Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  No. 1 2017

Mounyuni omu yadi okumona oixuna, ndele mbela Kalunga oye he ku etifa?

Osho Ombiibeli tai ti

Osho Ombiibeli tai ti

Mbela Kalunga oye ha etifa okumona oixuna?

Oto ti ngahelipi?

  • Heeno

  • Aaye

  • Nghi na oushili

Osho Ombiibeli tai ti

“Kalunga oku li kokule nouhenakalunga nOmunaenghono adishe oku li kokule nowii.” (Job 34:10) Kalunga ke na efiku a ete owii nokumona oixuna oko tu wete mounyuni.

Oshike vali hatu lihongo mOmbiibeli?

  • Satana Ondiaboli, “omupangeli wounyuni ou,” oye omweetifi munene wokumona oixuna. — Johannes 14:30.

  • Okumona oixuna nowii luhapu ohai etifwa komahoololo a puka oo ovanhu hava ningi. — Jakob 1:14, 15.

Mbela okumona oixuna oku na ngoo efiku ku ka xule po?

Ovanhu vamwe ova itavela kutya ovanhu otava dulu okuxulifa po owii mokuninga eenghendabala aveshe, ofimbo vamwe ve wete kutya eenghalo dounyuni otadi ende ashike da yuka kowii. Oto diladila ngahelipi?

Osho Ombiibeli tai ti

Kalunga ota ka xulifa po okumona oixuna. ‘Efyo itali kala po vali ile oluhodi ile okulila ile ouyahame itau kala po vali, osheshi eshi shotete osha xula po.’ — Ehololo 21:3, 4.

Oshike vali hatu lihongo mOmbiibeli?

  • Kalunga ota ka longifa Jesus a xulife po okumona oixuna oko kwa etifwa kOndiaboli. — 1 Johannes 3:8.

  • Ovanhu ovo hava longo ouwa otava ka kala mombili kombada yedu fiyo alushe. — Epsalme 37:9-11, 29.