ka konakona? (b) Outumbulilo ‘okwooko’ kwaJehova otau tu dimbulukifa shike?

12 Natu ka konakone eudaneko etitatu olo la popiwa muJesaja: “Ame ohandi ku pameke ndele handi ku kwafa yo.” Jesaja okwa hangika a popya nale nghee Jehova ta pameke oshiwana shaye a ti: “Omwene Kalunga ote uya ngaashi omunaenghono, nokwooko kwaye otaku pangele.” (Jes. 40:10) Ombiibeli luhapu ohai longifa oshitya ‘okwooko’ taka faneke eenghono. Onghee hano outumbulilo ‘okwooko kwaJehova otaku pangele’ otau tu dimbulukifa kutya Jehova oku li Ohamba inaenghono. Okwa li a longifa eenghono daye dinenenene a yambidide nokwaamena ovapiya vaye vomonakudiwa,  nota twikile okupameka nokwaamena ovo ve lineekela muye kunena. — Deut. 1:30, 31; Jes. 43:10.

Omolweke laJehova li na eenghono, oshilwifo keshe tashi hambulwa shi tu lwife otashi nyengwa (Tala okatendo 12-16) *

13. (a) Onaini Jehova ha wanifa po eudaneko laye li na sha noku tu pameka? (b) Eudaneko lilipi hali tu pameke nohali tu pe elineekelo?

13 Ngeenge ovatondi tave tu hepeke, Jehova oha wanifa po eudaneko laye olo tali ti: “Ame ohandi ku pameke.” Kunena moitukulwa imwe mounyuni, ovatondi vetu otava kendabala noudiinini va xulife po oilonga yetu yokuudifa ile va shilike ehangano letu. Ndele nande ongaho, ihatu kala twa limbililwa unene omolwomaponokelo a tya ngaho. Jehova okwe tu pa eudaneko olo tali tu kwafele tu kale twa pama notu na elineekelo. Okwe tu udanekela a ti: “Oshilwifo keshe tashi hambulwa shi ku lwife, otashi nyengwa.” (Jes. 54:17) Eendjovo odo otadi tu dimbulukifa oinima itatu ya fimana.

14. Omolwashike ihashi tu kumwifa ngeenge ovatondi vetu tave tu ponokele?

14 Shotete, tu li ovashikuli vaKristus, otwa teelela okukala tu tondike. (Mat. 10:22) Jesus okwa xunganeka nale kutya ovahongwa vaye otava ka hepekwa nonyanya momafiku axuuninwa. (Mat. 24:9; Joh. 15:20) Oshitivali, exunganeko laJesaja ole tu londwela kutya ovatondi vetu otava ka ninga shihapu shihe fi ashike oku tu tonda; tava longifa oilwifo ya yoolokafana. Oilwifo oyo oya kwatela mo omapukifo oo ihaa didilikwa mo noupu, oipupulu inyanyalifi nosho yo okuhepekwa nonyanya. (Mat. 5:11) Jehova ita ka kelela ovatondi vetu vaha longife oilwifo oyo eshi tave tu lwifa. (Ef. 6:12; Eh. 12:17) Ashike inatu pumbwa okukala twa tila. Omolwashike mbela?

15-16. (a) Oshitwa oshititatu shilipi twa pumbwa okudimbuluka, nongahelipi Jesaja 25:4, 5 te shi yambidida? (b) Jesaja 41:11, 12 okwa popya ngahelipi osho tashi ka ningilwa ovo have tu lwifa?

15 Natu ka konakone oshitwa oshititatu osho twa pumbwa okudimbuluka. Jehova okwa ti kutya “oshilwifo keshe” tashi longifwa shi tu lwife “otashi nyengwa.” Ngaashi ashike ekuma hali tu amene koshikungulu, Jehova naye ohe tu amene ‘kehandu lovakolokoshi.’ (Lesha Jesaja  25:4, 5.) Oudjuu keshe ovatondi vetu tave tu etele itau kalelele. — Jes. 65:17.

16 Jehova oha pameke elineekelo letu muye moku tu shiivifila osho tashi ka ningilwa ovo ve tu ‘twila ondubo.’ (Lesha Jesaja 41:11, 12.) Kashi na nee mbudi kutya ovatondi vetu otave tu lwifa neenghono shi fike peni, oidjemo otai ka kala ya faafana: Ovatondi aveshe voshiwana shaKalunga “otava ningi oinima yongaho, ndele tava nyonauka po.”

