Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Aprili 2016

Kalunga oku hole ovo ve li ovadiinini

Kalunga oku hole ovo ve li ovadiinini

Ningeni ovashikuli vavenya va ninga keitavelo nokelididimiko ovafyuululi vaasho sha udanekwa.’ OVAHEBERI 6:12.

OMAIMBILO: 8654

1, 2. Eshongo lilipi Jefta nomonakadona va li va shakeneka?

EFIKU limwe eshi Jefta a dja kolwoodi, okamonakadona oka li ke uya oku mu hambelela taka lotoka. Oka li ka hafa eshi xe a fika nombili, noka li taka imbi nokutanha nehafo molwaashi xe okwa li a findana molwoodi. Ndele osho xe a li a popya nokuninga pomhito oyo oshi na okukala sha li she ka kumwifa. Jefta okwa li a pombaula oikutu yaye nokulila ta ti: “Akutu, omona wange, ove to nyikifa nge oluhodi linene!” Okwa lombwela okamonakadona kaye kutya okwa ninga eano olo tali ka kuma onghalamwenyo yako aishe. Paudaneko olo, okamonakadona kaye kake na okuhombolwa nokukala noludalo. Ndele okamonakadona oka li ka hafela eano olo xe a udanekela Jehova, noka li ke mu ladipika e li wanife po. Okuninga etokolo la tya ngaho nopehe na okwoongaonga otashi ulike kutya oka li ke lineekela filufilu kutya keshe osho Jehova te ka pula ka ninge oshi na ouwa. (Ovatokolipangeli 11:34-37) Eshi xe a mona kutya okamonakadona kaye oke na eitavelo, okwa li e udite  etumba neenghono molwaashi okwa li e shii kutya omaliyambo oo taka ka ninga otaa ka hafifa Jehova.

2 Jefta nomonakadona ova li ve lineekela Jehova moinima aishe. Ova li ovadiinini kuye nopeemhito opo va shakeneka omashongo. Ova li va hala okukala va hokiwa kuJehova nonande osha li tashi pula omaliyambo.

3. Omolwashike oshihopaenenwa shaJefta nomonakadona tashi dulu oku tu kwafela kunena?

3 Haalushe hashi kala shipu okukala ovadiinini kuJehova. Otwa pumbwa ‘okukondjela eitavelo’ letu. (Judas 3) Opo tu ninge ngaho, natu ka kundafaneni nghee Jefta nomonakadona va li va finda omashongo monghalamwenyo yavo. Oshike she va kwafela va kale ovadiinini kuJehova?

KALA OMUDIININI NONANDE OPE NA ENWEFEMO LII LOUNYUNI

4, 5. (a) Oshike Jehova a li a lombwela Ovaisrael va ninge ngeenge va fiki mEdu lEudaneko? (b) Ngaashi sha ulikwa mEpsalme 106, oshike sha ningilwa Ovaisrael omolwokuhadulika kwavo?

4 Jefta nomonakadona ova kala alushe hava diladila koilanduliko yOvaisrael yokuhadulika kuJehova. Omido 300 lwaapo da tetekela, Jehova okwa li a lombwela Ovaisrael va hanaune po ovalongelikalunga voipupulu aveshe ovo tava hange mEdu lEudaneko, ashike hasho va li va ninga. (Deuteronomion 7:1-4) Ovaisrael vahapu ova li va hovela okuhopaenena Ovakanaan, ovo va li hava longele oikalunga nova li ve na onghedi yokukalamwenyo inai koshoka. — Lesha Epsalme 106:34-39.

5 Omolwokuhadulika kwOvaisrael, Jehova ka li e va amena kovatondi vavo. (Ovatokolipangeli 2:1-3, 11-15; Epsalme 106:40-43) Pefimbo opo, oshi na okukala sha li shidjuu komaukwaneumbo oo e hole Jehova okukala ovadiinini. Ashike Ombiibeli oya tumbula kutya opa li ovadiinini, ngaashi Jefta nomonakadona, Elkana, Hanna naSamuel. Ova li va tokola okuhafifa Jehova. — 1 Samuel 1:20-28; 2:26.

