Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Omaxunganeko oo a wanifwa shili

Omaxunganeko oo a wanifwa shili

Pehovelo otwa kundafana nghee Croesus a li a pukifwa komuxunganeki Delphi, naasho osha ningifa a findwe kohamba yaPersia. Shikwao vali, mOmbiibeli omu na omaxunganeko a didilikwedi e na sha nohamba yaPersia nokwa li a wanifwa.

Omido hanga 200 ofimbo ohamba oyo inai dalwa, omuprofeti Omuheberi, Jesaja, okwa li a tumbula kondadalunde edina Kores nokuyelifa nghee a li taka finda oshilando oshinaenghono shaBabilon.

Jesaja 44:24, 27, 28: ‘Omwene ota ti, “Aame ou, handi lombwele oule womeni: ‘Pwinina, nomilonga doye ohandi ke di pwininika.’ Aame ou, handi lombwele Kores: ‘Omufita wange! Ndele ye ota fikifa ehalo lange la wana,’ eshi ta ti kuJerusalem: ‘Ove tungwa!’ Nokotembeli: ‘Omakanghameno oye naa dikwe!”’

Omunandjokonona Omugreka, Herodotus, okwa ti kutya etangakwaita laKores ola li la fitika omeva omulonga waEufrat, oo wa li hau kunguluka wa finda koshilando shaBabilon. Kores okwa li a ninga eemhangela opo etangakwaita laye li dule okuya moshilando osho, tali pitile komunghulo womulonga. Konima eshi Kores a kwata ko oshilando, okwa li a mangulula Ovajuda ovo va li moukwatwa waBabilon noku va efa va shune koshilando shavo nokutungulula Jerusalem, osho sha kala sha hanaunwa po omido 70.

Jesaja 45:1: “Omwene ota lombwele omuvaekwa waye Kores, ou nde mu kwata kolulyo laye, ndi hanaune po oiwana moipafi yaye, nondi kufe eehamba omakwamo moiya yado; oivelo opo i yeuluke moipafi yaye, ndele yo itai ka idilwa po.”

Ovapersia ova li va dula okuya moshilando nopehe na okulwa molwaashi omivelo oda li da fiwa da yeuluka omolwokuhe na ko nasha. Ngeno Ovababilon ova li ve shii eemhangela daKores, ngeno ova fiya va idila omivelo adishe odo da shiya komulonga. Ngaashi sha li sha xunganekwa, oshilando osha li sha findwa.

Exunganeko olo olo limwe lomomaxunganeko Ombiibeli oo a wanifwa filufilu.  * Mepingafano nomatengeneko ovanhu ovo hava ka pula koikalunga yavo, omaxunganeko Ombiibeli okwa dja kOmuxunganeki oo a ti: “Ame ou nda holola kehovelo inya tai ke uya, oikulu ei yonale fimbo inai ningwa; Ame ou handi ti: Omhangela yange otai ka kala po, nakeshe eshi nda hala ohandi shi wanifa.” — Jesaja 46:10.

Jehova, Kalunga aeke kashili, oye ashike ta dulu okuxunganeka oinima yoshili. Oumbangi oo ou liwetikile meityo ledina laye olo tali ti, “Oha ningifa.” Osho otashi ulike kutya ota dulu okushiiva oiningwanima  oyo tai ka ningwa monakwiiwa noku i wanifwa po metwokumwe nehalo laye. Osho otashi tu shilipaleke kutya oku li pokuwanifa omaudaneko aeshe oo a udaneka.

OMAXUNGANEKO OO TAA WANIFWA KUNENA

Mbela owa hala okushiiva omaxunganeko Ombiibeli oo taa wanifwa pefimbo letu? Omido 2 000 lwaapo da ka lupuka, Ombiibeli oya xunganeka kutya “omafimbo madjuu” otae ke uya ‘pomafiku axuuninwa.’ Mbela omafiku axuuninwa oku na sha nashike? Kae na sha nedu ile novanhu, ndele oku na sha nomaupyakadi oo a wilila po ovanhu ngaashi eemhata, omafininiko nokumona oixuna. Natu ka taleni komaxunganeko amwe manini oo taa wanifwa ‘pomafiku axuuninwa.’

