Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Februali 2016

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 4 Aprili fiyo 1 Mei 2016.

Jehova okwe mu ifana ‘kaume kaye’

Mbela naave owa hala okuninga kaume kaJehova? Lihonga koshihopaenenwa shaAbraham nghee u na oku shi ninga.

Natu hopaeneneni ookaume kaJehova vopofingo

Ongahelipi Rut, Hiskia naMaria va li va dula okukala ve na ekwatafano la kola naKalunga?

Ulika kutya ou li omudiinini kuJehova

Oshihopaenenwa shaJonatan otashi tu kwafele ngahelipi tu ulike kutya otu va diinini kuJehova meenghalo nhee odo di li eshongo.

Lihonga kovapiya vaJehova ovadiinini

Ongahelipi David, Jonatan, Natan naHusai va ulika kutya ova pitifa komesho oudiinini wavo kuKalunga?

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Jehova okwa kwafela nge ndi pondole moilonga yaye

Corwin Robison okwa longela Kalunga oule womido 73, da kwatela mo omido 60 nasha odo a kala mObetel mOilongo ya Hangana.

Twikila okulongela Jehova nehafo

Dilonga komafinamhango atatu a fimanenena oo taa dulu oku ku kwafela u kaleke po ehafo loye.