6. Enwefemo lilipi li li mounyuni kunena, noshike tu na okuninga?

6 Kunena ovanhu ohava diladila nokulihumbata ngaashi Ovakanaan. Ohava yandje ashike elitulemo komilele, kelongifo leenghono nosho yo koimaliwa. Ashike Jehova ohe tu pe omalondwelo a yela. Okwa hala oku tu amena ngaashi a li a hala okwaamena Ovaisrael kenwefemo lii la tya ngaho. Mbela itatu dulu okulihonga ko sha komapuko avo? (1 Ovakorinto 10:6-11) Natu kendabaleni ngaashi hatu dulu tu henukeni okudiladila ngaashi ounyuni. (Ovaroma 12:2) Mbela itatu dulu okukendabala okuninga ngaho?

JEFTA OKWA KALA OMUDIININI NONANDE OPA LI OMASHONGO

7. (a) Jefta okwa li a ningilwa shike kovanhu vambulavo? (b) Jefta okwa li e linyenga ngahelipi?

7 Pefimbo laJefta, Ovaisrael ova li va fininikwa kOvafilisti nokOvammoni, molwaashi kava li va dulika kuJehova. (Ovatokolipangeli 10:7, 8) Kakele kovatondi voshiwana shavo, Jefta okwa li yo a taalela omashongo oo a li taa di kovamwainamati nokovawiliki vomuIsrael. Molwaashi ovamwaxe ova li ve mu twila ondubo nove mu tonde, ove mu ta mo moshilongo shaye. (Ovatokolipangeli 11:1-3) Jefta ka li a pitika oikala yavo ii i nyone po eenghedi daye diwa. Omolwashike hatu tile ngaho? Omolwaashi eshi ovawiliki voshiwana va indila ekwafo kuye, okwe li va pa. (Ovatokolipangeli 11:4-11) Mbela oshike sha li she linyengifa Jefta e va kwafele?

8, 9. (a) Omafinamhango elipi omOmhango yaMoses tashi dulika a li a kwafela Jefta? (b) Oshike sha li sha fimanenena kuJefta?

 8 Jefta okwa li omukwaita omuladi, e shii nawa ondjokonona yOvaisrael nOmhango yaMoses. Onghedi omo Jehova a kala nokuungaunga noshiwana shaYe oye mu honga omifikamhango daKalunga di na sha naasho shi li mondjila naasho sha puka. (Ovatokolipangeli 11:12-27) Jefta okwa li ha longifa eshiivo olo monghalamwenyo yaye ngeenge ta ningi omatokolo. Okwa li e shii filufilu nghee Jehova ha tale ko ehandu nonghone, nokwa hala oshiwana shaYe shi kale shi holafane. Kakele kaasho, okwe lihonga yo mOmhango yaMoses nghee e na okuungaunga novanhu vakwao, mwa kwatelwa novatondi vaye. — Lesha Exodus 23:5; Leviticus 19:17, 18.

9 Oshihopaenenwa shaJosef otashi dulika osho sha kwafela Jefta. Oku na okukala e lihonga kombinga yaJosef nghee a li a filonghenda ovamwaxe nonande ova li ve mu tonde. (Genesis 37:4; 45:4, 5) Oshihopaenenwa osho otashi dulika sha kwafela Jefta a katuke monghedi oyo tai hafifa Jehova. Oshoshili kutya osho ovamwaxe vaJefta va li va ninga osha li she mu handukifa. Ashike osho sha li sha fimanenena kuJefta okukondjela edina laJehova nosho yo oshiwana shaye ponhele yomaliudo aye mwene. (Ovatokolipangeli 11:9) Okwa li a tokola toko okukala omudiinini kuJehova. Oikala ya tya ngaho okwa li ye mu etela omanangeko noupuna ye mwene nosho yo Ovaisrael. — Ovaheberi 11:32, 33.

Katu na okupitika okuudifwa nai ku tu imbe tu longele Jehova

10. Ongahelipi omafinamhango Ombiibeli taa dulu oku tu wilika kunena tu kale hatu katuka monghedi oyo tai ulike kutya otu li Ovakriste?

10 Jefta ine tu tulila po tuu oshihopaenenwa shiwa! Ohatu ka ninga po shike ngeenge otwa udifwa nai kOvakriste vakwetu ile ngeenge tu wete va fa inava ungaunga nafye nawa? Katu na okupitika okuudifwa nai ku tu imbe okulongela Jehova. Onghee hano, ino efa po nande okuya kokwoongala ile okweendafana neongalo. Natu hopaeneneni Jefta nokudulika kuJehova. Ngeenge otwa ningi ngaho, otashi ke tu kwafela tu finde omashongo notu tule po oshihopaenenwa shiwa. — Ovaroma 12:20, 21; Ovakolossi 3:13.