2 Timoteus 3:1-5: ‘Momafiku axuuninwa ovanhu otava kala nokulihola voovene, ovanalwisho voimaliwa, ovalitangi, novalinenepeki novasheki, vehe neduliko kovakulunhu, vehe shii kupandula, vehe neitavelo, vehe nohole, vehe nombili, ovalundili, ovahenalidiliko, ovakwanyanya, ovatondi vouwa, ovakengeleledi, ovahayavala, ovafulalali, ohole yavo yokuhola ouhalu mwii i dule ei yokuhola Kalunga; ovo ve nemoniko longaho letilokalunga, ndelenee tava shilike eenghono dalo.’

Mbela ito dimine kutya oikala oyo oi li movanhu vahapu kunena? Mbela ito dimine kutya otwa dingililwa kovanhu ovo ve lihole vo vene, ve hole oimaliwa nove na ounhwa? Mbela ito dimine kutya ovanhu vahapu ove hole ashike okukomangela noihava tu naanaa kumwe navakwao? Kunena, otashi dulika wa didilika kutya ounona ihava dulika kovakulunhu vavo, nohole yovanhu yokuhola ouhalu mwii oi dule ei yokuhola Kalunga. Oinima ya tya ngaho otai ende nokunaipala efiku nefiku.

Mateus 24:6, 7: ‘Tamu ka uda oita nomakundano oita. Oiwana otai fikamene oiwana, noshilongo otashi fikamene oshilongo.’

Vamwe ova tengeneka kutya omwaalu wovanhu ovo va fila moita nosho yo molwoodi okudja mo 1914 ou dulife pomamiliyona 100, omwaalu u dulife povakalimo vomoilongo ihapu. Diladila koluhodi linene, okulila nokumona oixuna oko kwa etifwa komuvalu munene u fike opo. Mbela oiwana oya efa po okulwa oita omolwoilanduliko oyo hai etifwa kuyo?

Mateus 24:7: “Ondjala tai uya nomapiyaano.”

Ehangano lokuyandja Oikulya mOunyuni Aushe ola ti: “Ohatu yandje oikulya ya wana keshe umwe, eemiliyona 815, ashike movanhu omuwoi ope na omunhu umwe ha nangale ondjala efiku keshe. Ofimbo movanhu vatatu, ope na omunhu umwe e na okukala e na omanyutu. Otaku tengenekwa kutya omudo keshe ounona hanga omamiliyona atatu ohava fi kondjala.

Lukas 21:11: ‘Otapa ka kala omakakamo madjuu edu.’

Omakakamo edu manene hanga 50 000 ohaa hange ovanhu omudo keshe. Omakakamo edu 100 lwaapo, ohaa teyaula neenghono omatungo, nomudo keshe ohapa holoka ekakamo ledu linene. Okutala komuvalu umwe oo wa ningwa, otaku ti omakakamo edu okwa twaalela eemwenyo dovanhu 471 000 okudja 1975 fiyo 2000.

Mateus 24:14: “Evaengeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe li ningile oiwana aishe ondombwedi, opo nee taku uya exulilo.”

Eendombwedi daJehova di dulife peemiliyona hetatu ohadi yandje oundombwedi nokuudifa kombinga yonghundana iwa yOuhamba waKalunga moilongo 240 lwaapo mounyuni aushe. Ohadi udifa onghundana iwa moilando, momikunda, meefuka nosho yo koitukulwa oyo i li keemhunda. Ngeenge Kalunga okwa mono kutya osha wana, “opo nee taku uya exulilo” ngaashi sha xunganekwa. Osho osha hala okutya ngahelipi? Osho osha hala kutya omapangelo opanhu itaa ka pangela vali, nOuhamba waKalunga oo ashike tau ka kala tau pangele. Mbela omaxunganeko elipi taa ka wanifwa po koshi yOuhamba waKalunga? Lesha oitukulwa ya landula ko.