Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO No. 4 2016 | Nghee Ombiibeli ya xupa

Eenghendabala adishe odo da kala tadi ningwa oule womafelemido otashi dulika ngeno da ningifa Ombiibeli i hanauke po ile etumwalaka layo liha kale po. Omolwashike okuxupa kwayo ku li oshinima shididilikwedi?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Nghee Ombiibeli ya xupa

Kape na vali embo limwe la dula okulundulula eitavelo lovanhu omamiliyona oule womido dihapu. Ndele mbela Ombiibeli otai dulu ngoo okulineekelwa?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Ombiibeli oya xupa nonande oinima oko ya li ya shangwa oya enda tai kulupa

Ovashangi vOmbiibeli novashangululi vayo ova li va longifa oipa nomanenge opo va shange etumwalaka layo. Osha enda ngahelipi opo omashangelo onale a kale ko fiyo okunena?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Ombiibeli oya xupa nonande opa li omapataneko

Ovanapolotika novawiliki vomalongelokalunga vahapu ova li va kendabala okukelela ovanhu vaha kale ve na Ombiibeli, vehe i nyanyangide ile ve i toloke. Ashike kape na oo a pondola.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Ombiibeli oya xupa nonande opa li eenghendabala dokulundulula etumwalaka layo

Ovakengeleledi ova li va kendabala okulundulula etumwalaka lOmbiibeli. Eenghendabala davo oda li da kwatwa mo ngahelipi noku i wa moshipala?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Omolwashike Ombiibeli ya dula okuxupa?

Oshike sha ningifa embo olo li kale le likalekelwa neenghono?

Owe shi shiiva tuu?

Oshike shi hokwifa shi na sha nonghedi omo Jesus a li ha ungaunga novanashilundu? Ovajuda ova li hava pitike eteyohombo pakanghameno lashike?

Ohatu dulu ngoo okukala mounyuni muhe na ominyonena?

Ovanhu vamwe ova kwafelwa opo va efe po elongifo leenghono. Osho she va kwafela otashi dulu yo oku tu kwafela.

OMBIIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Onda punduka lwoikando fimbo inandi pondola

Oshike sha li sha kwafela Josef a efe po okutala omafano oipala oo a li e mu pika noku kale vali e na ombili yokomutima oyo ya udanekwa kOmbiibeli?

Yelekanifa eitavelo loye naasho Ombiibeli tai ti

Omahongo omalongelokalunga mahapu e lili noku lili oo hae liti oopaKriste otaa kondjifafana noku na omataleko a yoolokafana. Mbela ongahelipi to dulu okumona kutya olyelye ta hongo oshili?

Osho Ombiibeli tai ti

Mbela Kalunga ota longifa omahangano onhumba opaitavelo opo a nanene ovanhu kuye?