Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Februali 2017

Mo 1933, ovakokolindjila George Rollston naArthur Willis koshitukulwa shokolundume va fikama tava tula omeva motuwa yavo

 OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

“Kape na ondjila ya ngolyoka ile ile unene”

“Kape na ondjila ya ngolyoka ile ile unene”

MO 26 MARSA 1937, ovalumenhu vavali ova li va ya molweendo tava shingi kanini otuwa yavo va yuka koSydney moAustralia. Konima yomudo eshi va fiya po oshilando, ova li va shinga oule weekilometa 19 300, nova li va pita momikunda nomoitukulwa imwe oyo i na omamanya. Ovalumenhu ovo kava li ovatalelipo. Arthur Willis naBill Newlands ova li ovakokolindjila ovaladi ovo va li va tokola toko okutandavelifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga koitukulwa aishe yaAustralia.

Ovakonakoni vOmbiibeli vamwe * vomoAustralia ova li va udifila unene moilando nomeedolopa odo di li komunghulofuta fiyo omo 1920. Moitukulwa oyo i li kokule nodoolopa omu na omuvalu munini wovanhu, onghalo yomhepo ya pupyala noshi na ounene u dule etata loUnited States. Ovamwatate ova li ve shii filufilu kutya ovashikuli vaJesus ove na okuyandja oundombwedi kombinga yaye “fiyo okominghulo dounyuni,” mwa kwatelwa oitukulwa yaAustralia oyo ihai longwa naanaa. (Oil. 1:8) Ndele ongahelipi va li tava ka dula okuwanifa po oshilonga osho shinene? Ova li va tokola toko okuninga ngaashi tava dulu ve na eitavelo filufilu kutya Jehova ota ka nangeka noupuna eenghendabala davo.

OVAKOKOLINDJILA OVE TU PALELA ONDJILA

Mo 1929, omaongalo omoQueensland nOkouninginino waAustralia okwa li e na oyeendifo oyo hava longifa ngeenge tava ka longa koitukulwa imwe. Oyeendifo oyo oya li hai pashukilwa nokupangelwa kovakokolindjila ovo va li tava dulu okulididimikila onghalo yomhepo. Ovakokolindjila ovo ova li va talela po eenhele dihapu odo inadi udifilwa nande onale.

Ovamwatate ovo va li itava dulu okulanda otuwa ova li ashike hava longifa eembasikela okuya komikunda. Pashihopaenenwa, mo 1932, Bennett Brickell womido 23, okwa li a ya oule weemwedi nanho a ka udifile kolundume laRockhampton, Queensland. Eshi a ya molweendo, okwa li a humbata kombasikela yaye omakumbafa, oikutu, oikulya nosho yo omambo mahapu. Ngeenge elola lombasikela yaye ola papa, okwa li ashike ha twikile nolweendo e na elineekelo kutya Jehova ote mu wilike. Okwa li a undula ombasikela yaye oule  weekilometa 320 moitukulwa omo mwa li hamu file ovanhu kenota. Oule womido 30, omumwatate Brickell okwa kala ha ende oinano ile ta longifa ombasikela, omota notuwa. Okwa li a tulila po Ovaaborigina oshihopaenenwa shiwa shoilonga yokuudifa noku va kwafela va tote po omaongalo mape. Okwa kala a shiivika nawa nokwa fimanekwa momikunda.

OKULIDIDIMIKILA OMASHONGO

Australia oshimwe shomoilongo oyo i na ovanhu vanini mounyuni, unene tuu koitukulwa yokomikunda. Ashike nande ongaho, oshiwana shaJehova osha li sha tokolatoko shi konge ovanamitimadiwa koitukulwa yokomikunda.

Ovakokolindjila ngaashi Stuart Keltie naWilliam Torrington ova li ve na ouladi. Mo 1933, ova li va tauluka ombuwa yomadu yaSimpson, opo va ka udifile kodoolopa yaAlice Springs. Eshi otuwa yavo ya teka, omumwatate Keltie oo a li e na okuulu koshiti, nomumwatate Torrington ova li va twikila nolweendo lavo lokuudifa tava longifa ongamelo. Eenghendabala dovakokolindjila ovo oda eta oidjemo iwa eshi va li va shakena namwene wohotela koWilliam Creek, pomatulilo eshina lokolutenda. Mwene wohotela, Charles Bernhardt, lwanima okwa ka tambula ko oshili, ndele ta landifa po ohotela yaye nokwa hovela okukokola ondjila oye aeke oule womido 15 koitukulwa yokokule yaAustralia oyo ya kukuta unene.

Mo 1936, Arthur Willis te lilongekidile olweendo loku ka udifila koitukulwa yokokule koPerth, kOuninginino waAustralia

Ovakokolindjila vonale ova li va pumbwa ouladi opo va dule okufinda omashongo oo va li hava kala va taalela. Eshi Arthur Willis naBill Newlands, ovo va tumbulwa pehovelo va li moilonga yavo yokuudifa moAustralia, ova li va shinga eekilometa 32 moule woivike ivali molwaashi odula oya li ya loka unene nombuwa oya li ya fa efuta lonhata. Omafimbo amwe, ova li ve na okuundula otuwa yavo moshanga shomutenya moikulundudu, momafilu nokomunghulo womulonga. Ngeenge otuwa yavo oya teka ova li hava ende ile va shinge ombasikela oule womafiku va ye kodoolopa oyo i li popepi oko hava ka kala va teelela oule woivike otuwa yavo i pangelwe. Nonande ova li va taalela eenghalo adishe odo, ova kala ovaladi. Arthur Willis okwa divilika etumbulo limwe olo la li la popiwa moshifo sho-The Golden Age, a ti: “Kape na ondjila ya ngolyoka ile ile unene.”

Omukokolindjila Charles Harris okwa li a popya kutya oitukulwa oyo yokokule nomaupyakadi oo kwa li a taalela komikunda okwe mu kwafela a ehene popepi elela naJehova. Okwa weda ko a ti: “Onghalamwenyo oiwa ngeenge u na ashike oiniwe inini. Ngeenge Jesus okwa li e na ehalo lokunangala keshe pamwe, nafye otu na okukala tu na ehalo lokuninga ngaho ngeenge oilonga yetu otai shi pitike.” Osho osho ovakokolindjila vahapu va ninga. Otwa pandula unene keenghendabala davo odo va ninga, onghundana iwa oya tandavela menenedu alishe laAustralia, nova kwafela ovanhu vahapu pauhandimwe va yambidide Ouhamba waKalunga.

^ okat. 4 Ovakonakoni vOmbiibeli ova li va hovela okwiifanwa Eendombwedi daJehova okudja 1931. — Jes. 43:10.