EENDOMBWEDI di diinini odo tadi longo koitukulwa oko kuna omhumbwe inene yovaudifi vOuhamba, vahapu ove li ovamwameme ovo inava hombolwa. Vamwe vo muvo ova kala tava longele koilongo imwe oule womido. Oshike she va kwafela opo va tembukile koilonga imwe? Oshike ve lihonga eshi va kala tava longele koilongo imwe? Oidjemo ilipi va mona? Otwa pulapula ovamwameme vamwe vomwaavo va longela koitukulwa oko ku na omhumbwe. Ngeenge ou li omumwameme ino hombolwa nou na ehalo loku ka udifa koilongo oko ku na omhumbwe, otwe lineekela kutya oto ka mona mo ouwa moimoniwa yavo. Oshoshili kutya, oshiwana shaKalunga ashishe otashi dulu okumona ouwa ngeenge osha konakona oihopaenenwa yavo.

NGHEE VA DULA OKUUNGAUNGA NOMALIMBILILO

Anita

Mbela oho kala wa limbililwa ngeenge oto ka dula ngoo okupondola u li omukokolindjila koshilongo shimwe? Anita, oo paife e na omido 70 nasha, okwa li a limbililwa ngeenge ota dulu ngoo okukala omukokolindjila. Okwa kulila muEngland nokwa hovela okukokola ondjila eshi a li e na omido 18. Okwa ti: “Ondi hole okuhonga ovanhu kombinga yaJehova, ashike kanda li ndi shii ngeenge onandi ka longele koshilongo shimwe. Inandi lihonga nande onale elaka loshinailongo nonda li nda tomhwa kutya kandi na efiku ndi ka shiive okupopya elaka limwe vali. Onda li nda kumwa neenghono eshi nda li nda shivwa kofikola yaGilead. Kanda li nda teelela ndi shivwe kofikola oyo. Onde lipopila nda ti, ‘ngeenge Jehova oku wete kutya ohandi dulu oku shi ninga; ondi na ashike okukendabala ndi shi ninge.’ Osho osha ningwa konima yomido 50. Onda kala ndi li omutumwa moJapan.” Okwa weda ko vali a ti: “Onda li nda lombwela ovamwameme ovanyasha nda ti ‘waimine nge moilonga inene oyo ya fimana,’ vahapu vomuvo osho va li va ninga.”

OVA ULIKA OULADI WAVO

Ovamwameme vahapu ovo va longela koilongo imwe fimbo inava tembuka ova li hava kala ve na omalimbililo eshi tava tembukile koshilongo shimwe. Oshike sha li she va kwafela va kale ovaladi?

Maureen

Maureen, oo paife e na omido 60 nasha, okwa ti: “Onda kala nda hala onghalamwenyo ina eityo, opo ndi dule okukwafela vamwe.” Eshi a li e na omido 20, okwa li a tembukila koQuebec, moCanada, oko kwa li ku na omhumbwe inene yovakokolindjila. “Lwanima, onda li nda shivwa ndi ye kofikola yaGilead, ashike onda li nda tila okuya koshilongo oko kuhe na ookaume kange.” Okwa weda ko vali a ti: “Onda li yo handi lipula kombinga ya meme oo a li e na okufila tate oshisho eshi a li ta yahama. Onda kala handi lili oufiku keshe nokupula Jehova a kwafele nge. Eshi nda popya novadali vange  kombinga yaasho, ova li va ladipika nge ndi tambule ko eshivo olo. Onda li yo nda mona nghee eongalo la kwafela ovadali vange. Okutala keke laJehova linaenghono, osha kwafela nge ndi kale ndi na elineekelo kutya ota ka fila nge oshisho. Onda li nde lilongekida okuya.” Okudja mo 1979, Maureen okwa kala e li omutumwa oule womido 30 moWest Africa. Paife, oku li omukokolindjila e likalekelwa moCanada nonande ota file oshisho ina. Eshi a kala e li koshilongo shimwe oule womido, okwa ti: “Jehova okwa kala ta file nge oshisho alushe.”

Wendy

Wendy, oo paife e na omido 60 nasha, okwa hovela okukokola ondjila moAustralia eshi a li omunyasha. Okwa ti: “Onda li handi kala nda tila nohandi mono shidjuu okupopya novanhu. Ashike eshi nda kala omukokolindjila onde lihonga okupopya novanhu aveshe naasho osha kwafela nge ndi kale ndihe na vali oumbada wokutila ovanhu. Lwanima, okupopya novanhu kasha li vali oupyakadi. Oukokolindjila owa hongo nge okukala nde lineekela muJehova, nonda li nda hovela okukala ndi na ediladilo loku ka longela koitukulwa imwe. Natango, onda li nda shivwa komumwameme umwe ina hombolwa, oo a kala omutumwa muJapan oule womido di dulife 30, tu ka udife pamwe naye koJapan oule weemwedi nhatu. Eshi nda kala handi longo pamwe naye osha pendula ehalo lange lokutembukila koshilongo shimwe.” Momukokomoko womudo 1980, Wendy okwa li a tembukila kokanhunhu kaVanuatu, oko ke li eekilometa 1 770 koushilo waAustralia.

