Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  No. 3 2016

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Olyelye a li xe yaJosef?

Josef, oo a li omuhongi woipilangi muNasaret, okwa li xe omutekuli waJesus. Ndele olyelye a li xe yaJosef? Elandulafano lepata laJesus olo li li mEvangeli laMateus ola popya kutya xe yaJosef oJakob, ofimbo embo laLukas la popya kutya “Josef owaEeli.” Ndele omolwashike Ombiibeli ya popya kutya xe yaJosef oJakob naEeli? — Lukas 3:23; Mateus 1:16.

Embo laMateus ola ti: ‘Jakob okwa dala Josef,’ outumbulilo oo mOshigreka otau ulike kutya Jakob oye filufilu xe yaJosef. Onghee hano, Mateus okwa li ta popi eshikulafano lepata laJosef, okudja kohamba David fiyo okuJesus oo a li e na oufemba wokufyuulula ouhamba waDavid.

Mepingafano naasho, embo laLukas ola ti: ‘Josef owaEeli.’ Outumbulilo ‘owa,’ otau dulu okuyukifwa koshitenya. Osho osha faafana nehokololo olo li li muLukas 3: 27 omo mwa popiwa shi na sha naSalatiel, omona waJekonia, kutya “owaNeri.” (1 Omafimbo 3:17; Mateus 1:12) Salatiel okwa li oshitenya shaNeri molwaashi okwa li a hombola omonakadona waye, oo ina tumbulwa kedina. Eshi Josef a li a hombola Maria, omona waEeli, naye okwa li yo a ifanwa “omona” waEeli. Onghee hano, Lukas okwa li ta popi kombinga yeshikulafano lepata laMaria, ina yaJesus ‘wopambelela.’ (Ovaroma 1:3) Ombiibeli oya popya kombinga yoinima ivali ya yoolokafana, omapata omo mwa dja Jesus.