Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO NO. 3 2016

Ngeenge umwe oo u hole a fya

Kape na oo a lya olusha loku ha hangwa kefyo. Oto ka ninga po shike ngeenge umwe womovapambele ile kaume koye kopofingo a fya?

Ngeenge umwe oo u hole a fya

Ongahelipi omunhu ta dulu okuungaunga nonghalo yoluhodi? Mbela oonakufya vetu ovaholike ove na ngoo eteelelo lasha?

Mbela osha puka okukala wa nyika oluhodi?

Ongahelipi ngeenge vamwe otave ku lombwele kutya owa nyika oluhodi sha pitilila?

Okuungaunga nonghalo yoluhodi

Ombiibeli oi na omayele taa longo oo tae tu kwafele.

Nghee u na okuhekeleka ovo va nyika oluhodi

Nokuli nakaume kopofingo ota dulu okudimbwa kutya eemhumbwe da nakufilwa oda fimana.

Oonakufya otava ka nyumunwa

Mbela osho Ombiibeli ya popya oshoshili ngoo?

Owe shi shiiva tuu?

Olyelye a li xe yaJosef? Oiyata nondomo ilipi ya li hai longifwa pefimbo lOmbiibeli?

Onde lihonga okukala nde lifimaneka nokukala yo nda fimaneka ovakainhu

Joseph Ehrenbogen ta lesha mOmbiibeli osho she mu kwafela a efe po elongifo leenghono, oingangamifi nokushila omakaya.

‘Heeno, onda hala okuya’

Kakele keitavelo, Rebekka okwa ulika omaukwatya amwe vali.

Osho Ombiibeli tai ti?

Mbela osha puka okutumbula Edina laKalunga?