Wendy oku li natango moVanuatu, ta longo kombelewa yokutoloka. Okwa ti: “Ohashi hafifa nge okumona omaongalo taa totwa po nokuli nomoitukulwa yokomikunda. Okukufa ombinga moilonga yaJehova oshi li oufembanghenda.”

Kumiko (e li pokati)

Kumiko, oo paife e na omido 60 nasha, okwa li omukokolindjila moJapan ofimbo inava tembukila koNepal pamwe nomumwameme oo va li hava kokola ondjila naye. Okwa ti: “Omumwameme ou twa kala hatu longo naye okwa pula nge lwoikando opo tu ye pamwe naye, ashike kanda li nda hala okuya. Onda kala handi lipula shi na sha nokulihonga elaka lipe nokutambula ko onghalo ipe. Kanda li handi dulu okutembukila koshilongo shimwe molwaashi onda li ndi na oupyakadi wopashimaliwa. Ofimbo nda kala handi lipula unene kombinga youpyakadi wange, momukokomoko oo onda ka mona oshiponga shomota ndele handi i moshipangelo. Onda li nde lipula kutya: ‘Olyelye eshi osho tashi ka ningilwa nge? Otashi dulika ndi kwatwe kouyahame wa kwata moiti ndele handi xutwifa omhito yange yoku ka kokola ondjila koshilongo shimwe. Mbela itandi dulu oku ka longela koshilongo shimwe nande oule wodula imwe?’ Onda li nda ilikana kuJehova a kwafele nge opo ndi dule okukatuka onghatu.” Konima eshi Kumiko a dja mo moshipangelo, okwa li a ka talela po koNepal, nolwanima  ova ka tembukila ko pamwe nakaume kaye oo va kala hava longo naye moukalele.

Konima eshi Kumiko a kala ta longele moNepal oule womudo omulongo, okwa ti: “Oupyakadi oo nda li handi li pula nao owa li wa kundukida nge ngaashi efuta litilyana. Onda hafa unene eshi nda ka longela oko ku na omhumbwe inene. Luhapu ngeenge hatu udifile oukwaneumbo umwe, ovashiinda ve dulife pu vatano ova li have uya okupwilikina. Ounona navo ohava pula nge ndi va pe oufo. Oshi li oufembanghenda okulongela koshitukulwa osho.”

OVA KALA HAVE LIDIDIMIKILE OMASHONGO

Ovamwameme ovadiinini inava hombolwa ovo twa pulapula ova li va shakeneka omashongo. Ongahelipi va li va dula okuungaunga nao?

Diane

Diane wokoCanada, okwa ti: “Pehovelo, onda li ndi wete shidjuu okukala kokule noukwaneumbo wange.” Paife oku na omido 60 nasha, nokwa kala omutumwa oule womido 20 moIvory Coast (osho paife hashi ifanwa Cote d’Ivoire.) “Onda pula Jehova a kwafele nge ndi kale ndi hole ovanhu vo moshitukulwa osho nda pewa. Omumwatate Jack Redford, oo a li omuhongi wange kofikola yaGilead, okwe tu yelifila kutya potete otashi dulika tu kale twa tila omolweenghalo odo hatu shakeneke unene tuu ngeenge tashi uya pokukala tuhe na oikulya ya wana. Ashike okwa ti: ‘Inamu kala unene ta mu lipula noikulya. Kaleni hamu tale kovanhu ngeenge ta mu popi navo. Kaleni hamu va tale kutya otave linyenge ngahelipi koshili yOmbiibeli.’ Osho osho nda li nda ninga nosha li sha etela nge omanangeko noupuna. Ngeenge handi lombwele ovanhu kombinga yetumwalaka lOmbiibeli, ohava kala va hafa shili.” Oshike vali sha li sha kwafela Diane a tambule ko onghalo yomoshilongo omo a li ta longele? Okwa ti: “Onda ninga oukaume novakonakonimbiibeli vange nohashi hafifa nge unene eshi va ninga ovapiya vaJehova ovadiinini. Onda kala nda fa ndi li moshilongo shetu, molwaashi onda li nda mona oomeme, ootate, ovamwatate novamwameme ngaashi ashike Jesus a udaneka.” — Mark. 10:29, 30.

