Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Aprili 2016

Omolwashike tu na okukala hatu ongala pamwe?

Omolwashike tu na okukala hatu ongala pamwe?

‘Ndele ova diinina okukala ve na ekwatafano.’ — OILONGA 2:42.

OMAIMBILO: 20, 119

1-3. (a) Ongahelipi Ovakriste hava ulike kutya ohava kala va halelela okwoongala pamwe? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.) (b) Oshike hatu ka kundafana moshitukulwa eshi?

ESHI Corinna a li e na omido 17, ina okwa li a kwatwa po nokutwalwa kokule kokamba yeenghwate. Lwanima, Corinna naye okwa ka kwatwa po ndele ta twalwa koSiberia kokule neumbo lavo, oshinano sheekilometa omayovi. KoSiberia okwa kala ha longo mofaalama, nokulongifwa ngaashi omupika. Omafimbo amwe okwa li ha fininikwa a ka longe pondje moutalala wamemememe ina djala oikutu youtalala. Ashike nande ongaho, Corinna nomumwameme umwe ova li va tokola va ninge ngaashi tava dulu va dje mofaalama nova ye kokwoongala.

2 Corinna okwa ti: “Monhele omo hatu longele otwa li twa dja mo konguloshi, notwa ya koshitaashi yomashina okolutenda oyo i li kokule neekilometa 25. Eshina lokolutenda ohali i pombali yongula, notwa ka yeluka mo konima yeevili hamano, nokudja opo otwa enda eekilometa omulongo opo tu ka fike kokwoongala.” Corinna okwa li a hafa eshi a fika. Okwa ti: “Pokwoongala,  otwa li twa konakona Oshungonangelo nokwiimba omaimbilo Ouhamba. Osha li oshimoniwa tashi tungu nosha pameka eitavelo letu.” Ovamwameme ovo vavali ova ka alukila kofaalama konima yomafiku atatu, ashike mwene wofaalama ka li a didilika kutya ova li va dja mo.

3 Oshiwana shaJehova alushe ohashi kala sha halelela okukala pamwe. Pashihopaenenwa, Ovakriste vonale ova li hava kala va halelela okwoongala pamwe opo va longele Jehova nokulihonga kombinga yaye. (Oilonga 2:42) Oshoshili kutya naave otashi dulika ho kala wa teelela nodjuulufi okukala pokwoongala. Ashike ngaashi Ovakriste vakwetu, otashi dulika ho mono shidjuu okukala pokwoongala pandjikilile. Otashi dulika wa pumbwa okulonga efimbo lihapu ile u na oilonga ihapu ile ho kala u udite wa loloka. Ndele mbela oshike tashi dulu oku tu kwafela tu ninge eenghendabala tu kale ihatu faula okwoongala? [1] (Tala eshangelo lopexulilo loshitukulwa.) Ongahelipi hatu dulu okuladipika ovakonakonimbiibeli nosho yo vamwe va kale hava kala pokwoongala pandjikilile? Oshitukulwa eshi otashi ka yelifa kutya omolwashike okwoongala (1) kwa fimana kufye, (2) haku kwafele vamwe nosho yo (3) haku hafifa Jehova. [2] — Tala eshangelo lopexulilo loshitukulwa.

OKWOONGALA OKWA FIMANA KUFYE

4. Ongahelipi okwoongala pamwe haku tu kwafele tu lihonge kombinga yaJehova?

4 Ohatu hongwa pokwoongala. Okwoongala keshe ohaku tu kwafele tu lihonge kombinga yaJehova. Pashihopaenenwa, efimbo opo la di ko omaongalo mahapu okwa konakona embo Ehena popepi naJehova pEkonakonombiibeli lEongalo. Mbela owa li u udite ngahelipi eshi wa konakona omaukwatya aJehova nonghee wa uda ovamwatate ve udite kombinga yaye? Nopehe na omalimbililo, osho osha li she ku linyengifa u kale u hole Jehova neenghono. Pokwoongala ohatu lihongo po yo shihapu shi na sha nOmbiibeli mokupwilikina koipopiwa, komauliko nosho yo kelesho lOmbiibeli. (Nehemia 8:8) Diladila vali kwaasho hatu lihongo oshivike keshe ngeenge hatu lilongekidile elesho lOmbiibeli nokupwilikina osho Ovakriste vakwetu ve lihonga mo.

5. Okwoongala ohaku ku kwafele ngahelipi u tule moilonga osho we lihonga mOmbiibeli nou xwepopaleke onghedi yoye yokuudifa?

