Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Etwalemo

Etwalemo

OTO TI NGAHELIPI?

Mbela Ombiibeli kai na vali ongushu kunena? Ile oi na ngoo natango ongushu? Ombiibeli oya ti: ‘Omishangwa adishe oda yandjwa keenghono domhepo yaKalunga nodi shii okuhonga.’ 2 Timoteus 3:16, 17.

Oshifo eshi shOshungonangelo otashi divilike oihopaenenwa yanghee ounongo wOmbiibeli hau kwafa notashi yandje omaetepo e na sha nanghee to dulu okumona ouwa muhapu ngeenge to lesha Ombiibeli.