Anne, oo paife e na omido 40 nasha, nota longele koAsia oko oilonga yetu yokuudifa ya shilikwa. Okwa ti: “Oule womido eshi nda kala handi longele koitukulwa ya yoolokafana, onda kala novamwameme ovo va dja momaputuko e lili noku lili nove na omaukwatya a yooloka ko ku ange. Omafimbo amwe, osha li hashi eta okuhaudafana nohashi kala shi yahameka neenghono. Alushe ngeenge opa holoka onghalo oyo, ohandi kendabala ndi pange oukaume naau handi kala naye meumbo nokuuda ko nawa omufyuululwakalo wavo. Onda li yo handi longo noudiinini opo ndi kale omunahole nondi na ondjele. Onda hafa neenghono molwaashi eenghendabala adishe odo oda eta oidjemo iwa. Onda mona  ookaume vahapu naasho osha kwafela nge opo ndi lididimikile oshitukulwa shange.”

Ute

Mo 1993, Ute wokoGermany oo paife e na omido 50 nasha, okwa li a tuminwa a ka longe e li omutumwa koMadagascar. Okwa ti: “Potete onda li ndi wete shidjuu okulihonga elaka olo hali popiwa moshitukulwa, okutambula ko onghalo yomhepo nosho yo okulididimikila omukifi womalaria, omativa noupuka vomedimo. Ashike Ovamwameme vomoshitukulwa nounona vavo nosho yo ovakonakonimbiibeli vange ova kwafela nge ndi lihonge elaka. Omutumwa oo nda li handi longo pamwe naye okwa kala ta file nge oshisho eshi nda li handi yahama. Ashike Jehova oye a kala omukwafi wange a shiya ko. Onda kala handi mu mbubulile oisho yange okupitila meilikano handi shi ningi pandjikilile. Onda kala handi teelele nelininipiko opo Jehova a nyamukule omailikano ange, noha kandula po omaupyakadi aeshe.” Paife Ute okwa kala ta longele moMadagascar oule womido 23.

OMANANGEKO NOUPUNA OO VA MONA

Ovamwameme ovo inava hombolwa ve li koilongo imwe ova mona kutya okulongela koilongo oko ku na omhumbwe okwa lundulula onghalamwenyo yavo. Omanangekonoupuna amwe elipi va mona?

Heidi

Heidi wokoGermany, oo e na paife omido 70 nasha, okwa kala e li omutumwa okudja mo 1968 moIvory Coast (osho paife hashi ifanwa Cote d’Ivoire.) Okwa ti: “Onda mona enangekonoupuna linene eshi ounona vange vopamhepo ‘tava twikile okweenda moshili.’ Vamwe vomovakonakonimbiibeli vange paife ove li ovakokolindjila novakulunhuongalo. Vahapu ohava ifana nge meme ile meekulu. Omukulunhuongalo umwe noukwaneumbo waye ova tala nge ko ndi li oshilyo shoukwaneumbo wavo. Onghee hano, Jehova okwa pange omonamati, oshitenya noutekulu vatatu.” — 3 Joh. 4.

Karen (e li pokati)

Karen wokoCanada, oo paife e na omido 70 nasha, okwa kala ta longele moWest Africa oule womido 20. Okwa ti: “Onghalamwenyo youtumwa oya honga nge ndi kale handi ningi omaliyambo, omunahole nomulididimiki. Okukala handi longo novanhu va yoolokafana osha kwafela nge ndi kale ndi na etaleko li li pandjele. Onde lihonga kutya ohandi dulu okuninga oinima meenghedi di lili noku lili. Oshi li enangekonoupuna okukala ndi na ookaume mounyuni aushe. Nonande onghalamwenyo yetu nosho yo oinakuwanifwa yetu oya lunduluka, oukaume wetu itau xulu po.”

Margaret wokoEngland, oo paife e na omido 70 nasha, okwa kala e li omutumwa moLaos. Okwa ti: “Okulongela koshilongo shimwe osha kwafela nge ndi mone nghee Jehova ha nanene ovanhu vomihoko adishe novomomaputuko aeshe mehangano laye. Osha kwafela nge opo ndi pameke eitavelo lange. Ondi na yo elineekelo kutya Jehova ota wilike ehangano laye nonokutya elalakano laye otali ka wanifwa.”

Oshoshili kutya ovamwameme ovo inava hombolwa tava longele koilongo imwe ove na ondjokonona ya tongomana moilonga yokuudifa. Ova pumbwa shili okupandulwa. (Ovatok. 11:40) Shi hafifa, omuvalu wavo otau ende tau hapupala. (Eps. 68:11) Mbela ito dulu okuninga omalunduluko opo u dule okushikula oihopaenenwa yovamwameme ovadiinini ovo va pulwapulwa moshitukulwa eshi? Ngeenge oto dulu, nopehe na omalimbililo oto ka ‘makela nokutala ouwa wOmwene apa u fike.’ — Eps. 34:8.