5 Pokwoongala ohatu lihongo po nghee hatu dulu okutula moilonga monghalamwenyo yetu osho twe lihonga mOmbiibeli. (1 Ovatessaloniki 4:9, 10) Pashihopaenenwa, mbela ope na fiku wa kalele pekonakono lOshungonangelo ndele to di po wa hala okulonga shihapu moilonga yaJehova, wa hala okuxwepopaleka onghedi yoye yokwiilikana ile wa hala okudimina po Omukriste mukweni? Okwoongala kwomokati koshivike ohaku tu hongo nghee tu na okuudifa onghundana iwa, nokukwafela ovanhu vakwetu va ude ko oshili yOmbiibeli. — Mateus 28:19, 20.

6. Okwoongala ohaku tu tu omukumo noku tu pameka ngahelipi?

6 Okwoongala ohaku tu pameke. Ounyuni waSatana otau kendabala okunghundipaleka eitavelo letu noku tu ningifa tu kale tu  wete twa wililwa po notwa teka omukumo. Ashike okwoongala ohaku tu tu omukumo noku tu pameka tu twikile okulongela Jehova. (Lesha Oilonga 15:30-32.) Luhapu ohatu kundafana nghee omaxunganeko Ombiibeli taa wanifwa. Osho otashi dulu oku tu kwafela tu mone filufilu kutya omaudaneko aJehova e na sha nonakwiiwa otaa ka wanifwa. Ovakriste vakwetu ihave tu pameke ashike ngeenge tava yandje oipopiwa, ndele nomomatyekosha oo hava yandje pokwoongala nokutanga Jehova mokwiimba tashi di komutima. (1 Ovakorinto 14:26) Ngeenge hatu popi navo manga okwoongala inaku tameka nokonima ya ko, ohatu kala twa pepelelwa molwaashi otu na ookaume vahapu ovo ve na ko nasha nafye shili. — 1 Ovakorinto 16:17, 18.

Okwoongala ohaku tu tu omukumo noku tu pameka opo tu twikile okulongela Jehova

7. Omolwashike sha fimana okukala pokwoongala?

7 Pokwoongala opo hatu mono omhepo iyapuki. Jesus oha longifa omhepo iyapuki eshi ta wilike omaongalo. Nomolwaasho e tu lombwela tu “ude eshi Omhepo tai shi lombwele omaongalo.” (Ehololo 2:7) Omhepo iyapuki otai dulu oku tu kwafela tu finde omashongo nokuudifa nouladi. Ohai dulu yo oku tu kwafela tu ninge omatokolo e li pandunge. Onghee hano, natu kendabaleni ngaashi hatu dulu tuha faule okwoongala opo tu mone ekwafo lomhepo iyapuki.

POKWOONGALA OPO HATU KWAFELE YO VAKWETU

8. Ongahelipi okukala pokwoongala, okuyandja omatyekosha nokwiimba tashi di komutima haku kwafele Ovakriste vakwetu? (Tala yo oshimhungu “ Okwa li alushe ha di ko e udite a pepelelwa.”)

8 Pokwoongala ohatu kala tu na omhito yokuulika kutya otu hole Ovakriste vakwetu. Ovakriste vahapu momaongalo etu otave lididimikile omaudjuu a kwata moiti. Omuyapostoli Paulus okwa ti: “Tu filafaneni oshisho fye tu twafane omukumo.” (Ovaheberi 10:24, 25) Ohatu dulu okuulika kutya otu na ko nasha novamwatate mokukala hatu ongala pamwe opo tu twaafane omukumo. Ngeenge twa ya kokwoongala ohatu ulike kutya otwa hala okukala nOvakriste vakwetu, hatu popi navo nokuulika kutya otu na ko nasha nanghee ve udite. Ohatu va tu yo omukumo ngeenge tava pwilikine komatyekosha etu nokokwiimba kwetu tashi di komutima. — Ovakolossi 3:16.

9, 10. (a) Yelifa nghee eendjovo daJesus odo di li muJohannes 10:16 tadi tu kwafele tu ude ko kutya omolwashike sha fimana okwoongala nOvakriste vakwetu. (b) Ngeenge ohatu kala pokwoongala pandjikilile, ongahelipi hatu dulu okukwafela omunhu oo a tondwa kovanhu vambulavo?

