Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Mbela efaneko laJesus li na sha ‘noumbwena’ otali tukana?

Okaana ke li nokambwena, oshihongwafano shOvagreka ile shOvaroma (efelemudo lotete K.O.P. fiyo efelemudo etivali O.P.)

Pomhito imwe eshi Jesus a li kondje yeengaba daIsrael moshitukulwalongo shaRoma, Siria, omukulukadi Omugreka okwa li e uya oku mu pula ekwafo. Jesus okwa li a nyamukula a kwatela mo efaneko olo la popya efaafanifo pokati kaavo vehe fi Ovajuda ‘noumbwena.’ Koshi yOmhango yaMoses, eembwa oda li da talwa ko inadi koshoka. (Leviticus 11:27) Ndele mbela Jesus okwa li a tuka omukulukadi oo Omugreka nosho yo ovanhu vamwe ovo vehe fi Ovajuda?

Hasho nandenande. Pomhito oyo, Jesus okwa li a yelifila ovahongwa vaye kutya oshinakuwanifwa shaye osha li unene tuu okukwafela Ovajuda. Onghee okwa li a yelifa oshitwa osho eshi a lombwela omukulukadi Omugreka a ti: “Inashi wapala okukufa omungome wounona noku u ekela oumbwena.” (Mateus 15:21-26; Markus 7:26) KOvagreka nOvaroma, eembwa oda li oinamwenyo i holike oyo ya li hai kala momaumbo oovene nohai danauka nounona. Onghee hano, outumbulilo “oumbwena” otashi dulika owa li hau diladilifa omunhu ohole. Omukulukadi Omugreka okwa li a uda ko eendjovo daJesus ndele ta nyamukula ta ti: “Heeno Omwene, noumbwena ohava li oundjaumukile ava hava u koshililo shoovene vavo.” Jesus okwa li a pandula omukainhu oo omolweitavelo laye ndele ta velula okamonakadona kaye. — Mateus 15:27, 28.

Mbela omuyapostoli Paulus okwa li ngoo a yandja omayele opandunge eshi a li a ninga eetepo opo olweendo lomefuta li kalekwe?

Efano loshikepa yeendongelwa tai xupifwa (efelemudo lotete O.P.)

Oshikepa oyo ya li tai twala Paulus kuItalia oya li tai kondjo nomhepo idjuu. Eshi va li va kanghama po, omuyapostoli oo okwa li a yandja omayele opo oshitukulwa sholweendo lomefuta osho sha xupa ko shi kalekwe. (Oilonga 27:9-12) Mbela omayele oo okwa li ngoo a fimana?

Ovaendifuta vopefimbo lonale ova li ve shii kutya okweenda mEfuta loPokati osha li sha nyika oshiponga meemwedi dopokufu. Pokati kaNovemba naMarsa, mefuta kamwa li hamu ende eeshikepa. Ashike omweendifuta Paulus okwa li a popya osho sha li tashi ka ningwa muSeptemba ile Oktoba. Vegetius, omushangi womambo Omuroma (womefelemudo etine O.P.), okwa yelifa kombinga yomalweendo omefuta olo membo laye ledina Epitome of Military Science a ti: “Eemwedi dimwe ola li hali kala la ngungumana, dimwe kakwa li hava kala ve na oushili, ofimbo dimwe da li itadi shiiva.” Vegetius okwa ti kutya omalweendo omefuta okwa li haa shiva okudja mo 27 Mei fiyo 14 Septemba, ashike ovanhu kava li hava kala ve na oushili ile sha li hashi kala sha nyika oshiponga okudja mo 15 Septemba fiyo 11 Novemba nosho yo okudja mo 11 Marsa fiyo 26 Mei. Molwaashi Paulus okwa li omweendi e na owino, osha yela kutya okwa li e shii oinima oyo. Omushingishikepa namwene wayo otashi dulika navo va li ve shii oinima oyo, ndele ova li ve lipwililikila omayele aPaulus. Oshikepa oya li ya tekela molweendo. — Oilonga 27:13-44.