Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  No. 6 2016

Osho Ombiibeli tai ti

Osho Ombiibeli tai ti

Mbela Kalunga oha nyamukula ngoo omailikano aeshe?

MBELA OTO TI KUTYA OHA NYAMUKULA OMAILIKANO . . . 

  • Ovanhu aveshe

  • Ovanhu vamwe

  • Iha nyamukula sha

OSHO OMBIIBELI TAI TI

‘Omwene oku li popepi naaveshe ava have mu ifana moshili.’ — Epsalme 145:18.

OSHIKE VALI HATU LIHONGO MOMBIIBELI?

  • Kalunga iha pwilikine komailikano aavo ihava dulika. (Jesaja 1:15) Ashike otava dulu ‘okuhokolola’ ile okuyukifa oinima koshipala shaJehova mokulundulula eendjila davo. — Jesaja 1:18.

  • Opo Kalunga a nyamukule eilikano lomunhu, oli na okukala metwokumwe noiteelelwa yaye oyo i li mOmbiibeli. — 1 Johannes 5:14.

Mbela otu na okwiilikana omalutu etu e li monghedi yonhumba ye likalekelwa?

OVANHU VAMWE OVA ITAVELA kutya ove na alushe okutwa eengolo, okunyongameka omitwe davo, ile okutula omake kumwe ngeenge tava ilikana. Ove oto ti ngahelipi?

OSHO OMBIIBELI TAI TI

Kalunga okwa li a tambula ko omailikano aavo va li “omutumba” ile “ofika” ile aavo va li va ‘wila oombe’ ile va “twa eengolo.” (1 Omafimbo 17:16NW; 2 Omafimbo 30:27; Esra 10:1; Oilonga 9:40) Ina teelela omalutu etu a kale monghedi yonhumba yokondadalunde ngeenge hatu ilikana.

OSHIKE VALI HATU LIHONGO MOMBIIBELI?

  • Kalunga oha pwilikine kwaavo ve li ovalininipiki. — Epsalme 138:6.

  • Oto dulu okwiilikana melaka keshe ile momutima nokuli. — 2 Omafimbo 6:32, 33; Nehemia 2:1-6.