OMALIYAMBO EHALO LIWA OHAA ULIKE EITAVELO

11, 12. Jefta okwa li a udanekela Jehova shike, naasho osha kwatela mo shike?

11 Jefta okwa li e shii kutya okwa pumbwa ekwafo laKalunga opo a mangulule Ovaisrael momafininiko Ovaammoni. Okwa li a udanekela Jehova kutya ngeenge okwa findana molwoodi, ote ke mu pa omunhu oo a li ta ka dja tete meumbo laye te mu hambelele eshi ta di koita. Kungaho okwa li ta ka “yamba exwikiloyambo.” (Ovatokolipangeli 11:30, 31) Osho osha hala okutya ngahelipi?

12 Jehova ke hole ovanhu tava xwikwa po omaxwikiloyambo. Osho otashi tu kwafele tu mone kutya Jefta ka li ta ka ninga exwikiloyambo lo venevene.  (Deuteronomion 18:9, 10) Pamhango yaMoses, okuninga exwikiloyambo okwa li kwa talika ko kutya okupa Jehova omaano e likalekelwa. Onghee hano, Jefta okwa li a hala kutya omunhu oo a li ta ka yandja ota ka longela Jehova ketwalihangano onghalamwenyo yaye aishe. Jehova okwa li a uda Jefta, nokwa li e mu kwafela a findane filufilu molwoodi. (Ovatokolipangeli 11:32, 33) Ndele mbela Jefta okwa li ta ka yandja lyelye kuJehova?

13, 14. Eendjovo daJefta odo di li mOvatokolipangeli 11:35, otadi holola shike kombinga yeitavelo laye?

13 Diladila shi na sha noshiningwanima osho sha hokololwa pehovelo loshitukulwa eshi. Eshi Jefta a aluka kolwoodi, omunhu oo a dja meumbo laye e mu shakeneka tete okwa li omonakadona omuholike, ewifa laye. Mbela Jefta okwa li ngoo ta ka wanifa po eudaneko laye? Okwa li ngoo ta ka yandja omonakadona a ka longele Jehova ketwalihangano onghalamwenyo yaye aishe?

14 Omafinamhango omOmhango yaKalunga otashi dulika yo oo a li a kwafela Jefta a ninge etokolo li li mondjila. Otashi dulika a li a dimbuluka eendjovo di li muExodus 23:19, odo tadi ladipike ovapiya vaKalunga va kale have mu pe nehalo liwa osho sha denga mbada. Omhango oya ti yo kutya ngeenge omunhu okwa udanekele sha Jehova, “oye e he nokulundulula eendjovo daye. Ye e nokushakenifa adishe odo okanya kaye ka tonga.” (Numeri 30:2) Ngaashi Hanna omupiya waJehova omudiinini, oo tashi dulika a li ko pefimbo laye, Jefta okwa li e na okuwanifa po eudaneko laye nonande okwa li e shii nghee eudaneko olo tali ke mu kuma nosho yo omonakadona. Molwaashi okamonakadona oka li taka ka longa ketwalihangano, kaka li taka ka kala noludalo monghalamwenyo yako. Onghee hano, kapa li oo a li ta ka fyuulula po edina laJefta nosho yo oshilongo shaye. (Ovatokolipangeli 11:34) Ashike Jefta okwa popya ta ti: “Ame nda makulila  Omwene okanya kange, ndele ihandi dulu okulialula.” (Ovatokolipangeli 11:35) Jehova okwa li a hokwa eyambo laJefta nokwe mu nangeka noupuna. Mbela ngeno okwa li oove, ngeno owa kala ngoo omudiinini ngaashi Jefta?

15. Eudaneko lilipi vahapu vomufye twa ninga, nohatu ke shi ulika ngahelipi kutya ohatu li wanifa po?

15 Eshi twe liyapulila Jehova, otwe mu udanekela kutya ohatu ka longa ehalo laye kashi na nee mbudi kutya oshike tashi ningwa po. Otwa li tu shii kutya itashi ka kala shipu oku li wanifa po. Ndele mbela ohatu linyenge ngahelipi ngeenge twa pulwa tu ninge oshinima shonhumba osho tuhe hole? Ngeenge otwa pangele omaliudo etu ndele hatu dulika nehalo liwa kuKalunga, ohatu ka ulika kutya ohatu wanifa po osho twa udaneka. Otashi dulika tu ninge omaliyambo ndele hatu lipe oushima, ashike omanangeko noupuna aJehova alushe itaa yelekwa nasha. (Malakia 3:10) Ongahelipi shi na sha nomonakadona waJefta? Okwe linyenga ngahelipi keudaneko laxe?

