OSHUNGONANGELO No. 2 2016 | Omolwashike Jesus a hepekwa nokudipawa?

Okudipawa kwomulumenhu umwe paife pa pita omido 2 000 lwaapo, otaku ti shike kwoove?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Mbela Jesus okwa hepekwa ngoo shili nokudipawa?

Oshike tashi ulike kutya osho Omavangeli a popya kombinga yaJesus oshoshili?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Omolwashike Jesus a hepekwa nokudipawa?

Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa omolwefyo laye?

Mbela Ovakriste ove na okukala hava ka ilikanena keenhele diyapuki?

Omalongelokalunga mahapu mounyuni oku na eenhele diyapuki. Mbela oku ka ilikanena keenhele odo oku na ouwa we likalekelwa?

Ngeenge oho dulika komalondwelo oto ka xupa

Omaxunganeko Ombiibeli otaa ulike kutya oudjuu munene ou li popepi elela. Mbela oto ka katuka metwokumwe nomaxunganeko oo?

Omatukulwa neevelishe — Olyelye a tukula Ombiibeli momatukulwa nomeevelishe?

Omolwashike onghedi omo Ombiibeli ya tukulwa momatukulwa nomeevelishe ya tambulwa ko apeshe?

Ondiaboli oshike ile olyelye naanaa?

Mbela otu na okukala hatu lipula kombinga yondiaboli?