Ombiibeli oya xupa nomolwaasho kunena ovanhu ove na Eembiibeli odo tava dulu okulesha. Ngeenge owa hoolola etoloko liwa lOmbiibeli, oto dulu okukala noushili kutya oto lesha okopi yomashangelo makulu e shi okulineekelwa. * Ndele mbela omolwashike Ombiibeli ya xupa nonande omishangwatonywa oda enda tadi kulupa, ya li ya taalela omapataneko a nyanyalifa nosho yo eenghendabala dokulundulula etumwalaka layo? Mbela oshike sha ningifa Ombiibeli i kale ye likalekelwa?

“Paife onda tomhwa kutya Ombiibeli oyo ndi na oi li oshali ya dja kuKalunga”

Ovahongwanhu vahapu vOmbiibeli ova fika pexulifodiladilo la faafana naalo lomuyapostoli Paulus eshi a ti: ‘Omishangwa adishe oda yandjwa keenghono dOmhepo yaKalunga.’ (2 Timoteus 3:16) Ova itavela kutya Ombiibeli oya dula okuxupa molwaashi oi li Eendjovo daKalunga de likalekelwa, nonokutya Kalunga oye e i kaleka po fiyo okunena. Faizal oo a popiwa moshitukulwa shotete shoshifo eshi, lwanima okwa li a tokola a konakone Ombiibeli opo a mone oumbangi kuye mwene. Osho a li a mona osha li she mu kumwifa neenghono. Okwa li e lihonga kutya omahongo mahapu oo taa dana onghandangala meengeleka dOukwakriste kae mo mOmbiibeli. Eshi a lesha mOmbiibeli kombinga yelalakano laKalunga li na sha nedu, okwa li she mu kuma komutima.

Faizal okwa ti: “Paife onda tomhwa kutya Ombiibeli oyo ndi na oi li oshali ya dja kuKalunga. Nongeenge Kalunga oye a shita oinima aishe, mbela ita dulu okukala e na eenghono doku tu pa embo ndele te li kaleke po? Osho otashi ulike kutya kape na ou ta dulu okungabeka eenghono daKalunga Omunaenghono adishe. Mbela aame nee handi dulu oku di ngabeka?” — Jesaja 40:8.

^ okat. 3 Tala ouyelele muhapu mOshungonangelo 1 Mei 2008 yOshiingilisha, oshitukulwa “How Can You Choose a Good Bible Translation?”