 9 Ngeenge twa ya kokwoongala, ohatu kwafele Ovakriste vakwetu va kale ve na oukumwe. (Lesha Johannes 10:16.) Jesus okwe lifaafanifa nomufita, novashikuli vaye ove li onga oufita weedi. Diladila kombinga yaashi: Natu tye nee ngeno ope na eedi mbali di li koikulundudu, dikwao mbali odi li molufilu, naimwe oi li kumwe ku lili. Mbela ohatu dulu ngoo okutya eedi odo nhano odi li oufita umwe? Hasho nandenande, molwaashi oufita weedi ohau kala pamwe, nohau shikula omufita wado. Sha faafana, inatu kala kokule novamwatate mokufaula okwoongala. Onghee hano, otu na okukala hatu ongala pamwe opo tu kale “oshiunda shimwe” nokushikula ‘omufita umwe.’

10 Okwoongala ohaku tu kwafele tu kale moukumwe ngaashi oukwaneumbo u holafane. (Epsalme 133:1) Vamwe meongalo ova tondwa koilyo yomaukwaneumbo avo, tashi dulika kovadali vavo ile kovamwaina. Ashike Jesus okwa udaneka kutya ote ke va pa oukwaneumbo oo tau ka kala u va hole notau va file oshisho. (Markus 10:29, 30) Ngeenge oho kala pokwoongala pandjikilile, oto dulu okukala xe, ina, omumwainamati ile omumwainakadona waumwe meongalo. Ngeenge otwa diladila kombinga yaasho, otashi dulu oku tu linyengifa tu ninge eenghendabala tu kale hatu kala pokwoongala alushe.

OHATU KA HAFIFA JEHOVA

11. Okukala pokwoongala ohaku tu kwafele ngahelipi tu pe Jehova osho e na okupewa?

11 Pokwoongala ohatu pe Jehova osho e na okupewa. Molwaashi Jehova oye Omushiti  wetu, otu na oku mu pandula, oku mu fimaneka noku mu tanga. (Lesha Ehololo 7:12.) Ohatu dulu okuninga ngaho pokwoongala ngeenge hatu ilikana, hatu imbi nokupopya kombinga yaye. Kai fi tuu omhito ya denga mbada yokulongela Jehova oyo hatu kala tu na oshivike keshe!

Jehova oha mono kutya otwa halelela okukala pokwoongala nokwa lenga eenghendabala detu odo hatu ningi tu kale po

12. Jehova oha kala e udite ngahelipi ngeenge hatu dulika kelombwelo laye li na sha nokukala pokwoongala?

12 Otu na okudulika kuJehova molwaashi oye e tu shita. Okwe tu lombwela tu kale hatu ongala pamwe nOvakriste vakwetu unene tuu eshi exulilo tali ehene popepi. Onghee hano, ngeenge otwa dulika kelombwelo olo, ohatu ka hafifa Jehova. (1 Johannes 3:22) Ota ka mona kutya otwa halelela okukala pokwoongala nota kala a lenga eenghendabala detu odo hatu ningi tu kale po. — Ovaheberi 6:10.

13, 14. Ohatu ehene ngahelipi kuJehova naJesus ngeenge tu li pokwoongala?

13 Okukala kwetu pokwoongala ohaku ulikile Jehova kutya otwa hala okweehena popepi naye nosho yo nOmona waye. Pokwoongala ohatu konakona Ombiibeli, na Jehova ohe tu hongo oiteelelwa yaye nonghee tu na okulongifa onghalamwenyo yetu. (Jesaja 30:20, 21) Nokuli novanhu ovo ihava longele Jehova ngeenge ve uya pokwoongala, ohava mono kutya ohatu wilikwa kuKalunga. (1 Ovakorinto 14:23-25) Jehova oha wilike okwoongala kwetu nomhepo yaye iyapuki, naasho hatu lihongo po ohashi di kuye. Onghee hano, ngeenge twa ya kokwoongala ohatu pwilikine kwaasho Jehova ta ti, nohatu kala tu udite e tu hole notwa ehena popepi naye.

14 Jesus oo e li Omutwe weongalo, okwa ti: “Osheshi oku ku na vavali ile vatatu va ongala medina lange, Ame ondi li mokati kavo.” (Mateus 18:20) Ombiibeli oya ti yo kutya Jesus oha “ende mokati” keongalo. (Ehololo 1:20–2:1) Nopehe na omalimbililo, Jehova naJesus ohava kala pamwe nafye nohave tu pameke pokwoongala. Mbela Jehova oha kala e udite ngahelipi ngeenge ta tale keenghendabala doye odo ho ningi u ehene popepi naye nosho yo nOmona waye?

