OSHUNGONANGELO No. 1 2016 | Kalunga oha tale ko ngahelipi oita?

Otashi dulika u kuminwe enyamukulo lopaMbibeli.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Kalunga oha tale ko ngahelipi oita?

Pefimbo lonale Kalunga okwa li a lombwela oshiwana shaye shi lwe oita. Lwanima, Jesus okwa honga ovanhu va kale ve hole ovatondi vavo. Mbela opa ningwa elunduluko?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Nghee Kalunga a li a tala ko oita pefimbo lonale

Oitwa itatu ya fimana i na sha noita oyo i li metwokumwe naKalunga.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Etaleko laKalunga li na sha noita mefelemudo lotete

Nonande etaleko laKalunga li na sha noita inali lunduluka, oiningwanima ii otai ulike kutya ope na sha sha lunduluka.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Etaleko laKalunga li na sha noita kunena

Kalunga mafiku ota ka eta oita oyo tai ka xulifa po oita aishe.

OVALESHI TAVA PULA

Oshike sha puka shi na sha neenghedindjikilile dOkrismesa?

Nonande eenghedindjikilile dOkrismesa oda dja kovapaani, osho otashi dulu ngoo okwiimba ovanhu ve i dane?

OMBIIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Onda li handi diladila kutya onghalamwenyo yange oya denga mbada

Pawel Pyzara okwa li e hole elongifo leenghono, oingangamifi nokulalakanena eifano la denga mbada li na sha nomhango—poshikando shimwe. Opa li pa ningwa elunduluko linene eshi a li a lwa novalumenhu vahetatu.

NATU HOPAENENENI EITAVELO LAVO

“Omumwange omuholike nomudiinini mOmwene”

Oshike sha kwafela Timoteus a efe po eehoni dokounyasha opo a ninge Omukriste omupashukili a tongomana?

Omapulo opaMbibeli a nyamukulwa

Omolwashike Kalunga ha tambula ko ovo ve hole oshili?