OSHUNGONANGELO ye 1 Septemba 1915 oya li ya popya kombinga yoita yotete younyuni oyo ya li ya kwatela mo oilongo 30 lwaapo, ya ti: “Oita aishe oyo ya luwa monakudiwa . . . kai fi sha moku i yelekanifa naayo tai luwa paife muEuropa.” Omolwomakuyunguto oo a li pokati koilongo oyo tai lwifafana, Oshungonangelo oya tile: “Oilonga yokuudifa Ouhamba oya li ya iwa moshipala, unene tuu moGermany nomoFrance.”

Pefimbo opo eshi ounyuni wa li we lipaka moita oyo inene ya li ya kuma oilongo ihapu, Ovakonakoni vOmbiibeli kava li ve udite ko lela efinamhango li na sha nokuhakufa ombinga kwOvakriste moita. Ndele nande ongaho, ova li va tokola okukala tava udifa onghundana iwa. Pashihopaenenwa, Wilhelm Hildebrandt, oo a li muFrance, okwa li a hala okuudifa kombinga yOuhamba, onghee okwa li a mbestela oileshomwa yOshifrench. Ka li a ya koFrance nelalakano ngeno loku ka udifa, ndele okwa li a ya ko netangakwaita laGerman e li omukwaita. Nonande okwa li ngeno e na okutalwa ko e li omutondi, okwa li ha udifile ovakwashiwana Ovafransa etumwalaka lombili e li moikutu youkwaita. Onghee ova li hava kala ve mu kuminwa neenghono.

Eenhumwafo odo da li hadi holoka mOshungonangelo oda li da ulika kutya Ovakonakoni vOmbiibeli vahapu vomuGermany ova li hava kala va halelela okuudifa onghundana iwa yOuhamba nonande ova li ve li moukwaita. Pashihopaenenwa, omumwatate Lemke, oo a li metangakwaita lomomeva, okwa li a udifila ovalongi pamwe naye vatano ovo va li ve na ohokwe. Okwa li a shanga a ti: “Onda mona oidjemo iwa mokufimanekifa Jehova nokuli nomoshikepa.”

Georg Kayser okwa li a ya konhele yolwoodi e li omukwaita, ndele okwa aluka ko e li omupiya waKalunga kashili. Mbela osha enda ngahelipi? Okwa li e litwa oshishangomwa shOvakonakoni vOmbiibeli, ndele ta tambula ko oshili yOuhamba nomutima aushe nokufiya po oukwaita. Okwa li a tambula ko oilonga oyo inai kwatela mo okulwa. Eshi oita ya xula, okwa kala ta kokola ondjila nouladi oule womido dihapu.

Nonande Ovakonakoni vOmbiibeli kava li ve udite ko nawa efinamhango li na sha nokuhenombinga moita, etaleko nelihumbato lavo ola li la yooloka ko filufilu ketaleko nelihumbato laavo va li tava popile oita. Ofimbo  ovanapolotika novawiliki veengeleka va li tava yambidida oita, Ovakonakoni vOmbiibeli ova li ve liameka ‘kOhamba yOmbili.’ (Jes. 9:5) Nonande vamwe kava li va katuka filufilu metwokumwe nefinamhango li na sha nokuhakufa ombinga moita, ova li va tomhwa ngaashi Omukonakoni wOmbiibeli wedina Konrad Mörtter, oo a ti: “Onda mona shili kutya Eendjovo daKalunga otadi ulike kutya Omukriste ke na okudipaa.” — Ex. 20:13. *

Hans Hölterhoff ta longifa okatemba kokushiivifa oshifo sho-The Golden Age

Nonande omhango yaGermany oya li tai dengele kutya ovanhu ovo va fika peedula dokuya moukwaita ove na ashike okuya mo, Ovakonakoni vOmbiibeli ve dulife po 20 ova li va anya filufilu okukufa ombinga mukeshe osho sha li sha nyika oukwaita. Ovakonakoni vOmbiibeli vamwe, ngaashi Gustav Kujath, ova li va talika ko kutya kave li nawa momitwe, onghee okwa li a tulwa moshipangelo shovapwidi nokufininikilwa omiti. Hans Hölterhoff, oo a li a anya okuya moita, okwa li a tulwa modolongo omo natango a li a anya okulonga oilonga oyo i na ekwatafano noukwaita. Ovakeleli vodolongo ova li ve mu dika ondjafa yoku mu kelela ehe linyenge, naasho osha li sha ningifa oitukulwa yaye yolutu i kale ya fa ya fya. Eshi va mona kutya ine liyandja, ova li va pangela omhangela va fe ngeno tave ke mu dipaa. Ndele okwa kala ashike a kanyatela oudiinini waye pefimbo olo loita.

Ovamwatate vamwe ovo va li va pulwa va ye moukwaita ova li va anya okutambula ko oilwifo, ndele tava pula va pewe oilonga oyo inai kwatela mo okulwa. * Umwe womuvo okwa li Johannes Rauthe, oo a li a tumwa a ka longe kolutenda. Konrad Mörtter okwa li a pewa oilonga yakwalukeshe moshipangelo, ofimbo Reinhold Weber a li a ninga omupangi. August Krafzig okwa li a hafa eshi ina pewa oilonga konhele yolwoodi. Ovakonakoni vOmbiibeli ovo nosho yo vamwe ova li va tokola okulongela Jehova she likolelela keudeko olo va li ve na pefimbo opo li na sha nohole noudiinini.

Molwaashi Ovakonakoni vOmbiibeli ova li va anya okuya moita, ovakwanepangelo ova li tave va konenene. Meedula odo da ka landula ko, ova li va ningilwa oibofa omayovi yopamhangu omolwoilonga yavo yokuudifa. Opo oshitaimbelewa shomuGermany, osho sha li muMagdeburg, shi kwafele Ovakonakoni vOmbiibeli ovo, osha li sha tota po oshikondo shokuungaunga noinima yopaveta.

Mokweendela ko kwefimbo, Eendombwedi daJehova oda enda tadi pepaleke eudeko lado li na sha nokuhenombinga moita. Eshi oita itivali younyuni ye ke uya, oda li da diinina omufika wado wokuhakufa nandenande ombinga moita. Onghee, epangelo laGermany ola li le va tala ko ve li ovatondi nova li va hepekwa nonyanya. Pomhito oyo onghalo oya li shimwe shi lili ngaashi hatu ke shi tala konahiya moshitukulwa osho tashi ka holoka mondjokonona i na sha naEuropa lOpokati.

^ okat. 7 Tala ondjokonona yOvakonakoni vOmbiibeli vokuBritain vopefimbo lOita yOtete yOunyuni moshitukulwa “Ouyelele wa fimanenena wondjokonona yeendombwedi daJehova — Ova li va kanyatela oudiinini wavo ‘mefimbo leyeleko’” mOshungonangelo yo 15 Mei 2013.

^ okat. 9 Eudeko olo ola li la popilwa membo eti-6 lo-Millennial Dawn lomo 1904 nosho yo mOshungonangelo yOshigerman yomuAuguste 1906. Ndele eudeko olo ola li la pepalekwa mOshungonangelo yaSeptemba 1915, oyo ya popile kutya Ovakonakoni vOmbiibeli ove na okwaanya okuya moita. Ashike oshitukulwa osho sha kundafana oshinima osho kasha li mo mOshungonangelo yOshigerman.