15. Okukala kwetu pokwoongala ohatu ulikile ngahelipi Kalunga kutya ohatu dulika kuye?

15 Okukala kwetu pokwoongala ohaku ulike kutya otwa hala okudulika kuJehova. Jehova ihe tu fininike tu longe ehalo laye. (Jesaja 43:23) Onghee hano, ngeenge otwa dulika koshipango shaye shokukala pokwoongala, ohatu ke mu ulikila kutya otu mu hole nonokutya otwa itavela kutya oku na oufemba woku tu lombwela osho tu na okuninga. (Ovaroma 6:17) Pashihopaenenwa, ohatu ka ninga po shike ngeenge omuyandji wetu woilonga okwa hala tu longe shihapu ndele tashi tu imbi okuya kokwoongala pandjikilile? Ile natu tye nee ngeno epangelo otali ti kutya hamunhu ta ongala a longele Jehova, nongeenge okwe shi ningi ota ka futifwa ile a tulwe modolongo ile a pewe ehandukilo linyanyalifi. Ile otashi dulika omafimbo amwe tu hole  okulipyakidila noinima imwe i lili ponhele yokuya kokwoongala. Meenghalo adishe odo, ofye vene hatu ka tokola osho tu na okuninga po. (Oilonga 5:29) Ashike pomhito keshe hatu dulika kuJehova, oha kala a hafa. — Omayeletumbulo 27:11.

TWIKILA OKWOONGALA PAMWE NOVAMWAXO

16, 17. (a) Otu shi shii ngahelipi kutya okwoongala okwa kala kwa fimanenena kOvakriste vomefelemudo lotete? (b) Omumwatate George Gangas okwa li ha kala e uditile ngahelipi okwoongala?

16 Okudja pOpentekoste yomo 33, Ovakriste ova kala hava ongala pamwe pandjikilile opo va longele Jehova. Ombiibeli oya ti kutya ova “diinina okukala melongo lovayapostoli nomekwatafano lavo.” (Oilonga 2:42) Nonande ova li va hepekwa kepangelo laRoma nosho yo kovawiliki velongelokalunga lOshijuda, inava efa okwoongala pamwe. Ova li va ninga ngaashi tava dulu va twikile okwoongala pamwe nonande kasha li shipu kuvo.

17 Kunena oshiwana shaJehova nasho ohashi hafele neenghono okwoongala. George Gangas oo a li oshilyo shOlutuwiliki omido di dule 22, okwa ti: “Oshinima shimwe hashi etele nge ehafo linene nohashi pameke nge, okwoongala pamwe novamwatate. Ondi hole okuya kOlupale lOuhamba kuyele nokuxuuninwa po ngeenge tashi shiiva. Ohandi kala nda hafa ngeenge handi popi noshiwana shaKalunga. Ngeenge ndi li navo ohandi kala ashike ndi udite nda fa ndi li noukwaneumbo wetu moparadisa yopamhepo.” Okwa ti yo kutya, “Ohandi kala nda halelela okukala pokwoongala.”

18. Oho kala u uditile ngahelipi okwoongala, nowa tokola toko okuninga shike?

18 Mbela naave osho ho kala u udite ngaho shi na sha nokulongela Jehova? Ngeenge osho, twikila okuninga ngaashi to dulu u kale ho kala nOvakriste vakweni pokwoongala nonande kashipu. Ulikila Jehova kutya ou udite ngaashi ohamba David oyo ya ti: “Omwene, ame ondi hole onhele yongulu yoye.” — Epsalme 26:8.

^ [1] (okatendo 3) Ovamwatate novamwameme vamwe ihava dulu okuya kokwoongala pandjikilile molwaashi eenghalo omo ve li itadi va pitike. Pashihopaenenwa, otashi dulika tava ehama neenghono. Otava dulu okukala noushili kutya Jehova oku udite ko eenghalo omo ve li, noha pandula eenghendabala odo hava ningi opo ve mu longele. Ovakulunhuongalo otava dulu okukwafela ovamwatate novamwameme ovo ve li meenghalo odo opo va kale hava pwilikine kwaasho sha kundafanwa pokwoongala, tashi dulika tave va kwatakanifa motelefona ile ve va kwatele omawi.

^ [2] (okatendo 3) Tala oshimhungu  “Omolwashike sha fimana okukala pokwoongala?.”