Ongahelipi hatu dulu okuulika eitavelo ngaashi Jefta nomonakadona? (Tala okatendo 16, 17)

16. Okamonakadona kaJefta oka li ke linyenga ngahelipi keudaneko laxe? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

16 Eudaneko laJefta ola li la yooloka ko ku laHanna. Hanna okwa udaneka a yandje omonamati Samuel a ka longe ketwalihangano e li Omunasiri. (1 Samuel 1:11) Omunasiri okwa li a pitikwa a hombole nosho yo okukala noukwaneumbo. Ashike okamonakadona kaJefta okwa li ka yandjwa ke li “exwikiloyambo,” sha hala kutya kaka li taka ka hafela oinima ngaashi ohombo nokukala omudali. (Ovatokolipangeli 11:37-40) Diladila ashike kutya otashi dulika ngeno ka hombolwa komulumenhu a denga mbada moshilongo shavo molwaashi xe okwa li omuwiliki waIsrael. Ashike paife oka ka yakula nelininipiko ketwalihangano. Okakadona oko okanyasha oka li ke linyenga ngahelipi? Oka ulika kutya oka pitifa tete komesho oilonga yaJehova eshi ka lombwela xe ka ti: “Ninge nge ngaashi okanya koye ke di pitifa mo.” (Ovatokolipangeli 11:36) Oka li ka xupula omahalo ako opaushitwe ngaashi okuhombolwa nokukala noludalo opo ka dule okulongela Jehova. Ongahelipi hatu dulu okuhopaenena omhepo yako yeliyambo?

Okamonakadona kaJefta oka li ka xupula omahalo ako opaushitwe ngaashi okuhombolwa nokukala noludalo opo ka dule okulongela Jehova

17. (a) Ongahelipi hatu dulu okuhopaenena eitavelo laJefta nokamonakadona kaye? (b) Ongahelipi eendjovo odo di li mOvaheberi 6:10-12 tadi tu ladipike tu ninge omaliyambo?

 17 Ovanyasha Ovakriste vamwe ohava tokola okukala inava hombolwa ile inava hombola, novalihomboli vamwe ohava tokola vaha mone ounona. Omolwashike mbela? Omolwaashi ohava kala va hala okuyandja elitulemo lihapu kokulongela Jehova. Kakele kaasho, ovanamido vetu vahapu ohava yambe po efimbo lavo lihapu lokukala novana novatekulu vavo. Ponhele yaasho, ohava longifa efimbo neenghono davo moilonga yaJehova. Vamwe vomuvo ohava yambidida oilonga yokutunga ile va ye kOfikola yOvaudifi vOuhamba nokutembukila komaongalo oo e na omhumbwe inene yovaudifi. Vamwe ohava ningi eemhangela dokutamununa mo oilonga yavo pefimbo lEdimbuluko. Jehova ita ka dimbwa omaliyambo opahole ovadiinini vaye ovo. (Lesha Ovaheberi 6:10-12.) Ongahelipi shi na sha naave? Mbela naave ito dulu okuninga omaliyambo a wedwa po u longele Jehova pauyadi?

OSHIKE TWE LIHONGA MO?

18, 19. Oshike twe lihonga mehokololo lopaMbiibeli li na sha naJefta nomonakadona, nongahelipi hatu dulu okushikula oshihopaenenwa shavo?

18 Oshike sha kwafela Jefta a finde omashongo mahapu? Okwa li ha pitike Jehova a wilike eenghatu daye. Ka li a efa a nwefwe mo kovanhu ovo va li ve mu dingilila. Okwa kala omudiinini nonande vamwe ova li ve mu nyemateka. Jehova okwe mu nangeka noupuna nosho yo okamonakadona omolweliyambo lehalo liwa, nokwe va longifa aveshe va xumife komesho elongelokalunga lashili. Nokuli nonande opa li vamwe ovo va li tave mu imbi a longe osho shi li mondjila, Jefta nomonakadona ova kala ovadiinini kuJehova.

19 Ombiibeli oya ti: ‘Ningeni ovashikuli vavenya va ninga keitavelo nokelididimiko ovafyuululi vaasho sha udanekwa.’ (Ovaheberi 6:12) Onghee hano, natu hopaeneneni Jefta nomonakadona, nokukala noushili kutya ngeenge otwa kala ovadiinini, Jehova ote ke tu nangeka noupuna.