NGHEE HATU DULU OKUPAMEKA ELINEEKELO LETU MUJEHOVA

Ohatu dulu okupameka elineekelo letu muJehova mokulesha kombinga yaye pandjikilile mOmbiibeli (Tala okatendo 17-18) *

17-18. (a) Ongahelipi okulesha Ombiibeli taku dulu okupameka elineekelo letu muKalunga? Yandja oshihopaenenwa. (b) Ongahelipi okudilonga komushangwa womudo 2019 taku dulu oku tu kwafela?

17 Ohatu pameke elineekelo letu muJehova moku mu shiiva nawa. Onghedi imwe omo hatu dulu okushiiva nawa Kalunga omokulesha Ombiibeli noukeka nokudilonga kwaasho twa lesha. MOmbiibeli omu na ouyelele u shii okulineekelwa u na sha nanghee Jehova a li a amena oshiwana shaye monakudiwa. Ouyelele oo otau tu pe elineekelo kutya oku na ko nasha nafye paife.

18 Diladila koshihopaenenwa shiwa osho Jesaja a longifa opo a faneke nghee Jehova he tu amene. Okwa faafanifa Jehova nomufita, novapiya vaYe noudjona. Jesaja okwa popya kombinga yaJehova a ti: ‘Ota ongele oudjona momaoko aye ndele te va papatele ponhulo yaye.’ (Jes. 40:11) Ngeenge Jehova e tu papatela nomaoko aye e na eenghono, ohatu kala tu udite twa amenwa notwa ngungumana. Opo tu kwafelwe tu kale twa ngunguma nonande ohatu shakeneke omaupyakadi, omupiya omudiinini nomunaendunge okwa hoolola Jesaja 41:10 u li omushangwa womudo 2019, oo tau ti: ‘Ino kala wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye.’ Dilonga keendjovo odo dehekeleko. Otadi ke ku pameka eshi to ka shakeneka omashongo monakwiiwa.

EIMBILO 38 Ote ke ku pameka

^ par. 5 Omushangwa womudo 2019 otau tu pe omatomheno atatu kutya omolwashike hatu dulu okukala twa ngungumana nonande oinima ii otai ningwa mounyuni ile tai tu ningilwa. Oshitukulwa eshi otashi ka kundafana omatomheno oo notashi ke tu kwafela tu kale twe lineekela filufilu muJehova notuha kale twa limbililwa unene. Dilonga komushangwa womudo. Kala u u shii momutwe, ngeenge otashi shiiva. Otau ke ku pameka eshi to ka shakeneka omashongo monakwiiwa.

^ par. 3 OUTUMBULILO WA YELIFWA: Eudaneko olo oushili oo tau koleke kutya oshinima shonhumba otashi ka ningwa shili. Omaudaneko oo Jehova e tu pa otae tu kwafele tuha kale hatu lipula unene nomaupyakadi oo tashi dulika a holoke po mokukalamwenyo kwetu.

^ par. 4 ESHANGELO LOPEDU: Outumbulilo “Ino tila” owa tumbulwa oikando itatu muJesaja 41:10, 13 nosho yo 14. Eevelise odo tuu odo oda longifa oshitya “Ame” luhapu (tadi ulike kuJehova). Omolwashike Jehova a li a nwefa mo Jesaja a longife oshitya “Ame” luhapu? Okwe shi ninga nelalakano opo a ulike kutya osha fimanenena okukala twe mu lineekela, ngeenge otwa hala okukala tuhe na outile.

^ par. 52 OMASHANGELO OMAFANO: Oilyo youkwaneumbo ya taalela omashongo koilonga, e na sha noukolele, moukalele nosho yo kofikola.

^ par. 54 OMASHANGELO OMAFANO: Okwoongala kwEendombwedi, oko taku ningilwa meumbo, kwa ponokelwa kopolifi, ashike ovamwatate novamwameme inava mbadapala.

^ par. 56 OMASHANGELO OMAFANO: Elongelokalunga loukwaneumbo olo hali ningwa pandjikilile ohali tu kwafele tu lididimike.